Orestes


Prefatory material (argumenta/hypotheseis) for Orestes

Or. Arg. 1: Ancient epitome: ὑπόθεσις Ὀρέστου

1Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν·  2μητροκτονῆσαι δὲ τολμήσας παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκεν ἐμμανὴς γενόμενος.  3Τυνδάρεω δὲ τοῦ πατρὸς τῆς ἀνῃρημένης κατηγορήσαντος κατ’ αὐτοῦ ἔμελλον κοινὴν Ἀργεῖοι ψῆφον ἐκφέρεσθαι περὶ τοῦ τί δεῖ παθεῖν τὸν ἀσεβήσαντα.  4κατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐκ τῆς πλάνης ὑποστρέψας νυκτὸς μὲν Ἑλένην εἰς ἄστυ ἀπέστειλε, μεθ’ ἡμέραν δὲ αὐτὸς ἦλθεν.  5καὶ παρακαλούμενος ὑπ’ Ὀρέστου βοηθῆσαι αὐτῷ ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον ηὐλαβήθη.  6λεχθέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις ἐπηνέχθη τὸ πλῆθος ἀποκτείνειν Ὀρέστην.  7⟨      ⟩ ἐπαγγειλάμενος αὑτὸν τὸν βίον προΐεσθαι·  8συνὼν δὲ τούτοις ὁ Πυλάδης φίλος αὐτοῦ συνεβούλευσε πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν Ἑλένην ἀποκτείναντας.  9αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεψεύσθησαν τῆς ἐλπίδος θεῶν τὴν Ἑλένην ἁρπασάντων·  10Ἠλέκτρα δὲ Ἑρμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωκεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς, οἱ δὲ ταύτην φονεύειν ἔμελλον.  11ἐπιφανεὶς δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων ἑαυτὸν ἅμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ὑπ’ αὐτῶν ἐπεβάλλετο τὰ βασίλεια πορθεῖν.  12οἱ δὲ φθάσαντες ὑφάψειν ἠπείλησαν.  13ἐπιφανεὶς δ’ Ἀπόλλων Ἑλένην μὲν αὐτὸς ἔφησεν εἰς θεοὺς διακομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ ἐπέταξεν αὐτῷ μὲν Ἑρμιόνην λαβεῖν γυναῖκα, Πυλάδῃ δὲ Ἠλέκτραν συνοικίσαι, καθαρθέντι δὲ τὸν τῆς μητρὸς φόνον Ἄργους δυναστεύειν.   —MBOVAAaAbCCrFGKMlMnPcPrRRfRwSSa, XXaXbYYfGrZaZbZcZuAdOx; 1–2 ορεστ[ης … τολμη[ and 10–13 α]υτοιϲ … δυναστευε[ιν] P. Oxy. 2455 = Π

TRANSLATION:   Orestes, pursuing (vengeance for) the murder of his father, killed Aegisthus and Clytemnestra. Having dared to commit matricide he paid the penalty immediately, becoming mad. And after Tyndareus, the father of the murdered woman, brought an accusation, the Argives were about to issue a public vote about him, concerning what the man who had acted impiously should suffer. Menealus, by chance having returned from his wandering, sent Helen into the city at night, and himself arrived during the day. When he was called upon by Orestes to help him, he instead showed careful deference to Tyndareus, who was speaking for the opposite. And when the speeches had been made among the rabble, the multitude was aroused to put Orestes to death. ⟨lacuna: e.g., Orestes was allowed to return to the palace⟩ having promised that he himself would commit suicide. Being involved in these events, Pylades, his friend, advised him that they should first take vengeance on Menelaus by killing Helen. So then, they themselves, having gone on their way with this plan, were cheated of their expectation when the gods snatched Helen away, but when Hermione arrived (back at the palace) Electra gave her into their hands, and they were about to kill her. But Menelaus, upon arriving and seeing that he was being deprived of both his wife and his child by them, tried to break into the palace. But they anticipated him and threatened to set fire (to the palace). Apollo appeared and said that he himself was conveying Helen to the gods, and ordered Orestes to take Hermione as wife himself, to give Electra in marriage to Pylades, and to rule over Argos after he had received purification for the killing of his mother.

POSITION: In FG this is between Arg. 2c and Arg. 2b.      

APP. CRIT.:   heading: εὐριπίδου ὑπόθεσις ὀρέστου ARfXXbYf, ὑπόθεσις τῆς ἠλέκτρας δράματος Xa, εὐριπίδου ὀρέστης C, [ὑ]πόθεσις [ε]ὐριπίδου [τ]οῦ [δ]ευτέρου [δ]ράγματος Ox (rubricator failed to add initial letters), om. AbCrFGYGr; in addition to ὑπόθεσις ὀρέστου, Rw has in larger ornamental lettering ὑπόθεσις εὐριπίδου ἑκάβης   |    in marg. μαξ Y, an attribution to Maximus Planudes [placed so that the label could apply to arg. 1 or arg. 2a, but it may be assumed to apply to arg. 1]   |    1 τὸν τοῦ πατρὸς φόνον K [Π]   |    μεταπορευόμενος] s.l. ἐκδικῶν B2, μεταπορευόμενος καὶ ἐκδικῶν CrFGMlPrOx, μετερχόμενος Zb, ἐκδικησάμενος AaAbMnPcRSSa (]πορευομ[ Π1, and space fits μεταπορευόμενος)   |    αἴγιστον AaCKMnPrZcZaZbZu, a.c. AdOx and perhaps B (ιγισθο in erasure by B3d), αἴγεισθον Rw a.c. [Π]   |    κλυταιμνή‑ all, as usual in mss (κλυταιμνῆ‑ Rf, κλυτεμν‑ Yf); κλυταιμή- eds. [Π]   |    after κλυτ. add. τὴν ἑαυτοῦ μητέρα Ad   |    2 δὲ om. AbR   |    δέδωκε τὴν δίκην Za   |    καὶ add. before ἐμμανὴς F   |    3 τυνδάρεως MAaMlPrRf   |    δὲ om. FPr(perhaps R a.c.), δὲ παρὰ Zb   |    τοῦ πατρὸς transp. after ἀνῃρ. Ad   |    ἐκδικήσαντος Rw (κατηγορή‑ Rw s.l.)   |    κατ’ αὐτοῦ om. in line, add. in marg. Pc   |    κατ’ om. CZb, κ’ M   |    punctuation before, not after, κατ’ αὐτοῦ XbYGr   |    ἀργεῖοι κοινὴν transp. VACrMl(ἀργείων οἱ)SaOx, κοινὴν om. Rf   |    ψῆφον] γνώμην F   |    ἐκφέρεσθαι om. Ad, ἐκφέρειν ZbZu   |    περὶ] παρὰ OF   |    τοῦ] app. τοῦτ before erasure O, τούτου MnPcRSSa   |    τί δεῖ] AaAbMnPcRSSa, add. s.l. G, om. others   |    αὐτὸν τὸν ἀσεβ. A, τοὺς ἀσεβήσαντας M   |    4 ἐκ om. Ad   |    ὑποστρ. ἐκ τῆς πλάνης transp. F   |    ὑποστρέ‑ at end of page (fol. 37v) Za, rest omitted (38r begins with arg. 4)   |    μὲν om. MlAd, Y a.c. (s.l. add. p.c.)   |    εἰς ἄστυ ἀπέστειλε C, ἀπέστειλε V, εἰσαπέστειλε(ν) others, ἀπέστ. εἰς ἄστυ vel εἰς ἄργος ἀπέστ. conj. Diggle (removing hiatus)   |    αὐτὸς δὲ μεθ’ ἡμέραν transp. BFG   |    ἡμέρας Ox   |    δὲ] καὶ Ml   |    αὐτὸς] αὐτῆς Xa, καὶ αὐτὸς AaCrOx   |    εἰσῆλθε BFGK, ἀνῆλθε V   |    5 παρεκαλούμενος Ox   |    ὑπὸ τοῦ ὀρ. VR   |    βοηθῆσαι om. Ml   |    τυνδάρεων τὸν αὐτοῦ πενθερὸν Sa   |    6 δὲ] τῶν Pr, δὲ τῶν AaAbPc   |    ἐν om. Xa   |    ἐπηνέχθη … προιεῖσθαι] ἐψηφίσθη τοῖς δικασταῖς ἀποκτεῖναι λίθοις ὀρέστην καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ. καὶ ὃς ἐπηγγείλατο αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι Zb   |    ἀπηνέχθη X   |    ἀποκτεῖναι CrMnSZcZuOx   |    τὸν ὀρέστην Y   |    7 lacuna posited by Porson   |    ἐπαγγειλάμενος … προιεῖσθαι om. RS   |    ἐπαγγειλάμενον BAbFPrRwZcZuSaXa, p.c. Gr, ‑μενοι GPr [RS]   |    ἑαυτὸν BFZc, p.c. Gr, αὐτῷ CrOx, αὐτὸν others [RS]   |    τὸν βίον Pc, βίον PrAd, ἐκ τοῦ βίου BVFGZc, p.c. G, εἰς τὸν βίον others (ἐπὶ τ. β. Sa) [RS]   |    8 ἐπεὶ δὲ συνὼν τούτοις Sa   |    τούτοις om. CrOx   |    ὁ om. Zb (and Va, acc. to Diggle)   |    φίλος om. Y (add. Ya), transp. before ὁ Rf, transp. after αὐτοῦ Aa, ὁ φίλος V, καὶ φίλος Xa, φίλοις Zb   |    αὐτῶ VF, αὐτοῖς ὢν ἐν τοῖς μάλιστα Zb, ὢν add. s. l. G   |    συνεβούλευσαν F   |    τιμ. λαβ. μεν. ἑλ. Pr, τιμ. μεν. λαβ. ἑλ. RfSa, μεν. τιμ. ἑλ. λαβ. G, μεν. τιμ. ἑλ. A   |    μενέλαον FGMnSZc, Pc a.c. (‑ου p.c.), ου s.l. G   |    ἀποκτείναντα CrOx, ‑αντες AaAd(‑ανταις)Ml, perhaps ‑αντος Pr   |    9 οὖν om. Rf   |    ἐπὶ τοῦτο εἰσελθόντες Wecklein, (ἐπὶ τούτοις om.) συνελθόντες Ad   |    ἐλθόντος Yf, om. CrOx   |    ἐψεύσθησαν Ml   |    ἐλπίδος κτλ om. Zb (τῆς at end of fol. 32v; a page lost)   |    διελύθησαν CrOx   |    10 ἠλέκτρα … ἐπιφανεῖσαν] τὴν δὲ ἑρμιόνην δείξας ὁ ἀπόλλων MnRS, corr. (with γρ.) R; τὴν δὲ ἑρμιόνην δείξας ὁ ἀπόλλων ἐπιφανεῖσαν Pc, with correct version in marg. γρ. καὶ οὕτως ἠλέκτρα … αὐτοῖς   |    ἠλέκτραν Y a.c.   |    ἑρμιόνης F   |    φανεῖσαν CrOx   |    ἀπέδωκεν Pr   |    αὐτοῖς] αὐτῶν V, ἀστοῖς Pc (αὐτοῖς Pcγρ), αὐτῆς p.c. Ml (]υτοις Π)   |    after ταύτην add. τὴν ἑρμιόνην MnS   |    φονεύειν ταύτην transp. O   |    11 ἐπιφανεὶς] ἐπιστὰς CrOx   |    δὲ om. Aa   |    ὁ μενέλ. VSa, μενέλεως GXa [Π]   |    αὐτὸν OCrKOx, a.c. S, ἑαυτὸν changed to αὐτὸν Zu (ε[α]υτον app. Π1)   |    ἅμα καὶ OY [Π]   |    γυναικὶ MnS, γυναικῶν transp. before ἅμα Rw, γυναικὸς transp. before ἅμα Zu   |    τέκνου] τέκνων AaAbGKMlPcRfRw, τέκνω MnS, τέκνον Y, παιδὸς Zu [Π1]   |    ἐστερημένον AaAbPcR, ‑μένω MnS, ὑστερούμενον Ml [Π]   |    ὑπ’ αὐτοῦ XXbYGr [Π]   |    ἐπεβάλλετο MCGKZc, ἐπεβάλετο BOAaAbCrPPcPrRSXXaXbYGrAd; ὑπεβάλετο A, ὑπεβάλλετο RwZu, ἐπέβαλε V, ἐπεβούλετο F, ἐπεβουλεύετο Sa [Π]   |    12 between οἱ δὲ[ and ]είλησαν Π appears to have has several more letters than the known text; Meccariello suggests it was οἱ δὲ [φθάσαντες ταῦτα] ὑ̣φ̣[ά/ψειν ἠπ]είλησαν; Turner and Diggle suggested the papyrus read κατηπ]ε̣ίλησαν   |    φθάσαντας Xa, φθασάντων Ml, φθείραντες a.c. S   |    ὑφάπτειν Cr, ὑφάψειν τῶν ἀνακτόρων Sa, ὑφ’ ἕψος Rf   |    ἠπείλουν AaAbMnPcRS (ὑπεί‑ S)   |    13 δ’ Π, δὲ all mss   |    μέν om. R   |    αὐτὸς Π, om. all mss   |    ἔφησεν om. S, ἔφη CrOx (corr. Ox2)   |    ὀρέστη(ι) BOAAbCrGPcZcOx (conj. Brunck), ὀρέστην others [Π1]   |    δὲ] δὲ καὶ Zu, om. Ml   |    ἐπέτ. … ἑρμιόνην app. Π, ἑρμιόνην ἐπέταξε (αὐτῷ μὲν om.) mss (ἐπ. ἑρμ. transp. KSa, corr. K1c; ἑρ. ἐπέτασσε Rw, ἑρμ. ὑπέταξε F, ἑρμ. om. Ml)   |    [λαβεῖ]ν γυνα[ῖκα] ΠAd, γυναῖκα λαβεῖν Xa, λαβεῖν (γυν. om.) others   |    πυλάδην VGRfZcXa, app. Mn a.c., πυλάδης FZu   |    ἠλέκτρα(ι) MVAaAbCCrGMlRRfRwXXaXbYYfGrOx [Π]   |    συνοικίσαι RfSa (conj. Brunck), om. R, συνοικῆσαι others [Π1]   |    καὶ καθ‑ VSa [Π]   |    καθαρθέντα R, Pc p.c.(‑τι a.c.), ‑τας K, ‑τες CrFGOx (‑τι p.c. G), ‑τος S, ‑των XaZcZu, καθαρθέντ() Mn   |    δὲ (after καθαρθ.) om. Sa   |    τὸν [τῆς μητρὸς φόνον] or τὸν [φόνον τῆς μητρὸς] Π1, τὸν φόνον (τῆς μητρὸς om.) MOACKPrRfRwSaZaZbYs, τοῦ φόνου VAaAbCrFMlMnPcRSXZcZuPr1sXXaXbYYfGrAdOx, τῶν φόνων BGR1s, Pc s.l.   |    ἄργους om. Pc, add. in marg.; transp. after ἔχειν Sa   |    δυναστευε̣[ιν] Π, ἄρχειν mss (ἔχειν Zc, ἔχειν transp. before ἄργους Sa)   |    after ἀρχειν add. ἠξιώθη G, ἠξιώθησαν XaZcZu, add. ὁρέστη Ad   

APP. CRIT. 2:   1 initial ὀ of ὀρέστης om. ZaZu, perhaps Ad   |    ἀνῆλεν Ab   |    2 μητροκτόνης app. Ad   |    παρὰ χρῆμα FPr   |    3 ἀνῃρηρημένης a.c. G, ἀναιρημένης Aa   |    κατιγορ‑ Ad   |    κινεῖν a.c. Ad   |    ἀργείοι Mn   |    4 εἰς ἀπέστειλεν Ab(‑λε)RfZcZu(‑λλ‑)   |    μεθημέραν FG   |    ἦλθε AAaAbCCrMlPcPrRRfRwSaXbYYfGrZbZcZu   |    5 ὑπ’ XaZu, ὑπὸ others   |    βοηθῆσε Ad   |    τυνδάρεον Zu, τυνδάρεω MlYf   |    εὐλαβήθη MFGKXXaXbYYfGrZcAd, perhaps Π; ἠβλαβήθη Pr, ἠλλαβήθη Ml   |    6 λόγον Ad   |    ἐπενέχθη Ml   |    ἀπὸκτεῖνον Ad   |    ὁρέστην Ad   |    7 πρόσσθαι Ml   |    8 συνῶν MAd   |    ‑ευσεν Ad   |    μελανέου Rw   |    ἀπὸκτεῖνανταις Ad   |    9 διεψεύστησαν Mn   |    θεὼν Aa   |    ἀρπασ‑ Ad   |    10 ἡλέκτρα MlAd   |    ἐρμιόνην Ad   |    11 ὑπ’ αὐτον Yf(with circumflex on omicron), ὑπ’ αὐτὸν Ad   |    πορθῆν Ad   |    12 ὑφάψην Ad   |    ἠπίλησαν Xa, ὑπείλησαν Zu   |    13 ἑλένη Ml   |    ὁρέστη Ad   |    ἐπέταξαι Ad   |    ἑρμηόνην RAd   |    πηλάδη Ab, πληλάδη Ml   |    ἡλέκτραν Ad   |    φώνου Ad   

PREVIOUS EDITIONS:  Meccariello 2014: 253–254; Diggle III.186,1–187,22; Schw. I.92,1–20; Dind. II.3,1–4,12

COMMENT:  For Π see Diggle 1989 [= Diggle 1994: 327–340]; Rossum-Steenbeek 1988: 207–208; and Meccariello 2014: 252–261. I have not seen the original or images.   |   For the phrase (7) τὸν βίον προΐεσθαι, see Meccariello, 259, who rightly notes that there are no parallels for ἐκ τοῦ βίου προΐεσθαι, whereas προΐεσθαι τὸν βίον/τὸ ζῆν often refers to voluntary death or suicide. Misunderstanding of ἑαυτὸν as object of the infinitive rather than subject will have led to the addition of εἰς to govern βίον, and ἐκ τοῦ βίου will be a deliberate adjustment of εἰς τὸν βίον intended to restore some kind of sense.   

COLLATION NOTES:   At 3 περὶ τούτου in S there is a smudge partly covering the superscript final του, but autopsy suggests that this in not a correction (to περὶ τοῦ) but accidental damage.   

KEYWORDS:  Planudes   


Or. Arg. 2a: Hypothesis of Aristophanes of Byzantium: Ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόθεσις

1Ὀρέστης διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν Ἐρινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Ἀργείων κατακριθεὶς θανάτῳ,  2μέλλων φονεύειν Ἑλένην καὶ Ἑρμιόνην ἀνθ’ ὧν Μενέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήθησε, διεκωλύθη ὑπὸ Ἀπόλλωνος.  3παρ’ οὐδενὶ κεῖται ἡ μυθοποιία.   —MBVCAaAbFMnPPcRSSa, XaYYfGZcZu

TRANSLATION:   Orestes, on account of the slaying of his mother, at the same time being terrified by the Erinyes and having been condemned to death by the Argives, being on the point of murdering Helen and Hermione because Menelaus, despite his presence, had not helped him, was prevented by Apollo. The plot is not found in anyone else.

POSITION: Arg. 2a is positioned first in FG; it is located in the marginal scholia block beside Arg. 1 (written in the text column) in B; it follows arg. 2b in V, it follows args. 2b–2d in AaAbPcXaZc; added in the marg. in Y (and label μαξ could belong to it rather than arg. 1, but arg. 1 is the more likely reference).      

APP. CRIT.:   heading: ἀρ. γρ. ὑπ. B, (καὶ prep. Aa) ἄλλως ἀρ. γρ. ὑπ. AaAbPc (in all three placed before Arg. 2b, since 2a is displaced after 2d), ὑπ. ὀρέστου ἀρ. γρ. F, ὀρέστου ὑπ. P, ἄλλως MMnRSSaZu; om. VAaCGPcXaYYfZc.   |    1 δὴ διὰ Xa   |    προσφαγὴν R   |    ἅμα] ἐμμανὴς app. B3   |    first καὶ om. XaZc   |    δειμαγωγούμενος Zu   |    καὶ …. θανάτῳ] ἔμελλε φονευθήσεσθαι· καὶ αὐτὸς δὲ P   |    κατακριθεὶς θανάτῳ om. BFG, καταδικασθεὶς θανάτῳ Y   |    2 φονεύσειν P   |    ἑλ. καὶ ἑρμ.] ἑρμ. καὶ ἑλ. BFG, ἑρμιόνην P, ἑλένην Y   |    ἐκωλύθη AbPcR, ἐκολήθη MnS   |    ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ BGPXaZc, περὶ τοῦ app. F   |    3 παρ’ … μυθοποιία om. XaZcZu   |    οὐδενὶ] οὐδενὶ δὲ GMnPS, οὐδετέρῳ Dind.   |    μυθοποιία BFGP, μυθολογία others [XaZcZu]   

APP. CRIT. 2:   1 ἐρινύων MCRS, ἐριννύων others (ἐρ ννύων Ab. with blank space)   |    2 ἑρμηόνην R   |    ἀνθὼν S   |    ἐβοήθησεν AaAbMnPPcRSY   |    μυλογία Ab   

PREVIOUS EDITIONS:  Diggle III.188,23–27; Schw. I.93,1–4; Dind. II.4,14–5,4

COLLATION NOTES:   For the second ὑπὸ in 1 S is reported by Diggle to have ἀπὸ; but the breathing is certainly rough, and below the breathing is an upsilon to which the preceding καί compendium is ligatured, creating a somewhat misleading appearance. In 2 F has a very unusual compendium for περὶ, which Diggle doubtfully interpreted as περὶ τοῦ (producing περὶ τοῦ τοῦ), but Pr has an almost identical compendium for περὶ in arg. 1, so I believe F intended simply περὶ.   

KEYWORDS:   Aristophanes of Byzantium   


Or. Arg. 2b: Anonymous comment

1ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει·  2ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν Ἀργείων, ἡλικιωτίδων Ἠλέκτρας, αἳ καὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνθανόμεναι συμφορᾶς.  3προλογίζει δὲ Ἠλέκτρα.   —MBVAAaAbCFKMlMnPcPrRRfRwSSa, XXaXbYYfGGrZcZuAdOx2, (partial) P, CrOx

TRANSLATION:   The scene of the drama is set in Argos. The chorus consists of Argive women, age-mates of Electra, who in fact arrive asking about Orestes’ misfortune. Electra speaks the prologue.

POSITION: Arg. 2b follows arg. 1 in BAbFG (as well as in others that omit 2a), follows dram. pers. in CrYfOx, also in P after an interposed metrical note (arg. 7c below). Ox2 adds the full version in the bottom margin of 73v (Ox’s incomplete version is on 74r).      

APP. CRIT.:   heading: ἄλλως RS, in marg. Mn, ἄλλως ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόθεσις AaAbPc(καὶ prep. Aa; ἀριστοφάνου Pc)   |    1 ἡ om. X (ornamental letter not added)   |    2 δὲ om. AaPc   |    ἐξ τῶν γυν. Ml   |    ἀργείων] παρθένων CrOx, omitting ἡλικιωτίδων … συμφορᾶς   |    συνηλικιωτίδων F   |    ἠλέκτρας om. AaMnS, ἠλέκτρα F, ἠλέκτραν Pc, δι’ ἠλέκτρας ZcZu   |    2–3 αἳ καὶ κτλ om. P (adding first sentence of arg. 2c)   |    2 αἳ] ἣν F, ἃς Ad   |    καὶ om. KZcZu   |    περιγίνονται Aa, παραγίγνονται eds.   |    ὑπὲρ om. Ab, ὑπὸ MlRfSa   |    τῆς om. MlMnSSa   |    τοῦ om. MOx2   |    3 δὲ BVCrFGKXZcGr, om. others   |    ἡ ἠλ. VAbCrPrXXb   |    after ἠλέκτρα CrOx add ἐλεεινολογοῦσα διὰ τὸν τάνταλον (see arg. 8b); after ἠλέκτρα add. high stop, τέλος, and three-dot punctuation S   

APP. CRIT. 2:   1 δράγματος Ox   |   2 χωρὸς Zc   |    2–3 ἡλέκτρ‑ in both places Ad, in second place Aa (om. in first)   |    πυννόμεναι Ab   

PREVIOUS EDITIONS:  Diggle III.188,28–31; Schw. I.93,5–8; Dind. II.5,4–7

COMMENT:   It is usually assumed that a notice about the composition of the chorus and the prologue-speaker was a standard part of the brief information provided by Aristophanes of Byzantium for each play. I classify this version as anonymous because I judge that the Aristophanic core has been expanded by the later addition αἳ καὶ παραγίνονται κτλ.   

KEYWORDS:   Aristophanes of Byzantium   


Or. Arg. 2c: Anonymous comment

1τὸ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν.  2ἡ δὲ διασκευὴ τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη·  3πρὸς τὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων ὑπὸ μανίας καὶ κείμενος ἐπὶ κλινιδίου, ᾧ προσκαθέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν Ἠλέκτρα.  4διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῇ κεφαλῇ καθέζεται·  5οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον προσκαθεζομένη.  6ἔοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς οὕτω διασκευάσαι.  7διηγέρθη γὰρ ἂν Ὀρέστης ἄρτι καὶ μόγις καταδραθεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν χορὸν γυναικῶν παρισταμένων.  8ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν φησιν Ἠλέκτρα τῷ χορῷ [140]· ‘σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης’.  9πιθανὸν οὖν ταύτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαθέσεως.   —MBVAAaAbCFKMlMnPcPrRRfRwSSa, XXaXbYYfGaGrZcZuAdOx2, (partial) GbP

TRANSLATION:  The drama has its conclusion in a rather comic form. And the theatrical arrangement of the drama is as follows. Adjacent to the palace of Agamemnon Orestes is represented as being ill because of his madness and lying on a bed, and Electra sits beside him at his feet. The question is traditionally asked why indeed she does not sit by his head. For in that way she would seem to take greater care of her brother, by sitting closer to him. Now then, it appears that it is because of the chorus that the poet has arranged things in this way. For Orestes would have been awakened, after just recently and with difficulty having fallen asleep, if the women of the chorus positioned themselves closer to him. One can infer this from what Electra says to the chorus: ‘Quietly, quietly, subtle step of shoe…’. So it is persuasive that this is the reason for such an arrangement.

POSITION: Continued without break from 2b in AAaAbKMlPcRfYfAd (likewise, from shortened 2b in P); arg. 2c follows arg. 2a and precedes arg. 1 in FG; Ga is the full version after arg. 2a, Gb is a partial version (after arg. 2b) repeating the first lines in a more correct form; added in bottom margin 73r and 74r Ox2.      

APP. CRIT.:   1–3 Gb has only τὸ δρᾶμα … κάμνων ὑπὸ μανίας, adding at end ὡς ανωθεν ἔφημεν, as correction of faulty version of Ga   |    1 τὸ δὲ BAFGaGb, τέλος τὸ SSa   |    δὲ add. after δρᾶμα Ad   |    καταστροφήν] κατασκευήν FSa   |    2–9 ἡ δὲ διασκευὴ κτλ om. P   |    2 διασκευὴ] κατασκευὴ FSa, p.c. R, σκευὴ a.c. R, διαστροφὴ Rf   |    τοῦ δράματος] αὐτοῦ BF, αὐτῷ Ga   |    τοιαύτη] τοιαῦτα B, om. Ga   |    3 πρὸς τὰ … βασίλεια] περὶ τοῦ ἀγαμ. βασιλέως Ga   |    ὁ add. before ὀρέστης Ml   |    ὑπὸ τῆς μανίας καὶ κείμενος K (conj. Nauck), καὶ κείμενος Sa, καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας others (καὶ om. F; ὑπὸ τῆς μ. Zu)   |    ἐπὶ] ὑπὸ GaSaY   |    κλινιδίῳ FGa   |    προκαθέζεται MKRRwSSa (προσ‑ s.l. Sa), and after erasure Ga   |    3–4 πρὸς τοῖς … καθέζεται om. S   |    3 πρὸ τοῖς MK   |   ἡ add. before ἠλέκτρα Ox2   |    4 διαπορεῖται] διαπορεῖ GaZu   |    after δὲ add. τῆσδε Zu   |    τί] ὅτι Aa   |    οὐ add, before καθέζεται Rf   |    καθέζεται om. XXaXbYYfGrOx2   |    5 γὰρ ἂν Wecklein (after Nauck and Kirchhoff), γὰρ C, δ’ ἂν Ad, καὶ Aa, δὲ others   |    ἐδόκει transp. before μᾶλλον Pr, after ἀδελφὸν K   |    τοῦ ἀδελφοῦ Mn, s.l. RS   |    τημελεῖν] φροντίζειν s.l. R, τουμπελεῖν Pr, τὸ μελεῖν Ab    |    πλησ. προσκαθ. APrXXaXbYYfGrZuAdOx2, πλησ. οὕτω(ς) προ(σ)καθ. MBVCFGaKRfSaZc, οὕτω παρακαθ. πλ. MnRS; οὕτω προκαθ. πλησιαίτερον Rw, οὕτω καθημένη πλησ. AaAbPc)   |    πλησιέστερον BFMlMnRRfSZu, πλησιαίστερον SaAd, πλησιώτερον Pra   |    προσκαθ‑ BAFGaPrXXaXbYZu, προκαθ‑ MCKMlRfZc, παρακαθ‑ VMnSSa, καθ‑ R, προκαθημένη Rw, καθημένη AaAbPr   |    6 οὖν om. F, οὖν ἡμῖν K   |    διὰ τὸν χορὸν transp. after ὁ ποιητὴς AaAbPcXa; διὰ τὸν χρόνον RfXXbYfGr(corr. s.l. Gu)Ox2, διττὸν χορὸν Zc   |    οὕτω Ad, conj. Wecklein; om. others   |    χορὸν] χρόνον Ml   |    οὕτω om. Ml   |    διασκευάσασθαι ZcZu, διασκευάσθαι GaMl   |    7 διηγέρθησαν SXbYGr(corr. s.l. Gu)   |    γὰρ ἂν] γὰρ AbFSOx2, ἂν AXbY, δὲ VMl   |    ὁ add. before ὀρέστης Ml   |    ἄρτι] ἄρτιος Ox2,τότε s.l. R, om. Zc   |    καὶ om. AaAbPc, s.l. add. Pc   |    μόγις MBVAK, μόλις others   |    καταδρασθεὶς AbCZc, καταδαρθεὶς FMlMnSaXXaXbYYfGrZuAdOx2, κοιμηθῆ· καταδραθεὶς S, κοιμηθεὶς add. s.l. AbR, κοιμηθῆ s.l. Mn   |    πλησιαίτερον] πλησιαίστερον SaXaZu, πλησιέστερον BFMl, ἐγγὺς VMnRS, om. Ga   |    αὐτοῦ Pc   |    τῶν] τῶι MSa, τὸν Zc   |    κατὰ τὸν χορὸν] τοῦ χοροῦ s.l. Gu, κατὰ χορὸν Ga, κατὰ τὸν χρόνον Pc, a.c. Ox2   |    τῶν add. before γυναικῶν RwXbYGr   |    παρισταμένω Sa, ἱσταμένων K, a.c. Rw, παρ‑ s.l. Rw   |    8–9 om. Ox2   |   8 ἡ ἠλέκτρα V, ἡλέκτρα Aa   |    τῷ χορῷ om. MVACRSa   |    σῖγα σῖγα GaXXaXbYGr, σίγα σίγα others (both accents A, σίγα σίγᾶ Vc)   |    λεπτὸν VAaMnRSZc, p.c. Ga, λεκτὸν M, λευκὸν s.l. R, a.c. Ga, others   |    ἀρβύλην R (ὑποδήματος s.l.), ἀρβύλ() MnSSa, ἀρβύλας Björck   |    after ἀρβ. add. τιθεῖσα F   |    9 πιθανὴν VAbGaMnPcRSSaZu, πιθανὴν οὖν συμβαίνει s.l. Gu   |    οὖν] οὖν καὶ Zu, δὲ MnS, νοὖν Ad   |    ταύτῃ εἶναι Ga, εἶναι ταύτην transp. AbFKMnPc(εἶναι om, s.l. add.)PrRSSa, εἶναι φασὶ ταύτην V, εἶναι (ταύτην om.) Aa   |    τὴν om. Ml   |    ὑποθέσεως F, κατασκευῆς AbPc   

APP. CRIT. 2:   1 δράμα AaMnFKRRfSYZc   |    2 κατασκεβὴ Mn   |    δράματος ἐστὶ Ml   |    3 ὁρέστης Ad (also in 7)   |    κάμνω Ml   |    ἐπι Ml   |    κινιδίου Ab   |    πρὸς καθέζεται Zc   |    ἡλέκτρα Ad (also in 8)   |    4 διαπορεῖται δὲ written twice in A, second instance deleted later   |    τί δηποτὲ Ml   |    τὴ κεφαλὴ Aa   |    5 οὕτω AaRSXXaXbYGr, οὗτος K, οὕτως others   |    τῆμετεῖν Ad   |    6 ἔοικε F, εἴοικεν K   |    διασκευᾶσαι MnKSSa   |    7 κατὰ τῶν χωρῶν Ml   |    8 φησὶν Ml   |    9 πυθανὴν FSa, πιθανεῖν AbR, πυθανὴ S   |    τιαύτην Ad   

PREVIOUS EDITIONS:  Diggle III.188,32–189,42; Schw. I.93,9–19; Dind. II.5,7–6,8

COMMENT:  The term διασκευή is more commonly used of rhetorical arrangement or the arrangement or rearrangement (revision) of a text or of a dramatic plot (or the orchestration of non-theatrical events in the manner of a dramatic plot). For reference to theatrical arrangement, that is, staging, the closest parallel seems to be the use of διασκευή in reference to the presence or absence of a chorus in old vs. new comedy in the Prolegomena de comoedia (Sch. Arist. I:IA:13,3 and 10; 41,51 and 56 Koster).   

KEYWORDS:   comic ending   |   comedy   |   staging, setting or props   |   staging, position or gesture of actors   


Or. Arg. 2d: Anonymous comment

τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων, χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι. πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι ἦσαν.  —MBVAAbCFGKMlMnPcPrRRwSSa, XXaXbYYfGrZcZuAd

TRANSLATION:   The drama is one of those that are (were) much admired on the stage, but it is very bad in its characters. For apart from Pylades they were all inferior (mean, ignoble).

POSITION: arg. 2d follows arg. 2a in B, follows 2b in F, follows repeated first part of 2b in G      

APP. CRIT.:   τὸ] τὸ δὲ FAd   |    after δρᾶμα add. κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν· F, s.l. B2B3   |    σκηνῆς MVCRSSa, τῆς σκηνῆς others   |    εὐδοκιμ-] τῶν δοκιμ‑ Rw   |    δὲ om. Rw   |    πάντες] πάνυ Pr   |    φαῦλοι transp. before πάντες F, after ἦσαν G   |    φαῦλον ἦσαν Aa, φαῦλοί εἰσιν Nauck, φαῦλοι (ἦσαν del.) Weil   

APP. CRIT. 2:   τὸ] ὸ XXa (ornamental initial not added)   |    δράμα MnRRfSZcAd   |    εὐδοκιμοῦντον Ad   

PREVIOUS EDITIONS:  Diggle III.189,43–44; Schw. I.93,20–21; Dind. II.6,9–10

KEYWORDS:   popularity   |   performance   |   character, critique of   


Or. Arg. 3: Anonymous comment

1ἡ κατάληξις τῆς τραγῳδίας ἢ εἰς θρῆνον ἢ εἰς πάθος καταλύει, ἡ δὲ τῆς κωμῳδίας εἰς σπονδὰς καὶ διαλλαγάς.  2ὅθεν ὁρᾶται τόδε τὸ δρᾶμα κωμικῇ καταλήξει χρησάμενον·  3διαλλαγαὶ γὰρ πρὸς Μενέλαον καὶ Ὀρέστην. 4ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Ἀλκήστιδι ἐκ συμφορῶν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἀναβιοτήν.  5ὁμοίως καὶ ἐν Τυροῖ Σοφοκλέους ἀναγνωρισμὸς κατὰ τὸ τέλος γίνεται, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πολλὰ τοιαῦτα ἐν τῇ τραγῳδίᾳ εὑρίσκεται.   —MBVCAaCrMnNePrRRwSSaXaXfGuZc, also in PaPkLbXmXuZlZx2

TRANSLATION:   The ending of tragedy resolves itself either in lamentation or in suffering, but that of comedy in truce and reconciliation. Therefore this drama is seen to have employed a comic ending. For there is reconciliation between Menelaus and Orestes. But also in Alcestis (the plot moves) from misfortunes to happiness and renewal of life. In the same way also in Sophocles’ Tyro a recognition takes place at the end, and, simply put, many such things are found in tragedy.

POSITION: arg. 3 follows arg. 2a in XaZcXm(all with subscription = sch. 1693.01 following it); in Xu in bottom margin below other arg. and dram. pers.; in MBCAaMnPrRRwZlZx2 it is located at end of play, after τέλος εὐρ. ὀρ. and again with subscription following (except in AaMnPrS); similarly in Cr it is first in a block of three notes after the end of the play (followed by subscription and genealogical note, from Io to sons of Oedipus); in VSGuNePkLb as last sch.; in Sa cont. without punct. from sch. 1691, which is second to last scholion (last is sch. 1680, out of order).      

APP. CRIT.:   1 κατάλυσις Sa   |    τῆς τραγωδίας p.c. Pa, a.c. τοῦ δράματος   |    (first) ἢ om. Mn   |    θρήνους Sa   |    second εἰς om. R   |    καταλήγει RwNeXaXfXuCrGuZcZl, LbPkZx2   |    τῆς κωμ. … διαλλαγάς] κωμωδία γέλωσι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται GuZl, LbPkZx2 (cf. arg. 5)   |    (third) εἰς] εἰ M   |    2 ὁρᾶτε M2   |    τόδε om. CS, transp. after δρᾶμα Gu   |    κωμικὸν MC, κωμικὴ μὲν Sa, κωμωδικῆ Pr   |    3 διαλλαγὰς BRw   |    γὰρ] δὲ S, om. Rw   |    ὀρέστην] ὀρέστης Sa, ὀρέστη· προλογίζει δὲ καὶ ἠλέκτρα ὀρέστην XaXf   |    4 ἐν] ἐκ app. Lb   |    ἀλκήστιδι] ἀλκίδι δὲ Xa, app. Xf(ἀλκ and δὲ visible, rest concealed in binding on image)   |    ἐκ φορῶν Sa   |    καὶ add. before εἰς Ne   |    ἀφροσύνην Sa   |    καὶ ἀναβιοτήν om. AaPr, LbPk   |    ἀναβίωσιν SaGuZlZx2   |    5 ὁμοίως καὶ] ὁμ. τε καὶ Pa, om. LbPk   |    ἐν τύρ. ὁμοίως transp. (καὶ om.) MnS, ὅμως καὶ ἐν τῆ ῥήσει Sa   |    τυροῖ eds., τύροις all (except τοῖς Ne); perhaps read τυροῖ αʹ?   |    ἀναγνωρισμοῖς Ne, ἀναγνώρισμα Pk, Lb, ἀναγνωρισμὸν a.c. Aa   |    τέλος] γέλως LbPk   |    εἰπεῖν om. MnS   |    τῇ om. VCr   |    τραγωδίαις Cr   

APP. CRIT. 2:   1 ἡ om. Xa (ornamental letter not added)   |    2 δράμα VAaCNeRXaXfZcZl, LbPk, δραμα Rw   |    καταλίξει Zx2   |    4 ἄλλα a.c. Pk   |    4 ἀλκίστιδι VCMnNeSXu, ἀλκήστηδι Pr, a.c. Rw, ἀλκείστιδι Cr   |    ἀναβιωτήν M, ἀνὰ βιοτὴν Mn, ἀναβιότην S (a.c. ἀναβει‑)   |    5 σοφοκλέος NeSa, σοφοκλοῦς R   |    ἀπλῶς Xf   |    γίγνεται Pa   

PREVIOUS EDITIONS:  (as sch. Or. 1691) Schw. I.241,8–14; Dind. II.347,5–11

COMMENT:   Matthiae prints Τυροῖ as if in Gu; Dind. reports τύροι for Gu; but Gu has τύροις.   

COLLATION NOTES:  Yet to be checked: EsLv (reported by Schartau 1973: 81–82 n. 24 to have this item).   

KEYWORDS:   comic ending   |   comedy   |   tragedy   |   Euripides, Alcestis   |   Sophocles, Tyro   


Or. Arg. 4: Synopsis of Thomas Magister: τοῦ αὐτοῦ σοφωτάτου Μαγίστρου σύνοψις τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὑποκειμένου δράματος

1ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὥρμησεν, Ἀγαμέμνων στρατηγὸς ᾑρέθη τοῦ στόλου παντός, ἅτε προέχειν τῶν ἄλλων δοκῶν ἀρχῆς τε μεγέθει καὶ πλήθει νεῶν.  2ἑκατὸν γὰρ ναῦς εἰς τὴν τοῦ στόλου συντέλειαν οὗτος εἰσέφερε.  3καὶ ὃς μέλλων ἀνάγεσθαι καταλείπει τῶν οἴκοι πραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν καὶ προστάτην Αἴγισθον.  4ἐπεὶ δὲ πολὺς ἠνύετο χρόνος καὶ Ἀγαμέμνων οὔκετ’ ἐπανῄει, οἷα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν ἀθέσμως Αἴγισθος Κλυταιμνήστρᾳ, τῇ τοῦ Ἀγαμέμνονος γυναικί.  5μαθόντες δὲ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος τήν τε Τροίαν ἁλοῦσαν καὶ Ἀγαμέμνονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴκαδε πλέοντα, βουλεύονται τοῦτον τῆς οἰκίας ἐπειλημμένον ἀποκτενεῖν, ἵνα μὴ τούτῳ γνωσθέντος τοῦ σφῶν πονηρεύματος αὐτοὶ παραδοθεῖεν θανάτῳ.  6ὃ δὴ καὶ ἤνυσαν, καὶ ἐπανελθόντα τὸν Ἀγαμέμνονα ἀποκτείνουσι.  7χιτῶνα γὰρ μὴ διεξόδους κεφαλῆς καὶ χειρῶν ἔχοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἐνδιδύσκουσι καὶ οὕτω πελέκει τοῦτον φονεύουσι.  8μεταξὺ οὖν τοῦ Ἀγαμεμνονείου φόνου Ἠλέκτρα τὸν ἀδελφὸν Ὀρέστην, ἵνα μὴ καὶ οὗτος ἀναιρεθείη, κλέψασα καί τινι δοῦσα παιδαγωγῷ εἰς Φωκίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον καὶ συγγενῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τυγχάνοντα.  9Ὀρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ἥκων, παραλαβὼν Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ’ ᾧ μετ’ αὐτοῦ Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, καταλαμβάνει λάθρα τὸ Ἄργος.  10καὶ χρησμὸν παρὰ τοῦ Πυθίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔρχεται πρὸς τὸν πατρὸς τάφον καὶ θύει, εἶτά τι μηχανᾶται τοιόνδε·  11τὸν γὰρ παιδαγωγὸν, ᾧ παρὰ τῆς Ἠλέκτρας πάλαι πιστευθεὶς ἧκεν, ὡς ἔφημεν, εἰς Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν λέγοντα ὡς Ὀρέστης ἐν Πυθικοῖς ἄθλοις ἀνῃρέθη καὶ νῦν ἄνδρες τὰ τούτου ὀστᾶ ἐν κιβωτίῳ κομίζουσιν, ἵνα πατρῴων γοῦν τάφων τύχῃ.  12ὑπαχθέντες δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀπάτῃ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος, ἵνα μὴ μακρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ Ὀρέστου καὶ Πυλάδου, πρώτη μὲν Κλυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ Αἴγισθος.  13μητροκτονήσας τοίνυν Ὀρέστης Ἐριννύσι παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκε, μανείς.  14Μενέλαος δὲ ἐκ Τροίας ἐλθών, ὕστερος γὰρ Ἀγαμέμνονος ἐπανῆκε, καὶ τῷ Ναυπλίῳ λιμένι προσσχών, νυκτὸς μὲν Ἑλένην προπέμπει πρὸς Μυκήνας, μεθ’ ἡμέραν δὲ αὐτὸς εἰσῄει.  15καὶ τὸν Ὀρέστην μεμηνότα εὑρών, παρακαλεῖται μὲν ὑπὸ Ὀρέστου καὶ Ἠλέκτρας σῶσαι αὐτούς·  16ὁ γὰρ τῆς Κλυταιμνήστρας πατὴρ Τυνδάρεως πάντας Ἀργείους κατ’ αὐτῶν ἐκίνησεν, ἵνα τούτους ὡς μητροκτόνους ἀνέλοιεν·  17ὡς δὲ τὸν Τυνδάρεων ἀντιλέγοντα εὗρε καὶ ἅμα καὶ αὐτὸς ὑπολογιζόμενος ὡς εἰ Ὀρέστης ἀναιρεθείη βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ Ἄργους, οὐκ ἤθελεν Ὀρέστῃ καὶ τῇ ἀδελφῇ συμμαχεῖν, ἀλλὰ τὸ τῶν Ἀργείων πλῆθος ἔλεγεν εὐλαβεῖσθαι.  18πρῶτον μὲν οὖν Ὀρέστης καὶ Τυνδάρεως διηλέχθησαν πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ δικαίως ἀνείλετο Κλυταιμνήστρα δεικνύς, Ὀρέστης δὲ ὡς καὶ μάλα δικαίως, εἰ καὶ μυριάκις αὐτὴν ἔδει τεθνάναι.  19ἔπειτα ἐκκλησίας ἐν ἀκροπόλει Μυκηνῶν γενομένης καὶ συνιόντων τῶν προυχόντων ἐν Ἄργει, Ὀρέστης ὑπὸ Πυλάδου φοράδην ἐκεῖσε κομίζεται.  20λόγων δὲ πολλῶν γινομένων, καὶ τῶν μὲν βοηθούντων Ὀρέστῃ, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίκησαν οἱ κακοί.  21καὶ κατακρίνεται Ὀρέστης αὐτός τε καὶ ἡ ἀδελφὴ λίθοις βληθέντες ἀποθανεῖν.  22Ὀρέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς τὸ πλῆθος αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι.  22καὶ ὁ φίλος Πυλάδης καὶ παρὰ τὴν συμφορὰν φίλος ἔμεινε καὶ κοινωνεῖν αὐτῷ τῆς τελευτῆς ἠξίωσε προθυμότατα.  24ἐπεὶ δὲ σφίσι τοῦτο παθεῖν προύκειτο, συμβουλεύει Πυλάδης Μενέλεω πρῶτον τιμωρίαν λαβεῖν, λέγων ὡς οὐ δεῖ τοῦτον τρυφᾶν ἡμῶν ἀπιόντων.  25ὅθεν εἰσελθόντες εἴσω τῶν βασιλείων, Ἑλένης δῆθεν δεησόμενοι ἵνα μὴ περιίδῃ σφᾶς ὀλλυμένους ἀλλὰ χεῖρα ὀρέξῃ καὶ Μενέλεων καὶ ἄκοντα πρὸς σωτηρίαν κινήσῃ, ἐπεὶ ταύτην φονεύειν ἔμελλον, ταύτης μὲν ἥμαρτον ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἁρπασθείσης κελεύσει Διός, Ἑρμιόνην δὲ συλλαμβάνουσιν ἐκ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας ἐπανηκούσαν τάφου.  26πρώην γὰρ αὐτὴν Ἑλένη πεπόμφει τῇ ἀδελφῇ θύσουσαν.  27λαβόντες δὲ Ἑρμιόνην καὶ ἔνδοθεν τὰς τῶν βασιλείων ἀσφαλίσαντες πύλας ἀνῆλθον ἐν μετεώρῳ τῶν βασιλείων ἔχοντές τε τὴν Ἑρμιόνην καὶ ξίφος πρὸς τῇ δέρῃ αὐτῆς, καὶ μέλλοντες μετὰ τὴν ταύτης διαχείρισιν, ἂν μὴ σφᾶς Μενέλεως σώσῃ, καὶ τοὺς δόμους ὑφάψειν πυρί.  28Μενέλεως μὲν οὖν ὑπὸ τούτων Ἑλένην τεθνάναι μαθών, ἵνα κἂν σώσῃ τὴν παῖδα, ἐλθὼν ἤρξατο πορθεῖν τὰ βασίλεια.  29ἐπιφανεὶς δὲ Ἀπόλλων διήλλαξε τούτους, Ἑλένην μὲν εἰς οὐρανοὺς φήσας διακομίσαι, Μενέλεων δὲ ἑτέραν λαβεῖν κελεύσας γυναῖκα, Ὀρέστῃ δὲ Ἑρμιόνην συνάψαι μετὰ τὴν τοῦ φόνου κάθαρσιν·  30ἧς Ἀθήνησιν ἔτυχε μετὰ Ἐριννύων εἰς Ἄρειον πάγον κριθείς· ὅτε καὶ καταδικασθῆναι μέλλοντα ὑπὸ πάντων θεῶν Ἀθηνᾶ ψῆφον βαλοῦσα νικῆσαι τοῦτον ἐποίησε.  31καὶ οὕτως Ὀρέστης ὕστερον Ἐρμιόνην γυναῖκα λαμβάνει κατὰ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος θέσπισμα, καὶ Ἄργους κρατεῖ, Πυλάδῃ δὲ Ἠλέκτραν δίδωσι, τὴν καὶ πρότερον ὑπ’ αὐτοῦ κατεγγυηθεῖσαν τούτῳ.  —ZZaZmTGu

TRANSLATION:  When Greece launched its attack against the Trojans, Agamemnon was selected as commander of the entire army, because he seemed to surpass the others in size of realm and number of ships. For he contributed one hundred ships to the complement of the expeditionary force. And being about to depart, he leaves Aegisthus as overseer and guardian of his affairs at home. Since a long time was passing and Agamemnon was still not returning, Aegisthus, as often happens in such cases, unlawfully had intercourse with Clytemnestra, Agamemnon’s wife. When Clytemnestra and Aegisthus learned that Troy had fallen and that Agamemnon was sailing homeward along with the others, they make a plan to kill him once he reaches home, so that they themselves not be put to death when their own sinful behavior became known to him. And this in fact they did accomplish, and they kill Agamemnon when he returned. For they enrobe him after his bath in a garment with no openings for head and arms, and in that condition they murder him with an axe. Now then, in the midst of the killing of Agamemnon Electra, secreting Orestes so that he not be killed too and giving him to a certain tutor, sends him to Phocis to Strophius, who was a friend and kinsman of her father. When he reached manhood, Orestes, taking Pylades the son of Strophius as his companion, returns secretly to Argos in order, with his help, to punish Aegisthus and Clytemnestra. And since he received an oracle from the Pythian god to do this, he first goes to the tomb of his father and makes sacrifice, and then he devises a plan of the following sort. For the tutor to whom he was entrusted long ago by Electra and thus arrived, as we said, in Phocis—this tutor he sends ahead to Aegisthus and Clytemnestra saying that Orestes has been killed in the Pythian Games and now some men are bringing his bones in a chest, so that he may receive at least burial in the tombs of his forefathers. Taken in by such a ruse, Clytemnestra and Aegisthus—not to make the story too long—are killed by Orestes and Pylades, first Clytemnestra and later Aegisthus. Having committed matricide, then, Orestes immediately paid the price to the Erinyes, by having gone mad. And Menelaus, arriving from Troy—for he voyaged homeward later than Agamemnon—, and having landed at the harbor Nauplion, he sends Helen ahead to Mycenae during the night, and he himself enters by day. Having found Orestes suffering from madness, he is entreated by Orestes and Electra so save them. For Tyndareus, the father of Clytemnestra, stirred up all the Argives against them so that they would put them to death as matricides. And when Menelaus found Tyndareus arguing in opposition, and at the same time himself calculating that if Orestes should be killed he himself would be king of Argos, he was unwilling to help Orestes and his sister in their struggle, but he said he was wary of the common people of the Argives. Now, first of all, Orestes and Tyndareus disputed with each other, the latter showing that Clytemnestra was not justly put to death, but Orestes that it was indeed very justly done, even if she were required to die countless times over. Later, an assembly took place on the acropolis of Mycenae and the men who were prominent in Argos came together, and Orestes is brought their with Pylades’ physical assistance. Many speeches being made, and some assisting Orestes and others opposing him, ultimately the wicked ones won out. The verdict is given that Orestes himself and his sister be stoned to death. But Orestes volunteered the promise to the people that he would kill himself and his sister by his own hand. And his friend Pylades remained his friend even during the misfortune and with great eagerness considered it right to share with him his death. Once the plan to suffer this was before them, Pylades advises that they first exact vengeance from Menelaus, saying this it is not proper for him to luxuriate while we are leaving life. Therefore, entering the palace—as if they were going to entreat Helen not to allow them to perish but to lend a helping hand and incite Menelaus, even against his will, to save them—, when they were on the point of killing her, they failed to strike her because she was snatched away by Apollo at the command of Zeus; but they seize Hermione as she was returning from the tomb of Clytemnestra. For earlier on Helen had sent her to make offerings to her sister. Having captured Hermione and secured the gates of the palace from inside, they went up to the roof of the palace with Hermione and with a sword at her neck, also intending after killing her, if Menelaus does not save them, even to set the house on fire. Now then, Menelaus, having learned that Helen had died at their hands, having come to save at least his child, began to demolish the palace. But Apollo suddenly appeared and reconciled them, saying that he had conveyed Helen to the skies and ordering Menelaus to take another wife and to join Hermione in marriage to Orestes after he is purified of the murder. Which purification he obtained in Athens after being put on trial at the Areopagus with the Erinyes, when, even as he was about to be condemned by all the gods, Athena cast a ballot and caused him to triumph. And thus Orestes later takes Hermione as wife in accordance with the utterance of Apollo and he rules Argos, and to Pylades he gives Electra, who had even earlier been betrothed by him to that man.

APP. CRIT.:   heading thus in T (αὐτοῦ σοφωτάτου om. Ta); ἡ ὑπόθεσις τοῦ δράματος ἔστι τοιαύτη Zm; om. ZZaGu   |    1 παντὸς τοῦ στόλου transp. Gu   |    2 ἑκατὸν] ρ̅ ZZa   |    5 ἀποκτανεῖν ZZa   |    6 κτείνουσι, ἀπο add. s.l. Za   |    7 κεφαλῆς καὶ χειρῶν] χειρῶν καὶ κεφαλῆς ZZa; om., s.l. add. Zm   |    καὶ οὕτω πελ. τ. φον.] TGu(ἐν τῷ in place of οὕτω), in marg. Zm; om. ZZaZm   |    8 γοῦν Gu   |    ἵνα μὴ om., μὴ s.l. add. Za   |    9 πυλάδην om., s.l. add. Zm   |    τιμωρήσασθαι Za   |    10 τοῦ om. ZZa   |    11 εἰς τὴν φωκίδα Gu   |    γοῦν om. Zm   |    12 πρῶτον … ὕστερον ZZa also   |    (second) Αἴγισθον Z   |    14 προσσχὼν Matt., προσχών all   |    προπέμπει ZZa   |    15 ὑπὸ Ἠλέκτρας καὶ Ὀρέστου ZZa   |    16 κλυταιμνήστρας] ἑλένης ZZa   |    17 ὡς εἰ ] ὡς καὶ Z, ὡς καὶ εἰ Za   |    18 διηλ‑ ZZaZmT, a.c. Gu, διειλ‑ p.c. Gu, Ta; διελέχθησαν Matt.   |    Κλυταιμνήστρα all, ‑αν Matt., Dind. (see Comment below)   |    (second) ὡς (before καὶ μάλα) om., s.l. add. Gu   |    20 γενομένων ZZa   |    22 αὐτὸν a.c. Z   |    24 τοῦτο σφίσι transp. ZZa   |    παρὰ Μενέλεω Za   |    25 εἰσελθόντων Gu   |    ὀρέξῃ s.l. Z, ὀρέξαι ZZa   |    κινῆσαι Za   |    τάφου ἐπανήκουσαν transp. Gu   |    26 θύσουσα ZZa   |    27 διαχείρησιν ZZaGu   |    28 οὖν om. Gu   |    29 τοῦ om. ZZa   |    30 βαλοῦσα] λαβοῦσα ZZa, βαλοῦσα s.l. Za   |    31 τὸ om. ZZa, s.l. add. Za   

APP. CRIT. 2:   1 ἠρέθη ZaGu   |    8 ἀγαμεμνονίου Za   |    11 ὀστὰ Z   |    14 ναυπλοίῳ ZZa   |    ἑλλένην Z a.c., Gu   |    μεθημέραν Ta [not T]   |    15 καὶ τὴν ὀρέστην Zm   |    17 τυνδάρεω Gu   |    19 ἐκκλισίας Z   |    25 μενέλαον Za (only μενέλ() Z)   |    συλλαβάνουσιν Z, συλλαμβάνουσι, ν add. s.l. Za   |    29 ἑλλένην Gu   |    30 ἔτυχεν Zm   |    μετ’ ἐριν. Za   |    ἐρρινύων Zm   |    31 ἠλέκτρα Z   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.7,13–9,23

COMMENT:   In general I have printed the version in ZmTGu where ZZa differ; it is possible that ZZa present a careless version by Thomas himself that has been made more precise by Triclinius or someone else in the circle, but also possible that ZZa offer a corruption of the other version (note the many other slips in ZZa or in one of the two).   |   On 18 διηλέχθησαν: augment of this compound verb with ει or η (under the influence of the perfect διειλ‑) is not uncommon in postclassical and Byzantine texts, and one need not correct it here with Matthiae.   |   On 18 ἀνείλετο Κλυταιμνήστρα: on rare occasions Byzantine writers slip up and use the middle of the strong aorist in a passive sense. That is what Thomas should be assumed to do here (‘Clytemnestra was killed’). There is an exact parallel for the passive sense in a scholion on Or. 991 attested in Mn and R (τότε δὲ οὕτω νικηθεὶς δόλῳ καὶ ἀναιρούμενος κατηράσατο τῷ Μυρτίλῳ γνοὺς τὴν ἐπιβουλὴν, ἵνα ὑπὸ Πέλοπος ἀνέληται, ‘and then [Oenomaus], having thus been defeated by trickery, and being killed, having understood the plot against him, cursed Myrtilus, praying that he be killed by Pelops’). Matthiae and Dindorf emended to make Clytemnestra the accusative object, but the middle ἀνείλετο means ‘pick up’ not ‘kill’ and one would have to emend the verb to ἀνεῖλε. Similarly at Or. 991 Dindorf in his apparatus says ‘immo ἀναιρεθῇ’, taking offense at the Byzantine slip.    |   On 27: both διαχείρησις and διαχείρισις are found in Sch. Aesch. and Sch. Soph. with the sense ‘killing’; both forms also used in many periods in the more common sense ‘management’.   

COLLATION NOTES:   According to Turyn 1957: 30, fol. 47r–v of Ang. 14 (T) were written entirely by Triclinius, and the beginning of the Thoman argument was added by him on 46v, a page with text written by the original scribe. The high-quality digital image confirms this (black ink, rounded breathings, that is T1 in Diggle’s terms or Tr1 in De Faveri’s).   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   


Or. Arg. 5a: Thoman general note

1ἰστέον δὲ ὅτι πᾶσα τραγῳδία σύμφωνον ἔχει καὶ τὸ τέλος·  2ἐκ λύπης γὰρ ἄρχεται καὶ εἰς λύπην τελευτᾷ.  3τὸ παρὸν δὲ δρᾶμα ἔστιν ἐκ τραγικοῦ κωμικόν, λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ’ Ἀπόλλωνος διαλλαγάς, ἐκ συμφορῶν εἰς εὐθυμίαν κατηντηκός.  4ἡ δὲ κωμῳδία γέλωσι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται.  —ZZaZmTGu

TRANSLATION:   One should be aware that all tragedy has its ending also consonant (with its tragic nature). For it begins from grief (pain) and ends in grief (pain). But the present play is comic after being tragic, for it ends in the reconciliation brought about by Apollo, thus having arrived at happiness out of misfortunes. But comedy is woven in with laughter and good cheer.

APP. CRIT.:   1 ὅτι om. Za   |    2 ἐκ] ἐὰν Z   |    ἔρχεται Z   |    3 γὰρ] δὲ ZZa   |    συμφορᾶς Zm   |    4 γέλωτι ZZa   

APP. CRIT. 2:   3 δράμα Zm   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.9,23–27

COMMENT:   An adaptation of arg. 3 above. Cf. the interpolation of 4 γέλωσι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται into sentence 1 of arg. 3 in Gu and a few others.   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   comic ending   |   comedy   |   tragedy   


Or. Arg. 5b1: adapted Thoman general note

1τοῦτο τὸ δρᾶμα ἐκ τραγικοῦ μωμικὸν· 2ἐκ γὰρ συμφορῶν εἰς εὐθυμίαν κατήντησεν.  —Zl

POSITION: follows τέλος phrase at end of play, precedes Arg. 3      

APP. CRIT. 2:   1 δράμα Zl   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   comic ending   |   comedy   |   tragedy   


Or. Arg. 5b: Thoman general note

1ἰστέον ὅτι πρὸ τούτου τοῦ δράματος ἔστιν ἁρμόδιον ἀκοῦσαι τινὰ τὸ δεύτερον τοῦ Σοφοκλέους,   2ἐπεὶ ἐκεῖνο μὲν τὴν ἐκδίκησιν Ἀγαμέμνονος ἱστορεῖ ὅπως Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν ἐφόνευσαν,  3τοῦτο δὲ τὴν μετὰ τὸν φόνον ἐκείνων μανίαν Ὀρέστου καὶ τὰ μετ’ αὐτὴν συμβάντα.   —ZZa

TRANSLATION:   One should be aware that it is suitable that one study before this play the second play of Sophocles (Electra), since that one tells of the avenging of Agamemnon, how they killed Aegisthus and Clytemnestra, while this one tells of Orestes’ madness after killing them and what occurred after the madness.

POSITION: In Z beside lines 1288–1292 of Hecuba on 32v (after a few more lines, an ornament, and the τέλος phrase, arg. 4 begins in bottom half of 32v); in Za on fol. 37v beside the incomplete arg. 1 (of which Za has first 6 lines only, broken off in midword).      

APP. CRIT.:   ἐκδίκησιν] ἐκκίνησιν Z   

COMMENT:   The vague ‘they’ of 2 ἐφόνευσαν could suggest Orestes and Electra, Orestes and Pylades, or all three.   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   Sophocles, Electra   |   citation of literature other than Homer   


Or. Arg. 6: Anonymous general note

σατυρικὸν τὸ δρᾶμα διὸ ἀρχόμενον ἀπὸ θλίψεως καὶ λήγον εἰς χαράν.  —GPrYrAd

TRANSLATION:  The drama is satyric because beginning from suffering and ending in joy.

POSITION: GPrAd have this after dram. pers. (arg. 8); Y above line 1.      

APP. CRIT.:   σατ. τὸ δρ.] τὸ δρᾶμα τοῦτο δὲ σατ. Pr, then δὲ app. deleted; τὸ δρᾶμα ἔστι σατ. G; φασὶ τινὲς τὸ δράμα τοῦτο κομικὸν λέγεσθαι Ad   |    διὸ Y, τὸ Pr, ὡς Ad, om. G   |    καὶ om. YAd   

KEYWORDS:   satyr-play   |   comic ending   


Or. Arg. 7: Anonymous general note

εἰς τὴν σύστασιν τῆς τραγικῆς ὑποθέσεως εὐδόκιμόν ἐστι καὶ ἐπιτυχὲς τὸ δρᾶμα, εἰς δὲ τὰ ἤθη τῶν προσώπων ἀδόκιμον. δαιμονᾷ γὰρ Ὀρέστης καὶ ἡ ἀδελφὴ δαιμονῶντι διακονεῖται καὶ ὡς ἐπίπαν τὰ ἤθη τῶν προσώπων ηὐτελισμένα ἐστιν.  —Gu2

TRANSLATION:   The play is well regarded and successful with respect to the arrangement of the tragic plot, but with respect to the ethical traits of the characters it is disapproved. For Orestes suffers a divinely-inspired madness and his sister attends to him in his madness, and in general the ethical traits of the characters have been made disreputable.

POSITION: This appears in the margin of fol. 27v beside the dram. pers., and is added by a hand later than Gr or Gu.      

COMMENT:   A rephrasing of arg. 2d.   

KEYWORDS:   popularity   |   character, critique of   |   tragedy   


Or. Arg. 7a: Anonymous general note

1ἐνταῦθα ὁ Εὐριπίδης ἀπὸ τῆς μέσης ὑποθέσεως ἄρχεται.  2παρέλιπε γὰρ τὴν τοῦ Ὀρέστου ἀνατροφήν, ὅπως ἀνετρέφετο παρὰ τοῦ παιδαγωγοῦ εἰς τὸν Στροφίου οἶκον τοῦ πατρὸς τοῦ Πυλάδου·  3φίλος γὰρ ἦν τοῦ Ἀγαμέμνονος ὁ Στρόφιος·  4καὶ ὅπως μηχανήσαντες ἀπῆλθον εἰς τὴν Κλυταιμνήστραν ὅ τε Ὀρέστης ⟨καὶ⟩ ὁ Πυλάδης καὶ παιδαγωγὸς φέροντες ταύτῃ καὶ κιβώτιον πεπληρωμένον τῆς κόνεως τοῦ Ὀρέστου.  5μέμνηται δὲ τούτου ὀ Σοφοκλῆς, καὶ οὗτος ἐν ἑτέρῳ δράματι.   —Yf

TRANSLATION:   Here Euripides begins from the middle of the story. For he omitted the upbringing of Orestes, (namely) how he was brought up by the pedagogue at the house of Strophius, the father of Pylades. For Strophius was a friend of Agamemnon. And (he also omitted) how, by a contrivance, Orestes and Pylades and a tutor came back to Clytemnestra bringing to her as well a little chest filled with the ashes of Orestes. Sophocles mentions this story, and this poet (Euripides) does so in another play.

POSITION: This follows arg. 2a in Yf.      

APP. CRIT.:   4 ⟨καὶ⟩ ὁ Matt. (misreported by Dind.)   |    ταύτῃ Dind., ταύτην Yf   |    κιβώτιον Matt., κιβωτίου Yf   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.6,12–7,7; Matt. VI.137

COMMENT:   ἐν ἑτέρῳ δράματι must be a reference to Euripides’ Electra, indicating that this note comes from a milieu in which the alphabetic plays were known (mostly likely in the circle of Triclinius where L and P were produced).   

KEYWORDS:  prologue technique   |   Sophocles, Electra   |   Euripides, Electra   |   citation of literature other than Homer   


Or. Arg. 7b: Anonymous general note

1ἔθος τοῖς τραγικοῖς τὸ ἐν προοιμίῳ ὡς ἐν ὀλίγῳ παραδηλοῖν τοῦ ὅλου δράματος τὴν ἔννοιαν, ὡς καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ ὁ Εὐριπίδης καὶ πανταχοῦ.  2τὸ δὲ δρᾶμα τῆς Ἑκάβης καὶ τοῦ παρόντος δράματος τὸ τέλος ἀπὸ πένθους ἄρχονται καὶ λήγουσιν εἰς χαράν.   —Yf

TRANSLATION:   It is the customary practice of the tragedians to suggest in the opening, as in a small compass, the basic idea of the entire play, as Euripides does both here and everywhere. The play Hecuba and the end of the present play begin from grief and end in joy.

APP. CRIT.:   1 παραδηλοῦν (silently) Matt., but in late Greek infinitives such as δηλοῖν, ζηλοῖν, κατορθοῖν, ἀναπληροῖν, βιοῖν, βεβαιοῖν, ἐκτυφλοῖν are attested.   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.7,8–11; Matt. VI.137

COMMENT:  From the generalization that follows, it seems that προοίμιον here may refer to the prologue as a whole rather than just the opening lines of Electra’s speech, as in sch. 1.02, 1.12.   |   The mention of Hecuba is odd (is it a corruption or a sign of an inferior teacher?); Alcestis is the play that is usually paired with Orestes in remarks about a happy or ‘comic’ ending.   

COLLATION NOTES:   Matthiae and Dindorf present arg. 7a and 7b as one text, neglecting Yf’s separation of them with three-dot punctuation and cross at end of 7a, while 7b begins on a new line with prefixed cross.   

KEYWORDS:  citation of literature other than Homer   |   Euripides, Hecuba   


Or. Arg. 7c: Anonymous metrical note

1ἔχει δὲ τὰ μέτρα οὕτω·  2τὸ [Phoen. 239] ‘νῦν δὲ μοι πρὸ τειχέων’ δίμετρον τροχαϊκόν· 3τὸ [Or. 1389, Phoen. 1530] ‘ὀττοτοί’ διποδία τροχαϊκή· 4καὶ μέχρι μὲν τῶν Πυλάδου λόγων [Or. 729] ἰαμβικόν· 5τοὐκεῖθεν δὲ τροχαϊκὸν τετράμετρον καταληκτικόν· 6καὶ ἔνθα Ὀρέστης καὶ Φρὺξ διαλέγονται [Or. 1506–1536], τὸ αὐτὸ τηρεῖται μέτρον.  —P

POSITION: This follows arg. 2a and precedes arg. 2b in P.      

APP. CRIT.:   δίμετρον] τρίμετρον P   

COMMENT:   Phoen. 239 is generally a lecythion in the manuscripts, which is a dimeter, so P’s τρίμετρον is likely to be a careless scribal error.   |   Triclinius’s analysis of Or. 1389 in T treats ἐριννύν· ὀττοτοῖ as a brachycatalectic iambic dimeter; at Ph. 1530 in T he creates an anapaest by writing ὀτοτοῖ ὀτοτοῖ.   


Or. Arg. 8a: Dramatis personae

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα· Ἠλέκτρα, Ἑλένη, χορός, Ὀρέστης, Μενέλαος, Τυνδάρεως, Πυλάδης, ἄγγελος, Ἑρμιόνη, Φρύξ, Ἀπόλλων.  —MBOVAAaCCrFGKMlMnPPcPrRRwSSa, XXaXbYYfGrZcZuAdOx

APP. CRIT.:   Correct order of names in OPZc and Xa(om. φρύξ, add. καὶ before ἀπ.); also correct in the Thoman version (arg. 9) in ZZmT. The order in the others (except CrOx) is essentially ἠλ. πυλ. ἑλ. ἄγ. χο. ἑρ. ὀρ. φρ. με. ἀπ. τυ., derived from reading across the successive rows of two columns of names rather than reading down the first column and then down the second column. Minor deviations from the second pattern: A omits ἠλ.; MnRRwS transp. ἑλ. πυ.; Zu transp. τυ. ἀπ.; Sa transp. πυ. after ἀπ.; καὶ add. before τυ. AaRwSa; ἑρ. ὀρ. om. Ml; G has ἠλ. ἑλ. πυλ. ἄγ. χο. ὀρ. με. ἑρ. τυ. φρ. ἀπ.; XAd omit first letter of every name (decorated initials never added); Y2, repeating the list in the bottom margin, omits τὰ τοῦ δρ. πρ. and transp. με. τυ. to follow ἑλ. CrOx present a unique order, correct at beginning and end but scrambled in the middle: ἠλ. ἑλ. χορὸς ἐκ παρθένων γυναικῶν ὀρ. πυ. ἑρ. τυ. με. ἀγ. φρ. ἀπ.   |    Zc has ἀπὸ τοῦ διὸς τάνταλος between ἄγγελος and ἑρμιόνη in the penultimate line of the dram. pers.; the phrase probably belongs with the genealogical diagram that is written in the left margin.   |    Ab follows the dram. pers. (at bottom of recto, with line 1 of play at top of verso) with ἠλέκτρα λέγει ταῦτα.   

APP. CRIT. 2:   δράγματος Ox   

COLLATION NOTES:   Mn has dram. pers. twice, once on 7v and again on 8v, with no differences between the two.   


Or. Arg. 8b: Prologue-speaker notation

προλογίζει Ἠλέκτρα ὡς ἀδελφὴ Ὀρέστου ἐλεεινολογοῦσα διὰ τὸν Τάνταλον.  —AaAbMnPcRRfS, CrXaOxAd

POSITION: after 8a in MnRRfSXa (Mn has 8a twice, and 8b twice as well; Xa has it twice, after 8a and again at top of next page above line 1); in CrOx after the first sentence of 2b (which follows 8a in CrOx); in Aa at bottom of fol. 38r after a page of scholia, and preceding 8a at top of fol. 38v; in AbPc after 2a and before 8a; after play title and within ornamentation Ad.      

APP. CRIT.:   δὲ ἡ add. after προλογίζει CrOx, ἡ add. Mn(first location)RfXa(both places)   |    ὡς ἀδελφὴ ὀρέστου ἐλ. om. RfXaAd, ὡς ἀδ. ὀρέστου om. CrOx   |    ἐλεεινοῦσα AaAbPc   

APP. CRIT. 2:   προγίζει R, s.l. ἤγουν προλέγει R; πολογίζει Ad   |    ἡλέκτρα AaAd   


Or. Arg. 9: Thoman Dramatis personae

1ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει·  2ἔστι δὲ τὰ τούτου πρόσωπα·  3Ἠλέκτρα προλογίζουσα ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς βασιλείοις τε οὖσα καὶ παρακαθημένη Ὀρέστῃ καθεύδοντι, Ἑλένη, χορὸς ἐξ ἐπιχωρίων γυναικῶν αἳ παραγίνονται πρὸς Ἠλέκτραν πυνθανόμεναι περὶ τῆς τοῦ Ὀρέστου συμφορᾶς, Ὀρέστης Μενέλαος Τυνδαρεως Πυλάδης ἄγγελος Ἑρμιόνη Φρὺξ Ἀπόλλων.  —ZZaZmT

APP. CRIT.:   1 βασιλείοις] βασιλέως Za, βασιλ() Z   |    3 παρεγένοντο Za, παραγίνονται intended by Za s.l.   

COMMENT:   Thomas mixes in small details from older arg.: cf. arg. 2b for sentence 1 and for the relative clause about the chorus in sentence 3; arg. 2c for the specific location and Electra’s posture in sentence 3.   

COLLATION NOTES:   Diggle’s OCT lists the dram. pers. in Ang. 14 as Tz, but this is an oversight. Fol. 47v is entirely by Triclinius. See remarks above on arg. 4.   Scholia to Orestes

Or. 1.01 (1–139) (tri metr) ἡμέτερον: ἡ εἴσθεσις τοῦ δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρληʹ [= 138]. ὧν τελευταῖος [139] ‘τόνδ’ ἐξεγεῖραι συμφορὰ γενήσεται’. ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς.  —T

TRANSLATION:  The introduction to the drama consists of a unit formed by a single strophe. The verses are 138 acatalectic iambic trimeters, of which the last is ‘it will be a misfortune to awaken this man’. At the section-breaks a paragraphos (is written), and at the conclusion a coronis.

LEMMA: ἡμέτερον in marg.      

APP. CRIT.:   ρλθʹ Dind., correcting Triclinius’s careless count   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.10.3–6; de Fav. 45

COMMENT:  Paragraphoi and coronides in T are recorded in the sequence of scholia, labeled as tri and metr. In 1–138 paragraphoi mark the end of Electra’s monologue (70), the ends of two speeches of several lines (80 and 87), the end of stichomythia (109), and the end of Helen’s final speech before she reenters the palace (125).   

KEYWORDS:  ἀπόθεσις/ἀποθετικόν   


Or. 1.02 (1–5) (rec exeg) 1κατασκευὴν ποιούμενος ὁ ποιητὴς τῆς ἰδίας προτάσεως τῆς ὅτι πάντα φέρει τὰ δεινὰ ἡ ἀνθρωπότης, ἐπιφέρει ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ μακάριοι καὶ ὄλβιοι δόξαντες ἄνθρωποι οὐκ ἄμοιροι συμφορῶν καὶ παθῶν γεγόνασιν·  2ἐξ ἑνὸς δὲ τοῦ Ταντάλου καὶ τοὺς ἄλλους παραδηλοῖ.  3τὸν Τάνταλον δὲ καὶ οὐκ ἄλλον τῇ ὑποθέσει προσείληφε διὰ τὸ ἐξ ἐκείνου τοῦ γένους καὶ τὸν Ὀρέστην κατάγεσθαι.   —VPraPrbRw

TRANSLATION:  The poet, carrying out a proof of his particular premise, that humankind endures all the terrible sufferings, adds next that even the very humans who have seemed to be blessed and prosperous have not turned out to be free of misfortunes and sufferings. From the single example of Tantalus he implies also other humans. And he has attached Tantalus and no other person to his claim because Orestes too is descended from that family.

POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; in VRw follows sch. 2.12, in Pr cont. from sch. 2.12 (both places)      

APP. CRIT.:   1 καὶ prep. Rw   |    ποιούμενος om. Pra   |    φέρει πάντα transp. Prb   |    ἀνθρωπότητος (ἡ om.) Prb   |    ἄνθρωποι om. Prb, leaving blank space   |    2 ἄλλους πάντας Pra   |    3 διὰ τοῦ Rw   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,5–10; Dind. II.32,9–14

KEYWORDS:   rhetorical analysis   |   κατασκευή/κατασκευάζω   


Or. 1.03 (1–5) (rec rhet) κατασκευή  —Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κατασκευ(ὴν) Mn   

KEYWORDS:  κατασκευή/κατασκευάζει   


Or. 1.04 (1–3) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1οὔτε ἀκοῇ οὔτε θέᾳ ἔστιν οὕτω δεινὸν ὅπερ οὐχ ὑφίσταται τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις.  2τοῦτο δέ φησι παρόσον ἔκτοπον καὶ ἀλλόκοτον ὑπέστη τιμωρίαν ὁ Τάνταλος·  3ἢ διὰ τὰς τοῦ γένους συμφοράς· ἢ δι’ ἑαυτὴν ὡς ὅτι τλημόνως συνυποφέρει τῷ ἀδελφῷ τὴν τύχην·  4ἢ διὰ τὸν Ὀρέστην.   —MBVCCrPrRbRfRwY2Ox, partial O

TRANSLATION:   Neither to hearing nor to sight is there anything so terrible that human nature does not endure it. She says this because Tantalus endured an unusual and extraordinary punishment; or because of the misfortunes of the family, or on her own account because she wretchedly bears the misfortune together with her brother; or on account of Orestes.

LEMMA: all except MOCrOx (δεινὸν om. VRb, οὐδὲν om. Rf)      REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   1 οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν prep. V (other form of lemma, incorporated)   |    ἀκοῇ Schw., ἀκοὴ all except ἀκοὴν Rb   |    θέᾳ Schw., θέα all (app. V) except θέαμα M, θράσος Rb   |    ἔστιν om. VPrRwY2   |    οὕτω] RbRf, οὔτε MBOCY2, οὔτ’ ἄλλο τι VPrRw (οὔτε Pr), εἴτε CrOx   |    ὅπερ] ὃ O   |    ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις MRb; app. O (ἡ τῶν lost in cut margin)   |    2–4 om. O   |    2 παρόσον] καθόσον C   |    ἔκτοπον καὶ] ἐκ παντὸς CrOx   |    ἔκτοπον] ἔκτυπον Pr   |    τιμωρίαν ὑπέστη transp. Pr   |    3 ἢ διὰ τὰς] ἢ εἰς τὰς διὰ CrOx   |    τὴν τοῦ γένους τούτου συμφοράν VPrRwY2, τὸ τοῦ γένους καὶ τοῦ ἀδελφοῦ συμφοράν Rb   |    3–4 ἢ δι’ ἑαυτὴν κτλ om. Rb   |    3 δι’ ἑαυτὴν] διὰ τοῦ υἱὸς CrOx   |    ἑαυτὴν] αὐτὴν MCRf(διαυτὴν)Y2   |    ὡς ὅτι Schw., ὡς ὅτε CRf, ὅτι VPrRw, ὥστε M, ὥς γε B, ἥ γε Y2, ὅτε CrOx   |    συμφέρει MRf, ἐπεισφέρει Rw   |    καὶ add. before τῷ ἀδ. CrYOx2   

APP. CRIT. 2:   2 ἀλόκοτον C   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.94,5–8; Dind. II.30,1–5

COMMENT:   Redundant ὡς ὅτι is common in late, subliterary, and scholiastic Greek; ὥς γε is rather rare in scholiastic Greek.   


Or. 1.05 (1–3) (vet paraphr) ἄλλως· ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος:  ἤγουν ὡς ἐν συντόμῳ λόγῳ εἰπεῖν, οὐκ ἔστι τι δεινὸν, οὔτε πάθος οὔτε συμφορὰ, ἧς οὐκ ἂν τὸ βάρος ἡ τῶν βροτῶν φύσις ὑπενέγκοιτο.  —BVPrRw

TRANSLATION:   That is, to put it in a brief phrase, there is nothing terrible, neither suffering nor experience, the weight of which the nature of mortals would not endure.

LEMMA: ἄλλως in margin, remainder in line B; ἔπος om. Rw; Pr adds ἡ σύνταξις and three-dot punctuation before ἄλλως      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. B   |    ὡς om. Pr   |    λόγῳ om. B   |   ὑπενέγκοιτο Schw. (after Matt.), ἀπενέγκοιτο all   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.94,10–12; Dind. II.30,5–8


Or. 1.06 (1–3) (thom exeg) 1ἐπειδὴ ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῆς δυστυχία ὑπερῆρεν ἁπάσας, διὰ τοῦτο αὕτη γνωματευομένη ταῦτα φησὶ καθ’ αὑτήν.  2δείξει δὲ ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γένος αὐτῆς συμφοραῖς ὑπέκειτο.   —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:   Since the misfortune of her father surpassed all others, for this reason she says this to herself, speaking in terms of a maxim. And she will demonstrate that her family was subject to untoward events from the beginning.

POSITION: follows sch. 1.06 in Gu      

APP. CRIT.:   1 ἐπειδήπερ Zb, ἐπεὶ T after erasure or damage (ἐπειδὴ Ta)   |   μαντευομένη Za   |    καθ’ αὑτήν om. ZZa   |    2 ἐπέκειτο Gu   

APP. CRIT. 2:   καθ’ αὐτὴν Zb   |   ἐξαρχῆς Z   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.29,3–5

COMMENT:   The middle γνωματεύομαι is common in this sense in Eustathius.   

KEYWORDS:  Eustathius   


Or. 1.07 (1–3) (thom exeg) 1ἵνα μὴ καθέκαστον ἀπαριθμῆται τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις κακά, περιλαμβάνει διὰ τοῦ γενικοῦ ὀνόματος τοῦ δεινοῦ, διαιρουμένου εἰς πάθη καὶ συμφοράς, καὶ πάθη μέν ἐστι τὰ συμπίπτοντα τοῖς σώμασι νοσήματα, συμφοραὶ δὲ αἱ ἐπερχόμεναι τοῖς ἀνθρώποις θλίψεις.  2καὶ τὸ ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος διὰ τοῦτο ἔφη διότι καθολικῶς ἐξήνεγκεν.  3ἐπεὶ δὲ πάθος καὶ συμφορὰν εἴρηκε, προτιμᾷ τὸ θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου, ἀποδιδοὺς τὸ ἧς πρὸς τὸ συμφορά.  4γίνωσκε δὲ ὅτι ὅταν εὑρεθῶσι δύο ὀνόματα, ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν, μάλιστα μὲν τὸ ἀρσενικὸν προτιμᾶται τοῦ θηλυκοῦ, συμβαίνει δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ ἀνάπαλιν.  5ὁ αὐτὸς δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων.  6ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο πολλάκις γίνεται· κειμένου γὰρ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ καὶ οὐδετέρου ὀνόματος, ἀποδίδοται ἡ σύνταξις πρὸς τὸ οὐδέτερον, ὡς εἰς πρᾶγμα.   —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:   In order to avoid enumerating one by one the evils that befall humans, he (the poet) encompasses (the notion) through use of the generic term ‘the terrible’, which is divided into sufferings (‘pathē’) and untoward events (‘sumphorai’); and sufferings are the diseases that affect their bodies, while untoward events are the afflictions that come upon humans (from outside). And he used the expression ‘so to speak’ for this reason, because he made the utterance in general terms. And after he has said ‘suffering’ (neuter noun ‘pathos’) and ‘occurrence’ (feminine noun ‘sumphora’), he favors the feminine over the neuter, making the relative pronoun agree (in gender) with the former (‘sumphora’). Understand that whenever two nouns are found, a masculine and a feminine, for the most part the masculine is favored over the feminine (for agreement), but sometimes the opposite occurs instead. The same rule applies also to feminines and neuters. More than that, often the following too occurs: when a masculine and a feminine and a neuter noun are present, the agreement is made with respect to the neuter, as if for a thing.

REF. SYMBOL: Zm (to δεινὸν)      POSITION: continued from previous, adding δὲ, T; precedes sch. 1.06 in Gu      

APP. CRIT.:   1 διαιρουμένη Zb   |    μέν ἐστι] μέν εἰσι Zb   |    3 πάθος] πάθη ZZaZbT   |    συμφορὰν] uncertain whether ‑ὰν or ‑ὰς Za; Z perhaps ‑ὰς corrected to ‑ὰν   |    4 μὲν om. Zm   |    τοῦ θηλυκοῦ] τὸ θυλικὸν Z   |    5 δὲ om. Zb   

APP. CRIT. 2:   1 συμβάντα a.c. Za   |   ὑπαρχόμεναι Zb   |   1 καὶ τοῦ ὧδ’ Zm   |   ἐξήνεγκε Zb   |   4 μάλλιστα Z   |   συμβαίνειν Z   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.29,6–18

COMMENT:  This note appears to be an expansion of what is found in sch. 1.11 and 2.01.   

KEYWORDS:   rhetorical analysis   |    grammar, agreement of gender   |   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.08 (1–3) (rec exeg) καὶ Ὅμηρός φησι [Hom. Il. 24.49] ‘τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν’.  —RbY2ZmGu

POSITION: continued from sch. 1.04 RbY2; marg. Zm      

APP. CRIT.:   φησι om. RbY2   |    θυμὸν om. Rb   |    ἔθεσαν Y2    

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,19–20

KEYWORDS:  citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 1.09 (1–3) (pllgn paraphr) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν καὶ χαλεπὸν πρᾶγμα οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος καὶ ἐκ θεοῦ ἐλθοῦσα ὅπερ οὐχ ὑφίσταται ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις.  —Y2Yf2

POSITION: in marg. Yf2      

COLLATION NOTES:   Yf with cross; check original Y for marginal word beside note.   


Or. 1.10 (1–3) (pllgn paraphr) οὐδὲν ἀπὸ τῶν κακῶν ἐστιν ὅπερ οὐ πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι.  —Y2


Or. 1.11 (1–2) (rec gram) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1τὸ δεινὸν ὄνομα γενικόν ἐστι, διαιρεῖται δὲ εἰς πάθος καὶ συμφοράν.  2καὶ πάθος μὲν λέγεται τὰ νοσήματα, συμφορὰ δὲ αἱ τοῦ βίου δυστυχίαι καὶ περιπέτειαι.   —VPrRwSaY2

LEMMA: V (om. οὐδὲν)      REF. SYMBOL: V      POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; between sch. 2.01 and 2.09 Rw; between sch. 12.01 and sch. 13.01 Sa      

APP. CRIT.:   1 ἐστὶ γενικὸν transp. PrSaY2   |    2 πάθη PrSaY2   |    λέγονται Pr   |    τὰ νοσήματα om. Sa   |    συμφοραὶ PrSaY2    |    περιπαθείαι Pr (sic)   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.94.1–3; Dind. II.29,19–21

COLLATION NOTES:   Pr cross in front.   

KEYWORDS:   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.12 (pllgn rhet) ἐξ ὑπολήψεως τὸ προοίμιον καὶ ἔστιν ἐπιτήδειον εἰς προοιμίου τύπον.  —Yr

TRANSLATION:   The proem (is drawn) from assumption/presupposition/prejudice, and it is suitable as a model of a proem.

APP. CRIT. 2:   ἐξυπολ(ήψ)εως Yr   

COMMENT:  Rhetorical manuals and their scholia claim that a proem ἐξ ὑπολήψεως is the best type.   

KEYWORDS:  ὑπόληψις   


Or. 1.13 (pllgn diagr) Diagram: triangle with ὡς at apex and ὧδε and οὕτως at the lower corners  —Zu

POSITION: after the dram. pers.      

APP. CRIT. 2:   ὠς Zu   


Or. 1.14 (pllgn diagr) Diagram: forking lines, at top καθολικῶς τὸ δεινὸν, below πάθος ἐπὶ σώματος and συμφορὰ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς  —Gu

POSITION: left margin      


Or. 1.15 (rec diagr) Diagram: forking lines, at top τὸ δεινὸν, below εἰς πάθος and καὶ συμφορὰν  —Pr

POSITION: margin      


Or. 1.16 (pllgn diagr) Diagram: forking lines, at top δεινὸν, forking lines to πάθος and συμφορὰ; from πάθος forking lines to ἢ εἰς ἀνάλυσιν· ἢ εἰς ἀνάστασιν; from συμφορὰ line down to ἢ εἰς τὸν θάνατον  —GuZcZu

POSITION: right margin Gu, after argumenta Zc(bottom margin)Zu      

APP. CRIT.:   Gu instead labels the two forking lines from δεινὸν with πάθος and συμφορὰ, and has all three phrases across the bottom below both descenders.   |    ἀνάλυσιν] ἀνάστασιν Zu, ἀνάμνησιν Zc   |    second ἢ om. Zu   |    τὸν om. Zc   

COLLATION NOTES:   Zu’s diagram divided into two parts, with πάθος and συμφορά at base of one fork, a separate fork for first two lowest terms, and third term below with line from συμφορά.   |    θάνατον lost to cut margin in Gu, only part of initial θ visible in inner margin of Zc.   


Or. 1.17 (rec rhet) πρότασις  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together without punct. following sch. 1.18 and 1.28 Sa   

KEYWORDS:   rhetorical analysis   |   πρότασις   


Or. 1.18 (rec gloss) ⟨οὐκ ἔστιν οὐδέν δεινὸν⟩: πάντα τὰ πάθη  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together between sch. 1.17 and 1.28 Sa   


Or. 1.19 (pllgn gloss) ⟨οὐκ ἔστιν⟩: οὐχ ὑπάρχει  —CrF2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 1.20 (rec gloss) ⟨οὐδὲν⟩: τι  —K

POSITION: s.l.      


Or. 1.21 (rec gloss) ⟨δεινὸν⟩: πρᾶγμα  —R

POSITION: s.l.      


Or. 1.22 (mosch gloss) ⟨δεινὸν⟩: χαλεπὸν  —XXaXbT+YYfGGrAa2CrZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    ὑπάρχει add. CrOx   

COLLATION NOTES:   In Aa this is added above a crossed out gloss (app. ἐπιτήδειον), by the same hand.   


Or. 1.23 (thom gloss) ⟨δεινὸν⟩: κακὸν  —ZZaZbZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.24 (pllgn gloss) ⟨δεινὸν⟩: ὄνομα γενικὸν  —F

POSITION: s.l.      


Or. 1.25 (rec exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐν συντόμω εἰπεῖν, ὡς ἡ παροιμία λέγει.  —VFL2Rwr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ prep. L2   |    after συντόμω add. λόγω FRwr   |    ὡς ἡ κτλ om. FL2   |    καὶ add. before ἡ Rwr   |    λέγει om. Rwr   

KEYWORDS:  παροιμία   


Or. 1.26 (rec gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐπέρχεται  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 1.27 (pllgn gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: καὶ οὕτως ἐν συντόμῳ εἰπεῖν  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 1.28 (recThom paraphr) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἤγουν ἐν συντόμῳ εἰπεῖν λόγον  —AaAb1MlMnPcPrRSSaZbZmGuY2

POSITION: s.l.; run together without punct. between sch. 1.18 and 1.17 in Sa; on fol. 8v Mn (second instance of Or. 1–3; cf. sch. 1.29)      

APP. CRIT.:   ἤγουν] ἀντὶ τοῦ Sa, καὶ οὗτος ἄρχομαι S, καὶ οὕτως Mn, ὧδε Ml, καὶ Aa, ὡς Y2, om. AbPcPrbR   |    ἐν om. Ab   |    εἰπεῖν om. Mnb   |    λόγον ZmGu, καὶ λόγον app. S, λόγῳ AaMn, om. SaZbY2    |    at the end Pc adds ὡς λέγει ἡ παροιμία (cf. sch. 1.25)   


Or. 1.29 (rec exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἤγουν ἐν συντόμῳ εἰπεῖν λόγῳ ἀξίωσιν ⟨ἢ⟩ συγκατάβασιν· ἐνταῦθα δὲ εὑρίσκονται τὰ δύο.  —Mn

TRANSLATION:   That is, to express in a brief phrase positive assessment(?) or agreement (concession?). And here the two are (both) found.

POSITION: s.l. on f. 7v (first instance of Or. 1–3, which are repeated on f. 8v; cf. sch. 1.28)      

APP. CRIT.:   λόγ() Mn   

COMMENT:   The sense is very uncertain. The translation offered assumes this is one note and that truncated λόγ() conveys the dative. If instead it indicates the accusative, one may add ἤγουν before the two following accusatives, or assume a lacuna, e.g. ⟨ἡ παροιμία σημαίνει⟩, before ἀξίωσιν ⟨ἢ⟩ συγκατάβασιν. In either case, it is not clear how exactly these two terms differ. Joshua Benjamins (private communication) wonders whether ἀξίωσις could mean ‘general principle, maxim’.   


Or. 1.30 (pllgn gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡστε λαληθῆναι ἐν συντόμω  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 1.31 (pllgn gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐν τῷ μεταξύ  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 1.32 (mosch gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς οὕτως εἰπεῖν  —XXaXbT+YYfGr

POSITION: s.l.      


Or. 1.33 (pllgn gloss) ⟨ὦδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς συντόμῳ εἰπεῖν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 1.34 (rec gloss) ⟨ὦδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς ἔστιν εἰπεῖν  —Pc

POSITION: s.l.      


Or. 1.35 (recThom gloss) ⟨ὧδ’⟩: οὕτως  —RZZbZmTGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. ZZc   


Or. 1.36 (rec exeg) ⟨ὧδ’⟩: τὸ ὧδε ἀντὶ τοῦ ὡς  —K

POSITION: s.l.      


Or. 1.37 (thom gloss) ⟨εἰπεῖν ἔπος⟩: ἐστὶν  —ZZbZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.38 (rec exeg) ⟨εἰπεῖν ἔπος⟩: ἢ νὰ εἴπωμεν τὸ, Ἀττικόν  —Pr

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Presumably ἔπος is to be understood with τὸ.   

COLLATION NOTES:   Cramped and tiny writing is ambiguous; probably τϊ corrected to τὸ.    

KEYWORDS:  Ἀττικόν/Ἀττικῶς   


Or. 1.39 (rec gloss) ⟨ἔπος⟩: λόγον  —CrRfr

POSITION: s.l.      


Or. 1.40 (mosch exeg) ⟨ἔπος⟩: λόγον. περισσὸν, Ἀττικῶς  —XXaXbT+YYfGGrOx

POSITION: s.l.; T as two separate items, cross at περισσὸν      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ox   |    λόγον om. G   |    περ. ἀττ. om. Ox, ἀττ. om. Yf   

APP. CRIT. 2:   περιττὸν G   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.30,13

KEYWORDS:  Ἀττικόν/Ἀττικῶς   |   περισσός/περιττός   


Or. 1.41 (rec artGloss) ⟨ἔπος⟩: τὸ  —R

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Cr   


Or. 2.01 (2–3) (vet gram) οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν: 1διὰ τί εἰρηκὼς ἔπος καὶ πάθος πρὸς τὸ θηλυκὸν τὰ ἑξῆς συνέταξε φάσκων ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος;  2φαμὲν οὖν ὅτι προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν καὶ διὰ τοῦτο πρὸς αὐτὸ ἐποίησε τὴν σύνταξιν.   —MVCCrPrRbRfRwOx, partial OMnaMnbSSa

TRANSLATION:   Why, having said ‘epos’ and ‘pathos’ (neuter nouns), did he (the poet) make the following phrase agree with the feminine in saying ‘of which (fem.) it would not take upon itself the burden’? We say, then, that the feminine is given preference over the neuter and therefore he made the agreement with it.

LEMMA: M, οὐδὲ πάθος R, ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος C; labels ἀπορία and λύσις in marg. VPr, applied to the two sentences      REF. SYMBOL: MRSa (Sa to line 1)       POSITION: twice in Mn (which has Or. 1–3 on both 7v and 8v)      

APP. CRIT.:   1 διὰ τί εἰρηκὼς] ]εἴρηκεν O (margin trimmed, perhaps room for τί before it), διὰ τί εἶπεν CrOx, διήρηξ() app. R, εἰπὼν, with διὰ τί transp. after πάθος MnaMnbS   |    τί] τὸ C   |    ἔπος om. S   |    καὶ om., s.l. add. Rw   |    πρὸς] πρὸς δὲ O   |    τὸ om. MnaMnb   |    τὰ ἑξῆς transp. after συνέταξε ORf, om. CrMnaMnbSOx, τὸ ἑξῆς C, τοὺς ἑξῆς Pr   |    συνέταξας M, συντάξας R   |    φάσκων om. M, φάσκων … ἄχθος om. OMnaMnbS   |    ἂν ἄραιτ’ ἂν M, ἄραιτ’ ἂν Rw, ἂν ἄραιτ’ ἀνθρώπου φύσις CrOx   |    2 καὶ add. before φαμὲν PrRw   |    2 φαμὲν οὖν om. OMnaMnbS   |    οὖν om. VRRfRw   |    ὅτι] ὡς O, διότι MnaMnbS   |    προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου] προτιμοτέρου ὄντος τοῦ οὐδετέρου O   |    τὸ θηλυκὸν om. O, transp. before προτιμᾶται all except M(τὸ om. Pr), after τὸ θηλυκὸν add. γένος M   |    καὶ διὰ κτλ om. OSa   |    καὶ om. CrOx   |    αὐτὸ] ταῦτα R   

APP. CRIT. 2:   1–2 θηλυκὸν] θετικὸν Ox (both places)   |    2 προτιμεῖται Rw™   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.94,13–16; Dind. II.31,14–17

COLLATION NOTES:   Same sch. Ra, but margin cut leaves only last three words extant.   

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.02 (2–3) (vet gram) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: εἰς θηλυκὸν δὲ ἐξ οὐδετέρου τὸν λόγον ἀπέδωκεν ἐπειδὴ προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν.  —B

TRANSLATION:   He (the poet) made the phrase agree with the feminine, (transitioning) from the neuter, since the feminine is given preference over the neuter.

POSITION: cont. from sch. 1.04      

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.94 app.; Dind. II.30,8–9

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.03 (2–3) (rec gram) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: 1εἰπὼν ἔπος καὶ πάθος διὰ τί πρὸς τὸ θηλυκὸν συνέταξεν;  2διότι τὸ θηλυκόν προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου, διὰ τοῦτο πρὸς αὐτῷ.  —MlPc

REF. SYMBOL: Ml      POSITION: in right margin running vertically, partly obscured in binding Pc      

APP. CRIT.:   1 τί] τὸ Ml   |    θηλυκὸν] θνητὸν Ml   |    2 θηλυκὸν] θνητὸν Ml   |    last two words lost to damage Pc   

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.04 (2–3d) (pllgn gram) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: ἔπος καὶ πάθος εἰπὼν πρὸς τὴν συμφορὰν συνέταξεν· προτιμᾶται γὰρ τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκόν.  —Yr

APP. CRIT.:   πάθος Mastr., πλῆθος Y   

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.05 (mosch gram) οὐδὲ πάθος: 1πάθος ἐπὶ σώματος τὸ τραῦμα καὶ ἡ πληγή, ἣν ξίφει τις ἐπλήγη ἢ τοιούτῳ τινί, ὃ ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦντος λέγεται πρᾶγμα καὶ πρᾶξις, ἀπὸ δὲ τοῦ πάσχοντος πάθος, ὥσπερ τὸ λῆμμα ἀπὸ μὲν τοῦ λαμβάνοντος λέγεται λῆμμα, ἀπὸ δὲ τοῦ διδόντος δῶρον.  2ἀπὸ τούτου πάθος καὶ ἐπὶ ψυχῆς ἡ ἧττα, ἣν ἡττήθη τις ὑπὸ ἀδικίας, ἢ ἀκολασίας, ἢ τοιούτου τινός.  3λέγεται πάθος καὶ αὐτὴ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ δειλία καὶ ὅσα τοιαῦτα προσβάλλει ἡμῖν, ὥσπερ λέγεται βέλος καὶ τὸ πεμπόμενον καὶ τὸ τραῦμα τὸ ἀπὸ τῆς βολῆς τοῦ βέλους.  4τούτων δὴ τῶν παθῶν τῶν προσβαλλόντων, ἤγουν τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκολασίας, καὶ τῶν τοιούτων, ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται, οὐ καταλύων αὐτά, ἀλλ’ οὐχ ὑπείκων αὐτοῖς.  5τὰ δὲ ἕτερα, ἤγουν αἱ πληγαὶ καὶ αἱ ἧτται αἱ ὑπὸ τούτων, ἀφανίζεται ἰατρευόμενα, ὡς μηδὲ οὐλὴν καὶ ἴχνος τι αὐτῶν καταλείπεσθαι.  6ἐνταῦθα δὲ πάθος λέγει σώματος ἤγουν πληγὴν καὶ κάκωσιν.   —XXaXbT+YYfGGr

TRANSLATION:   ‘Pathos’ when applied to the body is the wound or blow that someone has received with a sword or some such thing, a thing which, by the agent doing it, is called a deed or action, while, by the person suffering it, it is called a ‘pathos’ (‘suffering’), exactly as the term ‘lēmma’ is said to be an ‘income, gain’ by the person receiving it, but a ‘gift’ by the person giving it. By derivation from this, ‘pathos’ also is used in reference to the soul, meaning the damage (loss) which one has suffered from injustice or licentiousness or the like. And injustice itself and licentiousness and cowardice and all such things that attack us are also called ‘pathos’, just as ‘belos’ is used of both the thing thrown and the wound that results from the throwing of the missile. Now these ‘pathē’ that attack us, that is, injustice, licentiousness, and such things, can be mastered by reason, which does not disable and remove them, but does not yield to them. But things of the other sort, that is, blows and the damages that come from them, are removed when they are treated and cured, so that not even a scar or any trace of them is left behind. In this passage he speaks of a ‘pathos’ of the body, that is, a blow or inflicted harm.

LEMMA: G       REF. SYMBOL: T      POSITION: in vacant space after arg. on previous page (fol. 47v) T      

APP. CRIT.:   1 τὸ add. before first πάθος G   |    ἣν … ἐπλήγη om. Yf, add. s.l.   |    (second) μὲν om. Gr   |    2 πάθους Y   |    ὑπὸ] ἀπὸ Y   |    3 πάθη TYfGGr   |    ἡ ἀκολ. καὶ ἡ ἀδικία transp. Yf   |    ἡ δειλία] ὁ δόλος G   |    προβάλλει G   |    4 δὴ] δὲ G   |    προβαλλ‑ G   |    οὐχ om. Yf   |    5 (second) αἱ om. Gr, add. s.l.   |    ἀφανίζονται G   |    οὐλὴ TY   |    6 ἤγουν] ἢ Y   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.30,15–31,3

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   

KEYWORDS:   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.06 (pllgn gram) ⟨πάθος⟩: πάθος λέγεται τὸ σωματικὸν νόσημα, οἷον λώβη καὶ ἕτερα ὅσα ἀπὸ τοῦ σώματος ἀναδίδονται. συμφορὰ δὲ θεήλατος ἡ ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη, οἷον λοιμικὸν νόσημα λιμὸς καὶ ἐπιδρομὴ ὑετοῦ.  —Y2Yf2

APP. CRIT.:   οἷον λοιμικὸν νόσημα] λοιμὸς Y2   |   καὶ om. Y2   |   υἱετοῦ Yf2, ἐθνῶν Y2   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,4–6

COMMENT:   Turyn 1957: 57 believed this to be Planudean.   

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   

KEYWORDS:   vocabulary, definitions and distinctions   |   Planudes   


Or. 2.07 (mosch gloss) πάθος: κάκωσις πληγή  —XXaXbT+YYfGGrZc

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X; GZc separate πληγή and place it above συμφορὰ      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. X   


Or. 2.08 (pllgn gloss) ⟨πάθος⟩: τὸ ἐκ τοῦ σώματος  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 2.09 (vet exeg) οὐδὲ συμφορὰν θεήλατον: 1γράφουσί τινες οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος, ἀγνοοῦντες δέ·  2ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ οὐκ ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩.   —MBVCCrPrRfRw

TRANSLATION:   Some write ‘nor god-driven misfortune’ (in the nominative case), but because they fail to understand. For the expression ‘it is not possible to speak of’ is to be taken in common (so that the accusative ‘misfortune’ is governed by it).

LEMMA: M      REF. SYMBOL: M      POSITION: marg. B; C follows sch. 5.01 C; cont. from sch. 1.03 Rf      

APP. CRIT.:   1 γράφουσί τινες] γρ(άφεται) καὶ B; γράφουσιν ἔνιοι CrRf, φύσιν ἔνιοι C, γρ(άφετ)αι in marg. C   |    οὐδὲ om. Rf   |    συμφορὰν θεήλατον Cr   |    ἀγνοοῦντες δέ om. B   |    δέ om. VCrPrRw   |    2 γὰρ] δὲ B   |    ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩] suppl. Dind., ἔστι B, ἔστι δεινόν M, ἔστιν οὐδὲν δεινόν VCCrPrRfRw   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,1–3; Dind. II.31,12–13

COLLATION NOTES:  In Rf the letters from μφορὰ to the end are written (in line) in red ink.   

KEYWORDS:  variant reading: τινες   |   variant reading: γράφεται/γράφε   |   ἀπὸ κοινοῦ/κατὰ κοινοῦ   


Or. 2.10 (rec exeg) ⟨συμφορὰ θεήλατος⟩: 1γρ. (συμφορ)ὰν (θεήλα)τον·  2ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ οὐκ ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩.   —O

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  variant reading: γράφεται/γράφε   |   ἀπὸ κοινοῦ/κατὰ κοινοῦ   


Or. 2.11 (rec paraphr) ⟨συμφορὰ θεήλατος⟩: δυστυχία ἡ ἐπελθοῦσα  —Mn

POSITION: s.l.; twice, on fol. 7v and 8v      


Or. 2.12 (pllgn exeg) ⟨συμφορὰ θεήλατος⟩: ἤγουν λοιμικὸν νόσημα καὶ λιμὸς καὶ ἐπιδρομὴ ἐθνῶν  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 2.13 (thom gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: δυστυχία  —ZZaZbZmTGuVrec

POSITION: s.l.      


Or. 2.14 (pllgn gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: ὀργὴ. —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 2.15 (rec gloss) θεήλατον: θεόθεν ἐπερχομένην  —VPraPrbRw

LEMMA: Rw, θεήλατ() V, θεήλατος PraPrb      REF. SYMBOL: V      POSITION: V in block on fol. 24v (before start of text); appended to sch. 2.09 Rw; Pra after sch. 1.05, Prb after sch. 14.08 (both with 1.02 appended)      

APP. CRIT.:   ἐπερχόμενον Rw, ἐπερχομένη PraPrb   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,4; Dind. II.31,9


Or. 2.16 (rec gloss) ⟨θεήλατον⟩: ἀπὸ θεοῦ ἐπερχομέν()  —V

LEMMA: θεήλατον in text, with θεήλατος s.l. V       POSITION: s.l.      


Or. 2.17 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: καὶ ἀπὸ θεοῦ ποιουμένη  —S

POSITION: s.l.      


Or. 2.18 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: πεμφθεῖσα παρὰ τοῦ θεοῦ  —AaPcPr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πεμφ. transp. to end Aa   |   τοῦ om. AaPc   


Or. 2.19 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: πεμφθεῖσα ὑπὸ θεῶν  —AbZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πεμφ. transp. to end Zc   


Or. 2.20 (recMosch gloss) θεήλατος: ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη  —MlMnXXaXbT+YYfGGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X; Mn twice in Mn(Or. 1–3 on both 7v and 8v)      

APP. CRIT.:   ὑπὸ XT   |    πεμπόμενος Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,9–10


Or. 2.21 (thom gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἐκ θεοῦ παραγενομένη  —ZZaZbZmTGu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,10–11


Or. 2.22 (pllgn gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἀπὸ θεοῦ ἐρχομένη  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 2.23 (pllgn gloss) ⟨θεήλατος⟩: καὶ ἀπὸ θεοῦ ἐλθοῦσα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 2.24 (pllgn gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἐκ θεοῦ ἐλθοῦσα  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 2.25 (pllgn gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἡ ἔξωθεν  —Gu

POSITION: s.l., displaced to left because of other glosses      


Or. 3.01 (rec gloss) ⟨ἧς⟩: τῆς συμφορᾶς  —KPcRfrZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  τῆς om. PcRf   

APP. CRIT. 2:   συμφορὰς Pc   


Or. 3.02 (pllgn gram) ⟨ἧς⟩: προεκρίθη τὸ θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου  —Gu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   θυλικὸν Gu   


Or. 3.03 (pllgn gloss) ⟨ἧς⟩: καὶ ἧστινος  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 3.04 (rec gloss) ⟨οὐκ ἂν ἄραιτ’⟩: οὐχ ὑφίσταται  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 3.05 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: εὕρῃ  —V

POSITION: s.l.      


Or. 3.06 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: βαστάσαι  —VrecCrF2RRfrY2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    βαστάσαι RRfrY2Ox, βαστάσειε Vrec, perhaps F2   


Or. 3.07 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: βαστάσῃ  —AaAbPrMlMnSSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. S   


Or. 3.08 (pllgn gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: βαστάζει  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 3.09 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: ὑπομείνῃ  —MlMnMlMnSZmZuG

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὑπομένη MlS, ὑπομείναι G   


Or. 3.10 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: ἢ λάβῃ ἢ πάθῃ  —K

POSITION: s.l.      


Or. 3.11 (moschThom gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: λάβοι  —XXaXbYYfGGrZZaZmZuT*ZcB3b

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   λάβη ZmZu   


Or. 3.12 (pllgn gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: ἀπενέγκοιτο  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 3.13 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: φέροιτο  —AbPc

POSITION: s.l.      


Or. 3.14 (tri metr) ⟨ἄραιτ’⟩: long mark over alpha  —T

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 3.15 (rec gloss) ⟨ἄχθος⟩: βάρος  —VAa2CrF2PcRfrGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ prep. Aa2F2Pc, καὶ τὸ prep. CrOx   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,19


Or. 3.16 (mosch gram) ⟨ἄχθος⟩: ἄχθος ἐπὶ σώματος, ἄχος ἐπὶ ψυχῆς  —XXaXbT+YYfGGrZc

POSITION: s.l. except X      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,18

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 3.17 (rec artGloss) ⟨ἄχθος⟩: τὸ  —PrSZu

POSITION: s.l.      


Or. 3.18 (rec gloss) ⟨ἀνθρώπου φύσις⟩: ἤτοι ἡ ἀνθρώπου φύσις  —V

POSITION: s.l.      


Or. 3.19 (rec artGloss) ⟨ἀνθρώπου⟩: τοῦ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 3.20 (rec artGloss) ⟨φύσις⟩:  —PcS

POSITION: s.l.      


Or. 4.01 (4–10) (pllgn exeg) 1θέλουσα ἡ Ἠλέκτρα ἵνα παραστήσῃ τὸν γνωματευτικόν λόγον ὅνπερ εἶπεν ἄρχεται ἀπὸ τοῦ μείζονος κεφαλαίου, ἤγουν ἀπὸ τοῦ Ταντάλου, λέγουσα ‘ὁ γὰρ μακάριος’ Τάνταλος εἶτα διὰ μέσου ‘καὶ οὐκ ὀνειδίζω τὰς τύχας’·  2οὐ γὰρ ὀνειδίζουσα τὸν Τάνταλον ἡ Ἠλέκτρα διηγεῖται τὰ περὶ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα παραστήσῃ τὸν λόγον ὃν εἶπεν ἀληθῆ, φέρει τὴν τοῦ Ταντάλου διήγησιν,  3λέγουσα ὅτι οὗτος ὁ Τάνταλος ἔχων παρὰ τῶν θεῶν ἀξίωμα κοινῆς τραπέζης, ἤτοι συνδιαιτώμενος μετὰ τῶν θεῶν καὶ συναναστρεφόμενος καὶ τὰ ἑαυτῶν γινώσκων μυστήρια,  4οὐκ ἐφύλαττε ταῦτα, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν γῆν κατερχόμενος ἔλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τῶν θεῶν βούλησιν, ὅτι τάδε βούλεται ποιῆσαι ὁ Ζεὺς.  5ἔσχε τοίνυν ἐκεῖνος ὁ Τάνταλος γλῶσσαν ἀκόλαστον, οὐ φυλάττουσαν τὰ τῶν θεῶν μυστήρια.   —Y2

TRANSLATION:   Electra, wishing to prove the gnomic statement she has spoken, begins from the stronger point of argument, that is, from Tantalus, saying ‘for the exceedingly happy’ Tantalus, and then parenthetically ‘and I do not reproach his fortunes’. For Electra tells his story not reproaching Tantalus; but in order to establish as true the claim she made, she brings in the story of Tantalus, saying that this Tantalus, when he had from the gods the special privilege of sharing their table, that is, passing his life and spending his time in association with the gods and getting to know their secrets, did not keep these to himself, but going back down to earth he told humans the will of the gods, that Zeus intends to do such and such. Thus, that famous Tantalus did have an unbridled tongue, one that did not keep the secrets of the gods.

POSITION: Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax)      

APP. CRIT.:   3 κοινῆς] p.c. Yf, κοινὸν Y2, a.c. Yf   |    first καὶ om. Y2   |    οὐ φυλάττουσαν] Yf, οὐκ ἐφύλαττε Y2   

APP. CRIT. 2:   1 διαμέσου Yf   |    οὐκονειδίζω Yf   

KEYWORDS:  διὰ μέσου   


Or. 4.02 (vet exeg) ὁ γὰρ μακάριος: μακάριον γὰρ αὐτὸν καλῶ καὶ οὐ δυστυχῆ, ἵνα μὴ ὀνειδίσω αὐτῷ.  —MBVCMlMnaMnbPcPrRbRfRwS

TRANSLATION:   I call him ‘blessed’ and not ‘unfortunate’ in order that I not reproach him.

REF. SYMBOL: MBVMlRb      POSITION: Mna on 7v, Mnb on 8v; cont. from sch. 2.09 Pr      

APP. CRIT.:   γὰρ om. BVPrRw   |    καλῶ αὐτὸν transp. Rf   |    καλῶ] καλῶ φησιν V, καλεῖ Rw, καλεῖ φησιν Pr   |    οὐ om. Rf   |    δυστυχεῖ S   |    μὴ om. MlMnaMnbPcRbS   |    ὀνειδίση Pr   |    αὐτῷ M, αὐτόν others, ἄλλως Pr   

APP. CRIT. 2:   ὀνειδήσω Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,11–12; Dind. II.32,15–16


Or. 4.03 (vet exeg) ἄλλως: 1ὁ ποτὲ μακάριος. οὐ γὰρ ὀνειδίσουσά φησιν, ἀλλὰ βουλομένη παραστῆσαι ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.  2καὶ Ὅμηρος [Hom. Il. 24.49]· ‘τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισι’.   —MBVCPrRfRw

TRANSLATION:   The man who once was very happy. She does not say this intending to reproach, but wishing to prove that human beings endure all terrible things. And Homer (attests this view): ‘for the Fates have placed an enduring spirit in humans’.

LEMMA: MVRfRw, in marg. B      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ὀνειδίζουσα BVCPrRfRw   |    τὰ πάντα τὰ Rw   |    οἱ om. MC   |    2 καὶ ὅμηρος κτλ om. Rf   |    καὶ] ὡς BC, ὡς καὶ VPrRw   |    ὅμηρος φησὶ VPrRw   |    θέασαν ἀνθρώποισιν C   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,13–15; Dind. II.32.16–18

KEYWORDS:  citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 4.04 (rec exeg) [ἐκ τοῦ] Ταντάλου παραστῆσαι θέλει ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.  —O

LEMMA: lost in cut margin or never present      

APP. CRIT.:   ἐκ τοῦ Mastr. (cut margin)   


Or. 4.05 (rec exeg) οὐκ εἰρωνικῶς λέγων· νῦν οὐκ ἔστι· ⟨λείπει⟩ γὰρ ποτε.  —Sa

TRANSLATION:   Not speaking ironically (in using ‘makarios’): now he is not (fortunate). For the word ‘once’ is to be understood.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   perhaps read λέγω{ν} or λέγει (but λέγων could refer to the poet)   |   punctuation and λείπει suppl. Mastr. (cf. sch. 4.03, 4.09, 4.10)   

KEYWORDS:  λείπει   |   εἰρωνεία/εἰρωνικῶς   


Or. 4.06 (pllgn exeg) οὕτως δὲ διηγούμεθα καὶ ἡμεῖς τὰ περὶ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῶν ἄλλων, οὐχ ὡς ὀνειδίζοντες ἐκείνους ἀλλ’ ἵνα παραστήσωμεν τὸν λόγον ἡμῶν ἀληθῆ.  —Y2

TRANSLATION:   And thus we too tell the story of Adam and the others, not as reproaching those figures but in order to establish our claim as true.


Or. 4.07 (mosch exeg) ὁ γὰρ μακάριος: 1ἐπαινεῖταί τις ἐφ’ οἷς ποιεῖ καλοῖς καὶ ψέγεται ἐφ’ οἷς ποιεῖ κακοῖς· μακαρίζεται δὲ ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  2ἀφ’ οὗ μακάριος ὁ μακαρισμοῦ ἄξιος ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  3καὶ μακάριον τέλος οὗ ὁ τυχὼν μακαρίζεται.  4καὶ μακάριον ἔργον ἐφ’ ᾧ ὁ ἐργασάμενος μακαρίζεται.  5ἐνταῦθα δὲ τὸ μακάριος κατ’ εὐφημισμὸν λέγεται· οὐ γὰρ ἀπέλαυσεν ὁ Τάνταλος καλῶν ἵνα διὰ ταῦτα μακαρίζηται, ἀλλὰ κακώσεων μᾶλλον καὶ κολάσεων.   —XXaXbT+YYfGGr

TRANSLATION:   Someone is praised for the fine things he does and is reproached for the bad things he does. And he is considered very fortunate for the fine things he has or enjoys. As a result, ‘makarios’ (very fortunate) is applied to the one who deserves to be strongly congratulated for the fine things he has or enjoys. And a fortunate end is one for which the person attaining it is strongly congratulated. And a fortunate deed is one for which the agent is strongly congratulated. But in this passage the word ‘makarios’ is spoken euphemistically: for Tantalus did not enjoy fine things, so that he would be congratulated because of them, but rather (he experienced) harms and punishments.

REF. SYMBOL: T       POSITION: in vacant space after arg. on previous page (fol. 47v) T      

APP. CRIT.:   1 sch. 4.20 prep. T   |    first καλοῖς] κακοῖς Yf   |    2 ἐφ’ οἷς … ἀπολαύει om. G   |    4 ἐργαζόμενος X   |    5 καλῶν transp. before ἀπέλαυσεν XT   

APP. CRIT. 2:   5 εὐφημησμὸν XXbYf   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.32,21–33,2

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   |   εὐφημισμός   


Or. 4.08 (pllgn exeg) ὁ γὰρ μακάριος: κατ’ εὐφημισμόν  —GY

LEMMA: G       POSITION: s.l. G, marg. Y      

KEYWORDS:  εὐφημισμός   


Or. 4.09 (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: ἢ ποτὲ —OG

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἢ om. G   


Or. 4.10 (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: ὁ ποτὲ μακάριος  —V

POSITION: s.l.      


Or. 4.11 (thom exeg) ⟨μακάριος⟩: εὐδαίμων διὰ τὴν τῶν θεῶν συνήθειαν  —ZZaZbTGu

TRANSLATION:   Blessed with good fortune because of his intimacy with the gods.

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.33,3

COLLATION NOTES:   This note omitted in Ta.   


Or. 4.12 (pllgn gloss) ⟨μακάριος⟩: ποτὲ ὑπάρχων  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 4.13 (rec exeg) ⟨μακάριος⟩: ταλαίπωρος, κατ’ εὐφηισμόν  —K

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  εὐφημισμός   


Or. 4.14 (pllgn gloss) ⟨μακάριος⟩: ἄθλιος  —Zc

POSITION: s.l.      


Or. 4.15 (pllgn gloss) ⟨μακάριος⟩: καὶ εὐτυχὴς  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 4.16 (pllgn gloss) ⟨μακάριος⟩: ὁ ἐπαινετός  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 4.17 (rec exeg) ⟨μακάριος⟩: διστακτικῶς  —V3

TRANSLATION:   Said in a doubtful tone.

POSITION: s.l.      


Or. 4.18 (rec exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: ‘οὐκ ὀνειδίζω τύχας’ ἡ Ἠλέκτρα προσέθετο, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐχὶ ὀνείδη τῷ πάππῳ προφέρουσα ταῦτα λέγει, ἀλλ’ ἵνα τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ἐκ τῆς ἐνδοξότητος τούτου ἀποδείξῃ τὸ εὐτελὲς καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος πάθεσι καὶ συμφοραῖς ὑπόκειται.  —VPr

TRANSLATION:   Electra added ‘I do not reproach his fortunes’ in order to show that she says these things not bringing forward reproaches against her grandfather, but in order to demonstrate from this man’s high repute the insignificance of human nature and the fact that every human is subject to sufferings and misfortunes.

POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; Pr after second version of sch. 1.02      

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,16–19; Dind. II.33,4–7


Or. 4.19 (rec exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: αὐτὸν. καλοῦσα αὐτὸν δυστυχῆ καὶ μὴ μακάριον  —O

POSITION: s.l.      


Or. 4.20 (mosch exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: 1καὶ οὐ λέγω ἄθλιος καὶ ταλάντατος εἰς ὀνειδισμὸν προφέρουσα τὰς τύχας·  2ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ ἄθλιος μᾶλλον ἦν καὶ ταλάντατος.   —XXaXbT+YYfGr

TRANSLATION:   And I do not say (Tantalus is) wretched and most miserable (‘talantatos’) as one bringing forward his misfortunes to reproach him. For as a result of what befell him he was, instead, wretched and most miserable.

POSITION: s.l. except XT; between lemma and content of sch. 4.07 T      

APP. CRIT.:   1 (second) καὶ om. T   |    εἰς] ὡς G   |    ταλάντατος] τάνταλος X   |    προσφέρ‑ Y   |    2 ἄθλιος om. XaY   |    ταλάντατος] τάνταλος X   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.33,7–9


Or. 4.21 (recThom rhet) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: προδιόρθωσις  —MnZmGu

POSITION: s.l. Zm, between columns in Gu; above μακάριος in Mn      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.31,21

KEYWORDS:  rhetorical analysis   |   προδιόρθωσις   


Or. 4.22 (rec rhet) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: μεσεμβόλημα  —Pr

POSITION: s.l.      

COMMENT:   This is a late rhetorical term for a parenthetic phrase, often used in the scholia to Oppian.   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   |   μεσεμβόλημα   


Or. 4.23 (pllgn rhet) ⟨κοὐκ ὀνειδιζω τύχας⟩: ἐπιδιόρθωσις  —Aa

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  ἐπιδιόρθωσις   


Or. 4.24 (pllgn gloss) ⟨οὐκ ὀνειδίζω⟩: οὐ διασύρω  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 4.25 (pllgn gloss) ⟨ὀνειδίζω⟩: καὶ λοιδορῶ  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 4.26 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας  —VZu

POSITION: s.l.      


Or. 4.27 (thom gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας αὐτοῦ  —ZZaZbZmT

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   This note omitted in Ta.   


Or. 4.28 (rec exeg) ⟨τύχας⟩: δυστυχίας λέγουσα κατ’ εἰρωνείαν  —B3c

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   εἰρον‑ B3c   

KEYWORDS:  εἰρωνεία/εἰρωνικῶς   


Or. 4.29 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: τὴν εὐτεκνίαν αὐτοῦ  —R

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   εὐτεκνείαν R   


Or. 4.30 (rec artGloss) ⟨τύχας⟩: τὰς  —F2MnS

POSITION: s.l.      


Or. 5.01 (vet exeg) Διὸς πεφυκώς: 1Τμώλου καὶ Πλουτοῦς υἱὸς ὁ Τάνταλος, Ταντάλου δὲ καὶ Εὐρυανάσσης Πέλοψ, Βροτέας, Νιόβη.  2Πέλοπος δὲ καὶ Ἱπποδαμείας Ἀτρεὺς, Θυέστης, Δίας, Κυνόσουρος, Κόρινθος, Ἵππαλκμος, Ἵππασος, Κλεωνὸς, Ἀργεῖος, Ἀλκάθους, Ἕλειος, Πιτθεὺς, Τροιζὴν, Νικίππη, Λυσιδίκη καὶ ἔκ τινος Ἀξιόχης νόθος Χρύσιππος.  3τούτῳ φθονοῦντες οἱ Πελοπίδαι ὡς προκρινομένῳ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀναπείθουσιν ἅμα τῇ μητρὶ τοὺς πρεσβυτάτους Ἀτρέα καὶ Θυέστην ἀνελεῖν τὸν παῖδα.  4οἱ δὲ ἀποκτείναντες εἰς φρέαρ ἐνέβαλον.  5ὁ δὲ Πέλοψ ὑπόπτους ἔχων τοὺς παῖδας ἐκβάλλει ἐκ τῆς πατρίδος ἐπαρασάμενος.  6τούτων ἄλλοι μὲν ἄλλῃ ᾤκησαν, Ἀτρεὺς δὲ καὶ Θυέστης ἐν τῇ Τριφυλίᾳ κατῴκησαν ἐν Μακέστῳ.  7καὶ Ἀτρεὺς μὲν Κλεόλαν τὴν Δίαντος ἀγαγόμενος ἔσχε Πλεισθένη τὸ σῶμα ἀσθενῆ, ὃς Ἐριφύλην γήμας ἔσχεν Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον καὶ Ἀναξιβίαν.  8νέος δὲ τελευτῶν ὁ Πλεισθένης καταλείπει τῷ πατρὶ τοὺς παῖδας.  9Θυέστης δὲ λαβὼν Λαοδάμειαν ἔσχεν Ὀρχομενὸν, Ἀγλαὸν, Καλαόν.  10τῶν δὲ Ἡρακλειδῶν κατασχόντων Πελοπόννησον ἔχρησεν ὁ θεὸς αὐτοὺς μὲν ἀποστῆναι Λακεδαίμονος, τοὺς δὲ Πελοπίδας βασιλεῦσαι.   —MBVCAaMlMnPcPrRaRbRwS, partial CrOx

TRANSLATION:   Tantalus was the son of Tmolus and Plouto, and the children of Tantalus and Euryanassa were Pelops, Broteas, and Niobe. Born of Pelops and Hippodameia were Atreus, Thyestes, Dias, Cynosourus, Corinthus, Hippalcmus, Hippasus, Cleonus, Argeius, Alcathous, Heleius, Pittheus, Troizen, Nicippe, Lysidice, and from a certain Axioche the illegitimate son Chrysippus. The sons of Pelops, jealous of him because he was favored by their father, along with their mother persuade the eldest, Atreus and Thyestes, to kill the boy. They killed him and threw him in a well. Pelops, suspecting his sons, cursed them and expelled them from their fatherland. Of these, different ones dwelt in different places; Atreus and Thyestes settled in Macestus in Triphylia. And Atreus, having married Cleola the daughter of Dias, fathered Pleisthenes, who was weak in body and who married Eriphyle and fathered Agamemnon and Menelaus and Anaxibia. Dying at a young age Pleisthenes left his children to his father’s care. Thyestes married Laodameia and fathered Orchomenus, Aglaus, and Calaus. And when the sons of Heracles captured the Peloponnese, the god gave them an oracle instructing that they should withdraw from Lacedaemon and that the sons of Pelops should become kings.

LEMMA: all except Pr; ἱστορία in marg. B3cS; marginal labels πλησθένης and ταντάλου γενεαλογία add. B4, with label περὶ ἀτρέως καὶ θυέστου in margin at 6       REF. SYMBOL: MBVRaRbOx      POSITION: follows sch. 5.20 in BVCRw, follows sch. 5.09 in Aa (in block before play, fol. 38r)      

APP. CRIT.:   1 υἱὸς transp. before τμώλου AaMlMnPcRaS (in Ml also punct. as last word of lemma)   |    πλουτοῦς … ταντάλου δὲ καὶ om. S   |    ταντάλου … νιόβη om. C   |    (second) καὶ om. Mn   |    βροντέας Tzetzes, variant in Paus. 2.22.3 (but not in 3.22.4), βροτέος Pr, βροτόας Aa   |    2 κυνόσουρος καὶ ἕτεροι (om. κορίνθιος … λυσιδίκη) Rw   |    Κόρινθος] Tzetzes and Et. Magn. 529,48; κορίνθιος all   |    Ἵππαλκμος] Tzetzes, Sch. Pind. Ol. 1.144d–e Drachmann; ἱππάλακμος AaPcRa(ἱπα‑ AaRa), ἵππαλμος others (ἵπτ‑ MnOx) [Rw]   |    Κλεωνὸς] Tzetzes, κλέωνος CRa, κλέων others (κλεών S) [Rw]   |    ἀργείων AaMlMnS   |    Ἕλειος] Dind. (cf. Sch. Hom. Il. 19.116b2 Erbse, Suda ε 824), ἔλειος M, ἑλεῖος AaRb (Mant. Prov.), ἐλεῖος CMnPcRaS, ἐλεῖ ὁ Ml, αἴλιος B, ἔλιος Cr, ἕλιος Ox, ἐλεῖος αἴλιος V, ἔλειος αἴλιος Pr   |    3 τούτῳ] τούτων Ml, τοῦτον AaMnRaRbS, τούτον δὲ app. Ox, τούτου δὲ Cr, τοῦτο Pr   |    φθονήσαντες BVPrRw   |    οἱ λοιποὶ πελ. AaMnPcRaRbS, οἱ λοιποὶ Ml   |    ὡς] om. CrOx (Ox before erasure app. ϊ)   |    προκεκριμένω PcRaRb, προκριμένω Aa, προκεκριμένον MnS, προκρινομένου CrOx   |    3–10 παρὰ τοῦ κτλ om. CrOx (both run on with sch. 37.08)   |    3 παρὰ] περὶ MlMnS   |    ἀλλὰ πείθουσιν Pr, ἀπείθουσι Rw   |    τῇ μητρὶ τοὺς] τῆς μητρὸς τοὺς Aa, τῆς μητρὸς τῆς s.l. Ra, τῇ μητρὶ τοὺς with (τ)ῆς added above τοὺς Rb   |    τοὺς πρεσβυτέρους VPr (Pc ambig. abbrev.), τῆ πρεσβυτάτη MlMnS   |    ἀτρέως καὶ θυέστου Pr   |    4 οἱ δὲ] οἷον Pr   |    ἀνέβαλον MnRaRb, ἐνέβαλεν S   |    5 ἐκ om. BVAaMlMnPcPrRaRw   |    ἐπαρώμενος Rb, s.l. Mn, ἐπαρωσάμενος Ml   |    6 τούτων] τούτους AaMlMnPcRaRbS, with punct. after this word, not before   |    ἄλλοι] ἄλλος Rb   |    μὲν transp. before ἄλλοι Pr, μὲν οὖν MlMnRaS   |    ἄλλῃ] ἄλλοι MlS, ἄλλο Pr   |    ἀτρεὺς δὲ … punct. as new sch. Ml   |    ἀτρεὺς … κατῴκησεν om. Rw   |    after θυέστης add. ἐλθόντες AaMlMnPcRaRbS   |    κατῴκησαν] BC, om. M, ὤκησαν others (ὤκισαν Mn) [Rw]   |    μακέστοις (or ‑ους?) M   |    7 τὴν κλεόλαν Rw   |    τὴν om., add. s.l. Rw   |    δίαντος] τοῦ δίαντος C, δίακτος M   |    ἀγόμενος AaMlPr   |    ἔσχεν υἱὸν VPrRw   |    πλεισθένη om. Rw   |    τῶ σώματι M, τῶ σῶμα S, καὶ σῶμα Rb   |    ὃς] ὡς Ml   |    7–8 γήμας … τελευτῶν om. Aa   |    8 δὲ om. Ml   |    9 λαβὼν] λιπὼν Ra   |    δὲ om. Pr   |    Λαοδάμειαν] RaRbMn (and Mant. Prov.), λαιδάμειαν p.c. S(a.c. δάμειαν), ‑δάμην BVCPr, ‑δάμ M, λαομάδην app. Rw   |    Ἀγλαὸν] Tzetzes, ἀγαυὴν MBV, ἀγάβην Rw, ἀγανήν CAaMlMnPcRbS, ἀγανὰν Pr, om. Ra   |    Καλαόν] Schw. (cf. Paus. 7.17.9, Sch. Soph. OC 1320–2a Xenis), κάλλαιον BVPrRw, κάλλεον MCPc, κάλλεων Rb, κάλλεα Ml(καλέα)Mn(κάλεα a.c.)S, καλεήν Aa, om. Ra   |    10 κατεχόντων Pr   |    τὴν πελοπ. MlMnPcPrRa, τὸν πελοπ. RbS   |    αὐτοὺς] τούτους MlMnS, app. Pc   |    μὲν οὖν Rb   |    λακεδ. om. Mn, λακεδαίμονας Aa   |    ‑δαίμονος … βασιλεῦσαι no longer extant in Pc (margin trimmed or damaged)   |    (second) δὲ om. Rb   |    βασιλεῦσαι] ἐπιβασιλεύσαι Ml, om. S (cont. without punct. into lemma sch. 5.19)   

APP. CRIT. 2:   1 εὐρυανάσης C, ἀνυάσσης R   |    2 ἱπποδομείας S, ἱπποδαμίας Ml, ἱπποδαμνείας Mn, ὑποδαμείης Pr, ὑποδαμείας Aa   |    Δίας] δια M   |    κονίσουρος CrOx   |    ἵππασσος Mn, ἵππουσος Pr, ἵπτεισος Ox, ἴππομος S   |    Ἀλκάθους] ἀλήσθους C, ἀρκοθεύς Ra, ἀλμαθοῦς Aa, ἀλκαθοῦς MlMnPc, οἰκαθοῦς app. S, ἀλκάθη app. CrOx   |    πιτεθεύς Pc   |    νικίπη AaRaRb, νικήπη S, νηκίπη Ml, νικιπήλη Mn, νικηπ() Pc, νικίπτη Ox   |    λυσιδούκη Ox   |    ἀξιοχῆς Ra, ἀξιόχνης Ox, ἀξιώχης S (perhaps corrected to ἀξιό‑), ἐξιόχης Ml, ἀξιόθης AaPc, ἀξιώθης Rb   |    3 πελωπίδαι a.c. Mn   |    προσκεκρυμένων Ml   |    ἀναπειθοῦσιν Aa   |    ἅμα] ἄννα Pr   |    4 ἐνέβαλλον V   |    5 ἐκβάλει VRa, ἐβάλλει Mn   |    τῆς] τῆ Mn   |    6 ἄλλοι] ἀλλ’ οἱ S   |    ἄλη Mn   |    Τριφυλ-] AaMnPcRa, τρεφυλ‑ B, τρυφιλ- VPr, τρυφηλ‑ Rb, τρυφυλ‑ CS, τοιφιλ‑ M [Rw]   |    μοκεστῶ Pc, perhaps Ra, μηκεστῶ MlMnS, μηκεσῶ Aa   |    7 κλαιόναν Rb, κλαιόλαν Pc (αι app. erased)   |    διάντος Mn   |    (first) ἔσχεν Mn   |    πλεισθένην VCAaMlPcPrRbS, πλησθένην CRb, πλειστένην Mn   |    ἐριφύλη M, ἐριφύλον Pr, ἐριφύην Rb, ἐριφύλαν Rw, ἐρίφυ Ml   |    (second) ἔσχε Mn   |    ἀναξιζοΐαν S   |    8 πλησθένης CR   |    τελευτὼν S   |    9 ὀρχενὸν S, ἐρχόμενον Rb, ἀρχομενὸν Pr   |    10 πελοπόννησον B, πελοπόνησον others   |    ἔχρησε Mn   |    πέλοπας Ml   |    ἀποσθῆναι MnRa, app. Pc, ἀπωσθῆναι MlS, ἀντιστῆναι Aa   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.95,20–96,11; Dind. II.33,11–34,3

COMMENT:   Cf. Tzetzes, Exeg. in Il. 1.7 (source of readings referred to in app. above); Mantissa proverbiorum 2.94 [Paroem. Gr. II.772–773 Leutsch]; also Tzetzes, Chil. 5.444 (Plouto) and 4.419 (Euryanassa), Chil. 1.4.418–427 (killing Chrysippus, exile and settlement in Triphylia).   |   On the dispute whether or not to see Hellanicus as the source of this scholion, see Fowler, EGM II.432–434. On the sons of Pelops see Fowler, EGM II.436–439. (Note that Fowler refers to this as ‘scholion on Or. 4’ because Schwartz accidentally omitted the numeral that should have been placed before the lemma at I.95,20.)   

KEYWORDS:  mythography, genealogical   |   Tzetzes   |   Hellanicus   


Or. 5.02 (pllgn exeg) τὴν δὲ ἱστορίαν τοῦ Ταντάλου ζήτει ἔμπροσθεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Σοφοκλέους.  —Yf2

POSITION: left margin      

COMMENT:   A note at the foot of 42v runs: τοῦτο τὸ βιβλίον ἔχει τρεῖς ποιητὰς· εὐριπίδ()· αἴσχυλον· σοφοκλῆ. The reference in the present scholion (on 43r) is to a narrative about Tantalus trying to feed Pelops to the gods and Pelops’ revival and ivory shoulderblade. It is found on fol. 211r of Yf, the Soph. portion of which begins on fol. 207r with the Life of Sophocles, followed by arg. to Ajax and miscellaneous short texts. The Tantalus narrative is followed by a narrative of Atreus and Thyestes, including the murder of Chrysippus, the adultery of Thyestes and Aerope, and Atreus’s revenge (treated as sch. 812.06).   

KEYWORDS:  mythography   |   ἱστορία   


Or. 5.02a (pllgn exeg) 1ὁ Τάνταλος ἦν πατὴρ τοῦ Πέλοπος, ἦν δὲ συνέστιος τοῖς θεοῖς.  2θέλων οὖν δεξιώσασθαι τοὺς θεοὺς ἔσφαξε τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν τὸν Πέλοπα καὶ παρέθηκε τοῖς θεοῖς.  3ἐλθόντες οὖν οἱ θεοὶ καὶ ἰδόντες τὴν εὐλάβειαν τοῦ ἀνδρός, οὐδόλως ἥψαντο τῆς τραπέζης.  4ἐλθοῦσα δὲ ἡ Δημήτηρ ὡς λιμώττουσα ἔφαγε τὸν ὠμοπλάτην.  5ὁ δὲ Ζεὺς εἶπεν ‘ἀς ἀναστήσωμεν αὐτὸν καὶ ἀς τὸν ποιήσωμεν ζῶντα καὶ ὑγιῆ.  6σωρεύσαντες δὲ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ καὶ συναρμόσαντες, ἔλειπεν ὁ ὠμοπλάτης.  7ἐποίησαν δὲ αὐτὸν ἐλεφάντινον καὶ ἔβαλον αὐτὸν εἰς τὸν κάκαβον καὶ ἑποίσαν ὑγιῆ καὶ ὁλόκληρον.  8ὅθεν τοῖς καταγομένοις ἀπὸ τούτου ἦν τὸ δῶρον τῶν θεῶν διαφανὲς ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν.  —Yf2

TRANSLATION:   Tantalus was father of Pelops, and he shared the gods’ hearth. So then, wishing to entertain the gods as guests, he slaughtered his own son Pelops and set him before the gods (to eat). So then, when the gods arrived and noticed the caution of the man, they didn’t touch (the food offered on) the table. But when Demeter came, since she was famished, she ate the shoulder-blade. And Zeus said ‘Let us raise him up again and make him living and healthy. And after they piled up his bones and fit them together, the shoulder-blade was missing. They made it out of ivory and cast it into the three-legged pot and made him healthy and whole. As a result for those who descended from him the gift of the gods was clearly visible on their bodies.

POSITION: among the short texts preceding Ajax on fol. 211r; precedes sch. 812.06      

APP. CRIT.:   7 ἔβαλον] ἔλαβον a.c. Yf2   |    κάκαβον] Zellmann-Rohrer, κάλαβος Yf2   

COMMENT:   The scribe’s κάλαβος is not attested in TLG, LBG, or Triantafyllides, and there is no Latin or Italian term that could lie behind this. In private communication, Michael Zellmann-Rohrer pointed out that κάκκαβος (one of the alternative forms of κακκάβη) is an appropriate word of very similar shape. The variant spelling with a single medial kappa, as printed here on the assumption that a single kappa has been corrupted to a single lambda, is attested for all the variants of this word (κακάβη, κακάβιον, κακάβις, κάκαβος).   

KEYWORDS:  Byzantine or vernacular word/form/usage   |   rare word   


Or. 5.03 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: νόησον μοι τὸν Δία ἀρχὴν εἶναι τῶν Τανταλιδῶν καὶ ἀπ’ αὐτοῦ κατάγεσθαι Τάνταλον, ἀπὸ Ταντάλου Πέλοπα, ἀπὸ Πέλοπος Ἀτρέα, ἀπὸ Ἀτρέως Ἀγαμέμνονα, ἀφ’ οὗ ὁ Ὁρέστης.  —Sa

REF. SYMBOL: Sa      

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.04 (pllgn exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: ⟨Ζ⟩εὺς Τάνταλος Πέλοψ, οὗ Ἀτρεὺς καὶ Θυέστης. ἐκ τοῦ Ἀτρέως Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος. ἐκ τοῦ Θυέστου Ἀγλαὸς Ὀρχομενὸς Καλαός. ἐκ τοῦ Ἀγαμέμνονος Ἠλέκτρα Χρυσόθεμις Ἰφιγένεια Ὀρέστης. ἐκ τοῦ Μενελάου μόνη ἡ Ἑρμιόνη.  —Gu

APP. CRIT.:   enlarged initial for ζεὺς not added   

APP. CRIT. 2:   κάλαός (two accents) Gu (cf. sch. 5.01)   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,5–9

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.05 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: Τμώλου καὶ Πλουτοῦς υἱὸς ὁ Τάνταλος· τούτου Πέλοψ· Πέλοπος Ἀτρεὺς καὶ Θυέστης.  —Pr

APP. CRIT.:   πέλοψ· πέλοπος· πέλοπος Pr   

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.06 (pllgn diagr) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: Ζεύς to Τάνταλον to Πέλοπα to fork to Ἀτρέα and Θυέστης (sic), with fork from Ἀτρέα το Ἀγαμέμν() and Μενέλ()  —Zm

POSITION: located in empty margin below sch. 12.29      

APP. CRIT.:   a.c. a line down from ἀτρέα to θυέστην, p.c. θυέστην crossed out, line from ἀτρέα extended into fork for his sons, forking line added from πέλοπα to θυέστης   

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.07 (pllgn diagr) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: Ζεύς to Τάνταλος to Πέλοψ, fork to Ἀτρεύς and Θυέστης; Ἀτρεύς has fork to Ἀγαμέμνων and Μενέλεως, and from Ἀγαμ. line to Κλυταιμνήστρα, forking lines to Χρυσόθεμις, Ἰφιγένεια, Ἠλέκτρα, Ὀρέστης; under Μεν., line to Ἑλένη, line to Ἑρμιόνη  —ZcZuTa2Ox2

POSITION: in left margin beside arg. 3 and arg. 7 Zc; in blank space after dram. pers. Zu, fol. 45r; beside lines 1–3 Ta; in left margin beside arg. 1 Ox2      

APP. CRIT.:   Zu breaks diagram into separate pieces   |    Zc adds τμῶλος to diagram between ζεύς and τάνταλος.   |    ZcZu have ἀγαμ. on right, μεν. on left of left of fork   |    Zu places wives’ names (κλυτ., ἑλ.) beside husbands (no line) rather than below them (with line), as in Zc   |    κλυταιμνήστρα and ἐλένη and ἑρμιόνη om. Ta2Ox2   

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.08 (rec diagr) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: Τμώλος over Πλουτώ, line to Τάνταλος over Εὐρυάνασσα, line to Πέλοψ over Ἱπποδάμεια, line to branches to Ἀτρεύς Θυέστης, under Ἀτρεύς Κλεόλα, line to Πλεισθένης over Ἐριφύλη, line branching to Ἀγαμέμνων Μενέλαος  —Rb

POSITION: in margin 87v (scholia section of ms), same hand, different ink      

APP. CRIT. 2:   ἀνυάσση R (cf. sch. 5.01)   |    app. κλύλονα or κλύδονα R   |   πλησθένης R   

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.09 (rec exeg) ὁ Ζεὺς ἐγέννησε τὸν Τάνταλον· ὁ Τάνταλος τὸν Πέλοπα· ὁ δὲ Πέλοψ Ἀτρέα καὶ τὸν Θυέστην· ὁ Ἀτρεὺς τὸν Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον. —AaPc

POSITION: in scholia block before play (38v) Aa, between sch. 25.09 and 5.01      

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 5.10 (rec gloss) ⟨Διὸς⟩: υἱὸς  —AaAbPcPrMnRSSa

POSITION: s.l. (AbPc above πεφυκὼς)      


Or. 5.11 (recMosch gloss) ⟨Διὸς⟩: ἀπὸ  —KMnRw2XXaXbT+YGrZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῦ add. MnTZc   


Or. 5.12 (pllgn gloss) ⟨Διὸς⟩: ἐκ τοῦ  —F2Gu

POSITION: s.l.      


Or. 5.13 (rec artGloss) ⟨Διὸς⟩: τοῦ  —AbS

POSITION: s.l.      


Or. 5.14 (recThom gloss) ⟨πεφυκὼς⟩: γεννηθεὶς  —VAa2CrKRwSaZZaZbZmTGuGZuOxB3c, perhaps Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ ὁ prep. CrOx   

APP. CRIT. 2:   γενηθεὶς MnZu, changed to this B4   

COLLATION NOTES:   Mn damaged, ενη visible with parts of suspended ending.   


Or. 5.15 (rec gloss) ⟨πεφυκὼς⟩: ὤν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 5.16 (pllgn gloss) ⟨πεφυκὼς⟩: γενόμενος  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 5.17 (tri metr) ⟨πεφυκὼς⟩: long mark over upsilon  —T

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 5.18 (pllgn gloss) ⟨πεφυκὼς⟩: καταγόμενος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 5.19 (vet exeg) ὡς λέγουσι: καλῶς τὸ ὡς λέγουσι· οὐ γὰρ πείθομαι τὸν Δία τοὺς ἰδίους παῖδας οὕτως αἰκίζεσθαι.  —MBOVaVbCAaMlMnPcPraPrbRaRbRfRwSSaaSab

TRANSLATION:   Well-put the phrase ‘as they say’: for (Electra is thinking) I do not believe that Zeus mistreats his own children in this way.

LEMMA: MCAaMnPcRfS, ὡς μὲν λέγουσιν Vb, ὡς λέγ. καλῶς Rb, ὡς λέγ. τάνταλος Ml      REF. SYMBOL: MRaRbRfSaa; at ὡς (8) Pc      POSITION: cont. from sch. 4.03, add. δὲ, BPraRw; follows sch. 4.03 C; follows sch. 5.05 Prb; Vb at end of sch. block on same fol.; Sab cont. from Saa, which follows sch. 15.01; follows sch. 7.01 in Pc; in sch. block before play (38r) Aa      

APP. CRIT.:   καλῶς …λέγουσι app. om. O (cut margin)   |    καλῶς εἶπε Saa   |    λέγουσι προσέθηκεν BVaPraRw; λέγων Saa [O]   |    οὐ πείθει γὰρ Prb   |    πειθομαι φησὶν VaPraRw, πειθητικὸν ὡς Saa    |    τὸν δία τοὺς] ὡς δίαν οὺς Saa, τὸν δία διὰ τοὺς Sab, τὸν δία τῆ Mn, τοῦ διὰ τοὺς Ml   |    ἰδίους] ἰδία Mn, οἰκείους VaRwSaa   |    οὕτως om. PrbSaa   |    αἰκίζεσθαι] αἰωνίζεσθαι Sab    |    at the end add. ἢ ὀνειδίζει αὐτῷ τοσοῦτον τοὺς ἰδίους ἐγγόνους κολάζοντι Prb   

APP. CRIT. 2:   λέγουσιν MPcPrbRbSabRf   |    οὕτω O   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.96,12–13; Dind. II.32,19–20 and app.

KEYWORDS:  theological amelioration   |   καλῶς (in praise of poet’s or character’s use of a word or phrase)   


Or. 5.20 (vet exeg) ἄλλως: τὸ ὡς λέγουσι οὐκ ἐνδοιάζουσά φησιν εἰ παῖς ἦν τοῦ Διὸς ὁ Τάνταλος, ἀλλ’ ὀνειδίζουσα τῷ δαίμονι ὅτι τοὺς ἰδίους ἐκγόνους τοσοῦτον ἐν ταῖς δυσδαιμονίαις παρορᾷ.  —MBVaVbCAaMlMnPcPrRaRbRfRwSSa

TRANSLATION:   She does not say ‘as they say’ because she is in doubt whether Tantalus was the son of Zeus, but reproaching the god because he neglects his own descendants in their misfortunes.

LEMMA: MB(in marg.)VaVbPrRw, ἀλλὰ CAaMlMnPcRaRbRfSSa       POSITION: Vb at end of sch. block on same fol.; in sch. block before play (38r) Aa      

APP. CRIT.:   τὸ ὡς λέγουσι om. M; after this Va has προσέθηκεν οὐ γὰρ πείθομαι, but phrase deleted with dots   |    λέγουσι] λαβοῦσα RaRb   |    ἐκδοιάζουσα Aa   |    εἰ] ὅτι εἰ RfSa, ὅτι MlMnPcRaS, ὅτι εἴτε Aa   |    παῖς ἦν] παῖς εἴη Rb, πως εἴη Vb, οὐκ ἔστι MlMnPcRaS, παῖς ἐστὶ RfSa, ἔστι Aa   |    ὅτι] om. Pr, παρόσον VbRb, ὃς Rf, in marg. Aa, ὡς AaMlMnS   |    δυσειδαιμονίαις C, δυσμενίαις RbSa   |    παρορᾶν AaMnPcS, ἐπαρωρὰν Ml   

APP. CRIT. 2:   λέγουσιν BAaRfSa   |    οὐκενδυάζουσα M, οὐκ ἐνδιάζουσα Vb, οὐκ(εν) διάζουσα Ml    |    φησὶ AaMl   |    ἀλλὰ Ml   |    ἐγγόνους MlPrRb, ἐκγγόνους Mn, ἐγκόνους AaS   |    δυσδαιμονείαις Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.96,14–16; Dind. II.34,9–11 and app.


Or. 5.21 (pllgn exeg) οὐ πείθεται γὰρ τὸν Δία τοὺς ἰδίους παῖδας αἰκίζεσθαι ἢ ὀνειδίζει αὐτῷ τοσοῦτον τοὺς ἰδίους ἐκγόνους κολάζοντι  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 5.22 (pllgn gloss) ⟨ὡς λέγουσι⟩: ὡς ἱστοροῦσιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 5.23 (pllgn gloss) ⟨ὡς λέγουσι⟩: κολαστικὸν  —B3a

TRANSLATION:   Corrective.

POSITION: s.l.      

COMMENT:   This is a rhetorical label, marking the hedging quality of ‘as they say’; for this sense I find a possible parallel in Sch. Opp. Hal. 1.402 τάχ’· ταχέως, κολαστικὸν, συντόμως, where it glosses the sense ‘perhaps’ as alternative to the sense ‘quickly’.   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   |   κολαστικόν   


Or. 5.24 (pllgn gloss) ⟨λέγουσι⟩: οἱ ἄνθρωποι  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 5.25 (pllgn gloss) ⟨Τάνταλος⟩: πρόπαππους ταύτης  —V3

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The nominative πρόπαππους or προπάππους (in place of classical πρόπαππος/‑ον) is Byzantine vernacular.   

KEYWORDS:  Byzantine or vernacular word/form/usage   


Or. 5.26 (rec gram) ⟨Τάνταλος⟩: ἀπὸ τοῦ τλῶ  —Pr

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  etymology, of proper name   


Or. 5.27 (pllgn gram) ⟨Τάνταλος⟩: ἀπὸ τοῦ τάλας Τάνταλος ὠνόμασται, οἱονεὶ ταλάντατος· ἀθλιώτατα γὰρ πέπονθεν.  —Lp

TRANSLATION:  Tantalus has been named from the word ‘talas’ (‘wretched’) for being, as it were, most wretched. For his sufferings were extremely miserable.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὠνομάσθαι Lp, corr. Matt.   |    γὰρ ἀθλιώτατα transp. Lp, corr. Matt.   

APP. CRIT. 2:   οἷονει Lp   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,12–13

KEYWORDS:  etymology, of proper name   


Or. 5.28 (pllgn artGloss) ⟨Τάνταλος⟩:  —F2Ox

POSITION: s.l.      


Or. 6.01 (thom exeg) ἐκ τούτου καὶ παροιμία Ταντάλου φόβον φοβοῦμαι, ἔτι τε πρὸς τὴν ἑτέραν ἱστορίαν, Ταντάλου δίψαν διψῶ, Ταντάλου κῆπον τρυγῶμαι.  —ZmGu

TRANSLATION:   Because of this (impending rock) there is in fact a proverb ‘I experience the fear of Tantalus’, and also in relation to the other version of the story, ‘I have the thirst of Tantalus’, ‘I harvest the garden of Tantalus’.

POSITION: marg. Zm      

APP. CRIT.:   ταντ. κ. τρυγῶμαι om. Gu   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,17–18

COMMENT:   Cf. Michael Apostolius 16.1 [Paroem. Gr. II.656 Leutsch], Ταντάλου κῆπον τρυγᾷς: ἐπὶ τῶν μάταια ποιούντων; [Plato], Axiochus 371e Ταντάλου δίψος; Sch. rec. Pind. Ol. 1.91 Abel καὶ μαρτυρεῖ ἡ παροιμία· Ταντάλου δίψα. The expression Ταντ. φόβον φοβοῦμαι is not found in TLG.   

KEYWORDS:  παροιμία   |   ἱστορία   


Or. 6.02 (rec exeg) 1Ταντάλου δίψαν διψῶμεν· φόβον φοβούμεθα Ταντά(λου). ⟨Ταντάλου λει⟩μῶνα τρυγῶμεν·  2[Hom. Il. 24.49] ‘τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισι’.   —Mn

POSITION: Mn has this twice, with the same readings and corruption, on 7v and 8v (both in bottom margin, sep. from short bottom block on 8v).      

APP. CRIT.:   1 suppl. Mastr., ἀμπελῶνα Dind. (based on misreading μῶνα as λῶνα)   

APP. CRIT. 2:   1 διψώμεν Mn   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.32,18 app.

COMMENT:   The second sentence is a displaced fragment of sch. 4.03.   

KEYWORDS:  παροιμία   |   citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 6.03 (mosch paraphr) κορυφῆς ὑπερτέλλοντα: τὸν ὑπεράνω τῆς κορυφῆς δεδοικὼς πέτρον  —XXaXbTYfYGGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X; G separates δεδ. πετ. over end of line      

APP. CRIT.:   κορυφῆς] κεφαλῆς G   |    δεδιὼς Gr   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,14–15


Or. 6.04 (rec gram) ⟨κορυφῆς⟩: κερατοφυής τις οὖσα  —Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   ‑φυὴς τίς Pr   

COMMENT:   An etymological note, but elsewhere κορυφή is connected to κρύπτω or to κάρα and ὀροφή (Et. Magn., Et. Gud. (Sturz) s.v. κορυφή).   

KEYWORDS:  etymology   


Or. 6.05 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: αὐτοῦ ἤτοι τοῦ Ταντάλου  —MlMnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤτοι om. MlMnS   


Or. 6.06 (recThom gloss) ⟨κορυφῆς⟩: αὐτοῦ  —AaAb2PcPrZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.07 (pllgn gloss) ⟨κορυφῆς⟩:  ὑπεράνω τῆς —F2Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῆς om. Zu   

APP. CRIT. 2:   ὑπὲρ ἄνω Zu   


Or. 6.08 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: ὑπὲρ τῆς  —S

POSITION: s.l.      


Or. 6.09 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: τὸν ὑπὲρ  —K

POSITION: s.l.      


Or. 6.10 (vet gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκείμενον  —MOCAaAb2KMlMnPcPrRRfS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὸν prep. S   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.96,17; Dind. II.34,15–16


Or. 6.11 (rec paraphr) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπὲρ ἄνω τῆς κε(φαλῆς) κείμενον  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.12 (pllgn gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: κείμενον  —F2YrZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν prep. F2   


Or. 6.13 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερέχοντα  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 6.14 (thom gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκρεμάμενον  —ZZaZbZmTGuZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ‑κρεμμ‑ ZZaZc   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,16


Or. 6.15 (pllgn gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ἀναφαινόμενον  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,16


Or. 6.16 (pllgn gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: καὶ τὸν ὑπεράνω κείμενον  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 6.17 (pllgn gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ἄνω κείμενον  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 6.18 (recThom gloss) ⟨δειμαίνων⟩: φοβούμενος  —VAb2CrF2RRRfrMnPcPrSZZaZbTGuZcOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ab2CrSOx   |    πέτρον add. S   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,16–17


Or. 6.19 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν λίθον  —AaAb2CrF2KMlMnPcPrRY2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    τὸν om. AaAb2F2MlPcPr   


Or. 6.20 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὴν πέτραν  —AaSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ πετρ[ (cut margin) Aa   


Or. 6.21 (pllgn gloss) ⟨πέτρον⟩: τὴν μεγάλην πέτραν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 6.22 (rec exeg) ⟨πέτρον⟩: ἀρσεν(ικῶς) εἴρηται  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.23 (thom artGloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν  —ZZaZbZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.24 (pllgn exeg) ⟨πέτρον⟩: Ἰωνικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  Ἰωνικόν   


Or. 7.01 (vet exeg) ἀέρι ποτᾶται: 1ἐπεὶ διὰ γλωσσαλγίας ἥμαρτεν ὁ Τάνταλος, σιωπῇ αὐτὸν κολάζει ὁ Ζεύς.  2οὔτε γὰρ ἐν οὐρανῷ αὐτὸν τιμωρεῖται, ἵνα μὴ συνδιαλέγηται θεοῖς ἢ λαλούντων ἀκούῃ,  3οὔτε ἐπὶ γῆς, ὅπως μὴ ἐξείποι τοῖς ἀνθρώποις ἅτινα εἶδεν ἐν οὐρανῷ,  4οὔτε καθ’ Ἅιδου, ὡς μὴ καὶ ἄλλους ὁρῶν κολαζομένους ἁμαρτωλοὺς παραμυθοῖτο,  5ἀλλ’ ἐν ἀέρι μετέωρον, ὅπως μηδενὶ προσφθεγγόμενος μᾶλλον ἀνιῷτο.   —MBOVCMlMnPcPrRaRbRfRwSSaY2Yf

TRANSLATION:   Since Tantalus sinned through his unbridled tongue, Zeus punishes him with silence. For he punishes him neither in heaven, so that he may not converse with gods or hear them speaking, nor on earth, so that he may not reveal to humans what he saw in heaven, nor in Hades, so that he may not be comforted by seeing other sinners being punished as well, but aloft in the air, so that, not speaking to anyone, he may be more afflicted.

LEMMA: MBVCMlMnRaRbRwS      REF. SYMBOL: BVMlPcRb       POSITION: follows sch. 5.01 BVRw; follows sch. 2.09 C; follows sch. 10.11 MlRaSY2Yf; cont. from sch. 5.19 Sa; follows sch. 12.01 Pc; Y2 sep. into two parts with linking ref. symbol and ζήτει in marg. at end of first part; Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax)      

APP. CRIT.:   1 ἐπεὶ διὰ] ἐπειδὴ RfYf, ἐπειδὴ διὰ CMlMnPcS   |    1–2 ἥμαρτεν … ἢ lost to cut margin in O   |    1 ὁ τάντ. om. Ml   |    1 σιωπᾶν PcRw   |    αὐτῶ Ml   |    ἐκόλασεν BCMnPrRfSY2, app. p.c. Yf(a.c. perhaps ἐκόλασα), ἐκώλυσεν VPcRw   |    ὁ ζεύς] ὁ θεός B, om. VMlMnPcPrRaRwS   |    2 οὔτε] οὕτω Rf, οὔτε γὰρ Ml   |    αὐτὸν ἐν οὐρ. transp. Y2Yf   |    ἐν τῶ οὐρ. MlPcRaRbS   |    αὐτὸν τιμωρεῖται] οὔτε Pr   |    αὐτὸν] αὐτὸς Sa, αὐτῶ Ml   |    τιμωρεῖται] τιμωρεῖ οὔτε ἐν τῇ γῇ οὔτε καθ’ ἅδου, ἐν μὲν τῶ οὐρανῷ Y2Yf   |    συνδιαλέγεται Rf, a.c. M, corr. s.l. M   |    θεοῖς] πάλιν θεοῖς VRw, τοῖς θεοῖς SaYf   |    ἢ λαλ. ἀκούῃ om. Pr   |    ἀκούῃ] τούτων ἀκούη VRw, θεῶν ἀκούει Y2Yf, ἀκούειν PcRbSa, ἀκούει Ml, ἀκούοι M, s.l. Rf, perhaps a.c. S [O]   |    3 οὔτε ἐπὶ γῆς] οὔτε ἐν τῆ γῆ MlMnPcRaRbS, οὔτε ἐν γῆ Pr, ἐν δὲ τῆ γῇ Y2Yf   |    ὅπως] ἵνα VRwY2, ὥσπερ Ml   |    ἐξείπη OVMnPcRaRbRwSaSY2Yf, ἐξείπει Ml, εἴπη Pr   |    ἅτινα] ἅπερ MlMnPcRbRaS, ἃ OPr   |    εἶδεν ἐν οὐρανῷ] ἀκούει Yf, a.c. Y2, ἀκούῃ p.c. Y2   |    οἶδεν Pr   |    ἐν τῶ οὐρ. MlMnPcRaRbSSa   |    4 οὔτε καθ’] μήτε καθ’ Y2   |    καθ’] ἐν VMnPcPrRaRbRwS   |    ᾅδηον corr. to ᾅδον app. Mn   |    ὡς] ἵνα BOVCPrRfRwSaY2, εἰ Mn   |    μὴ καὶ om. O   |    καὶ], ἐπὶ Ml, om. RfRwY2   |    ἄλλους] ἑτέρους Pr   |    κολαζομένους] τιμωρούμεθα Pr   |    ἁμαρτωλοὺς om. PrRfSaY2Yf, transp. before κολαζομένους MlMnPcRaRbS   |    παραμυθεῖται Sa   |    5 ἀλλ’ ἐν κτλ] ὑπεράνω δὲ τῆς κεφαλῆς τούτου ἐκρέμασαν (ἐκρεμμ‑ Yf) καὶ λίθον ἵνα εἰ πολλάκις μέλλει ἐνατενίσαι ἐπάνωθεν, φοβούμενος τὸν λίθον κύπτει κάτωθεν πάντοτε καὶ οὕτω πειράζεται Y2Yf   |    μετέωρον om. Sa   |    μηδενὶ προσφθεγγόμενος] μηδένα βλέπων MlMnPcPrRaRbS   |    φθεγγόμενος BVC   |    ἀνιοῖτο M [O], ἀνιᾶται Rw, ἀνιᾶτο Pr   

APP. CRIT. 2:   1 γλωσαλγ‑ Ml, a.c. Yf    |   ἤμαρτεν Rf, ἥμαρτεεν Ml   |    σιωπὴ Y2   |    4 πσραμυθεῖτο Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.96,18–97,2; Dind. II.35,6–12

COLLATION NOTES:   2 ἀκούοι app. M, but recheck original M.   

KEYWORDS:  theology, divine punishment   


Or. 7.02 (thom exeg) ⟨ἀέρι ποτᾶται⟩: 1τινὲς μέν φασιν, ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης, ἐν ἀέρι τὸν Τάνταλον κρέμασθαι κἀνταῦθα τὴν δίκην ὑπέχειν ὧν ἐξήμαρτεν ἐξειπὼν τοῖς βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν ἀπόρρητα (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ‘ἀκόλαστον ἔσχε γλῶτταν’) καὶ τῆς ἀμβροσίας μεταδούς.  2ἕτεροι δὲ λέγουσιν ἐν ᾍδου τοῦτον κολάζεσθαι, ἱστάμενον μέσον ὕδατος ἄχρι τοῦ πώγωνος καὶ διψῶντα.  3ἡνίκα δὲ ἐπιχειρήσῃ πιεῖν, ἀθρόον τό τε ὕδωρ ἀφίσταται καὶ ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ πέτρος κάτεισιν, ὡς δῆθεν τοῦτον πατάξων.  4οὐ μόνον δὲ οὗτος ἐν ᾍδου κολάζεται, ἀλλὰ καὶ Σίσυφος καὶ Τιτυὸς καὶ Ἰξίων καὶ αἱ Δαναοῦ παῖδες.   —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:   Some say—and Euripides is one of these—that Tantalus is suspended in the sky and there he undergoes the punishment for the wrong he did in revealing to mortals the secrets of the gods—for that is the meaning of ‘he had an undisciplined tongue’—and in sharing (with mortals) their ambrosia. Others say this figure is punished in Hades, standing in the middle of water up to his chin and being thirsty. And whenever he tries to drink, all at once the water withdraws and the rock at his head comes downward, as if it is going to strike him hard. Not only is this figure punished in Hades, but also Sisyphus and Tityos and Ixion and the daughters of Danaus.

REF. SYMBOL: ZaZm, perhaps Zb      

APP. CRIT.:   1 καὶ ἐξειπὼν Zb   |    τῶν om. Za   |    τὴν γλῶτταν T, γλῶττα Z   |    2 μέχρι Zb   |    3 πέτρος] πρότερος Zm   |    τοῦτον πατάξων] πατ. αὐτὸν Gu   |    αἱ om. Zb   

APP. CRIT. 2:   1 κρέμεσθαι Z   |    1 γλῶσσαν Gu   |    2 ἄδου T (ἅδου Ta)   |    3 ἐπιχειρήσει ZmZbGu   |    4 τιτυὸς] πιτιὸς Gu   |    ἰξὼν Zb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.34,19–35,5

KEYWORDS:  mythography   


Or. 7.03 (mosch gloss) ⟨ἀέρι⟩: κατὰ τὸν ἀέρα  —XXaXbT+YYfGGrZc

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.35,13


Or. 7.04 (recThom gloss) ⟨ἀέρι⟩: ἐν  —AaF2SZaZbOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ add. AaF2S   


Or. 7.05 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: μετεωρίζει  —V

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Possibly a mistake for μετεωρίζεται (sch. 7.08), but there are a few intransitive or absolute uses of μετεωρίζω in LSJ and note the use of the active beside other intransitive glosses in Hesych. α 2855 †ἀλεκταίνει· ἰσχύει. γαυριᾷ. μετεωρίζει; Sch. Thuc. 2.37.2 Hude ἐπειδή ποτε οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀλκαμένη ἐν προαστείῳ θεασάμενοι μετεωρίζοντα, κακῶς ἐχρήσαντο; Sch. Plat. Laws 672e Greene ἀκταίνειν· γαυριᾶν, ἀτάκτως πηδᾶν, ἢ μετεωρίζειν, ἢ ὁρμᾶν, ἢ ἐξᾴττειν.   


Or. 7.06 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: πέτεται  —VAa2AbCrMlMnPrRRfrSZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   


Or. 7.07 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: πέτεται ὁ Τάνταλος  —K

POSITION: s.l.      


Or. 7.08 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: μετεωρίζεται  —SaYrGu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.35,13–14


Or. 7.09 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: ἀναστρέφεται  —PcPr

POSITION: s.l.      


Or. 7.10 (pllgn gloss) ⟨ποτᾶται⟩: ἐξήπλωται  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.35,13

COMMENT:   The gloss seems to be applied carelessly because it is customary with πετάννυμι (and other verbs meaning ‘spread’, including (ἐκ)τείνω, (ἐκ)τανύω), and because somes forms of πετάννυμι and πέτομαι were confused (or regarded as etymologically related). Cf. ps.-Zonaras 775,8 ἐξεταννύσθη· ἐξετάθη. ἐξηπλώθη; Sch. rec. Aesch. Pers. 667 Massa Positano, Sch. Tzetz. Arist. Nub. 212b Holwerda, Sch. D Hom. Il. 17.371 πέπτατο. ἐξήπλωτο ἡ λαμπηδών; Eust. in Od. 6.45 (I.237, 37) τὸ δὲ πέπταται ἀντὶ τοῦ ἐξήπλωται, ἀπὸ μικροπρεποῦς λέξεως εἰς μέγα πρᾶγμα τέτραπται. κυρίως γὰρ ἐπὶ πτηνῶν ἡ λέξις. ἐνταῦθα δὲ ἁπλῶς τὸ χύμα τῆς ἄνω αἰθρίας δηλοῖ.   


Or. 7.11 (recMosch gloss) ⟨ποτᾶται⟩: κρέμαται  —RwXXaXbT+YYfGGrZuF2

POSITION: s.l.      


Or. 7.12 (thom gloss) ⟨ποτᾶται⟩: φέρεται ὥσπερ πτηνός  —ZZaZbZmTGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πτηνὸν Zb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.35,14


Or. 7.13 (pllgn gram) ⟨ποτᾶται⟩:  1διὰ τί γρ(άφεται) στρωφάω στρωφῶ καὶ νωμῶ καὶ τρωπῶ μέγα, ποτάω δὲ ποτῶ μικρόν;  2φαμὲν γοῦν ὅσα ῥήματα βαρύτονα δισύλλαβα εὑρίσκονται ἀναλυόμενα εἰς δευτέραν συζυγίαν τῶν περισπωμένων, ἔχουσι δὲ καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα, γράφεται διὰ τοῦ ω μεγάλου, οἷον ἀπὸ τοῦ στρέφω βαρυτόνου ῥήματος γίνεται δευτέρᾳ συζυγίᾳ τὸ στρωφάω στρωφῶ, καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα ἡ στροφή.  3ἀπὸ τοῦ τρέπω τρωπάω τρωπῶ.  4τὸ δὲ πέτω ἀναλύσαιμεν εἰς δευτέραν συζυγίαν τὸ ποτάω ποτῶ.  5οὐκ ἔχει δὲ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα.  6πότος μὲν ἐστὶν ἀλλὰ τὸ συμπόσιον λέγεται, οὐ μὴν δὲ τὸ πέτασμα, καὶ διὰ τοῦτο γράφεται μικρόν.   —Y2

TRANSLATION:   Why are ‘strōphaō/strōphō’ and ‘nōmō’ and ‘trōpō’ written with omega (in the first syllable), but ‘potaō/potō’ with omicron? We explain, at any rate, that all the disyllabic verbs not accented on the last syllable (scil. verbs without contraction) that are found modified into a derivative belonging to the second conjugation of the contract verbs, but have also a corresponding noun, are written with omega: for instance, from ‘strephō’, a verb not accented on the last syllable, there is formed in the second conjugation ‘strōphaō/strōphō’ and ‘strophē’ as a corresponding noun; from ‘trepō’ there is formed ‘trōpaō/trōpō’. Let us modify ‘petō’ into a derivative belonging to the second-conjugation, ‘potaō/potō’; but it does not have a corresponding noun. To be sure, ‘potos’ exists, but it means ‘drinking-party’, not ‘flight’, and for this reason it (‘potaō/potō’) is written with omicron.

POSITION: placed between sch. 14.09 and sch. 17.09 in block written by Y 2 at top of fol. 105r      

APP. CRIT.:   2 σύλλαβα in lin., δι add. s.l.   

COMMENT:   Eustathius and others mention patterns like στρέφω, στρωφάω, and Et. Gud. (Sturz) s.v. πωλῶ notes that πέτω, ποτάω is an exception. But I find no parallel for this exact explanation, although Georg. Choerobosc. Gram.Gr. 4:1.240,25–37 illustrates this type of argument for an exception.   

KEYWORDS:  Eustathius   


Or. 7.14 (recThom gloss) ⟨τίνει⟩: ἀνταποδίδωσι  —VCrMlMnRSZZaZbZmZuTGuOxB3cC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMlSOx   

APP. CRIT. 2:   ‑ωσιν B3c   


Or. 7.15 (rec gloss) ⟨τίνει⟩: ἀποδίδωσι  —PcPr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Pc   


Or. 7.16 (recMosch gloss) ⟨τίνει⟩: δίδωσι  —AbSaXXaXbT+YYfGGrZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AbZc   


Or. 7.17 (pllgn gloss) ⟨τίνει⟩: ὑφίσταται  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 7.18 (rec gloss) ⟨δίκην⟩: τιμωρίαν  —VAb2CrF2KMlMnRSZuGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. Ab2KMlRSGOx, καὶ τὴν prep. CrMn   


Or. 7.19 (rec gloss) ⟨δίκην⟩: ἐκδίκησιν  —Pc

POSITION: s.l.      


Or. 7.20 (mosch artGloss) ⟨δίκην⟩: τὴν  —XXaXbTYYfGrZc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross.   


Or. 8.01 (thom gloss) ⟨ὡς⟩: καθὰ  —ZZaZbZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 8.02 (vet exeg) ⟨μὲν⟩: οὐκ ἀπέδωκε τῷ μέν τὸν δέ.  —MC

TRANSLATION:   He did not provide a (particle) ‘de’ to answer to the (particle) ‘men’.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ μὲν τὸ δέ C   

APP. CRIT. 2:   ‑δωκεν M   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,3; Dind. II.35,16


Or. 8.03 (mosch gloss) ⟨μὲν⟩: μὴν  —XXaXbYYfGGr

POSITION: s.l.      


Or. 8.04 (pllgn gloss) ⟨λέγουσι⟩: ὡς ἱστοροῦσιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 8.05 (rec gloss) ⟨λέγουσι⟩: οἱ ἄνθρωποι  —CrPcOx

POSITION: s.l.      


Or. 8.06 (pllgn gloss) ⟨ὅτι⟩: διότι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 8.07 (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: ἐν τοῖς  —F2S

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῖς om. F2   


Or. 8.08 (rec gloss) ⟨ὤν⟩: ὁ Τάνταλος  —R

POSITION: s.l.      


Or. 8.09 (rec gloss) ⟨ὤν⟩: καὶ ὑπάρχων  —F2Mn

POSITION: s.l.      


Or. 9.01 (rec gloss) ⟨κοινῆς τραπέζης⟩: μετέσχεν  —SSa

LEMMA: Sa has κοινὰ τρ. in text      POSITION: s.l. S; S has inserted the gloss in the line between κοινῆς and τραπ.      

APP. CRIT.:   μετέσχον Sa   

APP. CRIT. 2:   μετέσχε S   


Or. 9.02 (rec gloss) ⟨κοινῆς τραπέζης⟩: καὶ μετέλαβε  —S

POSITION: s.l. above μετέσχε, which S has in the text here after κοινῆς      


Or. 9.03 (rec gloss) ⟨κοινῆς τραπέζης⟩: ἕνεκα  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 9.04 (rec gloss) ⟨κοινῆς⟩: τοῖς θεοῖς  —Ab2MlMnPrRS

POSITION: s.l.      


Or. 9.05 (pllgn gloss) ⟨κοινῆς⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 9.06 (vet exeg) ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον: παρὰ τὸ ‘δαιτὸς ἐίσης’ [Hom. Il. 1.468, etc.].  —M

TRANSLATION:   Modelled on (the Homeric phrase) ‘of the equal feast’.

REF. SYMBOL: M      

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,4; Dind. II.35,19

KEYWORDS:  citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 9.07 (mosch exeg) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον⟩: 1κοινῆς τραπέζης ἀξιούμενος ὤφειλεν εἰπεῖν.  2ἐπεὶ δὲ ἡ κοινὴ τράπεζα τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῖς μεταλαμβάνουσιν αὐτῆς δίδωσιν, λέγει ‘ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον’.   —XXaXbT+YYfGGr

TRANSLATION:   He should have said ‘being deemed worthy of a shared table’. But since the shared table gives the same (degree of) honor to those partaking of it, he says ‘having an equal (portion of) esteem’.

POSITION: s.l. except X and in marg. T      

APP. CRIT.:   2 ἡ] καὶ G   |    αὐτῆς] αὐτῆ Y   |    ἀξίωμ’] ἀξίως μ’ XXa   |    ἔχει X   |    ἴσον om. G   

APP. CRIT. 2:   2 ‑λαμβάνουσι Yf   |   δίδωσι YYfGr   |    ἶσον X   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.35,20–22


Or. 9.08 (recMosch gloss) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων⟩: ἀξιούμενος  —KXXbT+GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   |    κοινῆς τραπέζης prep. Zc   


Or. 9.09 (recThom gloss) ⟨ἀξίωμ’⟩: τιμὴν  —AaAbCrMlMnPcPrRSZZaZbZmTGuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaCrSOx   


Or. 9.10 (pllgn gloss) ⟨ἀξίωμ’⟩: τίμημα app.  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 9.11 (recThom gloss) ⟨ἴσον⟩: ὅμοιον  —AaAbMlMnPcPrSZZaZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaS   |    ὁμοίαν MlPc, ὅμοιάν Ab (in agreement with separate gloss τιμήν)   |    τοῖς θεοῖς add. Mn   


Or. 9.12 (pllgn metr) ⟨ἴσον⟩: ὅρα ἐνταῦθα ὅπως χρῆται ὁ ποιητὴς τὸ ἴσον τὸ ι̅ ὡς βραχύ· οὐ γάρ ποτ’ ἐν τέλει στίχου ποὺς εὑρίσκεται συγκείμενος ἐκ μακροῦ καὶ βραχέος, ἀλλὰ τοὐναντίον.  —Gu

TRANSLATION:   Note here how the poet uses the word ‘ison’ with the iota as short. For never at the end of an (iambic trimeter) verse is there found a foot consisting of long and short, but rather the reverse.

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.35,22–25


Or. 10.01 (vet exeg) ἀκόλαστον: 1ἐπὶ ἀκολάστῳ τινὶ λόγῳ φασὶν αὐτὸν κολάζεσθαι.  2εἰ γὰρ μετέδωκε τῆς ἀμβροσίας κατὰ τὸν Πίνδαρον [Pind. Ol. 1.60–63] τοῖς βροτοῖς, μᾶλλον ἂν τῆς φιλανθρωπίας παρὰ θεῶν ἐθαυμάζετο.   —MBVC

TRANSLATION:   They say he was punished for some unbridled speech. For if he had shared ambrosia with mortals as in Pindar’s version, he would instead have been admired by the gods for his benevolence to his fellow men.

LEMMA: MB, ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν C, ἄλλως V      REF. SYMBOL: MB      POSITION: follows sch. 10.11 V      

APP. CRIT.:   1 ἐπὶ] ἐπεὶ MBV   |    ἀκολάστως M   |    2 τοῖς om. V   |    (second) τῆς om. BVC   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,5–7; Dind. II.35,26–36,2

KEYWORDS:  theological amelioration   |   citation of literature other than Homer   |   Pindar   


Or. 10.02 (vetThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄσεμνον  —MVCAaAbCrMlMnPcPrRSZZaZbZmTGuYrOx

POSITION: s.l.; in Thoman witnesses follows gloss ἀπαίδευτον (sch. 10.04)      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaCrSOx   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.36,9


Or. 10.03 (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἀκράτητον  —V3FSaYB3ar

POSITION: s.l.      


Or. 10.04 (recMoschThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἀπαίδευτον  —RfrRwXXaXbYYfGGrZZaZbZmT*Zc

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.36,7


Or. 10.05 (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄτιμον  —PcPr

POSITION: s.l.      


Or. 10.06 (pllgn exeg) ⟨ἀκόλαστον⟩: ὑβριστικὸν ἄτιμον ἀνουθέτητον. κολάζω κατὰ Ἀττικοὺς τὸ νουθετῶ.  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.36,7–8

KEYWORDS:  Ἀττικοί   


Or. 10.07 (pllgn gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄπαυστον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 10.08 (pllgn gloss) ⟨ἔσχε⟩: ἐκτήσατο  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 10.09 (rec gloss) ⟨ἔσχε⟩: εἶχε  —F2SaZu

POSITION: s.l.      


Or. 10.10 (pllgn artGloss) ⟨γλῶσσαν⟩: τὴν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 10.11 (vet exeg) αἰσχίστην νόσον: 1τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον,  2ὅτι πορνεία μὲν καὶ γαστριμαργία καὶ τὰ λοιπὰ πάθη σὺν τῇ βλάβῃ ἔχουσί τι καὶ τερπνὸν, ἡ δὲ γλωσσαλγία καὶ τούτου ἐστέρηται,  3καὶ ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάθη τὸν χρώμενον βλάπτει, αὕτη δὲ καὶ κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται.   —MBVCAaMlMnPcPrSaRaRbRfRwSY2Yf, O partial

TRANSLATION:   He calls an unbridled talkativeness a most shameful sickness because fornication and gluttony and the rest of the sinful dispositions involve together with their harmfulness also something pleasant, but talkativeness is lacking even in this, and because the other bad dispositions harm the one who experiences them, whereas this one arms itself even against the divine.

LEMMA: C; ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν Rw, ἀκόλαστον γλῶσσαν V, ἀκόλαστον AaMlMnPcRaRbS      REF. SYMBOL: M to αἴσχιστον, V to ἀκόλαστον, Sa to γλῶσσαν      POSITION: cont. from sch. 10.01 in B, add. δὲ; precedes 10.01 V; follows sch. 5.14 AaPcRaRbS; in Aa in block before play (fol. 38r); Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax) after sch. 4.01      

APP. CRIT.:   M mostly washed out here, much unreadable.   |    1–2 τὴν γλωσσαλγίαν … γαστριμαργία καὶ om. O   |    1 τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον] Schw. (implying that M carries this; but M om. αἰσχ. νόσον), τὴν γλ. φ. νόσον αἰσχ. VRw, τὴν γλ. μὲν αἰσχ. νόσον φησίν C, τὴν γλ. αἰσχ. νόσον φ. AaMlMnRfS(τὴν om. MlMnS), τῆς γλωσσαλγίας αἰσχ. νόσον φησὶν Sa, τὴν γλ. γὰρ αἰσχ. νόσον φ. PcRa, τὴν γλῶσσαν γὰρ αἰσχύνην νόσον φασὶν Rb (later corr. to αἰσχίστην s.l.), αἰσχίστην (δὲ add. B) νόσον (ἤγουν add. Yf) τὴν γλωσσαλγίαν φησὶ BY2Yf, αἴσχ. νόσον φησὶ τὴν γλ. Pr   |    2 ὅτι πορνεία … πάθη] τὰ γὰρ λοιπὰ πάθη Pr   |    ὅτι πορνεία] πορνεία γὰρ Y2, πορνεία μὲν γὰρ Yf   |    ἡ πορνεία AaMlPcRaS, ὑπορνεία Mn, πορρίμενον app. Rb   |    μὲν καὶ γαστρ. om. Rw   |    μὲν om. VAaMnPcRaRbSY2   |    ἡ γαστριμ. AaMlPcRaS, γαστριμαργίαν Rb   |    καὶ τὰ λοιπὰ … βλάβῃ] μὴ Rb   |    τὰ λοιπὰ] τἄλλα CSa, τὰ γὰρ ἄλλα O   |    ἔχει MlMnS   |    τι καὶ] τι OAaMl(τὶ)PcRaS, καὶ PrSaYf(τι add. s.l.), τὸ Mn   |    τερπνά Sa, τέρπον app. O   |    ἡ δὲ γλωσσαλγία] αὕτη δὲ AaMlMnPcPrRaS, ἡ δὲ γλῶσσα O, ἡ δὲ γλῶσσα ὑγειῆ Rb   |    δὲ om. Y2   |    2–3 καὶ τούτου … αὕτη δὲ om. O   |    2 καὶ τούτου ἐστέρηται] καὶ βλαβὴν φέρει καὶ τοῦ τερπνοῦ ἀπεστέρηται VRw, σιέλην μόνην εἰσφέρει Aa   |    καὶ (before τούτου) om. MlRb   |    τούτων Sa, τοῦτο Mn   |    after ἐστέρηται add. μαθόντες τοῦτο οἱ θεοὶ ἐκρέμασαν αὐτὸν εἰς τὸν ἀέρα Y2, μαθ. τοίνυν οἱ θεοὶ τοῦτο ἐκρέμμασαν αὐτὸν εἰε τὸν ἀέρα (ἀέραν a.c.) Yf, then both cont. with sch. 7.01   |    3 καὶ ὅτι τὰ κτλ om. Y2Yf   |    ὅτι τὰ … καὶ om. AaMlMnPcPrRaS   |    τὸν χρώμενον] om. Sa, τὸν χέρονον μὲν Rb   |    αὐτὴν Sa   |    δὲ καὶ] δὲ BVRf [M], καὶ Sa   |    καὶ κατὰ … ὁπλίζεται om. here Rb (αὕτη δὲ treated as start of next sch.), but κατὰ … ὁπλίζεται present later as intrusion within sch. 12.01)   |    τοῦ θείου] θεοῦ πολλάκις AaMlMnPcRaS, τὸ θεῖον Rf   |    at end add. καὶ ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάθη τὸ χρόνομεν (or χρώ‑) βλάπτει, αὕτη δὲ καὶ τὴν βασιλείαν Aa   

APP. CRIT. 2:   γλωσαλγείαν Yf   |    2 τρε*πνόν S (perhaps τρερπνόν a.c.)   |    γλωσαλγία Yf   |    τοῦτου M   |    3 ὀπλίζεται CS   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,8–11; Dind. II.36,2–6

COMMENT:   The fact that M omits αἰσχίστην νόσον fits with the different positions that the phrase takes in different witnesses.   


Or. 10.12 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην νόσον⟩: τὴν γλωσσαλγίαν  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 10.13 (pllgn gloss) ⟨αἰσχίστην νόσον⟩: δεινὸν πάθος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 10.14 (rec artGloss) ⟨αἰσχίστην⟩: τὴν  —O

POSITION: s.l.      


Or. 10.15 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: χαλεπὴν  —AaAb2MlMnPcPrRS

POSITION: s.l.      


Or. 10.16 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην  —VGZu

POSITION: s.l.      


Or. 10.17 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: μισητὴν  —MlMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. S   

APP. CRIT. 2:   μησιτὴν MlMn   


Or. 10.18 (thom exeg) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην· οὐδὲν γὰρ ἀθυρογλώσσου φαυλότερον.  —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:   Worst. For there is nothing more contemptible than a person with unbridled tongue.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Z   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.36,9–10

COLLATION NOTES:   γὰρ om. Ta   


Or. 10.19 (pllgn gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: κακὴν  —CrZbOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 10.20 (pllgn gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: μεγίστην  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 10.21 (pllgn gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: λέγω  —GGuB3a

POSITION: s.l.      


Or. 11.01 (vet exeg) οὗτος φυτεύει Πέλοπα: 1ἐξ Εὐρυθεμίστης τῆς Ξάνθου·  2ἢ Κλυτίας τῆς Ἀμφιδάμαντος, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης [Pherecydes FGrHist 3 F 40 Jacoby = Fowler, EGM fr. 40] ἐν ι̅·  3ὡς δὲ ἱστορεῖ ⟨      ⟩ ἐξ Εὐρυανάσσης τῆς Πακτωλοῦ.   —MBC

TRANSLATION:   From Eurythemiste the daughter of Xanthus. Or from Clytia the daughter of Amphidamas, as Pherecydes records in Book 10. But as ⟨lacuna: some other source⟩ records, from Euryanassa the daughter of Pactolus.

LEMMA: BC (and perhaps M, washed out here)      REF. SYMBOL: MB; marginal label ἡ τοῦ πέλοπος μήτηρ add. B3a       

APP. CRIT.:   2 τῆς om. C   |    ἐν ι̅· ὡς Schw. (after Dind.), ἐνί(ως) MC, blank space of ca. 4 letters B; alternatively, Φερεκύδης· ἔνιοι δὲ ἱστοροῦσιν tentatively conj. Fowler   |    3 Schw. reports ἱστορεῖσθαι M, but this cannot be seen now.   |    Ἑλλάνικος suppl. Robert, Heldensage 289 n. 2; cf. Fowler, EGM I.215, II.432–434.   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,12–14; Dind. II.36,11–13

COMMENT:   There is no other trace of Eurythemiste daughter of Xanthus or Clytia daugher of Amphidamas in extant texts. Euryanassa is also recorded as mother of Pelops in sch. 5.01 above as well as in Plutarch, Parallela minora 313D, and in Tzetzes (Sch. Lycophr. 52 Scheer; Exeg. in Il. 1.7).   

KEYWORDS:  mythography, genealogical   |   citation of historian or scholar   |   Pherecydes   |   Hellanicus   


Or. 11.02 (recThom gloss) ⟨οὗτος⟩: ὁ Τάνταλος  —V1AaAbFMlMnPcPrRSZZaZbZmTGuB2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. V1AaZmZb   |    Τάνταλος] ταῦτα S   


Or. 11.03 (vet exeg) ⟨φυτεύει⟩: ἀντὶ τοῦ γεννᾷ, μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν δένδρων.  —MC

TRANSLATION:   In the sense of ‘begets’, metaphorically from (planting) trees.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   |    δένδρων Schw., ἀνύδρων MC   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,15; Dind. II.36,15–16

KEYWORDS:  μεταφορά/μεταφορικῶς   


Or. 11.04 (pllgn exeg) ⟨φυτεύει⟩: μεταφορικῶς  —GuYr

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  μεταφορά/μεταφορικῶς   


Or. 11.05 (recThom gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ  —V1AaAbCrRRfrMlMnPcPrSSaZZaZmZbOxB2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. V1CrMnSOx   


Or. 11.06 (mosch exeg) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ· ἀντὶ τοῦ ἐγέννησεν  —XXaXbT+YYfGGr

TRANSLATION:   (‘Plants’ means) ‘begets’, (with the present tense here) used for the (past) ‘he begat’.

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. G   

APP. CRIT. 2:   ἐγέννησε GYf   

COLLATION NOTES:   This note omitted in Ta.   


Or. 11.07 (pllgn gloss) ⟨φυτεύει⟩: ἐφύτευσεν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 11.08 (pllgn gloss) ⟨φυτεύει⟩: ἐγέννησεν  —FZcZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   ἐγέννησε Zc   


Or. 11.09 (rec artGloss) ⟨Πέλοπα⟩: τὸν  —AaF2MnRSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πέλοπα add. S   


Or. 11.10 (rec gloss) ⟨τοῦ δ’ ἀπὸ⟩: καὶ ἀπὸ τούτου  —CrL2ROx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. L2   


Or. 11.11 (rec gloss) ⟨τοῦ⟩: ἤγουν τοῦ Πέλοπος  —V1AaMlMnRfSB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν τοῦ] ἤγουν ἀπὸ τοῦ S, ἀπὸ τοῦ MlMn, om. Rf   


Or. 11.12 (rec gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ τοῦ Πέλοπος ⟨καὶ⟩ Ἀερόπης  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 11.13 (recMosch gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ  —PcSXXaXbTYYfGGrZcZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπὸ τοῦδε Pc   

COLLATION NOTES:   T omits cross.   |   This note omitted in Ta.   


Or. 11.14 (pllgn gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀφ’ οὗ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 11.15 (pllgn artGloss) ⟨Ἀτρεὺς⟩:  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 11.16 (recThom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —VAbCrF2PrMnPcRfrSZZaZbZmZuTGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnSOx   

APP. CRIT. 2:   ἐγενήθη VS, γεννήθη Mn   

COLLATION NOTES:   This note omitted in Ta.   


Or. 12.01 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα:  1τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον.  2Αἰσχίνης γὰρ στέμματα τὰ ἔριά φησιν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας·  3ἐξ ὧν γίνονται οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων. ||  4ξήνασα δὲ ἀντὶ τοῦ προξενήσασα καὶ παρασχομένη.  5ὁ δὲ νοῦς· ἡ τῷ Ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν περιποιησαμένη θεὰ πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐπέκλωσε. ||  6γράφεται δὲ καὶ Ἔρις, ἵν’ ᾖ ἡ θεὰ Ἔρις τὸν πόλεμον ἐπέκλωσε Θυέστῃ καὶ Ἀτρεῖ.  7οὐ παράλογον δὲ καὶ ἄλλον θεὸν ἐπικλώθειν ὡς καὶ τὰς Μοίρας.  8Ὅμηρος γοῦν φησι [Hom. Od. 1.17]· ‘τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι’.   —MBVC, (partial) MnPcRaRb1Rb2Rb3RfSaSbSaYf

TRANSLATION:   The crown of rule. For Aeschines says that ‘stemmata’ refers to the wool threads, by derivation from their wreathing (‘stephein’) the distaff. Out of these (wool threads) the crowns of kings are made. || ‘Having carded’ is here used in the sense ‘having procured’, ‘having provided’. And the sense is: ‘The goddess who secured the kingship for Atreus ordained warfare and strife with his brother’. || The reading ‘Strife’ (in the nominative) is also found, so that the sense would be: ‘The goddess Strife ordained warfare for Thyestes and Atreus’. And it is not unreasonable that another god too (is said to) weave (a man’s fate) just like the Fates (Moirai). At any rate, Homer says: ‘in which (year) the gods ordained (wove the fate) for him that he return home’.

LEMMA: BCRb3(ξείν‑ R, a.c. B; ‑ας CR); ᾧ στέμματα MVYf (but unclear whether M had ᾧ or not)      REF. SYMBOL: MBVSaRaRb2; Pc has ref. symbol for separated sentence 6 to line 13; marginal label τὸ στέμμα add. B4, with another label ξήνασα in margin at 4       POSITION: Sa punctuates as if new sch. begins at 4 ξήνασα; three partial versions in Rb: first two conflated with parts of sch. 10.11, third as separate note; Sa has 4–5 below the line (other glosses occupy space above line), Sb part of 6 separately in block on next page; Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax); in Pc beginning of note (1–3) omitted or possibly lost to trimming of bottom margin of facing verso (where sch. 5.01 was cut off near end), the portion 4–5 precedes sch. 7.01, while 6 occurs later in block, between sch. 14.02 and 13.01      

APP. CRIT.:   1–5 τὸν τῆς … ἀδελφὸν ἐπέκλωσε om. Sb, τὸν τῆς … ὁ δὲ νοῦς om. Yf   |    1–3 τὸν τῆς … βασιλέων om. MnPcRaSa   |    1–4 τὸν τῆς … ξήνασα δὲ] αὕτη τὴν βασίλειαν ξήνασα Rb1   |    1 prep. ἔρια φησὶν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας· ἐξ ὧν γὰρ οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων: κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται [from sch. 10.11] στέφανον Rb2   |    τὸν] στέμματα τὸν CSa, τὰ στέμματα τὸν Rb3Rf   |    στέφανον] θρόνον λέγει Rf   |    2 γάρ] δὲ C   |    2–8 τὰ ἔριά φησιν κτλ om. Rb3   |    τὰ om. Rf   |    2 ἀπὸ τοῦ] παρὰ(?) τοῦ Rb2   |    3–8 τῶν βασιλέων κτλ om. Rb2   |    δὲ om. Mn   |    4 προξενήσασα] ξενήσασα MMn, ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα ἢ ἀντί τοῦ προξενήσασα V   |    καὶ om. M, καὶ παρασχ. om. Rb1   |    after παρασχομένη add. ὡς εἶναι διὰ διφθό(γγου) τὸ ξεῖ V, add. ἢ ἀντὶ τοῦ ἐριουργήσασα κατασκευάσασα B   |    5 ὁ δὲ νοῦς] ὁ νοῦς CRb1, ὁ δὲ νοῦς τοῦ ὅλου τοιοῦτος V, ἢ Sa   |    ἡ … θεὰ] ὅτι τῷ ἀτρεῖ προξενήσασα ἡ θεὰ τὴν βασιλείαν Rf   |    ἡ τῷ] ᾧ τῷ MnPcRaSa   |    περιποιησαμένη τὴν βασιλείαν transp. BVC   |    περιποιησαμένη] ποιησαμένη MnPcRaSa   |    ἡ θεὰ MnPcSa   |    πόλεμον] ὁμοῦ MnPcRaRfSa, in marg. add. Mn κλωθὼ ὁμοῦ ἔθηκεν ἔριν καὶ πόλεμον   |    after ἔριν add. ὁμοῦ. καὶ (sic punct.) Yf   |    after ἀδελφὸν add. θυέστην V   |    6–8 γράφεται κτλ om. MnRb1SaSaYf   |    6 γράφεται δὲ καὶ ἔρις om. Ra   |    γράφεται] γράψον V   |    δὲ καὶ] καὶ M, om. Sb   |    ἡ om. RfSb   |    θεὰ om. V   |    τὸν] τε PcSb   |    6–8 θυέστῃ καὶ … νέεσθαι om. PcRaSb   |    6 θυέστῃ καὶ ἀτρεῖ om. Rf, τῶ θυέστη καὶ τῶ ἀτρεῖ V   |    7 ἄλλον τινὰ θεὸν Rf   |    ὡς καὶ] ἢ Schw.   |    8 some words om. M (washed out), perhaps γοῦν/γὰρ … οἱ   |    γοῦν] CRf, γὰρ BV [M]   |    ἐπεστήσαντο θεοὶ οἶκον δὲ νέσται Rf   

APP. CRIT. 2:   2 αἰσχίνης] αἰσχύνου Rb2, αἰσχύνης Rb3   |    ἔριά] ἀέρι Sa   |    τὰς] τοὺς Rb2   |    ἡλακάτας MSa, ἡλακάτους Rf (breathing perhaps changed from smooth to rough)   |    4 ξείνασα Mn   |    5 ἡ] εἰ Rb1   |    ἐπέκλωσεν MnPcRb1SYf   |    6 ἐπέκλωσεν Rf   |    8 ὑπεκλώσαντο V   |    θεοὶ] θοὸν C   |    ναίεσθαι C   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.97,16–23; Dind. II.37,8–16

COMMENT:   No one has identified Aeschines here (the name also appears in sch. Or. 1371). Aeschines may be the name of an obscure scholar/teacher of late antiquity or the ninth century (as Dindorf assumed in his Index Scriptorum), or the name may derive from some corruption. See also Prelim. Stud. 23. Cf. Suda κ 792 κατάστεψον πέδον: ἀντὶ τοῦ μεθ’ ἱκετηριῶν ἀφηγοῦ. [Soph. OC 467] ‘τὸ πρῶτον ἵκου καὶ κατεστέψας πέδον’. στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. ‘ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν θεά’; Et. Magn. s.v. εἰρεσιώνη: … ἢ ἀπὸ τῶν στεμμάτων. στέμματα γὰρ τὰ ἔρια λέγουσιν οἱ Ἀττικοί; Sch. Soph. OC 474a2 Xenis ὅτι στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ ‘ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν’.   

COLLATION NOTES:   Mn marginal note on 5 partly obscured in image, check original Mn; in B a faint marginal note at end of this note, check original B   

KEYWORDS:  variant reading: γράφεται/γράφε   |   citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 12.02 (rec paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασα⟩: ἡ θεὰ ἡ τῷ Ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν παρασχομένη πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπέκλωσεν.  —O


Or. 12.03 (rec exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα: 1τοῦτό φησιν ὅτι ἡ Μοῖρα βασιλείαν μελετήσασα τῷ Ἀτρεῖ οὐ καθαρὰν ταύτην αὐτῷ ἐχαρίσατο, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀδελφικῆς συμφορᾶς.  2δύο γὰρ ὄντοιν ἀδελφοῖν Πελοπίδαιν Θυέστου καὶ Ἀτρέως, τῆς βασιλείας ὀφειλομένης τῷ Θυέστῃ ὡς πρωτοτόκῳ, ταύτην ἡ Μοῖρα τῷ δευτέρῳ, Ἀτρεῖ, περιεποιήσατο.  3ἐκεῖνον μὲν γὰρ ἡ φύσις ἐκάλει πρὸς τὴν ἀρχήν, τοῦτον δὲ ἡ πονηρία καὶ ἐπιτέχνησις εἰς τὸ κράτος ἀνήγαγε.  4ταύτην γὰρ τὴν πονηρίαν καὶ ἐπιτέχνησιν Μοῖραν ἐμυθεύσαντο οἱ σοφοί·  5μόρος γὰρ λέγεται ἡ κακοπάθεια καὶ μορεῖν τὸ κακοπαθεῖν·  6ὅθεν προσλήψει τοῦ ἰῶτα μοῖρα·  7ἡ γὰρ πονηρία μετὰ πλείστης κακοπαθείας καὶ μόχθου νικᾷ τὴν εὐθύτητα.  8διὰ τοῦτο καὶ λέγεται ἡ Μοῖρα κλώθουσα καὶ ξαίνουσα.   —VPr

TRANSLATION:   He says this because Moira, having carefully arranged a kingship for Atreus, did not gift this to him in an unalloyed form, but by means of the misfortune of his brother. For there being two brothers, sons of Pelops, Thyestes and Atreus, and the kingship being owed to Thyestes as the first-born, Moira provided this kingship to the second-born, Atreus. For the natural right of birth was calling the former to the office of ruler, but knavery and machination raised the latter to power. For clever men have interpreted this knavery and machination in mythological terms as Moira. For suffering is called ‘moros’ and (the corresponding verb) to suffer is ‘morein’. And from this (‘moros’) by the addition of iota comes ‘moira’. For knavery, with a very great deal of suffering and toil, overcomes honesty. And for this reason Moira is spoken of as spinning and carding (wool).

LEMMA: V(ὦ)Pr      POSITION: V in block on fol. 24v, before start of text; between two instances of sch. 5.19 Pr      

APP. CRIT.:   2 περιεποιήσατο Dind., προσεποιήσατο VPr   |    4 γὰρ] δὲ Pr   

APP. CRIT. 2:   2 δύω Pr   |    ὠφειλομένης V   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.98,1–11; Dind. II.36,17–37,7

KEYWORDS:  etymology   |   allegory   


Or. 12.04 (pllgn paraphr) ᾧ καὶ ᾧτινι τῷ Ἀτρεῖ ἡ θεὰ ἡ Κλωθὼ ξήνασα καὶ παρασχοῦσα ἢ ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα τὰ στέμματα καὶ τὴν βασιλείαν ἐπέκλωσε καὶ ἐπέδωκεν ὤστε θέσθαι καὶ ποιήσασθαι ἔριν καὶ πόλεμον τῷ Θυέστῃ ὄντι συγγόνῳ καὶ ἀδελφῷ.  —Y2Yf

LEMMA: abbrev. for σύνταξις in marg. Y2; Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax)      

APP. CRIT.:   ἱερουργήσασα Y2   |    καὶ κατασκευάσασα om. Y2   


Or. 12.05 (pllgn paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασ’⟩: ἤγουν τῷ Ἀτρεῖ τὰ τῆς βασιλείας κατασκευάσασα  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 12.06 (recThom gloss) ⟨ᾧ⟩: Ἀτρεῖ  —V3AaKRfSaZZaZbZmTYGuGB2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ prep. V3AaKSaY   


Or. 12.07 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: ᾧτινι τῷ Ἀτρεῖ  —CrMnSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   (ᾧ)τινι MnS   


Or. 12.08 (rec gloss) ⟨ᾦ⟩: ᾧτινι  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 12.09 (pllgn gloss) ⟨ᾧ⟩: τούτῳ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 12.10 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: οὖν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.11 (rec paraphr) ⟨στέμματα ξήνασ’⟩: τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον περιποιησαμένη  —V3PrYr

POSITION: s.l. V3, marg. Y, appended to sch. 10.11 Pr      


Or. 12.12 (recMoschThom gloss) ⟨στέμματα⟩: βασιλείαν  —VAaFSaXXaXbYYfGGrZZaZbZmT*ZcB3

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. VAaSa   |    ἤτοι prep. ZZbZmT   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,21


Or. 12.13 (rec gloss) ⟨στέμματα⟩: στέφη  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.14 (pllgn exeg) ⟨στέμματα⟩: βασιλεία· ἀπὸ συμβόλου τὸ κύριον.  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,22


Or. 12.15 (rec artGloss) ⟨στέμματα⟩: τὰ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 12.16 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: προξενήσασα  —OVAaAbCrMlMnPcPrRRfRwSYrGuOx

LEMMA: O has ξήνασα in text; S ξείνας, Ml ξείνασ’; Pr has ει s.l. (ξείνασ’)       POSITION: s.l., except in marg. Ab      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnOx   |    προξενήσας V, προσεξένησα Mn   

APP. CRIT. 2:   προξενείσασα Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,22–23


Or. 12.17 (pllgn exeg) ⟨ξήνασ’⟩: γρ. ξείνασα ἤγουν προξενήσασα  —F

POSITION: marg.      

KEYWORDS:  variant reading: γράφεται/γράφε   


Or. 12.18 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ξείνασ’  —KYr

POSITION: s.l.      


Or. 12.19 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: διαχειρίσασα  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 12.20 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα  —VF

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. F   


Or. 12.21 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ἐριουργήσασα  —SaGu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,23


Or. 12.22 (mosch gloss) ⟨ξήνασ’⟩: κατασκευάσασα  —XXaXbT+Zb1YYfGrZcL2

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,22


Or. 12.23 (pllgn gloss) ⟨ξήνασ’⟩: διαλύσασα  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 12.24 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: εὐτρεπίσασα  —GK

POSITION: s.l.      


Or. 12.25 (pllgn gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ὑφάνασα  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 12.26 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: νοήσασα  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 12.27 (pllgn exeg) ⟨ξήνασ’⟩: ἀπὸ τοῦ ξαίνω τὸ διαλύω. ἐπεὶ γὰρ εἶπεν ἐπέκλωσεν, ἀναγκαῖον ὅτι τὰ κλώσματα πρῶτον ξαίνονται, εἶτα κλώθονται.  —Y2

TRANSLATION:  (The form ‘xēnasa’ is) from ‘xainō’ meaning ‘card, unravel’. For since he (or she) said ‘she spun the thread (of fate)’, it is necessarily the case that the threads are first carded, and then are spun.

POSITION: marg.      


Or. 12.28 (tri metr) ⟨ξήνασ’⟩: long mark over alpha  —T

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 12.29 (thom exeg) ⟨ἐπέκλωσε θεὰ⟩:  1τρεῖς εἰσὶ Μοῖραι, Κλωθώ, Λάχεσις καὶ Ἄτροπος.  2τούτων ἡ μὲν Κλωθὼ τὰ ἑνὶ ἑκάστῳ μέλλοντα συμβήσεσθαι κλώθει καὶ κατασκευάζει, ἡ δὲ Λάχεσις λαγχάνει καὶ κληροῖ καὶ ἐπικυροῖ ταῦτα καὶ οἷον ἐπισφαγίζει, ἡ δὲ Ἄτροπος ἄτρεπτα καὶ ἀμετακίνητα καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως γενησόμενα τίθησι.  3τὸ δὲ ξήνασα διὰ τοῦτο προσέθηκε, διότι ἐπέκλωσεν εἶπε.  4ξαίνουσι γὰρ πρῶτον τὸ ἔριον αἱ βουλόμεναι νῆμα κατασκευάσαι γυναῖκες.   —ZZaZbZmTGuOx2

TRANSLATION:   There are three Moirai, Clotho, Lachesis, and Atropos. Among these, Clotho spins and arranges what is destined to befall each single person; Lachesis casts the lots and assigns by lot and confirms these things and as it were puts the seal on them; Atropos makes them incapable of being turned aside or changed and such that they could not turn out otherwise. And he (the poet) added ‘having carded (the wool)’ for this reason, because he said ‘spun (the thread) for’. For women who want to create thread first card the wool.

REF. SYMBOL: Z to ἐπέκλωσε, ZaZm to θεά      

APP. CRIT.:   2 κλωθὼ om. Ox   |    ἑκάστου Zb   |    συμβήσεσθαι μέλλοντα transp. ZZa   |    οὐκ ἂν] κἂν Zb, οὐκ Ox   |    γενησόμενα] γενήσονται Zb   |    τίθησι transp. before καὶ ὡς Ox   

APP. CRIT. 2:   2 λαχάνει Zb   |    κατασκεβάζει Ox   |    ἐπέκλοσεν εἶπεν Ox   |    4 κατασκευᾶσαι Z, with both acute and circumflex (app.) Zb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,17–21, 23–25


Or. 12.30 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: τὸν Ἀτρέα  —AaAbMlMnPcPrRS

REF. SYMBOL: Ab       POSITION: s.l.      

COMMENT:   The accusative τὸν Ἀτρέα is meant to be subject acc. of θέσθαι.   


Or. 12.30a (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: ἐπέθηκεν  —AbMlMnRS

POSITION: s.l. except marg. Ab      

APP. CRIT. 2:   ‑θηκε S (Mn ambig.)   


Or. 12.31 (pllgn gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: undeciphered gloss, τ(ὴν) or τ(ῶν) followed by το (app. with ων sign above) and ξειας(?) or ξεί(?)  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Check original Y 104v   


Or. 12.32 (mosch gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: εἱμαρμένον ἐποίησεν  —XaXbT+YYfGr

POSITION: s.l.; possibly intended to be continuation of gloss προξενήσασα (12.16)      

APP. CRIT.:   ἡ εἱμαρμένη Y   

APP. CRIT. 2:   ‑σε XXa   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,25


Or. 12.33 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: κατεσκεύασεν  —MlMnSGu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,26


Or. 12.34 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: διήγειρε  —RZu

REF. SYMBOL: R      POSITION: R marg., Zu s.l.      


Or. 12.35 (pllgn gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: ἐποίησε  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 12.36 (rec gloss) ⟨θεά⟩: Ἥρα ἢ Κλωθώ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.37 (rec gloss) ⟨θεὰ⟩: ἡ Ἥρα  —V1AbCrMlMnPcPrSSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  ἤγουν prep. V, app. Sa1, καὶ prep. Cr   |    ἡ ὥρα Ml   


Or. 12.38 (rec gloss) ⟨θεὰ⟩: ἔρις  —Pc

POSITION: s.l.      


Or. 12.39 (pllgn gloss) ⟨θεά⟩: ἡ ἔρις ἢ ἡ Μοῖρα ἢ ἡ θεὰ ἡ Ἔρις  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 12.40 (rec gloss) ⟨θεά⟩: Μοῖρα  —RfrRw

POSITION: s.l.      


Or. 12.41 (mosch gloss) ⟨θεά⟩: ἡ Μοῖρα ἡ Κλωθώ  —XXaXbT+YYfGr

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,26


Or. 12.42 (thom gloss) ⟨θεά⟩: Κλωθώ  —ZZaZmZbTZcAaB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν ἡ prep. Aa, ἡ prep. TZcB3a   


Or. 12.43 (pllgn gloss) ⟨θεά⟩: ἡ Κλωθὼ ἐποίησεν· ἡ εἱμαρμένη  —G

POSITION: s.l.      


Or. 12.44 (pllgn gloss) ⟨θεά⟩: Κλωθὼ καὶ ἡ Ἥρα  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 12.45 (pllgn gloss) ⟨θεά⟩: Κλωθὼ Λάχεσις καὶ Ἄτροπος  —B3a

POSITION: in marg. at 10      


Or. 12.46 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἡ τύχη  —GKZuGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Zu   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.37,26


Or. 12.47 (tri metr) ⟨θεά⟩: long mark over alpha  —T

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 12.48 (rec artGloss) ⟨θεά⟩:  —SOx

POSITION: s.l.      


Or. 13.01 (rec exeg) ἔριν Θυέστῃ: 1ἔριν πόλεμον ἀρσενικὸν, τὸν ἐριστικὸν.  2ὡς τὸ Ἡσιόδειον [Hes. Op. 191–192] ‘μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν / ἀνέρα τιμήσουσιν’.   —MnPcRaRbS

TRANSLATION:   ‘Strife war’ (with feminine noun to be taken as adjectival modifying the following noun as if) masculine, ‘the strife-filled’. Just as the Hesiodic example (Op. 191–192, with feminine noun ‘hubrin’ used adjectivally) ‘they will honor more the doer of evils and the arrogant man’.

LEMMA: Rb      REF. SYMBOL: Rb      POSITION: Ra cont. from sch. 12.01      

APP. CRIT.:   1 ἔριν πόλεμον om. Mn   |    τὸν Dindorf (cf. sch. 13.02, 13.03, 13.06), τ’ all   |    ὡς] εἰ Rb   |    κακὸν Mn   |    ὑβριστὴν Mn   

APP. CRIT. 2:   2 ῥεχθῆρα Rb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.38,1–3

KEYWORDS:  citation of literature other than Homer (with direct quotation)   |   Hesiod   


Or. 13.02 (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀρσενικὸν ἤγουν τὸν ἐριστικὸν πόλεμον  —VYr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν κατὰ τὸν Yr   


Or. 13.03 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: ἐριστικὸν —B3aL2RPcPr

POSITION: s.l.; Pr has ἐριστικὸν over ἔριν (its supralinear reading, ἔρις in line)      


Or. 13.04 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: πολεμικὸν  —AbRPc

POSITION: s.l.      


Or. 13.05 (pllgn gloss) ⟨ἔρις⟩: ἐριστική, ἢ ἔριν καὶ ἐριστικόν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 13.06 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: πόλεμον τὸν ἐριστικὸν  —MlMn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Mn   |   πολέμιον a.c., πόλεμον τὸν p.c. Mn   |    τὸν om. Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.38,1


Or. 13.07 (pllgn gloss) ⟨ἔριν⟩: ζῆλον  —B3a

POSITION: s.l., joined to previous gloss with ἢ      


Or. 13.08 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν αἰτίαν τῆς φιλονεικίας αὐτῶν  —MC

TRANSLATION:   (‘Strife’) in the sense ‘the cause of their quarrel’.

POSITION: M s.l. (above θέσθαι 14)      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.98,12; Dind. II.38,5


Or. 13.09 (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: καὶ ἔρια πλέξασα ἡ Ἥρα  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν ἥραν Sa, corr. Mastr.   

COMMENT:   Does the mention of Hera here and in sch. 12.26, 12.27 have something to do with an etymologizing connection with ἔρια and/or ἔρις? The Iliadic strife of Zeus and Hera and the strife of the three goddesses occasioning the judgment of Paris are often alluded to, but no commentator seems to make an etymological connection.   


Or. 13.10 (pllgn gloss) ⟨ἔριν⟩: μάχην  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 13.11 (pllgn gloss) ⟨ἔριν⟩: καὶ φιλονεικίαν καὶ πόλεμον  —CrZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ πόλεμον om. CrOx   

COMMENT:   Cf. sch. 13.18 below.   


Or. 13.12 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: αὐτὴν ἐποίησε  —Rw

POSITION: in left marg. beside 13, 15, 17 (two-column layout)      


Or. 13.13 (rec gloss) ⟨ἔρις⟩: ἤγουν ἡ θεά  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 13.14 (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: γρ. ἔρις  —Pc

POSITION: marg.      

KEYWORDS:  variant reading: γράφεται/γράφε   


Or. 13.15 (pllgn artGloss) ⟨ἔριν⟩: τὴν  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 13.16 (recMosch artGloss) ⟨Θυέστῃ⟩: τῷ  —SXXaXbTYYfGrAaF2Zc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross.   


Or. 13.17 (rec gloss) ⟨πόλεμον⟩: πολεμικὸν  —PrGu

POSITION: s.l.      


Or. 13.18 (tri exeg) ⟨πόλεμον⟩: ἀσυνδέτως τοῦτο λέγει.  —T

TRANSLATION:   He utters this word (‘polemon’, ‘war’) in asyndeton (i.e., with ‘erin’, ‘strife’).

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Cf. sch. 13.11 above.   

COLLATION NOTES:   brownish ink, written at latest stage   


Or. 13.19 (pllgn gloss) ⟨πόλεμον⟩: ὥστε θέσθαι δηλονότι λέγω —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 13.20 (vet paraphr) ⟨ὄντι συγγόνῳ⟩: ἀντὶ τοῦ πρὸς Θυέστην ὄντα σύγγονον θέσθαι  —MVCYr

TRANSLATION:   (The dative phrase is used) in the sense of ‘create against Thyestes, who is a brother’.

POSITION: s.l. (above θυέστῃ MYr)      

APP. CRIT.:   τοῦ πρὸς om. MC   |    τὸν θυ. Yr   |    ὄντα … θέσθαι om. Yr   |    σύγγονον θέσθαι] συνθέσθαι V   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.98,13; Dind. II.38,3–4


Or. 13.21 (rec gloss) ⟨ὄντι⟩: καὶ ὑπάρχοντι  —CrF2MnOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. F2   


Or. 13.22 (recMoschThom gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: ἀδελφῷ  —VAaAbKMlMnPcPrRRf2SSaXXaXbYYfGGrZZaZbZmT*ZcZuOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. SOx, τῶ prep. Aa   |    αὐτοῦ add. AaAbPcPrRZu, τῷ ἀτρεῖ add. MlMnSSa   

COLLATION NOTES:   Rf faint brown ink, prob. same hand   


Or. 13.23 (pllgn gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: αὐτοῦ τοῦ Ἀτρέως  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 13.24 (rec exeg) ⟨συγγόνῳ⟩: ὁ Θυέστης καὶ Ἀτρεὺς ἀδελφοὶ ἦσαν ἄμφω, υἱοὶ δὲ Πέλοπος.  —Pc

POSITION: between sch. 13.01 and sch. 15.02      


Or. 13.25 (pllgn exeg) ⟨συγγόνῳ⟩: ὁ Θυέστης καὶ ὁ Ἀτρεὺς ἦσαν ἀδελφοί.  —B3a

POSITION: marg.      


Or. 13.26 (pllgn gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: αὐταδέλφῳ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 14.01 (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε  —V3Aa2MnSSaB3a

POSITION: s.l.      


Or. 14.02 (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι, βαλεῖν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 14.03 (mosch gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε ποιῆσαι  —XXaXbT+YYfGrL2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ add. before ποιῆσαι L2   

COLLATION NOTES:   T’s cross lost to repair (may have been a cross above, if ποιῆσαι actually written earlier as Thoman gloss (next); Ta has cross before, but is unreliable about the distinction.   


Or. 14.04 (recThom gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι  —AbCrGKMnPcZZaZbZmZcZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrKMnOx   


Or. 14.05 (pllgn gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιήσασθαι  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.38,6


Or. 14.06 (pllgn gloss) ⟨θέσθαι⟩: γενέσθαι  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 14.07 (vet exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι:  1διὰ τοῦ ἀναμετρήσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν ἐσήμηνεν.  2ἢ οὖν ὡς πολλὰ, ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται.  3ἢ ὡς παρθένος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν Θυέστου, ἢ τὴν ἄθεσμον Αἰγίσθου γονήν.  4ἐκ γὰρ Πελοπείας τῆς θυγατρὸς {ἢ Στερόπιδος} ἐποίησεν αὐτὸν Θυέστης.   —MBVCMlMnPcRaRbRfSSa

TRANSLATION:   By using ‘to measure out’ she indicated the great quantity of the ills. They are, then, dismissed (or: she dismisses them) either because they are numerous or because they are extraordinary; or as a virgin she excuses herself from speaking (them) because of the adultery of Thyestes, or the unlawful birth of Aegisthus. For from his daughter Pelopeia Thyestes sired him.

LEMMA: B, τί τἄρρ. ἀναμετρ. με δεῖ Ml(τί π’ἄρρητ’)MnS(ἄρρητ’ἄρρητ); τί τἄρρ. VRb, ἀναμετρ. CPc      REF. SYMBOL: MBVMlPcRbSa; marginal label αἴγιστος (app.) add. B4      POSITION: follows sch. 10.11 in Pc, follows 7.01 in Ml      

APP. CRIT.:   1 διὰ τοῦ ἀναμ.] διαμετρήσασθαι C, διὰ τὸ ἀναμ. MlPcRbRfSSa, διὰ τὶ ἀναμ. Mn   |    2 οὖν om. Sa, ἂν Rf   |    second ὡς om. Rb   |    ἄνομα καὶ add. before ἄτοπα M   |    παραμέμπεσθαι a.c. Mn, περιπέμπονται Ml   |    3 διὰ om. M   |    τοῦ θυέστου M   |    second ἢ om. Ra   |    τὴν … γονήν Sa, τὴν … γονὴν σιωπᾶ PcMnS, τὴν … γονὴν σιωπᾶν (app. changed from -ᾶς) Ml, τὴν … γονὴν σιωπῆ RaRb, τὴν … γυνὴν σιωπὴν Rf, τὸν… γάμον MBVC   |    4 ἐκ γὰρ Πελοπίας PcRfRaRb, ἐκ γὰρ τῆς πελοπίας Ml(‑πέας)Mn(ἐπελοπίας)S; ἐκ γὰρ πέλοπος Sa; οὗτος γὰρ ἦν παῖς πελοπίας M(πελοπείας)BVC   |    τῆς θυγατρὸς ἢ στερόπιδος] MBV(add. ἀπὸ after ἢ)CRf(ἀστερόπιδος), τῆς θυγατρὸς στεροπίδος MlMnPcRaRbS, τῆς πελοπίδος θυγατρὸς Sa; ἢ στερόπιδος del. Schw.   |    αὐτὴν Ra, perhaps Sa   |    θυέστης om. S   

APP. CRIT. 2:   1 ἐσήμανεν BCMlPcRbRfS, ἐσήμενε Mn, ἐσήμινεν M, ἐδάμηνεν Sa [Ra]   |    παραιτῆται Mn   |    2 first ἢ] ἡ Ml   |    3 παραιτεῖται] παρεῖται καὶ Ml   |    ἄσθεσμον Ml   |    αἰγίστου MnRaRf, αἰγύστου Ml   |    ἠστεροπιδος M, ἠστερόπ(ι)δος C   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.98,23–26; Dind. II.38,25–39,1

COMMENT:   This Pelopeia is also named in Lucian, de saltatione 43. M’s spelling Πελοπείας matches that attested for a daughter of Pelias (sister of Acastus) in Apoll. Rh. 1.326 and ps.-Apollodorus, Bibl. 1.95 (Πελοπείαν changed to Πελόπειαν by Wagner), whereas Sch. Tzetz. Lycophr. 175 has Πελόπιαν (thus accented in Scheer), and forms of Πελοπία are found elsewhere for Thyestes’ daughter, for a daughter of Niobe, and for the mother of Cycnus.   

COLLATION NOTES:   Ra cut off at beginning (trimming).   


Or. 14.08 (rec exeg) τί τἄρρητα:  1ἐπειδὴ ἡ ἔρις τοῖς ἀδελφοῖς γέγονε διὰ τὴν μοιχείαν τῆς Ἀερόπης, ἣν γυναῖκα οὖσαν Ἀτρέως ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Θυέστης ἐμοίχευσε καὶ ὤφειλεν ἐνταῦθα λαληθῆναι τὸ τῆς ἔριδος αἴτιον,  2διὰ τὸ ἄρρητον καὶ ἄφραστον τῆς ὑποθέσεως καὶ μηδὲ πρέπον διὰ κόρης τῆς Ἠλέκτρας ἐκλαληθῆναί φησιν ὁ ποιητὴς δι’ αὐτῆς τί τἄρρητ’ ἀναμετρήσασθαί με δεῖ,  3ἤγουν τί με δεῖ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα λαλεῖσθαί τινι καὶ μάλιστα ἐμοὶ ὡς παρθένῳ ἀναμετρήσασθαι καὶ ἀπαριθμῆσαι {χρεών}.  4ἤτοι ἀπαριθμήσασθαι, ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν λεγομένων ἐκθεῖναι.   —VPr

TRANSLATION:   Because the strife arose among the brothers because of the adultery of Aerope, whom his brother Thyestes seduced even though she was the wife of Atreus, and because the cause of the strife ought to have been spoken here, on account of the unspeakable and unsayable quality of the story and its being not even suitable to be spoken openly by the maiden Electra, the poet declares through her ‘why must I measure out the unspeakable deeds’, that is, why must I measure out and enumerate things which it is not acceptable for anyone to speak, and especially not for me as a virgin. That is, (the verb used) means count off, put forth in the series of things spoken.

POSITION: V in block on fol. 24v, before start of text; follows sch. 5.20 Pr      

APP. CRIT.:   1 λαληθῆ Pr   |    2 διὰ δὲ τὸ Pr   |    πρέπη Pr   |    3 χρεών del. Schw.   |    4 ἤτοι Schw., ἢ τὸ V, ἢ τῶ Pr   |    ἀριθμήσασθαι Prὁ μὲν βραδυσμὸς ἐστρόβει τὴν καρδίαν   

APP. CRIT. 2:   2 μὴ δὲ Pr   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.98,14–22; Dind. II.38,7–15


Or. 14.09 (pllgn exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι με δεῖ:  1ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κακῶν παρῃτήσατο λέγειν αὐτὰ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν τοῦ Ἀτρέως τὴν μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ Θυέστου ὡς παρθένος ἡ Ἠλέκτρα οὐκ ἠνέσχετο ἐξειπεῖν ταῦτα, ἀλλ’ αἰδουμένη παρεσιώπησε.  2λέγουσι γὰρ ὡς ὁ Ἀτρεὺς μοιχεύσας τὴν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τοῦ Θυέστου γυναῖκα εἶχον πολέμους καὶ ἔριδας εἰς τὸ ἑξῆς,  3ὥστε σφάξαι τὸν Ἀτρέα τὰ τοῦ Θυέστου τέκνα καὶ παραθεῖναι αὐτῶ ταῦτα εἰς τροφήν.  4ἀπελθὼν οὖν ὁ Θυέστης εἰς τὸ μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος ἐζήτει χρησμὸν πῶς ἂν λάβῃ δίκην ἀπὸ τοῦ Ἀτρέως εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἣν ἐμοίχευσε καὶ εἰς τὸν φόνον ὃν εἰργάσατο τῶν παίδων αὐτοῦ.  5ἐχρησμοδοτήθη τοίνυν ὡς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ Αἴγισθος μοιχεύσει τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀτρέως τοῦ Ἀγαμέμνονος γυναῖκα, εἶτα συμβῆναι μέσον αὐτῶν μάχας καὶ πολέμους, ὅπερ καὶ ἐγένετο.   —Y2Yf

TRANSLATION:   Either because of the large number of the ills she excused herself from speaking them, or because of the adultery of Atreus with the wife of Thyestes Electra, as a virgin, could not bear to say this openly, but out of embarrassment passed over it in silence. For they say that when Atreus had seduced the wife of his brother, they had episodes of warfare and strife thereafter, such that Atreus killed the children of Thyestes and set them before him as food. So then, Thyestes went off to the oracle of Apollo and sought an oracle as to how he might exact justice from Atreus in regards to his wife, whom Atreus had seduced, and the murder of his sons which he had committed. So then, the oracular response was that his son Aegisthus would commit adultery with the wife of Atreus’s son Agamemnon, and then battles and warfare would take place between them, which in fact came about.

LEMMA: lemma both (τ’ἄρητ’ Yf)      POSITION: Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax)      

APP. CRIT.:   1 εἰπεῖν a.c. Y2   |    ἀλλ’ … παρεσιώπησε om. Y2   |    3 ὥστε σφάξαι … τροφήν om. Yf   |    4 γοῦν Y2   |    χρησμοὺς Yf   |    δίκην om. Y2   |    5 after αὐτοῦ add. τοῦ θυέστου ἤγουν Yf   

APP. CRIT. 2:   2 ἐξῆς Yf   |    4 ἐμοίχευσεν Yf   |    5 ἐχρησμωδοτήθη Y2   

KEYWORDS:  mythography   


Or. 14.10 (pllgn exeg) τὸ πλῆθος τῶν κακῶν δηλοῖ διὰ τοῦ ἀνα[μ]ετρ[ήσασθαι]  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 14.11 (pllgn rhet) κατὰ παράλειψιν  —B3a

TRANSLATION:   Using deliberate omission.

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  παράλειψις   


Or. 14.12 (pllgn rhet) τὸ σχῆμα ἐπιτρέχον  —B3a

TRANSLATION:   The schema is ‘epitrechon’ (treating quickly and cursorily, with rapid shift to next topic).

POSITION: marg.      

COMMENT:   The schema is referred to in Hermogenes, περὶ ἰδεῶν 1.11, 2.1 [pp. 290,13 and 314,23 Rabe] along with various commentators on Hermogenes. Cf. percursio, ἐπιτροχασμός, Lausberg §§881–882 (related to praeteritio, thus to the alternative terms in 14.11 and 14.13).   

KEYWORDS:  ἐπιτρέχον   


Or. 14.13 (pllgn rhet) παρασιώπησις τὸ σχῆμα  —Zu

TRANSLATION:   The schema is ‘parasiōpēsis’ (refraining from stating).

REF. SYMBOL: Zu      POSITION: marg.      

COMMENT:   The term is usually applied to any omission made by refraining to state something, but Tryphon, περὶ τρόπων, Rhet.Gr. III:199,261 Spengel, gives a narrower definition as stating one of two related facts and omitting the other.   

KEYWORDS:  παρασιώπησις   


Or. 14.14 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί, ἀντὶ τοῦ οὐδὲν  —XXaXbT+YYfGGrZc

POSITION: s.l. except X (in addition to sch. in margin, X has κατὰ only s.l.)      

APP. CRIT.:   κατὰ … τοῦ om. G   |    κατὰ τί] κατ’ αἰτίαν T, κατὰ Y, om. Zc   


Or. 14.15 (rec exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: ἢ ὡς πόλλα ἢ ἄτοπα παραπέμπεται.  —V

POSITION: s.l.      


Or. 14.16 (mosch exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ μὴ πρέποντα λέγεσθαι ὡς αἰσχρὰ. λέγει δὲ τὰ τῆς μοιχείας τοῦ Θυέστου.  —XXaXbT+YYfGGrZc

TRANSLATION:   The things that should not be said because (they are) shameful. And she means the business of Thyestes’ adultery.

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ὡς αἰσχρὰ κτλ om. Zc   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.39,3–4


Or. 14.17 (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: μὴ δυνάμενα λεχθῆναι  —Rfr

POSITION: s.l.      


Or. 14.18 (thom exeg) τἄρρητ’: τὰ μὴ δυνάμενα ῥηθῆναι διὰ τὸ πλῆθος ἢ διὰ τὸ εἶναι δύσφημα  —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:   Things that cannot be spoken because of their great quantity or because they are scandalous.

LEMMA: T      REF. SYMBOL: T       POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὰ om. Gu   |    διὰ … δύσφημα om. Zb   |    ἢ ὡς ἄπειρα add. at end Gu   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.39,4–5


Or. 14.19 (pllgn exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: ⟨ὡς⟩ δύσφημα ἢ ὡς πολλὰ ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται, ἢ ὡς παρθένος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν Θυέστου.  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 14.20 (pllgn gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: καὶ τὰ ἄλεκτα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 14.21 (pllgn gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: ἤγουν κακόφημα  —F

POSITION: s.l.      


Or. 14.22 (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: τῶν κακῶν δηλονότι αὐτῶν  —Rw

POSITION: s.l.      


Or. 14.23 (pllgn gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: ἄξια σιγῆς  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 14.24 (rec artGloss) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ  —KS

POSITION: s.l.      


Or. 14.25 (mosch exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩:  1‘ἀνεμέτρει τὸ χωρίον’ παρ’ Ἀριστοφάνει [Arist. Nub. 152] ἀντὶ τοῦ διεμέτρει·  2ἀναμετρήσασθαι δὲ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ μετρηθέντα ἐξ ἀρχῆς ἀναλαμβανόντων καὶ μετρούντων.  3καθὸ λέγεται καὶ τὸ ‘ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον’ παρὰ Πλάτωνι [Plato, Cratyl. 383a] ἀντὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβόντες κοινωσώμεθα.   —XXaXbT+YYfGGr

TRANSLATION:   (The verb ‘anametreō’ is also used in) ‘he measured the distance’ in Aristophanes, in the sense ‘he measured across (from one end to the other)’. But here the word ‘anametreisthai’ is used in the sense ‘take up from the beginning and narrate’, by a metaphor from those taking up the measured items from the beginning and measuring them. In a similar fashion ‘let us share anew (‘anakoinōsōmetha’) the argument’ is used in Plato to mean ‘having taken it up from the beginning, let us share it’.

LEMMA: ἀναμετρήσασθαι με δεῖ G       REF. SYMBOL: Gr      

APP. CRIT.:   2 ἀναλαβεῖν] ἀναμετρεῖν G   |    3 ἀνακοινωσόμεθα XaY, ἀνακοινώσασθαι X   |    κοινωσόμεθα Y   

APP. CRIT. 2:   1 παρὰ ἀριστ. TYG   |    2 μεταφοροῦς app. Y   |    3 ἀναλαμβόντες Y   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.38,17–21

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   

KEYWORDS:  μεταφορά/μεταφορικῶς   |   citation of literature other than Homer (with direct quotation)   |   Aristophanes   |   Plato (philosopher)   


Or. 14.26 (rec exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναψηφίσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν  —MlMnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep., τὸ … κακῶν om. S   |    ἀναφίσασθαι Ml   


Or. 14.27 (thom exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: τὸ ἀναμετρήσασθαι ἀντὶ τοῦ ἐξαριθμῆσαι καὶ καταλέξαι καὶ εἰπεῖν.  —ZbZmTGu

TRANSLATION:  ‘Measure out’ used in the sense ‘count out and enumerate and say’.

POSITION: marg. Zm; cont. from sch. 14.25, add. δὲ, T      

APP. CRIT.:   only ἐξαριθμῆσαι καταλέξαι εἰπεῖν Gu   |    second καὶ om. or lost to damage Zm   


Or. 14.28 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διηγορήσασθαι  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   perhaps διηγ{ορ}ήσασθαι (cf. 14.31, 14.32)   

COMMENT:   There is one apparent instance of διηγορέω in TLG (13th cent.: Georgius Metochites, Hist. dogmat. 1.49,14, διηγορήσαντες). The unexpected middle form here is perhaps under the influence of the ‑ήσασθαι of the lemma, unless Sa’s form is simply a corruption of διηγήσασθαι.   


Or. 14.29 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναριθμῆσαι  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 14.30 (pllgn gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀριθμήσασθαι  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 14.31 (pllgn gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.39,6


Or. 14.32 (pllgn gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διηγήσασθαι  —Zb2YG

POSITION: s.l.      


Or. 14.33 (pllgn gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἱστορῆσαι  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 14.34 (pllgn gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: καὶ ἐξειπεῖν  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 14.35 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διελθεῖν  —K

POSITION: s.l.      


Or. 14.36 (pllgn gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναλογίσασθαι  —Aa2

POSITION: s.l.      


Or. 14.37 (rec gloss) ⟨δεῖ⟩: πρέπει  —Rfr

POSITION: s.l.      


Or. 15.01 (vet exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν: 1μετὰ τὸ ψωμισθῆναι τὰ τέκνα τὸν Θυέστην ἐχρήσθη ἐν τῇ Πυθοῖ ἐρωτῶντι πῶς τιμωρήσαιτο τὸν ἀδελφόν,  2μιγῆναι τῇ θυγατρὶ Πελοπείᾳ καὶ τὸν ἐκ ταύτης γενόμενον δεινὰ κατεργάσεσθαι τοὺς Ἀτρείδας {Αἴγισθον}.   —MBOVCMlMnPcRbRfSSa

TRANSLATION:   After Thyestes had been fed his children in little pieces, an oracle was given to him in Delphi when he inquired how he was to get vengeance on his brother, that he should have intercourse with his daughter Pelopeia and the child born from her would do terrible things to the sons of Atreus.

LEMMA: BVC(οὔ νιν)MlMnPc(prep. ἄλλως)Rb(prep. καὶ ἄλλως)Rf(add. in marg.)      REF. SYMBOL: MBVRbRf      POSITION: cont. from sch. 14.07 Sa, follows sch. 15.02 MlMnPcS      

APP. CRIT.:   1 ἐπειδὴ prep. B, ἐπεὶ prep. C   |    μετὰ … τέκνα om. Rf in block, but added in outer margin   |    τὸ om. MnSa, τοῦ Ml   |    ψωασθῆναι Mn   |    τὸν] τοῦ Ml, om. V   |    ἐχρήσθην Sa, after ἐχρήσθη add. ὁ θυέστης MlMnPcRb, add. ὅτι ὁ θυέστης S   |    τῇ Πυθοῖ Schw., τῇ πυθ() M, τῇ πυθίᾳ BOVCRf, τῶ πύθω others (πύθ() Pc, πίθω Mn, πειθ() Rb)   |    ἐρωτῶντι Sa, ἐρωτῶν others   |    πῶς om. M, ὅτι Sa   |    τιμωρήσεται Sa (app. τιμωρήσετο a.c., ‑αιτο p.c. Mn)   |    τὸν ἀδελφόν ἤτοι τὸν ἀτρέα Ml(ἔτι)MnPcRbS   |    2 τῆ θυγατέρα Ml   |    πελοπείᾳ O (see on 14.07), πελοπίᾳ others except πελοπι** M(partly washed out), πελοπίδι Sa   |    ἐξ αὐτῆς MC   |    γενόμενον RfSa, either γιν‑ or γεν‑ M, γεννώμενον B, γινόμενον OCMnPcRbS, τεχθησόμενον V   |    δεινὸν MlMnPcS, τὰ δεινά Sa   |    κατεργ. κτλ om. Sa   |    κατεργάσεσθαι Schw., ‑σασθαι all   |    τοὺς ἀτρέας Rf, τοῖς ἀτρείδαις V   |    Αἴγισθον] om. Rf (del. Schw.), οὗτος δ’ ἦν αἴγισθος V   

APP. CRIT. 2:   1 ψομισθῆσαι Ml   |    τιμωρῆσαι τὸ τὸν Ml   |    2 καπεργάσασθαι Ml   |    ἀτρεῖδας S, ἀτρίδας Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,1–3; Dind. II.39,23–26.

COMMENT:   Schw. emends to τῷ Θυέστῃ, but ψωμίζω is used with two accusatives from the Septuagint onward, and there are several instances of retained accusative of the food eaten with the aorist and perfect passive of the verb: so here, ‘after Thyestes had been fed his children in little pieces’.   


Or. 15.02 (rec exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν: ὁ μὲν Ἀτρεὺς ἔσφαξε τοὺς παῖδας τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τουτέστι τοῦ Θυέστου, καὶ εἶθ’ οὕτως παρέβαλε τῷ Θυέστη καὶ ἔφαγεν αὐτοὺς.  —MlaMlbMnaMnbPcaPcbRbSaSb

TRANSLATION:  Atreus, for his part, slaughtered the sons of his brother, that is, of Thyestes, and then in this way set them before Thyestes (to eat) and he (Thyestes) ate them.

LEMMA: MlaMnaSa      REF. SYMBOL: MlaPca       POSITION: RbSb cont. from sch. 15.27 (Rb2 version); MlaMnaSa separately preceding sch. 15.01; MlbMnb after sch. 16.05; Pca preceding sch. 15.01, Pcb in inner margin perpendicular to text      

APP. CRIT.:   ἔσφαξε] ἐφόνευσε MlbMnb(‑εν)PcbSb   |    τοῦ ἀδελφοῦ …τουτέστι om. MlbMnbSb, τοῦ ἀδελφοῦ … τουτέστι τοῦ om. Pcb, αὐτοῦ τουτέστι om. MlaMnaSa, τουτέστι τοῦ om. Pca   |    καὶ om. MlbMnbPcbSb   |    ἔφαγεν] ἔσφαγεν Mla, ἔσφαγξεν Mna   |    αὐτὰ MlaMnaSa, αὐτὰς Mlb   

APP. CRIT. 2:   εἰθ’ MlaMlaMnaRb   |    παρέβαλλε MlaMlb   |    τῶ θυέστην Mlb   


Or. 15.03 (pllgn exeg) ⟨ἔδαισε δ’ οὖν νιν⟩: καὶ ἔθρεψεν αὐτὸν τὰ τέκνα αὐτοῦ  —Lp

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,1


Or. 15.04 (pllgn exeg) ⟨ἔδαισε δ’ οὖν νιν⟩: ἔδωκεν αὐτῷ ἑστιᾶσαι τὰ ἑαυτοῦ τέκνα ἃ καὶ ἠσθίασεν.  —Lp

APP. CRIT. 2:   ἔδοκε Lp   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,2–3

COMMENT:   In TLG there are a few forms ascribed ἑστιάομαι (see LBG s.v.), and the single similar active form ἠσθίαμεν (τοὺς ἰχθύας οὓς ἠσθίαμεν) is tentatively analyzed as a Byzantine form of ἐσθίω. The form in Lp provides the first evidence of a similar aorist.   

KEYWORDS:  rare word   |   Byzantine or vernacular word/form/usage   


Or. 15.05 (rec exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν:  ὁ μὲν Ἀτρεὺς ἐφόνευσε τὰ τέκνα τοῦ Θύεστου, ὁ δὲ Θυέστης ἔγημε τὴν γυναῖκα τοῦ Ἀτρέως, ἥτις ἦν Ἀερόπη.  —Rb, partial MlMnPcS

LEMMA: cont. from prev. (MlMnPcS each from b-version)      

APP. CRIT.:   ὁ μὲν … θυέστου om. MlMnPcS   |    ἐφόνησε Rb   |    γυναῖκα τοῦ om. S   |    ἦν Ἀερόπη] ἀερό[ Rb (end of note lost in binding, ἦν transp. or om.), ἦν[ Pc (last word lost to damage)   

APP. CRIT. 2:   ἔγημεν Mnb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,18–21


Or. 15.06 (vet gloss) ἔδαισε: ἐδείπνησεν  —MOAaMlMnPcRaRbSLp

LEMMA: ἔδαισε δ’ οὖν νιν AaMlMnPcRaRbS      POSITION: s.l. MOLp; first sch. in block before play Aa      

APP. CRIT.:   ἐδείπνισεν Aa(‑σε)LpMl, s.l. Pc   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.98,27; Dind. II.39,23


Or. 15.07 (recMosch gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εὐώχησεν  —VAaAbMlMnPcPrRRfSSaXXaXbT+YYfGGrZmZcZu

POSITION: s.l., except marg. Ab      

APP. CRIT.:   καὶ prep. S   

APP. CRIT. 2:   ‑ησε AaPcPrRRfSaYZmZcZu, ἐβείχησαν Ml   


Or. 15.08 (pllgn gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εὐωχθῆναι ἐποίησε  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 15.09 (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἐψώμισε  —VCrYrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 15.10 (thom gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἔθρεψε  —ZZaZbZmTGuOxL2Lp

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   ‑εν T   


Or. 15.11 (pllgn gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εἱστίασεν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 15.12 (pllgn gloss) ⟨ἔδαισε⟩: συνεδείπνισε  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 15.13 (rec paraphr) ⟨ἔδαισε⟩: ἔδωκε αὐτὰ φαγεῖν αὐτῶ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 15.14 (pllgn gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εἰς βορὰν παρέθηκεν  —Y2

REF. SYMBOL: Y2       POSITION: marg.      


Or. 15.15 (pllgn gloss) ⟨ἔδαισε⟩: φαγεῖν ἐποίησε τὸν Θυέστην  —F

POSITION: s.l.      


Or. 15.16 (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩:  ]ηδ*μ(α)τ()  —Mn

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   beginning of word lost in binding; blotted letter could be η, ου, ω, υ, and app. a circumflex is attached   


Or. 15.17 (pllgn gloss) ⟨δ’ οὖν⟩: ὅμως  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 15.18 (recMosch gloss) ⟨νιν⟩: αὐτὸν τὸν Θυέστην  —VSXXaXbT+YYfGGrZcLp

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T simply added αὐτὸν (with cross before it) in front of Thoman gloss 15.19).   


Or. 15.19 (recThom gloss) ⟨νιν⟩: τὸν Θυέστην  —AaAbCrKMnPcPrRRfrSaZZaZbZmZuTOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν om. Zu   


Or. 15.20 (mosch gloss) ⟨τέκν’⟩: τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ Θυέστου  —XXaXbT+YYfGrGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Zc   |    τὰ τέκνα om. XaYYfGr   |    τοῦ θυ. om. Zc   


Or. 15.21 (thom gloss) ⟨τέκν’⟩: αὐτοῦ  —ZZaZbZm

POSITION: s.l.      


Or. 15.22 (rec gloss) ⟨τέκν’⟩: τοῦ Θυέστου  —MlSSaZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῦ θ(εο)ῦ ἐστὶν Ml   


Or. 15.23 (pllgn artGloss) ⟨τέκν’⟩: τὰ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 15.24 (tri gloss) ⟨ἀποκτείνας⟩: αὐτὰ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 15.25 (rec gloss) ⟨ἀποκτείνας⟩: καὶ φονεύσας  —F2Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. F2   


Or. 15.26 (rec rhet) ⟨ἀποκτείνας⟩: πρωθύστερον  —Pr

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  πρωθύστερον   


Or. 15.27 (vet exeg) Ἀτρεύς: ἐπειδὴ κακῆς πράξεως ὑπεμνήσθη, διὰ τοῦτο οὐκ εἶπεν ὁ πάππος ὁ ἐμός, ἀλλ’ ὁ Ἀτρεύς.  —MVCAaMlMnPcPrRaRb1Rb2RfS

TRANSLATION:   Since Electra has called to mind an evil action, for this reason she did not say ‘my grandfather’, but ‘Atreus’.

LEMMA: Rb2; ἀτρεὺς δὲ Rf; τέκν’ ἀποκτείνας ἀτρεύς C, ἀποκτείνας ἀτρεὺς Pr      REF. SYMBOL: Ra(to ἔδαισε)Rb2      POSITION: MV s.l.; cont. from sch. 15.02 in AaMnPcRaRb1S; Rb2 version follow sch. 15.01; cont. from sch. 15.01 Rf; cont. from 15.06 Ml; between displaced sch. 4.18 and sch. 7.01 Pr; in block before play Aa      

APP. CRIT.:   ἐπειδὴ … οὐκ om. Rf   |    ἐπεὶ PcRaRb1, ἐπὶ AaMlMnS(ἐπι)   |    κακῆς πράξεων Rb1, πράξεως κακῆς Pr, κατὰ τῆς πράξεως Ml   |    ἐπεμνήσθη MC, ἐμνήσθη AaMlMnPcRaRb1S   |    ὁ πάππος] ὅτι πάππος Pr   |    ἀλλ’ ἀτρεύς MlMnPcRaRb1Rb2RfS   

APP. CRIT. 2:   ἁτρ‑ Rb2   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,4–5; Dind. II.40,4–5


Or. 15.28 (rec artGloss) ⟨Ἀτρεύς⟩:  —F2MnOx

POSITION: s.l.      


Or. 16.01 (recMosch gloss) ⟨Ἀτρέως⟩: ἀπὸ  —V3AaAb2CrL2MlMnPrRSSaXXaXbTYYfGGrOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπὸ τοῦ CrMnPrRSSaOx, ἀπὸ τοῦ ἀτρέως Ab2MlPc   

COLLATION NOTES:   T omits cross.   


Or. 16.02 (rec gloss) ⟨Ἀτρέως⟩: ἤγουν τοῦ πατρὸς  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 16.03 (pllgn gloss) ⟨Ἀτρέως⟩: ἐκ  —F

POSITION: s.l.      


Or. 16.04 (pllgn artGloss) ⟨Ἀτρέως⟩: τοῦ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 16.05 (vet exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: πάλιν τὴν μοιχείαν Ἀερόπης αἰνίττεται ἢ τὴν γονὴν ⟨ … ⟩ Πλεισθένους, ὃν ἀνείλε⟨το⟩ Θυέστης.  —MOCAaMlMnPcRaRbS, partial Pr

TRANSLATION:   Again she hints at the adultery of Aerope or the birth ⟨lacuna: e.g., of Aegisthus, and the murder (by Atreus)⟩ of Pleisthenes, whom Thyestes took up as his own.

LEMMA: 18 ἀερόπης ἄπο MC; 17 ὁ κλεινὸς Rb, 17 ὁ κλεινὸς εἰ δὴ κλεινός AaMlMnPcRaS      REF. SYMBOL: M to 18 ἀερόπης; Rb to 17      POSITION:  s.l. O at 16 τύχας; intermarg. M; cont. from sch. 17.10 Pr; between 18.01 and 21.02 C; in block before play Aa      

APP. CRIT.:   πάλιν om. OPr   |    ἢ τὴν κτλ om. Pr   |    lacuna Schw. (proposing Αἰγίσθου ἢ τὸν φόνον)   |    ἀνείλετο Schw., ἀνεῖλε all (‑εν MRb)   

APP. CRIT. 2:   μοιχίαν ἀερώπης Ml   |    αἰνίπτεται Aa   |    πλεισθ‑ Pc, πλισθ‑ Ml, πλησθ‑ others (p.c. πλειστ‑ Mn)    

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,6–7; Dind. II.40,17–18

COMMENT:   Schwartz’s proposed restoration here is based on Hyg. Fab. 86 ‘at is [scil. Thyestes] Atrei filium Plisthenem, quem pro suo educauerat, ad Atreum interficiendum misit, quem Atreus credens fratris filium esse imprudens filium suum occidit’. If the scholion did originally give three different events, the second and third are out of chronological sequence. Without a lacuna, γονὴν Πλεισθένους would have to refer to Pleisthenes’ birth as really illegitimate (not just in Atreus’s supposition).   

COLLATION NOTES:   O partly lost in binding: end of αἰνίττεται and any intervening words before πλησθένους no longer extant; Dindorf repeats Matthiae’s version, which reports τὴν γυναῖκα in place of τὴν γονὴν.   |   final four words of Pc survive only in tops of taller letters (trimming or damage to lower margin), but spelling of πλεισθένους is secure and space suggests that Pc too had ἀνεῖλε.   

KEYWORDS:  αἰνίττομαι/αἰνιγματωδῶς   


Or. 16.06 (pllgn exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: ἐν μέσῳ τύχην λέγει τὴν μίξιν τοῦ Θυέστου τὴν μετὰ τῆς αὐτοῦ θυγατρὸς Πελοπείας, ἀφ’ ἧς ἔτεκε τόν Αἴγισθον τὸν μοιχὸν τῆς Κλυταιμνήστρας.  —Yf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   Πελοπείας] πελίπας (or πηλ-?) Yf2   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,8–10


Or. 16.07 (thom rhet) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: παρασιώπησις  —ZmGu

POSITION: marg. Zm, s.l. Gu      

KEYWORDS:  παρασιώπησις   


Or. 16.08 (rec rhet) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: μεσεμβόλημα  —Pr

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  μεσεμβόλημα   


Or. 16.09 (thom exeg) τὰς ἐν μέσῳ τύχας: τὰ συμβάντα πρὸς ἀλλήλους κακὰ καὶ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς Θυέστην μοιχείαν, καὶ ὅτι διὰ τοῦτο κατὰ θαλάσσης ταύτην ἀφῆκεν.  —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:   The evil deeds against each other that came about and the adultery of his wife with Thyestes, and the fact that on account of this he cast her into the sea.

LEMMA: thus T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,5–7

COLLATION NOTES:   Gu has cross prefixed.   


Or. 16.10 (pllgn exeg) ⟨τὰς ἐν μέσῳ … τύχας⟩: ἤγουν τὰς συμφορὰς τὰς γεγονυίας μέσον τῶν δύο  —F

POSITION: marg.      


Or. 16.11 (pllgn gloss) ⟨τὰς ἐν μέσῳ⟩: τὰς γενομένας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 16.12 (pllgn artGloss) ⟨μέσῳ⟩: τῷ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 16.13 (pllgn gloss) ⟨σιγῶ⟩: σιωπῶ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 16.14 (pllgn gloss) ⟨τύχας⟩: δυστυχίας  —CrF2GuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 16.15 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: ἀτυχίας  —Ab2MlMnPcPrRS

POSITION: s.l.; in R misplaced between γυναικὸς and ἀπώλετο in sch. 17.10      

APP. CRIT.:   τὰς prep. Pr, καὶ prep. S, καὶ τὰς prep. Ab2   


Or. 17.01 (17–18) (rec exeg) ἀπὸ τῆς Χρυσίππης ὁ Ἀγαμέμνων, ἀπὸ τῆς Ἀερόπης ὁ Μενέλαος  —MnSa

POSITION: Sa s.l., Mn in lower marg.      

APP. CRIT. 2:   χρισίππης Mn   

KEYWORDS:  genealogy   


Or. 17.02 (pllgn rhet) ἐπίκρισις ἐστὶ τὸ σχῆμα, ἡ καὶ ἐπιδιόρθωσις καλουμένη  —Zu

TRANSLATION:   The schema is ‘epikrisis’, which is also called ‘epidiorthōsis’ (correction added immediately after).

POSITION: marg.      

COMMENT:   Epikrisis is the insertion after a phrase of a judgment of the speaker: most examples illustrate the speaker endorsing the previous idea, but here it applies to qualifying it. For the second term see Lausberg §§ 785–786.   

KEYWORDS:  ἐπίκρισις   |   ἐπιδιόρθωσις   


Or. 17.03 (pllgn exeg) ἐὰν δέχηται καλέσαι αὐτὸν κλεινὸν διὰ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ μοιχείαν  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 17.04 (pllgn gloss) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ὁ περίφημος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 17.05 (rec gloss) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ποῖος Ἀγαμέμνων  —Pr

POSITION: marg.      


Or. 17.06 (thom exeg) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ὡς ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος εἰς Τροίαν στρατεύσας  —ZZaZbZmTGu

TRANSLATION:  (‘The famous one’ is said) insofar as he campaigned against Troy on behalf of Greece.

POSITION: T marg., rest s.l.      


Or. 17.07 (rec gloss) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ὁ ἔνδοξος  —Ab2CrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 17.08 (pllgn exeg) εἰ δὴ κλεινὸς:  1τινὲς ὡς ἐνδοιάζουσαν τὴν Ἠλέκτραν φάναι τοῦτο.  2πρότερον μὲν γὰρ κλεινὸς ἦν ἀρχηγὸς πάντων Ἑλλήνων γενόμενος.  3εἶτα μοιχευθείσης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ γενέσθαι τοῦτο εἰς ἀτιμίαν.  4ἕτεροι δὲ ἀνενδοιάστως λέγουσιν εἰπεῖν τοῦτο τὴν Ἠλέκτραν.  5πῶς γὰρ ἔμελλεν ἐνδοιάζεσθαι εἰς τὸν πατέρα αὐτῆς, λέγουσα οὑτωσὶ ‘ὁ κλεινὸς Ἀγαμέμνων’ εἰ μὴ ἐπειδὴ κλεινὸς ὑπῆρχεν.   —Y2Yf

TRANSLATION:   Some (say that) Electra says this as if expressing doubt. For previously he was glorious, having become commander-in-chief of all the Greeks, and then (they argue) when his wife was seduced that occurrence caused dishonor. Others say that Electra uttered this without any expression of doubt. For how was she going to be doubtful in regard to her father, when she says baldly ‘the glorious Agamemnon’, if he was not in fact glorious?

POSITION: on following page (prev. page crowded) Y2; Yf on fol. 212r (page of Or. sch. among front matter to Soph. Ajax)      

APP. CRIT.:   1 ὡς] μὲν a.c.. Yf   |    2 γὰρ] καὶ Yf   |    3 τούτω Yf   |    τοῦτο om., s.l. add. Yf   |    5 λέγουσαν Yf   |    οὑτωσὶ] p.c. Y2(changed from οὕτ(ως)), οὕτω δὲ Yf   |    εἰ μὴ] εἰμὶ Yf, εἲ Y2   

APP. CRIT. 2:   1–4 ‑δοιά-] ‑δυά‑ (thrice) Y2Yf   |    1 φᾶναι Y2   


Or. 17.09 (pllgn exeg) ⟨εἰ δὴ κλεῖνος⟩: εἰ δεῖ κλεινὸς ὀνομάζεσθαι ὁ ἀθλίως φονευθεὶς  —V3Yr

LEMMA: δὴ in text VY, but note assumes reading δεῖ       POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἰ δεῖ κλεινὸς om. V3, expressed by Yr with εῖ above δὴ, letting εἰ and δ of δεῖ and κλεινὸς be understood from words in verse   |    ὁ] οὕτως V3, perhaps read ὁ οὕτως   

COMMENT:   The nominative is Byzantine syntax.   


Or. 17.10 (rec exeg) ⟨εἰ δὴ κλεῖνος⟩: ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἀπώλετο.  —V3Ab2MlMnPrRRbS

LEMMA: ἄλλως Rb       POSITION: s.l. V3Pr, marg. (beside 18) Ab, s.l. above 16 MlMnRS, follows 16.05 Rb      

APP. CRIT.:   ὑπὸ V3Rb   |   τῆς om. Ab2   |   γυναικὸς] γαμετῆς Pr, γυναικὸς ἀτυχίας R (conflation of gloss 16.15)   

APP. CRIT. 2:   ἐπιδὴ Ml   |   ἀπόλετο MlR   


Or. 17.11 (pllgn exeg) ⟨εἰ δὴ κλεῖνος⟩: ἐπεὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἐφονεύθη  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 17.12 (thom exeg) εἰ δὴ κλεινὸς: ὡς ἀθλίως ἀποθανών  —ZZaZbZmTGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὡς om. Zb   |    καὶ τὴν τῆς γυναικὸς ὑποστὰς μοιχείαν add. Gu   

COLLATION NOTES:   Cross prefixed in Gu.   


Or. 17.13 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: εἰ ἦν ποτε  —AaAbMlMnPcRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἰ ἦν] εἰς ἦν Ml, ἦ Pc, ἦν Aa, om. Ab   


Or. 17.14 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: εἰ καὶ τέως  —RwB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἰ καὶ om. B3a   


Or. 17.15 (pllgn gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: ἐὰν καὶ ὑπῆρχε ποτὲ  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 17.16 (pllgn gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: καὶ ἐπειδὴ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 17.17 (pllgn gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: ἐπεὶ  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 17.18 (rec gloss) ⟨second κλεινὸς⟩: ἦν ποτε  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 17.19 (moschThom gloss) ⟨second κλεινὸς⟩: ἦν  —XXaXbYYfGrZZmTZc

POSITION: s.l.      


Or. 17.20 (pllgn gloss) ⟨second κλεινὸς⟩: ἔντιμος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 17.21 (pllgn artGloss) ⟨Ἀγαμέμνων⟩:  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 17.22 (recThom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —Ab2CrF2MnPcSZcZaZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnPcSOx   


Or. 17.23 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over upsilon  —T

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 18.01 (vet exeg) Μενέλεως τε Κρήσσης:  1οὐ γὰρ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ τοιαῦτα ἔπραξε.  2τοῦτο οὖν προσέθηκεν ἐλευθερῶν μὲν τὰς Ἑλληνίδας, κωμῳδῶν δὲ τὰς Κρήσσας.   —MaMbVCAaMlMnRaRbRfSSa

TRANSLATION:   For a Greek woman would not have done such deeds. So he (the poet) added this (the epithet Cretan), freeing Greek women from blame, but mocking Cretan women.

LEMMA: MbVAaMl(μενέλαος)MnRbSSa; κρήσσης ἄπο Rf      REF. SYMBOL: MbCMlRaRbSa      POSITION: cont. from to sch. 9.06 Ma; intermarg. Mb; follows sch. 46.02 Sa; in block before play Aa      

APP. CRIT.:   1–2 οὐ … προσέθηκεν] κρήσσης μὲν Rf   |    1 ἂν om. MbCRb   |    ἑλληνικὴ MlMnSSa   |    ἦν add. before γυνὴ V   |    2 τούτου Ml   |    οὖν] om. Mn, γοῦν Sa   |    δὲ] καὶ RbRf, om. Sa    |    τὰς Κρήσσας] κρήσσας Rb, κρήτας AaMlMnS, τοὺς κρήτας Sa    

APP. CRIT. 2:   1 τοιαῦτ’ Rb   |    ἔπραξεν Ml   |    2 προσἔθηκεν Mn   |    τοὺς ἑλληνίδας Rb    |    κωλλωδῶν Aa   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,8–10; Dind. II.40,12–14

KEYWORDS:  amelioration, protecting sense of Greek superiority   |   κωμῳδεῖν   


Or. 18.02 (rec exeg) ⟨Μενέλεως τε Κρήσσης⟩: καὶ κωμῳδῶν τὰς Κρήσσας· οὐ γὰρ ἂν Ἑλληνὶς τοῦτο ἐπέπραχειν. —Pr

POSITION: cont. from 16.05      

APP. CRIT.:   (ἐπέπραχ)εν s.l. Pr   

KEYWORDS:  amelioration, protecting sense of Greek superiority   |   κωμῳδεῖν   


Or. 18.03 (mosch metr) ⟨Μενέλεως⟩: συνίζησις  —XXaXbYfTYGGr

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45

COLLATION NOTES:   T omits cross.   


Or. 18.04 (rec artGloss) ⟨Μενέλεως⟩:  —F2MnPcPrROx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. MnPcPrR   


Or. 18.05 (rec exeg) ⟨Κρήσσης⟩: διατί ὀνομάζεται; αἱ Κρητικαὶ γυναῖκες ἀσελγεῖς καὶ ἀβέβηλοι  —MnSa

TRANSLATION:   Why is she (so) named? Cretan women are wanton and profane.

REF. SYMBOL: Sa      POSITION: marg. Sa, Mn in lower margin      

APP. CRIT.:   διατί] δίκαιον Sa   |    ὀνομάζεται p.c. Mn, ‑εσθαι Sa, a.c. Mn   

COMMENT:   The reading of Sa after correction would be translated instead ‘It is proper (for her) to be named (thus): Cretan woman are wanton and profane’. The ‘why’ question is more usual in scholiastic idiom, whereas δίκαιον is unusual (one would expect καλῶς τὸ Κρήσσης or the like).   

COLLATION NOTES:   Sa readable to ἀσελ[, rest of note lost to damage at corner of page.   


Or. 18.06 (recThom gloss) ⟨Κρήσσης⟩: Κρητικῆς  —VAbAaCrMlMnPcPrRZZbZmZuTGuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τῆς prep. CrMnOx, τῆς prep. Ml   

APP. CRIT. 2:   κριτικῆς Ml   


Or. 18.07 (pllgn gloss) ⟨Κρήσσης⟩: τῆς ἀπὸ τῆς Κρήτης χώρας  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 18.08 (rec exeg) ⟨Κρήσσης⟩: διὰ τὸ φιλόπορνον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 18.09 (pllgn artGloss) ⟨Κρήσσης⟩: τῆς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 18.10 (pllgn gram) ⟨Κρήσσης⟩: τὸ ἀρσενικὸν Κρής, καὶ κλίνεται Κρητός· τὰ γὰρ εἰς η̅ς̅ ὀξύτονα μονοσύλλαβα περιττοσυλλάβως κλινόμενα διὰ τοῦ τ̅ο̅ς̅, οἷον Κρής Κρητός, βλής βλητός, σής σητός.  —Lp

TRANSLATION:  The masculine form (corresponding to the feminine ‘Krēssēs’, ‘Cretan woman’) is ‘Krēs’ (‘Cretan man’), and it is inflected (based on the stem seen in the genitive) ‘Krētos’. For oxytone monosyllabic words ending in ‘-ēs’ when declined with an additional syllable (are inflected) with ‘tos’: for instance, ‘Krēs, Krētos’, ‘blēs, blētos’ (‘thrown’), ‘sēs, sētos’ (‘moth’).

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,14–16


Or. 18.11 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ὑπάρχει (app.)  —Ab2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   only ὑπάρ() Ab2   


Or. 18.12 (pllgn artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 18.13 (rec exeg) ⟨Ἀερόπης ἄπο⟩: ἀντιστροφὴ ἀπὸ Ἀερόπης  —V

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  antistrophe (of word order)   


Or. 18.14 (rec gloss) ⟨Ἀερόπης⟩: ἀπὸ τῆς  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 18.15 (pllgn exeg) ⟨ἄπο⟩: ἀναστροφή  —Zu

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  anastrophe (inversion of word order)   


Or. 19.01 (rec gloss) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον λαμβάνει  —AaK

POSITION: s.l.      


Or. 19.02 (mosch exeg) γαμεῖ: εἰς γυναῖκα λαμβάνει, ἀντὶ τοῦ εἰς γυναῖκα ἔλαβεν  —XXaXbT+YYfGGrZcC2

TRANSLATION:  (‘Gamei’, ‘marries’ here means) ‘he takes to wife’ (with the present used) in the sense of (the past) ‘he took to wife’.

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   καὶ prep. C2   |    ἀντὶ τοῦ κτλ om. ZcC2   |    ἀντὶ … γυναῖκα] ἢ G   

APP. CRIT. 2:   ἔλαβε Gr   


Or. 19.03 (rec gloss) ⟨γαμεῖ⟩: λαμβάνει  —AbPcPr

POSITION: s.l.      


Or. 19.04 (rec gloss) ⟨γαμεῖ⟩: καὶ εἰς γάμον ἄγει  —CrF2PrMnOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. B3aF2   |   ἄγει εἰς γάμον transp. F2   


Or. 19.05 (thom gloss) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον ἠγάγετο  —ZZbZlZmZuTGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.06 (rec exeg) ⟨δ’⟩: τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ  —Pr

POSITION: between sch. 18.02 and 21.07      

COMMENT:   This probably applies to verse 19 because of its position, but Pr features a lot of displacement in the order of its scholia, so the assignment is uncertain. If the note belongs here, the marriages and their consequences are taken to explain 17 εἰ δὴ κλεινός.   


Or. 19.07 (rec paraphr) ⟨τὴν θεοῖς στυγουμένην⟩: ἣν στυγήσειαν καὶ ἣν μισήσειαν οἱ θεοί  —FSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἣν στυγ. καὶ om. F   


Or. 19.08 (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: παρὰ τοῖς  —SGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.09 (pllgn gloss) ⟨θεοῖς⟩: ὑπὸ τῶν θεῶν  —L2Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. L2   


Or. 19.10 (rec artGloss) ⟨θεοῖς⟩: τοῖς  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 19.11 (rec exeg) στυγουμένην: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ θεῶν προφανῶς ἡ Ἠλέκτρα εἶπεν, ἀλλ’ ὡς ἐν εὐχῆς τρόπῳ καὶ ὡς ἐὰν οὕτως εἶπεν· ἣν μισήσειαν οἱ θεοί.  —VZu

TRANSLATION:   Electra did not say this (of Helen) as being hated by the gods openly, but rather in the figure of a curse and as if she had said as follows: ‘whom may the gods detest’.

LEMMA: V      REF. SYMBOL: V      POSITION: V in block on fol. 24v, before play; marg. Zu      

APP. CRIT.:   τῶν θεῶν Zu   |    καὶ ὡς] εἶπε καὶ Zu   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,11–13; Dind. II.40,22–24


Or. 19.12 (pllgn exeg) ⟨στυγουμένην⟩: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ τῶν θεῶν φανερῶς ἡ Ἠλέκτρα ἔφη τὴν Ἑλένην· ἐκείνη γὰρ μᾶλλον ἠγαπᾶτο παρ’ αὐτῶν, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀρᾶς τρόπῳ οἷονπερ εἴθε μισήσειαν οἱ θεοί, ὡς ἔμπροσθεν [120] φησί.  —Y2

TRANSLATION:   Electra did not speak of Helen as being openly hated by the gods, for she was instead loved by them, but (she said this) rather as in the figure of a curse, as if to say ‘may the gods detest her’, as she says further along.

POSITION: s.l.      


Or. 19.13 (rec exeg) ⟨στυγουμένην⟩: τὸ στυγουμένην ἀντὶ τοῦ εἴθε στυγηθεῖσαν ὑπὸ τῶν θεῶν  —Pr

POSITION: between sch. 30.06 (Pra version) and sch. 32.10 Pr      


Or. 19.14 (rec gloss) ⟨στυγουμένην⟩: μισουμένην  —V1CrRZb2GuOxC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὴν prep. CrOx, καὶ prep. C2   


Or. 19.15 (rec gloss) ⟨στυγουμένην⟩: μισητὴν  —AaAbPcPrMlMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   μυσιτὴν S, μισιτὴν Ml   


Or. 19.16 (mosch gloss) ⟨στυγουμένην⟩: τὴν θεομίσητον  —XXaXbT+YYfGGrZc

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,24


Or. 19.17 (thom exeg) ⟨στυγουμένην⟩: διὰ τὸ πολλῶν κακῶν αἰτίαν γενέσθαι  —ZZbZlZmTGu

TRANSLATION:  (‘Detested’) because she became the cause of many ills.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διὰ τῶν Zb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.40,24–25


Or. 19.18 (pllgn exeg) ⟨στυγουμένην⟩: ἥντινα οἰ θεοὶ ἂν μισήσειαν  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 19.19 (rec gram) ⟨στυγουμένην⟩: παρὰ τὸ Στὺξ πηγὴ ἐν τῷ ᾍδῃ  —Pr

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  etymology   


Or. 20.01 (pllgn gloss) ⟨Μενέλεως⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 20.02 (tri metr) ⟨Μενέλεως⟩: συνίζησις  —T

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 20.03 (rec artGloss) ⟨Μενέλεως⟩:  —MnOxC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   μὲν add. MnC2   


Or. 20.04 (pllgn gloss) ⟨Ἑλένην⟩: γαμεῖ ἀπὸ κοινοῦ  —CrOx

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  ἀπὸ κοινοῦ/κατὰ κοινοῦ   


Or. 20.05 (rec artGloss) ⟨Ἑλένην⟩: τὴν  —MnSOxC2

POSITION: s.l.      


Or. 20.06 (rec gloss) ⟨ὁ δὲ⟩: ὁ Ἀγαμέμνων  —F2MnGuC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὁ om. MnC2   


Or. 20.07 (thom exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ ἔξωθεν  —ZcZa

TRANSLATION:  ‘Gamei’ (‘he marries’, is to be supplied) from outside (i.e., from the previous clause).

POSITION: s.l.      


Or. 20.08 (rec exeg) ὁ δὲ: πάλιν εἰς γάμον ἄγει  —B3a

POSITION: s.l. at end of line      


Or. 20.09 (pllgn exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ καὶ εἰς γάμον ἤγαγε  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 20.10 (pllgn gloss) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ  —Zb2Ox

POSITION: s.l.; Zb above λέχος      


Or. 20.11 (mosch exeg) ⟨Κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν Κλυταιμνήστραν περιφραστικῶς  —XXaT+YYfGGrF2ZcZlC2

TRANSLATION:  (‘Bed of Clytemnestra’ is used) in the sense of ‘Clytemnestra’, by periphrasis.

LEMMA: ὁ δὲ κλυταιμνήστρας X      POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. F2GZlZu   |    τὴν om. C2   |    περιφρ. τὴν κλυτ. transp. G, περιφρ. om. F2ZlZu, perhaps C2 (faded and uncertain)    

KEYWORDS:  περιφραστικῶς/κατὰ περίφρασιν   


Or. 20.12 (pllgn gloss) ⟨Κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἤγουν αὐτὴν τὴν Κλυταιμνήστραν  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 20.13 (rec artGloss) ⟨Κλυταιμνήστρας⟩: τῆς  —MnS

POSITION: s.l.      


Or. 20.14 (rec gloss) ⟨λέχος⟩: τὴν κοίτην  —AaCrRPcGuOxC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaCrOx   |    τὴν om. PcGuC2   


Or. 20.15 (pllgn exeg) ⟨λέχος⟩: κοίτην· ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν  —Zl

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν   


Or. 20.16 (rec gloss) ⟨λέχος⟩: κλίνην  —Ab2

POSITION: s.l.      


Or. 20.17 (pllgn gram) ⟨λέχος⟩: ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ λύειν τὰ ἄχη  —X

POSITION: marg.      

COMMENT:   Multiple sources offer ἄχος λύειν as an etymology of the names Achilles and Achelous. This etymology is paralleled only in Tzetzes, Exeg. in Il. 1.121: λέχος δὲ καὶ εὐνὴ διαφέρουσιν· λέχος μὲν γὰρ ἡ κοίτη, παρὰ τὸ λύειν τὰ ἄχη, λύαχος, λύχος καὶ λέχος, ὡς πέλυκυς πέλεκυς.   

KEYWORDS:  etymology   |   Tzetzes   


Or. 20.18 (rec artGloss) ⟨λέχος⟩: τὸ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 20.19 (rec gram) ⟨λέχος⟩: γυνὴ οἱονεὶ γονὴ  —Pr

POSITION: marg.      

KEYWORDS:  etymology   


Or. 21.01 (rec paraphr) ⟨ἐπίσημον εἰς Ἕλληνας⟩: περίφημον ὂν εἰς τοὺς  —R

POSITION: s.l.      


Or. 21.02 (vet exeg) ἐπίσημον: 1τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἔφη, ὡς Ὅμηρος [Hom. Od. 2.265]·  2‘ἡ δή τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικὲς δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν’.  3ἢ οὖν πρὸ τούτου ἐπίσημον ἢ νῦν ἐπὶ μοιχείᾳ ἐπίσημον.   —MBVCAaPrRbRf

TRANSLATION:   She said ‘notable’ (of Clytemnestra’s marriage-bed) in reference to chastity, as Homer says: ‘At first she refused the unseemly deed, brilliant Clytemnestra; for she employed wits that were good’. So then, (the sense is) either ‘notable before this’ or ‘notable now for adultery’.

LEMMA: MBCRb, ἐπίσημος Aa, ἐπ. εἰς ἕλληνας VPr      REF. SYMBOL: MBVRb      POSITION: Rf cont. from sch. 18.01; Pr between sch. 36.10 and sch. 30.06 (Prbversion); in block before play Aa      

APP. CRIT.:   1 τὸ ἐπίσημον om. BAa, transp. after ἔφη(σεν) V(τὸ om.)Pr(τὸ om.)Rb   |    τὸ om. Rf   |    ἔφη] ἔφησεν VPr, om. AaRf   |    ὡς] om. AaRf, ὡς καὶ BRb   |    2 τοι om. Rf, τι Aa   |    μὲν and δῖα Κλυτ. om. RbRf   |    ἀναίνετο] ἀνέθετο Aa   |    ἀγαθαῖσι Rf   |    πρὸ τούτου] τὸ πρὸ τοῦ AaRf   |    3 τούτου] τούτου νοητέον ἐπὶ σωφροσύνη VPr(‑σύνης Pr), τὰς τὸν Rb   |    ἐπὶ … ἐπίσημον] διὰ τὴν μοιχείαν φανερὸν Rf, διὰ τὴν μοιχείαν Aa   

APP. CRIT. 2:   2 ἤδή C, ἢ δὴ Rf, ἡδύ Aa   |    αἰνάνετο app. a.c. Rb, ἀναίνετον Rf   |    ἔργονα ἀεικεὺς Aa   |    διὰ λυταιμνήστραν (sic) Aa   |    δία M   |    κλυταιμνήστρα V, κλυτεμνήστρη M   |    κ’ ἐχρῆτ’ Aa   |    ἀγαθῇσι Rb, ἀδαγαθῆσιν Aa   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,14–17; Dind. II.40,36–41,3

COMMENT:   This note illustrates two characteristic tendencies of the ancient and medieval commentators. First, the citation of Homer leads to an overprecise claim about why the marriage was notable, since any elite marriage may be notable (whether or not there is any allusion to a competition for Clytemnestra’s hand, as West 1987 suggests). Second, the critics cannot resist applying their knowledge of the most famous features of a myth (here, adultery and husband-murder) or of what is said later in the play. The same adjective is indeed used ironically by Electra in Or. 249, but we have no way of knowing whether the actor as directed by Euripides pronounced the word here with a sarcastic tone (Willink 1986 believes it was meant to be so performed, agreeing with the view seen here and in some of the following notes, esp. 21.15).    

KEYWORDS:  citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 21.03 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἤτοι φανερὸν καὶ διάδηλον καὶ περίφημον ἐπὶ μοιχείᾳ  —VPr

POSITION: cont. from prev. VPr      

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99 app.; Dind. II.40 app.


Or. 21.04 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: διάδηλον φημιζόμενον ἢ ἐπὶ σωφροσύνῃ ἣν πρότερον εἶχεν ἡ Κλυταιμνήστρα ἢ ἐπ’ αἰσχρουργίᾳ ἣν ἐπ[ει]σήξατο ὕστερον —V

TRANSLATION:   Conspicuous or much talked about either for the chastity which Clytemnestra had before or for the shameful behavior which she brought in later.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐπ[ει]σείξατο V   

COMMENT:   ἐπεισήξατο from ἐπεισάγω gives good sense, although the late aorist ἦξα is rarely attested in middle forms: see, however, μετάξασθαι in Photius, De spiritus sancti mystagogia 2,19; ἀπαξάσθωσαν in Sch. rec. anon. Arist. Nub. 1142a beta Koster; προσῆξο in Gennadius Scholarius, orat. 10.8, 32. Emending to ἐπεδείξατο could also be considered, but is unnecessary.   


Or. 21.05 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἢ διὰ τὴν προτέραν σωφροσύνην ἢ διὰ τὴν μοιχείαν ἣν ἐποίησεν ὕστερον  —Sa

POSITION: marg.      


Or. 21.06 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν  —RMnS

POSITION: marg. R, s.l. MnS      

APP. CRIT.:   τὸ om. Mn   |    τὸ … σωφροσύνῃ] ἐπίσημος S   

APP. CRIT. 2:   σοφροσ‑ Mn   


Or. 21.07 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἢ ἐπὶ σωφροσύνην ἢ ἐπὶ μοιχ() ἐπίσημον  —Pr

POSITION: cont. from sch. 19.06      


Or. 21.08 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: διάδηλον  —Aa2L2Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὸ prep. L2, τὸ prep. Pr   


Or. 21.09 (mosch exeg) ἐπίσημον: διάδηλον διὰ τὸν φόνον  —XXaXbT+YYfGGrZc

TRANSLATION:  (‘Notable’ here mean) ‘conspicuos because of the murder’ (that Clytemnestra later committed).

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. X   |    ἐπίδηλον G   |    διὰ τὸν φόνον om. Zc   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,4


Or. 21.10 (thom exeg) ἐπίσημον: τὸ διάδηλον περιβόητον διὰ τὴν ἀνυπέρβλητον ὕστερον αὐτῆς κακίαν  —ZZaZbZlZmTGu

TRANSLATION:  (‘Notable’ here means) ‘conspicuous, notorious because of her unsurpassed evil behavior later’.

LEMMA: T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὸ διάδηλον om. Gu   |    add. καὶ before περιβ. T   |    ὕστερον] om. ZlZm, ὑπὲρ Zb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,4–6


Or. 21.11 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: καὶ τὸ περιβόητον  —Ab2CrMlMnSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. MlMn, καὶ τὸ om. Ab2   


Or. 21.12 (pllgn exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἐπίσημον καὶ ἐπὶ καλοῦ καὶ ἐπὶ κακοῦ, ἐνταῦθα ἐπὶ κακοῦ  —Gu

POSITION: marg.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,5–6

COLLATION NOTES:   Cross prefixed Gu.   


Or. 21.13 (pllgn gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: ἔνδοξον  —Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,4


Or. 21.14 (pllgn exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: καὶ τὸ λαμπρὸν διὰ τὴν σωφροσύνην ἣν εἶχε πρότερον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 21.15 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: κατ’ εἰρωνεία⟨ν⟩  —Rw

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κατειρωνεία Rw   

COMMENT:   A noun κατειρωνεία is not attested in TLG and the force of the prefix would be uncertain (κατειρωνεύομαι exists, but there the prefix is normal).   

KEYWORDS:  εἰρωνεία/εἰρωνικῶς   


Or. 21.16 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ μέγα  —B3a

POSITION: left marg.      


Or. 21.17 (rec artGloss) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 21.18 (rec artGloss) ⟨Ἕλληνας⟩: τοὺς  —S

POSITION: s.l.      


Or. 21.19 (pllgn gloss) ⟨Ἀγαμέμνων⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 22.01 (22–24) (mosch paraphr) τὸ ἑξῆς ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς μητρὸς ἀνοσιωτάτης, ἡ Χρυσόθεμις καὶ ἡ Ἰφιγένεια καὶ ἐγὼ ἡ Ἠλέκτρα καὶ ἄρσην ὁ Ὀρέστης.  —XXaXbT+YYfGGr, partial Aa

LEMMA: G writes ᾧ παρθ. … τρεῖς as lemma; Aa has lemma ᾧ] παρθένοι μὲν (margin damaged)       POSITION: Gr s.l.; in Aa part of block before play on fol. 37v–38r      

APP. CRIT.:   τὸ ἑξῆς om. G   |    ἡ χρυσόθ. κτλ om. Aa   |    ὁ om. G   

APP. CRIT. 2:   παρθέναι Y   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.38,22–24

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   


Or. 22.02 (vet exeg) ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς:  1Ὅμηρος [Hom. Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’.  2οὗτος Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ, Ἠλέκτραν δὲ τὴν Λαοδίκην διὰ τὸ πολυχρόνιον ἴσως τῆς παρθενίας οἷον ἄλεκτρός τις οὖσα,  3ὡς αὐτός φησιν [71–72]· ‘ὦ … / παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου’.   —MBVCRfYf2

TRANSLATION:  Homer (writes): ‘Chrysothemis and Laodice and Iphianassa’. This poet (Euripides) calls Iphianassa Iphigenia and calls Laodice Electra because of the long period, perhaps, of her virginity, as if she were an unbedded (a-lectr‑) one; as he (Euripides) himself says: ‘O … Electra maiden for a great length of time’.

LEMMA: MVC, χρυσόθεμις BRf      REF. SYMBOL: MBV; marginal label αἱ θυγατέρες τοῦ ἀγαμέμνονος add. B4      POSITION: intermarg. M      

APP. CRIT.:   1–2 ὅμηρος … τὴν λαοδίκην] ὅμηρος τὴν ἠλέκτραν λαοδίκην καλεῖ. οὗτος δὲ ἠλέκτραν καλεῖ Yf 2   |    1 ὅμηρος] καὶ ὅμηρος BRf, ἃς καὶ ὅμηρος λέγει V   |    first καὶ om. MC   |    2 οὗτος] καὶ οὗτος B, καὶ οὕτως Rf   |    ἰφιάνασσαν τὴν ἰφιγένειαν καλεῖ transp. Rf   |    ἰφιγένειαν] τὸ ἰφ. C, ἰφ. μὲν B   |    ἠλέκτρα Rf   |    ἴσως transp. before διὰ Yf2   |    οἱονεὶ Rf   |    3 αὐτὸς] Yf2 (cf. next sch.), αὐτὸς οὗτος B, καὶ αὐτὸς V, οὕτως C, εἶναι οὕτως M, αὐτὸς καὶ οὕτως Rf   |    ὦ παρθένε om. CYf2, ὦ del. Schw.   |    μακρὰν V   |    δὴ] δὲ Rf   

APP. CRIT. 2:   1 ἰφιάνασα C   |    2 ἰφιάνασαν C   |    ὂιον M   |    3 ἠλέκτραν app. M   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.99,18–100,2; Dind. II.41,7–11

COMMENT:   Schwartz’s deletion of ὦ is not mandatory, since the quotation may be a reduced form of 71–72 with internal omission. The same quotation with the ὦ is in Et. Magn. 426,5–9 s.v. Ἐλέκτρα: ἡ παρ’ Ὁμήρῳ Λαοδίκη, διὰ τὸ πολυχρόνιον τῆς παρθενίας, οἷον ἄλεκτρός τις, ὡς Εὐριπίδης, ‘ὦ … παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου’.   

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   

KEYWORDS:  etymology, of proper name   |   citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 22.03 (rec exeg) ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς:  1Ὅμηρος [Hom. Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’.  2Ἰφιγένειαν μὲν οὖν φησὶν τὴν Ἰφιάνασσαν παρ’ Ὁμήρῳ λεγομένην, Ἠλέκτραν δὲ τὴν Λαοδίκην ὑπὸ Ὁμήρου λεχθεῖσαν διὰ τὸ πολυχρόνιον ἴσως τῆς παρθενίας οἷον ἄλεκτρός τις οὖσα,  3ὡς αὐτός φησιν [72]· ‘{ὦ} παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου’.   —AaMlMnRaRbSSa

TRANSLATION:  Homer (writes): ‘Chrysothemis and Laodice and Iphianassa’. He calls Iphigenia the Iphianassa spoken of in Homer, and Electra the Laodice who was mentioned by Homer, because of the long period, perhaps, of her virginity, as if she were an unbedded (a-lectr‑) one; as he himself says (72): ‘Electra maiden for a great length of time’.

LEMMA: all (with ὦ Sa) except ᾧ παρθένοι Rb      REF. SYMBOL: MlRbSa      POSITION: in block before play Aa, between sch. 25.09 and 25.10      

APP. CRIT.:   1 ὅμηρος] καὶ ὅμηρος AaMlMnSa, perhaps Ra, ἃς καὶ ὅμηρος λέγει Rb; om. S    |    first καὶ om. AaSa   |    2 μὲν om. Sa, οὖν perhaps om. Ra   |    φασὶ Aa   |    τὴν add. before παρ’ S   |    λέχθῆσα Ml, λεχθεῖσι Rb   |    ἴσως] ἤδη Sa   |    οἷον om. MnSSa   |    ἄλεκτρα or ἀλέκτρα ambig. Mn   |    3 ὡς αὐτὸς κτλ om. AaMlRaSSa   |    ὡς αὐτὸς] καὶ οὗτος Rb   |    ὦ del. Schw.   |    δὴ] ἂν Rb   |    χρόνον Rb    

APP. CRIT. 2:   1 ἰφιάνασα Ra, φιάνασσα Mn   |    2 ἰγένειαν Aa   |    φησι Sa   |    λεγομένη Mn   |    ἡλέκτραν AaMn   |    ἄλεκτρος] ἀλλ’ ἔκτρα* Ml   |    τίς Ml   |    3 φησὶν Rb   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,7–11 app.

KEYWORDS:  etymology, of proper name   |   citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 22.04 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: τῷ Ἀγαμέμνονι  —VAaAbCrMlMnPcPrRRfSSaYf2GuOxB3aC2

POSITION: s.l., except Ab in upper margin (above line 20)      

APP. CRIT.:   καὶ ὧτινι prep. CrOx, ὧτινι prep. AbPcPrC2, ἤγουν prep. Aa   |    τῷ om. AbPcPrR   


Or. 22.05 (pllgn gloss) ⟨ᾧ⟩: ἀφ’ οὗ τοῦ Ἀγαμέμνονος  —V3GZuYr

POSITION: s.l., except marg. V      

APP. CRIT.:   ἤγουν add. before τοῦ Zu   |    τοῦ om. V3, τοῦ ἀγαμ. om. G   


Or. 22.06 (pllgn gloss) ⟨ᾧ⟩: τούτῳ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 22.07 (pllgn gloss) ⟨παρθένοι⟩: θυγατέρες  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 22.08 (recThom gloss) ⟨ἔφυμεν⟩: ἐγεννήθημεν  —AaAbCrF2MlMnPcRSZcZaZbZlZuYf2Ox

POSITION: s.l., except marg. R      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   

APP. CRIT. 2:   ἐγενήθημεν Ab   


Or. 22.09 (tri metr) ⟨ἔφυμεν⟩: long mark over upsilon  —T

PREVIOUS EDITIONS:  de Fav. 45


Or. 22.10 (rec gloss) ⟨ἐκ μιᾶς⟩: ἤγουν ἀπὸ τῆς Κλυταιμνήστρας  —V1AaAbPcPr

POSITION: s.l., except marg. Ab      

APP. CRIT.:   ἤτοι V   |    ἀπὸ om. AaAbPcPr   

APP. CRIT. 2:   κληταιμ‑ Ab   


Or. 22.11 (rec gloss) ⟨μιᾶς⟩: ἐκ Κλυταιμνήστρας  —MlMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐκ] ἐν κλυταιμνήστ() Ml   


Or. 22.12 (pllgn gloss) ⟨ἐκ μιᾶς⟩: μητρὸς ἀνοσιωτάτης  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 22.13 (pllgn gloss) ⟨μιᾶς⟩: μητρὸς δηλονότι  —CrOxZl

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   δηλ. om. Zl   


Or. 22.14 (pllgn gloss) ⟨μιᾶς⟩: γυναικὸς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 23.01 (pllgn exeg) οὗτος ὁ ποιητὴς τρεῖς λέγει θυγατέρας γεννηθῆναι τῷ Ἀγαμέμνονι, ὁ δὲ Σοφοκλῆς ἐν τῷ δευτέρῳ δράματι [Soph. El. 157] τέσσαρας μετὰ τῆς Ἰφιανάσσης.  —Gu

TRANSLATION:  This poet says that three daughters were born to Agamemnon, but Sophocles in the second play (of the triad, Electra) says four, including Iphianassa (along with the three named in Euripides).

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,12–14

KEYWORDS:  citation of literature other than Homer   |   Sophocles, Electra   


Or. 23.02 (rec exeg) ⟨Χρυσόθεμις⟩: τὴν μὲν Χρυσόθεμιν ἥρπασεν ὁ Ἀπόλλων, τὴν δὲ Ἰφιγένειαν ἔθυσαν τῇ Ἀρτέμιδι κατὰ τὸν χρησμὸν τὸν δοθέντα τοῖς Ἕλλησιν.  —AaPcPrRb

REF. SYMBOL: AaRb      POSITION: preposed to this in R is Rb1 version of sch. 25.04; s.l. Pr; between sch. 4.02 and 5.01 Pc      

APP. CRIT.:   ἤρπαζεν Rb   |    ὁ om. AaPr   |    τῆ δὲ ἰφιγένεα Aa   |    ἔθυσαν om. Pr   |    first τὸν om. PcRb   

APP. CRIT. 2:   ἔθησαν Rb, ἔθησ() Aa   

KEYWORDS:  mythography   


Or. 23.03 (pllgn exeg) ⟨Χρυσόθεμις⟩: καὶ Ὅμηρος [Hom. Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’  —Gu

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  citation of Homer (with direct quotation)   


Or. 23.04 (pllgn metr) ⟨Χρυσόθεμις⟩: δάκτυλος  —Gu

TRANSLATION:   A dactyl (that is, in the three-syllable first foot of the verse).

POSITION: s.l.      


Or. 23.05 (rec artGloss) ⟨Χρυσόθεμις⟩:  —CrF2MnSOx

POSITION: s.l.      


Or. 23.06 (pllgn exeg) ⟨Ἰφιγένεαί τε Ἠλέκτρα τ’⟩: Ἰφιάνασσα καὶ ἡ Λαοδίκη  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 23.07 (rec exeg) ⟨Ἰφιγένειά⟩: τὴν Ἰφιάνασσαν  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The accusative here because the name is extracted without adjustment from a sentence like that in sch. 22.02 Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ.   


Or. 23.08 (rec exeg) ⟨Ἰφιγένειά⟩: ἡ πρὶν Ἰφιάνασσα  —VZu

POSITION: s.l. (misplaced over ἠλέκτρα V)      


Or. 23.09 (pllgn exeg) ⟨Ἰφιγένειά⟩: αὕτη ἐν τῇ Αὐλίδι τῇ Ἀρτέμιδι τέθυται τὰς πνοὰς ἐπισχούσῃ τοῖς Ἕλλησιν ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἀνάγεσθαι ἔμελλον εἰς ἄμυναν τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης.  —Zm

TRANSLATION:  This figure (Iphigenia) was sacrified in Aulis to Artemis because she held back the winds for the Greeks when they were about to sail against the Trojans to avenge the kidnapping of Helen.

REF. SYMBOL: Zm       POSITION: marg.      

KEYWORDS:  mythography   


Or. 23.10 (rec artGloss) ⟨Ἰφιγένειά⟩:  —CrF2MnOx

POSITION: s.l.      


Or. 23.11 (pllgn gloss) ⟨first τ’⟩: καὶ  —Zl

POSITION: s.l.      


Or. 23.12 (rec exeg) ⟨Ἠλέκτρα⟩: παρὰ τὸ ἄλεκτρον αὐτὴν εἶναι διὰ τὸ πολυχρόνιον τῆς παρθενίας  —O

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   πολυχρ[όνιον], with final letters lost in margin.   

KEYWORDS:  etymology, of proper name   


Or. 23.13 (rec exeg) ⟨Ἠλέκτρα⟩: τὴν ἀλλαχοῦ Λαοδίκην  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   For the accusative, see comment on sch. 23.07.   


Or. 23.14 (pllgn exeg) ⟨Ἠλέκτρα⟩: ἡ πρὶν Λαοδίκη  —V3ZuB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ πρὶν] ἡ B3a, ἢ V3 (adding to misplaced 23.08)   


Or. 23.15 (pllgn exeg) ⟨Ἠλέκτρα⟩: 1ἱστοροῦσι τινὲς ὡς Ἠλέκτρα πρῶτον μὲν ἐκαλεῖτο Ἰφιάνασσα, διὰ δὲ τὸ παραταθῆναι εἰς μακρὸν τὸν τῆς παρθενίας αὐτῆς καιρὸν καὶ ἄνανδρον μεῖναι μέχρι πολλοῦ, οὕτως ἐκλήθη,  2ὡς ἔστι συμβαλεῖν τοῦτο ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος·  3ἀπὸ γὰρ τοῦ α̅ στερητικοῦ μορίου [καὶ] τοῦ λέκτρον ἡ κοίτη.   —Gu

TRANSLATION:  Some report that Electra was at first called Iphianassa, but because the period of her maidenhood was long drawn out and she remained without a husband for a long time she was called thus, as this can be inferred from the etymology of the name. For (it is formed) from the alpha-privative particle and ‘lektron’ meaning ‘marriage-bed’.

APP. CRIT.:   3 καὶ lost to cut margin   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,14–19

KEYWORDS:  etymology, of proper name   


Or. 23.16 (rec artGloss) ⟨Ἠλέκτρα⟩:  —CrF2MnOxYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ox   


Or. 23.17 (pllgn gloss) ⟨second τ’⟩: καὶ  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 24.01 (vet exeg) ἄρσην τ’ Ὀρέστης: τὸ ἄρσην Ὁμηρικῶς, ὡς τὸ [Hom. Od. 1.1] ‘ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα’.  —MOVCAaMnRS

TRANSLATION:   The word ‘arsēn’ (‘male’) is used in Homeric fashion, as (seen in) the phrase ‘Muse, speak of the man’.

LEMMA: C(ὀρέστην), Aa ([ἀρ(?)]ση τ’ ὀρέστην)      POSITION:  marg. MR, intermarg. C, s.l. VS; in block before play Aa      

APP. CRIT.:   τὸ ἄρσην om. V   |    ἄρσην τ’ M   |    τὸ] τὸν C   

APP. CRIT. 2:   ἔνεπε MVMn   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,3–4

COMMENT:   This note seems to allude to the discussions of the sense of ἄνδρα in Od. 1.1 (whether it should be taken as ‘brave’ or ‘man (= male rather than female)’).   

KEYWORDS:  citation of Homer (with direct quotation)   |   Ὁμηρικός/Ὁμηρικῶς   


Or. 24.02 (pllgn gloss) ⟨ἄρσην⟩: ἀνὴρ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 24.03 (rec gram) ⟨ἄρσην⟩: Αἰολικῶς  —Rfr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   αἰολικ() Rfr, which could alternatively be αἰολικόν (but see next)   


Or. 24.04 (pllgn gram) ⟨ἄρσην⟩: ἄρρην μὲν κοινὸν ἄρσην δὲ Αἰολικῶς τροπῇ τοῦ ρ εἰς σ ὡς τὸ πυρρὸς πυρσὸς καὶ θαρρῶ θαρσὸς.  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      

COMMENT:   This and the previous note reflect a strange view (or confusion). The standard doctrine is that ‑ρρ‑ forms are Attic vs. the common ‑ρσ‑ forms (e.g. Etym. Gud. s.v. θαρσῆσαι, Thom. Mag., Ecl. vocum att. s.v. θαρρῶ). The shift of rho to sigma is nowhere else (to my current knowledge) described as Aeolic.   


Or. 24.05 (rec artGloss) ⟨ἄρσην⟩:  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 24.06 (pllgn gloss) ⟨τ’⟩: καὶ  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 24.07 (pllgn artGloss) ⟨Ὀρέστης⟩:  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 24.08 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἀπὸ μιᾶς  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 24.09 (pllgn gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἀπὸ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 24.10 (pllgn gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἤγουν τῆς Κλυταιμνήστρας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 24.11 (pllgn artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 24.12 (pllgn exeg) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: διὰ τὴν μοιχείαν καὶ τὸν φόνον  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 24.13 (rec gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: μιαρωτάτης  —AaAbMlMnPcPrSYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ‑τάτην S   

APP. CRIT. 2:   μαρωτάτης Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,20


Or. 24.14 (moschThom gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: ἀδικωτάτης  —XXaXbYYfGGrZZaZbZlZmT*CrZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    -ώτατος a.c. Y   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,20


Or. 24.15 (pllgn gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: τῆς ἀδίκου  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 25.01 (25–26) (pllgn paraphr) ἥτις ἀπέκτεινεν τὸν πόσιν καὶ τὸν ἄνδρα τὸν ἑαυτῆς δηλόνοτι τῷ ἀπείρῳ περιβαλοῦσα ὑφάσματι. —C2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   ἐαυτῆς C2   


Or. 25.02 (rec gloss) ⟨ἣ⟩: ἥτις ἡ Κλυταιμνήστρα  —VAaMnRfrB3aZl

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἥτις] ἤγουν Aa, om. MnRfB3a   


Or. 25.03 (rec gloss) ⟨ἣ⟩: καὶ ἥτις  —CrMnPcSGOxYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. GPcYf2   


Or. 25.04 (pllgn gloss) ⟨ἣ⟩: ἡ μήτηρ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 25.05 (rec gloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν αὐτῆς  —F2RS

POSITION: marg. R, s.l. F2S      

APP. CRIT.:   παῖδα add. S   

COLLATION NOTES:   F2 obscure.   


Or. 25.06 (rec gloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν ἄνδρα αὐτῆς  —Ab2CrMlPcPrROx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx, ἤτοι prep. Ab2   |    αὐτῆς om. CrROx, transp. before ἄνδρα Ml   


Or. 25.07 (thom gloss) ⟨πόσιν⟩: ἄνδρα  —ZZaZbZlZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.08 (rec artGloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 25.09 (vet exeg) ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι: 1ἡ γὰρ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ὕφανεν οὔτε ταῖς χερσὶν οὔτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχοντα,  2ὅπως μὴ Ἀγαμέμνων ἀμύνασθαι δύναιτο τοὺς φονεύοντας.   —MBVCAaMlRb1Rb2RfRwS

TRANSLATION:   For Clytemnestra wove a chiton that had no opening either for the hands or for the head, so that Agamemnon would be unable to ward off his killers.

LEMMA: MC, ἀπείρῳ περιβαλοῦσα Rb2, ἣ πόσιν ἀπείρω BVAaMlRf(ἢ VAaRf), ἣ δὲ πόσιν ἀπείρω S, ω πόσιν ἀπείρω Rw (ω sic Rw)r      REF. SYMBOL: MBVRb2Rf      POSITION: marg. M; Rb1 preposed to sch. 23.02, with a ref. to 23; Rb2 in the normal sequence; follows 25.10 MlS; follows sch. 28.13 Rw; follows 22.03 Aa, in block before play      

APP. CRIT.:   1 γὰρ] δὲ AaMlRb1S   |    ὕφανεν] τὸν ἀγαμέμνονα ἐνέδυσεν V   |    ταῖς χερσὶν] τὴν σχέσιν Rb1   |    οὔτε τῇ] ἢ Rb2   |    ἔχοντα ἔκδυσιν transp. Rb2   |    2 μὴ ἀγαμ. ἀμύν.] ὁ ἀγαμέμνων ἐνδυσάμενος τοῦτον μὴ ὁρᾶν μήτ’ ἀμύν. AaMlRb1S (ὁ om. R, ἐκδυσ‑ R, τοῦτον ἡμορᾶν μήτε Ml)   |    ἀγαμ. μὴ transp. V   |    δύναιτο] Schw., δύναται MCAaMlRb1Rb2S, δύνητο V, δύνηται BRfRw   |    φονευτάς AaRb1S    

APP. CRIT. 2:   1 κλυτεμν‑ M   |    ἔκδησιν Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,5–7; Dind. II.42,1–3


Or. 25.10 (vet exeg) καὶ ἄλλως:  1ἀντὶ τοῦ χιτῶνι.  2ἄπειρον ὃ οὐκ ἦν διαπερᾶσαι χερσὶν ἢ κεφαλῇ, ὥσπερ ἄπειρον δίκτυόν φασιν.  3καὶ Αἰσχύλος δέ φησιν [Aesch. TrGF fr. 365 Radt]· ‘ἀμήχανον τέχνημα καὶ δυσέκδυτον’.  4καλῶς δὲ τὸ πόσιν· εἰ γὰρ εἶπε τὸν ἐμὸν πατέρα, δι’ ἑαυτὴν ἐδόκει ἂν κατηγορεῖν τῆς μητρός.   —MCAaMlRaRbRfbRwS, partial BVRfa

TRANSLATION:   (Woven garment) meaning chiton. ‘Apeiros’ meaning that which it was impossible to pass through with hands or head, as people speak of a (fishing or hunting) net as ‘apeiros’. And Aeschylus too says ‘an artful device impossible to deal with and hard to get out of’. Well-chosen here the word husband (‘posin’): for if she had said ‘my father’ she would have seemed to accuse her mother on her own behalf.

LEMMA: MC(om. καὶ)Rb(add. ἢ πόσιν ἀπείρῳ), ἢ πόσιν ἀπείρω AaMlS      REF. SYMBOL: Ml      POSITION: marg. M; cont. from prev. BRfaRw(add. δὲ); Rfb later in block, in disordered series, between sch. 21.02 and 28.02; between 24.01 and 22.03 Aa, in block before play; precedes prev. in MlS      

APP. CRIT.:   1–2 ἀντὶ … φασιν om. BVRfa   |    1 ἀντὶ τοῦ χιτῶνι om. AaMlRaRbRfbRwS; ἀντὶ τοῦ om. Rw   |    τοῦ om. C   |    2 ἄπειρος S, ἀπείρω Rw (ἀπείρῳ conj. Schw.)   |    ὃ] ᾧ CRw, ὡς M   |    ἦν] ἔστι Rw   |    διαπερᾶσαι] πέρας MCRw   |    ἢ add. before χερσὶν RaRbRfbS   |    ὥσπερ … φασιν om. Rfb   |    3 καὶ αἰσχύλος … δυσέκλυτον here V, transp. to end others, except om. Rfb   |    first καὶ om. MCRfa   |    δὲ om. AaMlRbS   |    ἀμήχανον] ἀμή / ἐφύλαξεν Ml (end of verso, beginning of verso)   |    τέχνημα Rw (conj. Nauck TGF ed. 1, p. 87 on Aesch. fr. 365), τεύχημα MBVCRfa, εὐτύχημα AaMlRaRbS   |    second καὶ om. AaRaRbS   |    δυσέκδυτον Nauck (TGF ed. 1, Addenda, p. XIV) and Dind. (cf. ἔκδυσιν in prev.), δυσέκλυτον all except δισέκλιτον Ml, δυσέκβλητον Rw   |    4 τὸ] εἷπεν ἣ BV, εἶπεν ἢ Rfa, om. Rfb   |    πόσιν] ποίησιν C   |    εἰ] οὐ Aa   |    γὰρ] δὲ Rb   |    τὸν om. Rfb   |    δι’ ἑαυτὴν transp. after ἂν V, om. Rfb   |    ἔδοξεν V   |    ἂν V, om. others   |    τῆς μητρὸς] τοῦ πατρὸς S   

APP. CRIT. 2:   2 διαπεράσαι RfbS   |    κεφαλὴ Aa, κεφαλὴν Ml   |    δίκτυον φασὶν Ml   |    3 εὐτύχοιμα Rb   |    4 καλαλῶς S   |    εἰ] ἡ Ml   |    εἶπεν M   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,8–12; Dind. II.42,3–7

COMMENT:   Compare Joannes Philoponus, in Aristot. Physic., CAG 16:390,19–21 ὥσπερ καὶ τὸν κύκλον ἄπειρόν φαμεν τῷ μὴ ἔχειν πέρατα, καὶ ‘χιτῶνα ἄπειρόν’ φασι τὸν μὴ ἔχοντα διαίρεσιν, ‘ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι’; Et. Magn. 120,445–50 s.v. ἄπειρος: ὁ μὲν ἀμαθὴς, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν πεῖραν· ὁ δὲ μέγας, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν πέρας, ἄπερος καὶ ἄπειρος. λέγει δὲ Ὦρος, ὅτι σημαίνει χιτῶνα διέξοδον μὴ ἔχοντα, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Πολυξένῃ, ‘χιτών σ’ ἄπειρος ἐνδυτήριος κακῶν’, καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ ἐν Ὀρέστῃ, ‘ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι’.   

KEYWORDS:  citation of literature other than Homer (with direct quotation)   |   Aeschylus   |   καλῶς (in praise of poet’s or character’s use of a word or phrase)   


Or. 25.11 (rec exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: διὰ τὸ μήτε ταῖς χερσὶ μήτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχειν, ᾧ πέρας οὐκ ἦν  —Pr

APP. CRIT.:   ταῖς] τοῖς Pr   


Or. 25.12 (pllgn exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: διὰ τὸ μήτε ταῖς χερσὶ μήτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχειν ὡς παρ’ Αἰσχύλῳ  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 25.13 (thom exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: μὴ ἔχοντι διεξόδους κεφαλῆς καὶ χειρῶν  —ZZaZbZlZmTGu

TRANSLATION:  (‘Apeirōi’, ‘limitless’, here means) ‘not having openings for the head and arms’.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διεξ. ἔχοντι transp. Gu   |    διέξοδον T   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,22–23


Or. 25.14 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: μὴ ἔχοντι πέρας  —OVAb2KMlPcPrRSB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ prep. V   |    ἔχοντα   |    κε(φα)λῆς καὶ χειρῶν add. K   


Or. 25.15 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: τῷ ἀτραχηλώτῳ  —VYr, app. F

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ om. Yr   |    ἀτραχηλώτω Yr, app. p.c. F, ἀτραχηώτ() app. V, ἀτραχηώτω app. a.c. F   

COMMENT:   For ἀτράχηλος in this context cf. ps.-Apollodorus, Bibl. epit. 6.23a: Ἀγαμέμνων δὲ καταντήσας εἰς Μυκήνας μετὰ Κασάνδρας ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας· δίδωσι γὰρ αὐτῷ χιτῶνα ἄχειρα καὶ ἀτράχηλον, καὶ τοῦτον ἐνδυόμενος φονεύεται, καὶ βασιλεύει Μυκηνῶν Αἴγισθος· κτείνουσι δὲ καὶ Κασάνδραν. Perhaps ἀτραχηλώτω is a corruption of ἀτράχηλος, since it is not a likely formation: this unattested word (‘not provided with a neck-hole’?) would imply a unattested verb *ἀτραχηλόω.   

KEYWORDS:  rare word   


Or. 25.16 (recMosch gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: κυκλοτερεῖ  —SaXXaXbT+YYfGGrZcAa3

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.41,22


Or. 25.17 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀδιεξιτήτῳ  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 25.18 (pllgn paraphr) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀπεράστῳ, πέρας καὶ διέξοδον μὴ ἔχοντι  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 25.19 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀδιεξοδεύτῳ  —RwGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.20 (pllgn gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀπεράτῳ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 25.21 (pllgn gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀτρυπήτῳ  —L2Zu

POSITION: s.l.      


Or. 25.22 (rec exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: τροπικὴ λ(έξις)· ἀπεράντῳ, ἀπλέτῳ  —Pr

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   very faint, abbrev. obscure; cannot rule out τροπικὴ (or ‑ὼς with incorrect accent?) λ(έγεται)   


Or. 25.23 (rec gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: σκεπάσασ’  —AbMl

POSITION: s.l.      

APP. CRIT. 2:   σπεπάσασα Ml   


Or. 25.24 (recThom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ἐνδύσασα  —AaCrL2PcPrRRwZZmZuTGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    τὸ ἱμάτιον add. Pr, ἱμάτιον add. Pc   


Or. 25.25 (thom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: περικαλύψασα  —ZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.26 (pllgn gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: app. περιδιδοῦσα  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 25.27 (pllgn gram) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ὡς τὸ περίβαλε τὸν ἅγιον τοῖς δεσμοῖς  —Gu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   No parallel for this phrase in TLG texts.   

COLLATION NOTES:   Cross prefixed Gu.   


Or. 25.28 (rec gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἐνδύματι  —VAb2CrMlMnSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   


Or. 25.29 (recThom gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: χιτῶνι  —VF2SaZZaZlZmZbZuGuYf2

POSITION: s.l. (misplaced above 24 ἀνοσιωτάτης Sa)      

COLLATION NOTES:   Cross prefixed Gu.   


Or. 25.30 (rec gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: πετάσματι  —S

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πέπασμα (sic) S, corr. Mastr.   


Or. 25.31 (mosch gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἱματίῳ  —XXaXbT+YYfGGrZcAa

POSITION: s.l.      


Or. 25.32 (rec exeg) ⟨ὑφάσματι⟩: περιβολ(ῇ)· τὸ ἱμάτιον καὶ περιβολή  —Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   περιβολ() Pr   


Or. 25.33 (pllgn gram) ⟨ὑφάσματι⟩: ὕφασμα τὸ ὑφανθέν  —Zm

POSITION: marg.      


Or. 26.01 (26–27) (rec rhet) τὸ παρὰ τοῖς ῥήτορσιν λεγόμενον παράλειψις καὶ παρασιώπησις  —Sa

TRANSLATION:   The (schema) called among the rhetors ‘paraleipsis’ (leaving out, omission) or ‘parasiōpēsis’ (refraining from stating).

POSITION: marg.      

APP. CRIT. 2:   παράληψις Sa   

KEYWORDS:  παράλειψις   |   παρασιώπησις   


Or. 26.02 (rec exeg) ⟨ἔκτεινεν⟩: ἐφονεύθη ὁ Ἀγαμέμνων ὡς [3–4 letters] βοῦς ἐπὶ φάτνης  —Mn

POSITION: in lower margin of fol. 10 (Or. 30–41)      

APP. CRIT.:   damage, perhaps either ἤγετ() or ὅμηρ(ος), but neither seems fully compatible with the traces   

COMMENT:   Cf. Od. 4.535, 11.411, ὥς τίς τε κατέκτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. In later Greek the genitive is common in the phrase βοῦς ἐπὶ φάτνης.    


Or. 26.03 (rec gloss) ⟨ἔκτεινεν⟩: καὶ ἐφόνευσεν  —AaCrF2MnOxY

POSITION: s.l., except marg. Y      

APP. CRIT.:   καὶ om. F2Y   


Or. 26.04 (mosch paraphr) ὧν δ’ ἕκατι: ἤγουν ὧν χάριν ἔκτεινε δηλονότι, οὐ καλὸν ἐστὶν ἐμοὶ λέγειν παρθένῳ οὔσῃ  —XaXbT+YYfGGr

LEMMA: T       POSITION: s.l., except T      

APP. CRIT.:   ἤγουν and δηλονότι and ἐστὶν om. G   


Or. 26.05 (pllgn exeg) 1ὧν δὲ τρόπων χάριν ἐφόνευσε τοῦτον οὐ καλὸν καὶ οὐ σεμνὸν πρᾶγμα ὑπάρχει λέγειν ἐμοὶ τῇ παρθένῳ.  2ἐῶ τοῦτο ἄλεκτον ἐν τῷ κοινῷ ὥστε σκοπεῖν καὶ νοεῖν τοῦτο.  3πάντες γὰρ ἐγίνωσκον τὴν μοιχείαν.   —Y2Yf

TRANSLATION:  ‘And to say because of what traits (of her behavior) she murdered this man is a thing not decent and not dignified for me, a virgin. I leave this detail unspoken in public, for people to consider and identify this.’ (She says this) because everyone knew of the adultery.

POSITION: marg. Y2      

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   


Or. 26.06 (rec gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: ἐφονεύθη  —Rw

POSITION: s.l.      


Or. 26.07 (pllgn gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: ἐφόνευσεν ἐκεῖνον  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 26.08 (thom gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: ἔκτεινε  —ZbZlZmT

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ‑εν Zm   


Or. 26.09 (pllgn gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: ἔκτεινε τοῦτον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 26.10 (rec gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: ἐγέγονε —R

POSITION: s.l.      


Or. 26.11 (rec gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: γέγονε ταῦτα —CrMlMnSOx

POSITION: s.l.      


Or. 26.12 (rec gloss) ⟨ὧν δ’ ἕκατι⟩: χάριν τίνος  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 26.13 (rec gloss) ⟨ὧν⟩: τίνων  —VF

POSITION: s.l.      


Or. 26.14 (pllgn gloss) ⟨ὧν⟩: ἀνθ’ —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 26.15 (pllgn gloss) ⟨ὧν⟩: καὶ ὧντινων  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 26.16 (recThom gloss) ⟨ἕκατι⟩: ἕνεκα —VAbPcPrZZa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἕνεκεν AbPcZZa   


Or. 26.17 (recThom gloss) ⟨ἕκατι⟩: χάριν —VAaF2MlMnRwSCrOxZZbZlZmTZcB3aC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   


Or. 26.18 (rec gloss) ⟨παρθένον⟩: ἐμὲ οὖσαν —AaMlMnPcRS

LEMMA: παρθένω in text Ml       POSITION: s.l.      


Or. 26.19 (rec gloss) ⟨παρθένῳ⟩: λείπει ἐμοὶ ὡς οὔσῃ  —PrB3a

LEMMA: παρθένω s.l. Pr, παρθέν** B3a      POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὔσῃ ἐμοὶ transp. B3a   

KEYWORDS:  λείπει   


Or. 26.20 (rec gloss) ⟨παρθένω⟩: ἐμοὶ  —V3Rw

POSITION: s.l.      


Or. 26.21 (rec gloss) ⟨παρθένω⟩: οὔσῃ ἐμοὶ παρθέν()  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὖσαν Sa   


Or. 26.22 (thom exeg) ⟨παρθένον⟩: οὐ γὰρ προσήκει παρθένοις μοιχείας καὶ μιασμάτων ἀνόμων μεμνῆσθαι. —ZZaZbZlZmTGu

TRANSLATION:   For it is not proper for maidens to mention adultery and unlawful acts of impurity.

POSITION: s.l., except T      

APP. CRIT. 2:   παρθένοις] θένοις Za   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.42,8–9

COLLATION NOTES:   Zm does not omit ἀνόμων (contra Günther) 1995: 301.   


Or. 26.23 (pllgn gloss) ⟨λέγειν⟩: ὑπάρχει  —B3aYfZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὐ καλὸν prep. B3a   


Or. 26.24 (pllgn gloss) ⟨λέγειν⟩: ὀνομάζειν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 27.01 (pllgn gloss) ⟨οὐ καλὸν⟩: οὐκ ἐπαινετὸν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 27.02 (pllgn gloss) ⟨καλόν⟩: σεμνὸν  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 27.03 (thom gloss) ⟨καλόν⟩: ἐστί —ZZbZlZmT

POSITION: s.l.      


Or. 27.04 (rec gloss) ⟨ἐῶ⟩: καταλιμπάνω  —AaAb2CrPcPrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 27.05 (thom gloss) ⟨ἐῶ⟩: ἀφίημι  —ZZaZbZlTGuGC2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ ἀφίω(?)C2   


Or. 27.06 (pllgn gloss) ⟨ἐῶ⟩: σιγῶ —F2

POSITION: s.l.      


Or. 27.07 (recMoschThom gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: ἄδηλον —VMlPrXXaXbGrZbZlZmZuT*YB3a

POSITION: s.l. except marg. B3a      

APP. CRIT. 2:   σὸν δῆλον Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.42,9


Or. 27.08 (pllgn gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: ἄρρητον —V3Gu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.42,10


Or. 27.09 (rec rhet) ἀσαφὲς: κατὰ παράλειψιν ἀγνώριστον καὶ κατὰ παρασιώπησιν —Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   παράληψιν Mn   

KEYWORDS:  παράλειψις   |   παρασιώπησις   


Or. 27.10 (rec gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: καὶ ἄγνωστον  —SCrOx

POSITION: s.l.      


Or. 27.11 (thom gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: σκοτεινὸν  —ZZaZbZlZmTGu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.42,9


Or. 27.12 (thom gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: ἀνόητον —ZbZlZm

POSITION: s.l.      


Or. 27.13 (pllgn gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: ἀνεκδιήγητον —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 27.14 (pllgn gloss) ⟨ἀσαφὲς⟩: ἀνερμήνευτον —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 27.15 (rec gloss) ⟨ἐν κοινῷ σκοπεῖν⟩: ἐν τῷ μέσῳ σκοπεῖσθαι  —V3Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   σκοπεῖσθαι om. V3   


Or. 27.16 (rec exeg) ⟨ἐν κοινῷ σκοπεῖν⟩: παρὰ τοῖς κοινοῖς ὥστε καὶ σκοπεῖσθαι —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 27.17 (pllgn gloss) ⟨κοινῷ⟩: ἤγουν τῷ λαῷ —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 27.18 (pllgn gloss) ⟨κοινῷ⟩: δήμῳ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 27.19 (rec artGloss) ⟨κοινῷ⟩: τῷ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 27.20 (recMosch gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: ὥστε  —MnSXXbT+GGuYf2V3CrF2L2OxB3a

POSITION: s.l., and also repeated in marg. B3a      


Or. 27.21 (rec gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: νοεῖν  —SYf2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   καὶ prep. S   


Or. 27.21a (rec gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: καὶ ἐπιτηρεῖν  —Ml

POSITION: s.l.      


Or. 27.22 (mosch gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: σκοπεῖσθαι  —XXaXbYfGrZc

POSITION: s.l.      


Or. 27.23 (tri gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: λογίζεσθαι  —T

POSITION: s.l., cont. 27.20 (ὥστε)      


Or. 27.24 (pllgn gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: γνωρίζειν  —V3

POSITION: s.l., cont. 27.20 (ὥστε)      


Or. 27.25 (pllgn gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: λέγειν —F2Zu

POSITION: s.l.; cont. 27.20 (ὥστε) F2      

APP. CRIT.:   ὥστε om. F2   


Or. 27.26 (pllgn gloss) ⟨σκοπεῖν⟩: τηρεῖν —Zl

POSITION: s.l.      


Or. 28.01 (pllgn rhet) προδιόρθωσις  —ZmGu

POSITION: marg. Zm; above 29 πείθει Gu      

KEYWORDS:  προδιόρθωσις   


Or. 28.02 (vet exeg) Φοίβου δ’ ἀδικίαν μέν:  1ἐν ἤθει ταῦτα·  2φησὶ μὲν γὰρ οὐ κατηγορήσειν τοῦ θεοῦ,  3ὅμως γε μὴν ὕστερον ὑπερπαθήσασα καταβοᾷ τοῦ Ἀπόλλωνος  4καὶ δι’ ὧν ἐδόκει μὴ κατὰ τοῦ Ἀπόλλωνος λέγειν, διὰ τούτων ἐλέγχεται αὐτοῦ κατηγοροῦσα.   —MBVCMlRaRbRfaRfbS

TRANSLATION:  These words she says ironically. For she says she will not accuse the god, but nevertheless later on becoming very distressed she decries Apollo, and through the very words in which she seemed not to speak against Apollo she is proven to be accusing him.

LEMMA: MBCRa(μὲν om.)Rb, φοίβου δ’ ἀδικίαν V(φοίφου)RaRfa(τ’)Rw, ἀδικίαν Rfb, φοίβου δ’ ἀδικίαν μέντοι δεῖ κατηγορεῖν Ml, ἀδικίαν τί δεῖ λέγειν S      REF. SYMBOL: MBVMlRaRb      POSITION: follows sch. 10.11 RwSa, follows sch. 25.10 (Rfa version) Rfa, (Rfb version) Rfb      

APP. CRIT.:   1 ἐν ἤθει ταῦτα om. MlRaS   |    ταῦτα νοητέον VRw   |    2 φασὶ MC, φαμὲν Sa   |    μέν γὰρ] μὲν Rfa (and punctuates after this, not before φησὶ), γε μὴν MlRaRbS, γοῦν Rfb   |    γὰρ οὐ] γὰρ ὡς οὐ δεῖ VRw   |    κατηγορήσας M, κατηγορῆσαι Rw   |    3 μὴν] μὲν CS et perhaps M (washed out)   |    ὑπερμαθ‑ (sic) M   |    -ήσασα βοᾶ corr. to –ησα καταβοᾶ M, acc. to Schw. (washed out)   |    καταβῶ app. Rfa, καταβᾶ app. Rfb   |    3–4 τοῦ ἀπόλλ. … κατηγοροῦσα] αὐτοῦ Rfb   |    4 καὶ δι’ … ἀπόλλωνος om. M, καὶ δι’ … λέγειν om. Ra   |    καὶ δι’ ὧν] δι’ ὧν δὲ CMlSSa   |    δοκεῖ MlSa   |    κατὰ τοῦ ἀπόλλωνος] κατὰ ἀπόλλωνος Sa, κατ’ αὐτοῦ BVRfaRw   |    λέγειν om. MlS   |    διὰ τοῦτον CRw   |    κατηγοροῦσα αὐτοῦ transp. VRw   |    αὐτοῦ] αὐτῶν Sa   

APP. CRIT. 2:   3 κατὰ βοᾶ Ml   |    ἀπόλλωνος] ἀπώλλωνος a.c. Rb, ἀπόλλονος S   |    4 ἐλέγχθηται Ml   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,13–16; Dind. II.42,18–21

KEYWORDS:  ἐν ἤθει   


Or. 28.03 (rec exeg) 1ἐν ἤθει ταῦτα·  2ὅμως δι’ ὧν δοκεῖ μὴ κατηγορεῖν ἐλέγχεται κατηγοροῦσα τοῦ Ἀπόλλωνος.   —Pr

KEYWORDS:  ἐν ἤθει   


Or. 28.04 (pllgn exeg) 1τὴν δὲ ἀδικίαν τοῦ Φοίβου τί δεῖ κατηγορεῖν;  2ὁ γὰρ Φοῖβος προσέταξε φονεῦσαι τὴν Κλυταιμνήστραν, ἔκτοτε δὲ οὐκ ἐβοήθησέ τι τὸν Ὀρέστην.  3ὅμως δὲ οὐ πρέπον ἐστὶ κατηγορεῖν τὸν Ἀπόλλωνα εἰς ὅπερ ἔπραξεν.   —Y2Yf2

TRANSLATION:   What need is there to condemn the injustice of Phoebus? For Phoebus ordered the killing of Clytemnestra, but thereafter he did not give any aid to Orestes. But nevertheless it is not proper to condemn Apollo for what he did.

POSITION: s.l. Y2      

APP. CRIT.:   1 τὴν δὲ … κατηγορεῖν om. Y2   |    τι om. Y2   |    3 πρέπον ἐστὶ Y2, πρέπει Yf2   

APP. CRIT. 2:   3 ἔπραξε Yf2   

COLLATION NOTES:   Yf with cross.   


Or. 28.05 (pllgn exeg) ⟨Φοίβου δ’ ἀδικίαν⟩: ἀντὶ τοῦ Φοῖβον ὑπολαμβάνειν ἄδικον  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 28.06 (pllgn gram) ⟨Φοίβου δ’ ἀδικίαν⟩: ὡς τὸ κατηγορῶ σου ἀμαθίαν —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 28.07 (pllgn rhet) ⟨Φοίβου δ’ ἀδικίαν⟩: κατὰ παράλειψιν  —V2

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  παράλειψις   


Or. 28.08 (recThom gloss) ⟨Φοίβου⟩: Ἀπόλλωνος  —AaAb2MlMnPcSZZaZbZlGuCrOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τοῦ prep. CrOx, τοῦ prep. S, ἤγουν τοῦ prep. Aa    


Or. 28.09 (rec gram) ⟨Φοίβου⟩: φα⟨ο⟩βίου —Pr

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   φοιβίου s.l. Pr   

COMMENT:   Cf. Et. Gud. (Sturz) s.v. Φοῖβος, παρὰ τὸ φάος ὃ δηλοῖ τὴν λαμπρότητα, φαόβιος, φοίβιος, καὶ συγκοπῇ φοῖβος, ὁ λαμπρότοξος.   

KEYWORDS:  etymology, of proper name   


Or. 28.10 (rec gloss) ⟨Φοίβου⟩: ἢ κατὰ τοῦ —Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   σοῦ Pr   


Or. 28.11 (rec artGloss) ⟨Φοίβου⟩: τοῦ —F2S

POSITION: s.l.      


Or. 28.12 (rec artGloss) ⟨ἀδικίαν⟩: τὴν —AbF2PcPrMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἢ prep. Pr   


Or. 28.13 (vet paraphr) τί δεῖ κατηγορεῖν:  1τὸ ἀκόλουθον ἦν·  2ὁ δὲ Ἀπόλλων οὐκ ἄδικος μέν, ὅμως πείθει Ὀρέστην ἀποκτεῖναι τὴν μητέρα.   —MBVCMlRaRbRfRwS

TRANSLATION:   The (simple) word order was: Apollo is not unjust, to be sure; nevertheless he persuades Orestes to kill his mother.

LEMMA:  MC      REF. SYMBOL: M      POSITION: intermarg. M; cont. from 28.02 BVMlRbRfRwS (add. δὲ all except S)      

APP. CRIT.:   1–2 ἀκόλουθον ἦν· ὁ δὲ om. Rb   |    1 ἀκολουθοῦν MC   |    ἦν] μὲν ἦν VRw, οὕτως MlRaS   |    2 ἄδικα Rf, ἀδίκως RaRb, ἀδικῆ Ml   |    ὅμως κτλ om. MlRaS, all cont. instead with sch. 31.02   |    ὅμως] οὐδὲ Rb   |    μητέρα αὐτοῦ VRw   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,17–18; Dind. II.42,21–43,1


Or. 28.14 (thom exeg) ⟨τί δεῖ κατηγορεῖν⟩:  1οὐ γὰρ παρὰ θεοῖς ἀδικία.  2ἀγαθῶν γὰρ δωτῆρές εἰσι.  3τοῦτο δὲ λέγει ὥσπερ δυσχεραίνουσα διὰ τὴν τοῦ ἀδελφοῦ μανίαν·  4δοκεῖ γὰρ τοῦτο λογιζομένη, ὡς εἰ δικαίως παρὰ τοῦ Φοίβου ὁ τῆς μητρός φόνος ἐθεσπίσθη Ὀρέστῃ, οὐκ ἔδει τοῦτον μανῆναι θεῷ ὑπακούσαντα.   —ZZaZbZlZmTGu

TRANSLATION:   For there is no injustice in the gods. For they are givers of good things. But she says this as if disgruntled because of the madness of her brother. For she seems to be reasoning thus, that if the murder of his mother was justly proclaimed in an oracle to Orestes by Phoebus, then he should not have gone mad after obeying a god.

REF. SYMBOL: Zb(to ἀδικίαν)ZlZmT      POSITION: s.l. ZZa; 1–2 s.l., 3–4 in marg. T      

APP. CRIT.:   1 παρὰ] om. Zb, πρέπει Matt.   |    θεῶν T   |    3 δὲ om. T   |    ὥσπερ] ὡς a.c. Z, om. Zb   |    4 εἰ* (erasure) Za   |    θεῷ] θεῶν Zm   

APP. CRIT. 2:   2 εἰσίν T   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,4–8

COLLATION NOTES:   Zl barely legible in parts.   


Or. 28.15 (mosch exeg) ⟨τί⟩: κατὰ τί, ἀντὶ τοῦ οὐδέν  —XXaXbT+YYfGrZc

TRANSLATION:  ‘In what respect?’, equivalent to ‘not at all’.

POSITION: s.l. except X, which also has κατὰ alone s.l      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ οὐδέν om. Zc   |    ἀντὶ τοῦ om. T   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,8


Or. 28.16 (rec gloss) ⟨δεῖ⟩: πρέπει —SGuCrOxYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. SCrOx   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,9


Or. 28.17 (pllgn gloss) ⟨δεῖ⟩: χρεία ὑπάρχει —ZlZu

POSITION: s.l.      


Or. 28.18 (rec gloss) ⟨δεῖ⟩: ἐμὲ —PrSB3a

POSITION: s.l.      


Or. 28.19 (mosch gram) ⟨κατηγορεῖν⟩:  1κατηγορεῖ τὸ σκυλάκιον τὸ προελθὸν πρῶτον τῆς μητρὸς τὸν πατέρα, ἀντὶ τοῦ δεικνύει ἐν ἑαυτῷ.  2κατηγορεῖν καὶ τὸ κατά τινος ἀγορεύειν.  3καὶ ἔχει τὴν σύνταξιν ἀπὸ γενικῆς εἰς αἰτιατικὴν, οἷον κατηγορῶ σου φόνον, κατηγορῶ σου ἀδικίαν.  4καὶ ἔστι μὲν ἡ τετελεσμένη σύνταξις αὐτοῦ αὕτη.  5ἔστι δ’ ὅτε καὶ μετὰ γενικῆς μόνης λέγεται.  6τὸ τοιοῦτο δὲ καὶ ἐν ἄλλοις συμβαίνει πλείστοις.  7οἷον τὸ προσέχω ἐντελῶς λεγόμενον ἐν τῷ λόγῳ ἔχει καὶ τὸν νοῦν, οἷον προσέχω τὸν νοῦν τοῖς λεγομένοις.  8λέγεται δὲ καὶ προσέχω τοῖς λεγομένοις χωρὶς ἐκείνου.  9καὶ τὸ φθονῶ ἐντελῶς μὲν ἔχον τῆς συντάξεως ἀπὸ δοτικῆς εἰς γενικὴν συντάσσεται οἷον φθονῶ σοι τοῦδε.  10λέγεται δὲ καὶ φθονῶ σοι μόνον καὶ ἔτι φθονῶ τῆς σῆς ἀρετῆς.   —XXaXbT+YYfGGr

TRANSLATION:  The first pup that emerges from his mother accuses (‘katēgorei’) the father, in the sense ‘makes obvious in itself’. ‘Katēgorein’ also means to speak against someone. And it governs syntax with the genitive shifting to the accusative, for example, ‘I accuse you (genitive) of murder (accusative)’, ‘I accuse you (genitive) of injustice (accusative)’. And this is the complete form of the syntax of it. But sometimes it is used with the genitive alone. This sort of usage occurs also in very many other instances. For example, ‘prosechō’ (‘I apply’) when it is spoken in its complete form of syntax has also ‘the mind’ (‘ton noun’) in the phrase, as in ‘I apply my mind to (pay attention to) what is being said’. But there is also the expression ‘I attend to (‘prosechō) what is being said’ without that (‘ton noun’). Also, ‘phthonō’ (‘I envy, begrudge’) when in its full syntax is construed with the dative shifting to the genitive, as in ‘I begrudge you (dative) this thing (genitive)’. But there is also the expression ‘I begrudge you (dative)’ alone and furthermore ‘I am envious of your virtue (genitive)’.

LEMMA: τί δεῖ κατηγορεῖν G      

APP. CRIT.:   2 καὶ] δέ ἐστι G   |    3 σου φόνου Y   |    4 ἡ μὲν transp. Y   |    αὐτοῦ σύνταξις transp. GTa (not T)   |    6 πλείστοις] παρίσοις G   |    7 οἷον τὸ … (first) τὸν νοῦν om. T   |    after ἐντελῶς add. μὲν YYfGGr   |    ἔχει δὲ καὶ Y   |    8 λέγεται δὲ … λεγομένοις om. G   |    ἄνευ ἐκείνου Xa   |    9 ἔχον τὴν σύνταξιν XaY   |    10 ἔτι] ἔστι X   

APP. CRIT. 2:   3 κατηγορῶ] κατηγοροῦ Yf   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43, 9–20

COMMENT:   For the first point, κατηγορεῖν as proving paternity by similarity, cf. Arist. Byz., historiae animalium epitome 2.182 [CAG suppl. 1.1] ὁ κύων πολλὰ μὲν τίκτει σκυλάκια, τὸ δὲ πρῶτον προελθὸν τῆς ὠδῖνος ὁμοιότατόν ἐστι τοῦ πατρός. ἔοικε γὰρ ἡ φύσις προτιμᾶν τὰ κρείττονα; Aelian, de natura animalium 9.5 ἡ κύων εἰ καὶ πολλὰ τίκτει σκυλάκια, ἀλλὰ γοῦν τὸ πρῶτον τῆς μητρὸς προελθὸν καὶ τῆς ὠδῖνος πρεσβύτατον ὂν κατηγορεῖ τὸν πατέρα ἐκείνῳ γοῦν ὁμοιότατον τίκτεται πάντως, τὰ δὲ ἄλλα ὡς ἂν τύχῃ. ἔοικε δὲ φιλοσοφεῖν ἐν τῷδε ἡ φύσις, προτιμῶσα τοῦ ὑποδεχομένου τὸ σπεῖρον; Sch. Ael. ad loc. (Meliadò) κατηγορῶ σοῦ τόδε καὶ κατηγορεῖ τὸ σκυλάκιον τὸ προελθὸν πρῶτον τῆς μητρὸς τὸν πατέρα, ἤγουν δεικνύει ἐν ἑαυτῷ.    


Or. 28.20 (rec gloss) ⟨κατηγορεῖν⟩: λέγειν καταβάλλειν  —R

POSITION: marg.      


Or. 28.21 (pllgn gloss) ⟨κατηγορεῖν⟩: λοιδορεῖν —Zb2

POSITION: s.l.      


Or. 28.22 (pllgn gloss) ⟨κατηγορεῖν⟩: ὀνειδίζειν —Zl

POSITION: s.l.      


Or. 28.23 (rec gloss) ⟨κατηγορεῖν⟩: εἰπεῖν —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 28.24 (pllgn gloss) ⟨κατηγορεῖν⟩: καὶ μέμφεσθαι —AaCrOx

POSITION: s.l.      


Or. 29.01 (rec gloss) ⟨πείθει⟩: ἤγουν ὁ Ἀπόλλων  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 29.02 (rec gloss) ⟨πείθει⟩: ἤτοι ὁ Φοίβος  —AaPcPrMlMnRSZb2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤτοι om. Zb, ἤγουν MnPcS   


Or. 29.03 (recMosch gloss) ⟨πείθει⟩: ἔπεισε  —CrF2RfXXaXbT+Zb2YYfGGrZcOxB2

POSITION: s.l. except marg. B      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrZbOx   

APP. CRIT. 2:   ‑εν RfT   


Or. 29.04 (pllgn gloss) ⟨πείθει⟩: κατέπεισε  —Zb

POSITION: s.l.      


Or. 29.05 (pllgn gloss) ⟨πείθει⟩: καταπείθει  —Zl

POSITION: s.l.      


Or. 29.06 (tri gloss) ⟨δ’⟩: γὰρ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 29.07 (rec artGloss) ⟨Ὀρέστην⟩: τὸν  —F2SYf2Zu

POSITION: s.l.      


Or. 29.08 (rec artGloss) ⟨μητέρ’⟩: τὴν  —F2SYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὲ S   


Or. 29.09 (rec gloss) ⟨ἥ⟩: ἥτις  —AaAbCrF2MnPcSOxYf2Zl

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnSOx   |    ὅστις S, ὅτι Ab   


Or. 29.10 (recMoschThom gloss) ⟨σφ’⟩: αὐτὸν  —AbKMlMnPcPrRSXXaXbYYfGGrZcZaZb2ZcZlZuT

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AbPrS   


Or. 29.11 (rec gloss) ⟨σφ’⟩: αὐτὸν ἤτοι τὸν Ὀρέστην  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 29.12 (pllgn gloss) ⟨σφ’⟩: τοῦτον  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 29.13 (pllgn gram) ⟨σφ’⟩: σφίν καὶ νίν καὶ μίν ἐπὶ ταῖς ἄλλαις πτώσεσιν οὐχ εὑρίσκονται.  —Lp

POSITION: marg.      

APP. CRIT. 2:   πτώσαισιν Lp   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,22–23


Or. 29.14 (rec gloss) ⟨ἐγείνατο⟩: ἐγέννησε  —VAaAbCrF2MlMnPcPrSZb2ZlZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnPrSOx   

APP. CRIT. 2:   ‑εν VMlMnS   


Or. 29.15 (pllgn gloss) ⟨ἐγείνατο⟩: ἔτεκε  —G

POSITION: s.l.      


Or. 30.01 (rec gloss) ⟨κτεῖναι⟩: ὥστε  —MnSZu

POSITION: s.l.      


Or. 30.02 (pllgn gloss) ⟨κτεῖναι⟩: φονεῦσαι  —F2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Ox   


Or. 30.03 (pllgn gloss) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας … φέρον⟩: ποιῆσαι ἔργον  —Zu

POSITION: s.l., above φέρων [sic Zu]      


Or. 30.04 (rec exeg) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας … φέρον⟩:  ⟨κατὰ⟩ μετάληψιν, ποιῆσαι πρᾶγμα  —Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κατὰ add. Mastr.   

COMMENT:   κατὰ μετάληψιν is apparently ‘by change of construction’, referring to the inferring of the different infinitive ποιῆσαι to explain how the neuter ἔχον can follow κτεῖναι. What we would call an internal accusative in apposition to the sentence had to be explained in different terms by ancient and medieval teachers.   

KEYWORDS:  μετάληψις/μεταλαμβάνειν   


Or. 30.05 (rec exeg) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας … φέρον⟩: τὸ δὲ κτεῖναι τὴν μητέρα, οὐκ ἄλλο τι, ἀλλὰ ἔργον τοιοῦτον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 30.06 (vet exeg) πρὸς οὐχ ἅπαντας:  1οἱ μὲν γὰρ ἐπῄνουν αὐτόν, οἱ δὲ οὔ.  2διὸ τὸ πρὸς οὐχ ἅπαντας εἶπεν.   —MVCPrbRb, partial OAbPraRaSSa

TRANSLATION:   For some people were praising him and others were not. Therefore he said ‘in the eyes of not all’.

LEMMA: CRaRbS, πρὸς οὐχ ἅπαντας εὔκλειαν φέρον Prb;      REF. SYMBOL: ref. MRb      POSITION: s.l. VAbSa, marg. MRaS; cont. from sch. 28.03 Pra, follows displaced sch. 21.02 Prb      

APP. CRIT.:   1 γὰρ om. AbSa   |    ἐπῄνουν αὐτόν] ἐπηνετὸν Sa   |    οἱ δὲ οὔ om. M   |    οὐχὶ Ab   |    2 διὸ κτλ. om. OAbPraRaSSa   |    διὸ τὸ] διὰ τοῦτο VRb(τὸ add. s.l. Rb)   |    εἶπεν om. VRb   

APP. CRIT. 2:   1 ἐπῄουν app. Ra   |   2 εἶπε Prb   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,19–20; Dind. II.43,24–25


Or. 30.07 (vet exeg) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας⟩: πρὸς οὐχ ἅπαντας δὲ εὔκλειαν φέρων εἴρηκεν ἐπειδὴ οἱ μὲν ἐπῄνουν αὐτὸν, οἱ δὲ οὔ.  —BVRf

TRANSLATION:   And he said ‘bearing good repute not in the eyes of all’ since some people were praising him and others were not.

POSITION: cont. from 28.03 all      

APP. CRIT.:   φέρων V, φε() B, φέρειν Rf   |    ὁ μὲν Rf   |   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.42,1–3


Or. 30.08 (rec paraphr) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας⟩: οὐχ ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενον  —AaPcPrMlMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ‑μενος Pr   |   


Or. 30.09 (thom exeg) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας⟩: οὐ γὰρ ἅπαντες ἀποδέχονται τοῦτο, ἀλλ’ οἱ μέν, οἱ δ’ οὔ.  —ZZaZbZlZmTGu

TRANSLATION:  For not everyone approves this, but some do and some do not.

REF. SYMBOL: T       POSITION: s.l., except marg. T      

APP. CRIT.:   ἐπιδέχ. ZbZl, ἀπεδέχοντο T   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,26


Or. 30.10 (pllgn exeg) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας⟩: οἱ μὲν γὰρ ἐπῄνουν ⟨αὐ⟩τὸν ὡς καλῶς πράξαντα, οἱ δὲ οὐδαμῶς.  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 30.11 (pllgn gloss) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας⟩: οὐκ ἐν πᾶσι  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 30.12 (recMosch gloss) ⟨πρὸς οὐχ ἅπαντας⟩: πρᾶγμα  —AaGKPrMnXXaXbT+YYfGrZc

POSITION: s.l. (GPrY above φέρον)      

APP. CRIT.:   τὸ prep. AaGPrY   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,25


Or. 30.13 (rec gloss) ⟨οὐχ⟩: μὴ  —K

POSITION: s.l.      


Or. 30.14 (vet exeg) εὐκλείαν φέρον:  1ἐκτατέον τὸ α̅ τοῦ εὐκλεία Ἀττικῶς. ||  2ἀντὶ τοῦ εὐκλείαν φέροντος, τοῦ κτεῖναι δηλονότι.   —MVCRb

TRANSLATION:   The alpha of ‘eukleia’ is to be scanned as long, in the Attic manner. || (The accusative ‘pheron’, ‘bringing’, is used) instead of (genitive) ‘bringing good repute’—the act of killing, that is (also in the genitive, to be understood as the subject of ‘bringing’).

LEMMA: M(φέρων app., ambig. abbrev.)C       REF. SYMBOL: M       POSITION: s.l. V, marg. M; cont. from 30.06 VRb      

APP. CRIT.:   ἐκτακτέον VC, ἐκτάσσεον Rb   |    τὸ] τῶ Rb   |    τοῦ] τὴν Rb   |    no punct. after εὐκλεία V   |    2 ἀττικὸν C   |    τοῦ om. C   |    φέροντος] φέροντος ἀττικὸν C, φέροντος ἀττικῶς M   

APP. CRIT. 2:   1 εὔκλεια MC   |    2 εὔκλειαν MCRb   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.100,21–22; Dind. II.43,26–28

COMMENT:   Following a personal communication from Maria Broggiato, I am returning to the punctuation of this scholion as first published by Dindorf, with Ἀττικῶς as the end of the first sentence rather than the beginning of the second sentence, as Schwartz presented it. In the manuscripts that carry the first phrase, MVRb have no punctuation and no extra space either before or after ἀττικῶς; C has punctuation after its ἀττικὸν. In the version of AbPr (next), ἀττικὸν is explicitly applied to φέρον in Pr, and truncation in Ab leaves ἀττικῶς as the first word in the explanation of φέρον. Since MC also have ἀττικὸν or ‑ῶς after φέροντος, one wonders whether the word was applied to both phenomena that attracted comment, but the second was lost in a conflation of two notes.   |    On the long alpha (which can be regarded as Attic), see Eratosthenes apud Photius ε 2227 εὐκλεία καὶ τὰ ὅμοια· μακρὰ ἡ τελευταία καὶ παροξύνεται, ὥσπερ καὶ Ἐρατοσθένης ἐν ιβʹ Περὶ ⟨κωμῳδίας⟩ (fr. 47 Strecker) [= 43 F 11 Bagordo; see now also Broggiato’s Eratosthenica]. As for the ‘Attic’ status of the accusative, it appears that, lacking the concept of internal accusative or accusative in apposition to the infinitive, the grammarian views the acc. participle as absolute, an ‘Attic’ variation on the gen. absolute.   

KEYWORDS:  Ἀττικόν/Ἀττικῶς   


Or. 30.14a (rec exeg) ⟨εὐκλείαν φέρον⟩: 1τὸ δὲ φέρον ἀττικὸν ἀντὶ τοῦ εὐκλείαν φέροντος, τοῦ κτεῖναι δηλονότι.  —AbPr

TRANSLATION:   The (accusative) ‘bringing’ (‘pheron’) is Attic usage instead of (genitive) ‘bringing good repute’—the act of killing, that is (also in the genitive, to be understood as the subject of ‘bringing’).

POSITION: marg. Ab; cont. from sch. 30.06 Pr (Prb version)      

APP. CRIT.:   τὸ δὲ φέρον Ἀττικὸν] ἀττικῶς Ab   |    ἀντὶ … δηλονότι] ἀντὶ τοῦ εὐκλείαν ἀντὶ τοῦ εὐκλείαν τὸ κτεῖναι (sic) Ab   

COMMENT:   See comment on previous.   

KEYWORDS:  Ἀττικόν/Ἀττικῶς   


Or. 30.15 (rec exeg) ⟨εὐκλείαν φέρον⟩: Ἀττικῶς εὐκλείαν, ἀντὶ τοῦ εὐκλείαν φέρον τὸ κτεῖναι τὴν μητέρα  —Pr

TRANSLATION:   In the Attic manner, ‘eukleian’ (with long alpha); equivalent to ‘the killing of his mother bringing good repute’.

POSITION: marg.      

COMMENT:   See comment on sch. 30.14.   

KEYWORDS:  Ἀττικόν/Ἀττικῶς   


Or. 30.16 (rec gloss) ⟨εὔκλειαν⟩: αἶνον  —R

POSITION: s.l.      


Or. 30.17 (rec gloss) ⟨εὔκλειαν⟩: ἔπαινον  —F2Mn

POSITION: s.l.; above ἅπαντας Mn      


Or. 30.18 (mosch gloss) ⟨εὔκλειαν⟩: καλὴν φήμην  —XXaXbT+YYfGGrZc

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,28–29


Or. 30.19 (thom gloss) ⟨εὔκλειαν⟩: δόξαν  —ZZaZuTGuCrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,29


Or. 30.20 (thom gloss) ⟨εὔκλειαν⟩: τιμήν  —ZTGu

POSITION: s.l.      

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,29


Or. 30.21 (pllgn gloss) ⟨εὔκλειαν⟩: εὐδοξίαν  —Zb2

POSITION: s.l.      


Or. 30.22 (rec exeg) ⟨φέρον⟩: τὸ πρᾶγμα· ἢ Ὀρέστης  —MlMnPcRS

LEMMA: φέρον in text MnPc, φέρων in text MlRS, s.l. Pc      POSITION: s.l., except marg. R      

APP. CRIT.:   τὸ πρᾶγμα] οὐ πρύμ() app. Ml   |    ἢ] ἤγουν ὁ Pc   

APP. CRIT. 2:   πράγμα S   

COMMENT:   The nominative interpretation implies punctuation after κτεῖναι (R has a comma; PcZu have a dot, but also the same at the end of 30); compare perhaps the paraphrase in O, sch. 31.01.   


Or. 30.23 (pllgn gloss) ⟨φέρον⟩: ἔχον τὸ πρᾶγμα  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 30.24 (rec gloss) ⟨φέρον⟩: τοῦτο τὸ πρᾶγμα δηλονότι  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   δῆλον Sa   


Or. 30.25 (rec gloss) ⟨φέρον⟩: ἔργον  —RwB2

POSITION: s.l.      


Or. 30.26 (thom gloss) ⟨φέρον⟩: τοῦτο τὸ κτεῖναι  —ZmGuOx2

POSITION: s.l. GuOx, marg. Zm      

APP. CRIT.:   δηλ(ονότι) add. Gu   


Or. 30.27 (rec gloss) ⟨φέρον⟩: σολοικοφανές  —RfRw

POSITION: s.l. Rf, marg. Rw      

KEYWORDS:  σολοικοφανές   


Or. 30.28 (pllgn gloss) ⟨φέρον⟩: φέροντος  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 30.29 (rec gram) ⟨φέρον⟩: τί ἐστι μεταπλασμός; λῆξις λέξεως εἴς τι συγγενὲς τελικόν.  —Pr

TRANSLATION:   What is ‘metaplasmos’? It is the termination of a word in some kindred ending.

COMMENT:   The term is often applied to gender variation like μῆρα/μηροί, λύχνα/λύχνοι. Here it must refer to the interpretation of φέρον as used for φέρων (or φέρων for φέρον if the author of the comment had φέρων in his text). The definition is close to Eust. in Il. 1.104 (I.94, 2–4) ἔστι γὰρ μεταπλασμὸς μετάθεσις καὶ μετασχηματισμὸς λήξεως λέξεως εἰς ἕτερον συγγενὲς τελικόν (cf. Et. Symeonis ε 136 Baldi).   

KEYWORDS:  μεταπλασμός   


Or. 31.01 (rec exeg) ⟨ὅμως δ’ ἀπέκτειν’⟩: καίπερ οὐκ ἐπαινούμενος ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ὄμως  —O


Or. 31.02 (rec exeg) ὅμως δ’ ἀπέκτειν’: καίπερ οὐχ ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενος  —CMlRaRbS

LEMMA: Ra(δὲ, ‑κτεινεν)Rb       POSITION: intermarg. C; run on from sch. 28.13 MlRaS      

APP. CRIT.:   ὅμως prep. MlRaRbS   |    οὐχ ὑπὸ] οὐχὶ ὑπὸ MlS, οὐχὶ Rb   

APP. CRIT. 2:   οὐχ’ C   


Or. 31.03 (rec gram) ⟨ὅμως δ’ ἀπέκτειν’⟩: μονόσχημον· ἀπὸ γὰρ αἰτιατικῆς μετέπεσεν εἰς εὐθεῖαν. —S

TRANSLATION:   Monoschemic; for he shifted from the accusative to the nominative.

POSITION: s.l.      

COMMENT:   μονόσχημον is of uncertain meaning, and there is another uncertain use in sch. 314.06 (see comment there). The word appears in rhetorical texts with the meaning ‘uniform’ (usually implying ‘monotonous’) or, with reference to the hexameter, indicating a line in which the first five feet are all dactyls or all spondees. Apollonius Dyscolus uses μονοσχημάτιστος of the uninflected impersonal δεῖ or λείπει and his commentators use it of other uninflected words. Therefore, here it may indicate ‘indeclinable’ on the theory that φέρον in 30 is an indeclinable form agreeing with Ὀρέστης. Compare sch. 30.22, perhaps sch. 30.28, 30.30 (also sch. 30.08 with the variant ἐπαινούμενος in Pr). Or it may mean ‘unusual, unique in construction’ as perhaps in 314.06.    

KEYWORDS:  μονόσχημον   


Or. 31.04 (pllgn gloss) ⟨ἀπέκτειν’⟩: ἐφόνευσε  —CrF2OxYf2Zb2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   

APP. CRIT. 2:   ‑εν CrOx   

COLLATION NOTES:   In Zb, over this line there had been a longer paraphrase (starting ἤγουν, the rest illegible) by the first hand in red, but it has been erased, and Zb2’s two glosses take up part of the erasure.    


Or. 31.05 (pllgn gloss) ⟨οὐκ ἀπιθήσας θεῷ⟩: οὐκ ἀπειθὴς γενόμενος  —YYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὐκ om. Yf2   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.43,30–31


Or. 31.06 (pllgn gloss) ⟨οὐκ ἀπιθήσας θεῷ⟩: μὴ παρακούσας τοῦ θεοῦ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 31.07 (rec gloss) ⟨οὐκ ἀπιθήσας⟩: ἀλλὰ πεισθεὶς  —GSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πειθεὶς Sa, om. ἀλλὰ   

COMMENT:   Sa’s πειθεὶς could alternatively be a corruption of ἀπειθὴς (see next gloss).   


Or. 31.08 (pllgn gloss) ⟨ἀπιθήσας⟩: ἀπειθὴς φανεὶς  —Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπειθεὶς Zu   


Or. 31.09 (pllgn gloss) ⟨ἀπιθήσας⟩: δυσπειθήσας  —Zb2

POSITION: s.l.      


Or. 31.10 (pllgn gloss) ⟨ἀπιθήσας⟩: ἀθετήσας  —Zl

POSITION: s.l.      


Or. 31.11 (pllgn gloss) ⟨ἀπιθήσας⟩: παρακούσας  —CrYYf2OxC2

POSITION: s.l.; app. consolidated with 31.05 and 31.12 as a single paraphrase in YYf2      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOxC2   

COMMENT:   Turyn 1957: 58 proposes that the consolidated version of YYf2 is Planudean, but his criteria for suspecting Planudean origin are suspect (see Prelim. Stud. 105).   

KEYWORDS:  Planudes   


Or. 31.12 (rec gloss) ⟨θεῷ⟩: τῷ Ἀπόλλωνι  —VAaAbMlMnPcSSaYYf2ZuB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. AaZu   |    τῷ om. AbPcB3a   


Or. 31.13 (pllgn artGloss) ⟨θεῷ⟩: τῷ  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 32.00 (pllgn paraphr) ⟨κἀγὼ μέτεσχον … φόνου⟩: Ἤλέκτρα δηλονότι συγκροτήσασα, εἰ καὶ γυνὴ ὑπάρχω(?), τοῦ φόνου τῆς ἐμῆς μητρός  —C2

POSITION: marg.      


Or. 32.01 (rec gloss) ⟨μετέσχον⟩: μετέλαβον  —V

POSITION: s.l.      


Or. 32.02 (rec gloss) ⟨μετέσχον⟩: συνεκοινώνησα  —VZl

POSITION: s.l.      


Or. 32.03 (recMosch gloss) ⟨μετέσχον⟩: ἐκοινώσησα  —CrF2RfXXaXbT+YYfGGrZb2ZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.44,18


Or. 32.04 (pllgn paraphr) ⟨μετέσχον⟩: συνεκοινώνησα διὰ λόγων δηλονότι  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 32.05 (rec gloss) ⟨μετέσχον⟩: συνεβούλευσα —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 32.06 (pllgn gloss) ⟨μετέσχον⟩: ἐν μετοχῇ ἐγενόμην  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 32.07 (vet exeg) οἷα δὴ γυνὴ φόνου:  1ὥσπερ ἀδύνατος ἡ γυναικεία φύσις μεταλαβεῖν φόνου·  2οὐ γὰρ κεκοινώνηκε τοῦ φόνου Ἠλέκτρα,  3ὡς Ὀρέστης φησί [284]· ‘σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ’, εἴργασται δ’ ἐμοί’.   —MBVCRf

TRANSLATION:   As woman’s nature is unable to participate in murder. For Electra did not have a share in the killing, as Orestes says: ‘You encouraged this, but it was carried out by me’.

LEMMA: MC(φησὶ for φόνου)V, κἀγὼ μετέσχον οἷα δὴ γυνή B, (conflated with lemma of 52) ἐλπίδα δὲ δή τιν’ ἔσχομεν κἀγὼ μετέσχον Rf      REF. SYMBOL: MBV; to 52 ἐλπίδα δὲ Rf      POSITION: follows combined sch. 51.01 + 48.08 Rf      

APP. CRIT.:   1 ὥσπερ] ταῦτα φησὶν ὅτι V   |    ἀδύνατον MC   |    γυναικῶν s.l. Rf   |    μεταβαλεῖν M   |    2 ἐκοινώνησε V   |    φόνου τῶ ἀδελφῶ V   |    ἡ ἠλέκτρα BV   |    3 ὡς καὶ BVRf   |    σὺ μὲν] σύ με Rf   |    γὰρ om. V   |    δ’ om. Rf   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.101.1–3; Dind. II.44,1–3

KEYWORDS:  women, nature or proper behavior of   


Or. 32.08 (vet exeg) ἄλλως:  1ζητεῖται, τί δήποτε ἀνωτέρω παρθένον ἑαυτὴν εἰρηκυῖα, ὅπου φησὶν [26]  2‘ὧν δ’ ἕκατι, παρθένῳ λέγειν οὐ καλόν’, ἐνταῦθα γυναῖκα ἑαυτὴν λέγει.  3λεκτέον δὲ ὅτι οἷα δὴ γυνή πρὸς τὸ θηλυκὸν γένος σκοπουμένη,  4ὡς οὐδὲν μὲν ἔπραξεν, ἀλλὰ τοσοῦτον ὅσον ἂν γυνή τις ἐργάσαιτο.   —MBVCRfaRfbRw

TRANSLATION:   The question is posed, why, having spoken of herself as a maiden above, where she says ‘and the reason why, it is not proper for a maiden to say’, does she here term herself a woman. One must say that (she here says) ‘like a woman’ with a view to the female sex in general, because she did not carry out any action, but did just so much as any woman might do.

LEMMA: M, οἷα δὴ γυνὴ φησὶ C (ἄλλως in marg.)      POSITION: cont. from prev., add. δὲ, BVRfb; Rfa in normal sequence, Rfb in out-of-sequence series on following page      

APP. CRIT.:   1–2 ζητεῖται …καλὸν] ἧ δ’ ἕκατι Rw   |    1 ζητεῖται om., in marg. add. Rfa   |    ἀνωτέρω …φησὶν] ἀνωτέρω εἰρηκυῖα παρθένω MC (εἰρήκυι M)   |    ἀνωτέρω … εἰρηκυῖα] εἰποῦσα ἀνωτέρω παρθένον Rfa   |    ἀνωτέρω] ἀνωτερον app. Rfb   |    αὐτὴν εἴρηκεν Rfb   |    1–2 ὅπου … καλόν om. Rfa   |    1 ὅπου] ἔνθα V   |    2 παρθένον Rfb   |    λέγειν οὐ καλόν om. MC   |    αὐτὴν Rfb   |    3 λεκτέον δὲ] ῥητέον οὖν Rfa   |    δὲ] δὴ M   |    ὅτι] ὅτι τὸ VRfa, om. Rw   |    οἷα δὴ om. Rfa, οἷα δὲ Rfb   |    γένος om. MC   |    σκοπουμένη] σκοπῶμεν καὶ φαμὲν V, σκοποῦμεν Rfa, σκοπουμένης Rw   |    4 οὐδὲν μὲν] οὐδὲ μιᾶς Rfb   |    ἔπραξε πλέον V   |    τοσοῦτον] τὸ τοῦτον M, perhaps corrected to τοσοῦτον   |    ἐργάσοιτο BVRfb, εἰργάσατο Rfa   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.101,4–8; Dind. II.44,4–8

KEYWORDS:  ζητεῖται   


Or. 32.09 (vet exeg) οἷα δὴ γυνὴ:  1ὡς γυνὴ, συμβουλεύσασα, παραθαρρύνασα, ὑπομνήσασα τοῦ πατρός.  2οὐ γὰρ αὐτόχειρ γέγονε τῆς μητρὸς, ἀλλὰ λόγοις παρώρμησε κατ’ αὐτῆς τὸν ἀδελφόν.  3τάχα δὲ διὰ τοῦ οἷα δὴ γυνή παρονειδίζει τῇ μητρί·  4ἐκείνη γὰρ αὐτόχειρ γέγονε τοῦ Ἀγαμέμνονος οὐ κατὰ γυναῖκα.   —MBVCMlRaRbRfbS, partial Rfa

TRANSLATION:   As a woman, having counseled him, emboldened him, reminded him of his father. For she did not become the murderer of her mother by her own hand, but used words to arouse her brother against her. Perhaps by saying ‘as a woman’ she is indirectly reproaching her mother, for she did become the murderer of Agamemnon by her own hand, not (behaving) in the manner natural for a woman.

LEMMA: BCRfb, ἰστέον αὐτὸ ἄλλως· οἷα δὴ γυνὴ V, ἄλλως M, in marg. B; κἀγὼ μετέσχον Ml(μετέσχων)RaRbRfaS      REF. SYMBOL: Rb      POSITION: Rfa in normal sequence, Rfb follows Rfb version of 32.08 on following page      

APP. CRIT.:   1 συμβουλεύουσα S   |    παραθαρσύνουσα MC, παραθαρρύνουσα Rfb, περιθαρρύνασα Ml   |    1–4 ὑπομν. τοῦ πατρὸς κτλ] οὐ γὰρ κεκοινώνηκα τοῦ φόνου, ὡς Ὀρέστης Rfa (cf. 32.07)   |    1 τοῦ πατρός] τῶν τοῦ πατρὸς ἀγαθῶν V   |    2 αὐτόχειρ αὕτη V   |    λόγος MRb   |    κατ’ αὐτῶν S, κατ’ αὖτὸν Ml   |    3 διὰ τοῦ] om. Rb, τὸ MlRaS   |    οἵα δὴ] τοιᾶδε Ml   |    γυνὴ δὴ transp. S   |    4 τοῦ om. V   |    καὶ add. before οὐ MlRaS   |    οὐ κατὰ γυναῖκα om. Rfb   |    κατὰ γυναῖκας MCMlRaRb, κατὰ τὰς γυναῖκας S   

APP. CRIT. 2:   2 γέγονεν M   |    παρώρμισε B, παρώρμησεν MMl   |    4 γέγονεν M, also V(om. τοῦ)   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.101,9–13; Dind. II.44,8–12


Or. 32.10 (rec exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩:  1τὸ ἀδύνατον τοῦ θηλέως σκοπουμένη τοῦτο εἶπε·  2τοσοῦτον γάρ φησι κεκοινώνηκα, λόγῳ μόνῳ προσορμήσασα, ὅσον ἂν γυνὴ ἐργάσαιτο.   —Pr

TRANSLATION:   She said this with a view to the inability of the female, for, she says, having stirred him to action with speech only, I shared in the deed only to the extent that a woman might act.


Or. 32.11 (pllgn exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩:  1ὅσον δὴ δύνανται αἱ γυναῖκες εἰς φόνον πρᾶξαι, ὥσπερ ἀδύνατος ἡ γυναικεία φύσις μεταλαβεῖν φόνου.  2τοσοῦτον ἔπραξα ὅσον ἂν γυνή τις ἐργάσηται, συμβουλεύσασα, παραθαρρύνασα, ὑπομνήσασα τοῦ πατρός.  3οὐ γὰρ αὐτόχειρ γέγονε κἀκείνη εἰς τὸν φόνον τῆς μητρὸς, ἀλλὰ λόγοις παρώρμησε ἱσταμένη ἔξωθεν καὶ περισκοποῦσα.   —Y2Yf2

TRANSLATION:   As much as women are able to accomplish in regard to murder, since woman’s nature is unable to participate in murder. I did so much as a woman may do, having counseled him, emboldened him, reminded him of his father. For she did not also become the murderer of her mother by her own hand, but she stirred him to action with words, standing outside the house and looking around (as if on watch).

REF. SYMBOL: Y2      POSITION: bottom marg. Y2      

APP. CRIT.:   1 ὅσον δὲ Yf2   |    3 κἀκείνω Yf2   

APP. CRIT. 2:   2 γυνὴ τίς Y2Yf2   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.44,13–18

COMMENT:   The author of this note is recalling Sophocles’ Electra.   

KEYWORDS:  Sophocles, Electra   


Or. 32.12 (rec exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩: συμβουλεύσασα· οὐ γὰρ αὐτόχειρ γέγονα τῆς μητρός. —O


Or. 32.13 (rec exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩: μετὰ αἰδοῦς ἑστῶσα καὶ πεφρικυῖα  —AaAb2MlMnPrS

TRANSLATION:   Standing in diffident hesitation and terrified.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ab2   |    μεταδοὺς Aa, μ(ε)τ(α) αἰδῶ Ab2, μεταδοῦσα Pr   |    καὶ om. Pr, καὶ πεφρ. om. Aa   

APP. CRIT. 2:   ἐστῶσα AaAb2   |    περιφρακυῖα Ml   

KEYWORDS:  women, nature or proper behavior of   


Or. 32.14 (rec exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩: ἤγουν οὐκ αὐτοχείρως ἀλλὰ μετὰ συμβουλῆς  —MnSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Mn   


Or. 32.15 (mosch exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩: καθὰ ἂν μετάσχοι γυνή  —XXaXbT+YYfGGrZc

TRANSLATION:  In the way that a woman might participate.

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἂν] δὴ G   

PREVIOUS EDITIONS:  Dind. II.44,18


Or. 32.16 (thom exeg) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩: ἤγουν οὐκ ἀπέκτεινα ὥσπερ ἐκεῖνοι, ἀλλὰ συνεβούλευσα. —ZZaZlZmTGu

TRANSLATION:  That is, I did not kill her, as they (Orestes and Pylades) did, but I counseled (them to do so).

POSITION: s.l.; misplaced over 31 Zl      

APP. CRIT.:   ἐκεῖνος ZZl   


Or. 32.17 (pllgn rhet) ⟨οἷα δὴ γυνὴ⟩: ἐμφαντικὸν  —Gu

TRANSLATION:   Suggestive (expression).

POSITION: s.l.      

KEYWORDS:  ἐμφαντικὸν   


Or. 32.18 (rec gloss) ⟨οἷα δὴ⟩: καθὰ  —AaF2RZb2Zl

POSITION: s.l.      


Or. 32.19 (pllgn gloss) ⟨οἷα δὴ⟩: ὥσπερ  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 32.20 (pllgn gloss) ⟨γυνὴ⟩: πεφυκυῖα  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 32.21 (pllgn gram) ⟨φόνου⟩: μετέχω γενικῇ· μετέχω τοῦ πλόυτου  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 32.22 (rec artGloss) ⟨φόνου⟩: τοῦ  —AaAbF2PrRMnS

POSITION: s.l.; over μετέσχον R      


Or. 33.01 (vet exeg) Πυλάδης:  1Φώκου παῖδες Κρῖσος καὶ Πανοπεύς.  2τούτων ὁ Κρῖσος ἔκτισε τὴν νῦν Κίρραν, τότε Κρῖσαν καλουμένην,  3καὶ παῖς αὐτῷ ἐξ Ἀντιφατείας τῆς Ναυβόλου Στρόφιος ἐγένετο,  4οὗ Ἀστυδάμεια καὶ Πυλάδης ἐκ Κυδραγόρας τῆς ἀδελφῆς Ἀγαμέμνονος.   —MBVCRbRf

TRANSLATION:   The children of Phocus were Crisus and Panopeus. Of these, Crisus founded the place now called Cirra, but then called Crisa, and a son Strophius was born to him by Antiphateia daugher of Naubolus, and from Strophius (were born) Astydameia and Pylades by Kydragora the sister of Agamemnon.

LEMMA:  BRf, Πυλάδης θ’M, Πυλάδης θ’ ὃς ἡμῖν CRb, lemma Πυλάδης θ’ ὃς ἡμῖν συγκατείργασται τάδε V; marg. labels φῶκος and πυλάδης B4, label ἰστορία (sic) B3b       REF. SYMBOL: MBRb      

APP. CRIT.:   1 φύκου Rb   |    παυροπεὺς Rb   |    2–3 τούτων … ναυβόλου] παῖς δὲ τῶ κρίσω Rb   |    2 τούτων] τούτοις MBC, ἱστορ() τούτων Rf   |    ἔκτισε] ἔκτεινεν Rf   |    3 ἀντιφάης V, ἀφαντείας MC, ἀντιφαντείας Rf   |    ναυβούλου B, ναβούλου Rf   |    στρόφος V   |    ἐγένετο om. Rb   |    4 κυδαγόρας V, κυδραγόνας Rf   

APP. CRIT. 2:   1 κρῖσος p.c. M, κρίσος Rb, κρίσσος BVCRf, app. κρῖσσος a.c. M   |    2 κρῖσος M (accent corr. from acute), κρίσσος BVCRf [Rb]   |    ἔκτισεν M   |    Κρῖσαν] Dindorf, κρίσσαν all [Rb]   

PREVIOUS EDITIONS:  Schw. I.101,14–17; Dind. II.44,20–45,3

COMMENT:   The name Antiphateia is not extant other than in this scholion; the name Astydameia occurs elsewhere for various other figures: daughter of Amyntor and wife of Acastus (Peleus story), or daughter of Pelops, or of Phorbas, etc. Part of this genealogy appears in Hes. fr. 58 M–W (Phocus and Asterodeia parents of Crisus and Panopeus). For Crisa and Cirra, see Steph. Byz. s.v. Κρῖσα· πόλις Φωκίδος. Ἑκαταῖος Εὐρώπηι. ἀπὸ Κρίσου Φώκ⟨ου ὑ⟩ιοῦ. τὸ ἐθνικὸν Κρισαῖος καὶ Κρισαῖον πεδίον … τινὲς δὲ ⟨τὴν⟩ αὐτὴν τῆι Κίρραι φασί. Naubolus is elsewhere named as son of Ornytion and father of Iphitus. This and other Or. sch. are the only sources for Kydragora (instead of Anaxibia) as mother of Pylades. Anaxibia, in contrast, is the name of several mythological figures; as sister of Ag. and Men. she is mentioned several times in sch. on Or. (and Mantissa proverbiorum 2.94 [Paroem. Gr. II.772–773 Leutsch], closely related to sch. 5.01) and Eust. in Il. 2.591–602 (I.458,2). See also Paus. 2.29.4 Κρίσου δὲ ἦν ἀπόγονος τρίτος Πυλάδης, Στροφίου τε ὢν τοῦ Κρίσου καὶ Ἀναξιβίας ἀδελφῆς Ἀγαμέμνονος. Cf. sch. Or. 765 Ἀναξιβίαν τὴν Ἀγαμέμνονος ἀδελφὴν Στρόφιος ἔγημεν, ἐξ ἧς ἔφυσε τὸν Πυλάδην, ὅθεν ἀνεψιοὶ Ὀρέστης καὶ Πυλάδης, sch. Or. 1233 παρόσον ὁ Στρόφιος Ἀναξιβίαν {Κυδραγόρας} ἔγημε τὴν Ἀγαμέμνονος ἀδελφὴν, ἐξ ἧς ἐγένετο Πυλάδης, ὡς φησὶ Κράτης [the name may be corrupt]. ἢ ἐπεὶ ὁ Στροφίου πατὴρ Κρῖσος (M, κρίσος BRw, κρίσσος Mn, κρῖσσος changed to κρίσσος Rf) Ἀτρέως θυγατέρα ἐγάμει {αὐτὴν} τὴν Κυδραγόραν. Cf. sch. Thom. Or. 1552 τὸ Ἀτρεῖδαι ἢ διὰ μόνον τὸν Ὀρέστην λέγει, ἢ καὶ δι’ ἀμφοτέρους· φασὶ γὰρ ὡς ἡ τοῦ Πυλάδου μήτηρ Κυδραγόρα ἀδελφὴ ἦν Ἀγαμέμνονος. διὸ καὶ πρόσθεν φησὶν, ὦ συγγένεια πατρός.