Orestes


Prefatory material (argumenta/hypotheseis) for Orestes

Arg. 1: Ancient epitome: ὑπόθεσις Ὀρέστου

1Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν·  2μητροκτονῆσαι δὲ τολμήσας παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκεν ἐμμανὴς γενόμενος.  3Τυνδάρεω δὲ τοῦ πατρὸς τῆς ἀνῃρημένης κατηγορήσαντος κατ’ αὐτοῦ ἔμελλον κοινὴν Ἀργεῖοι ψῆφον ἐκφέρεσθαι περὶ τοῦ τί δεῖ παθεῖν τὸν ἀσεβήσαντα.  4κατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐκ τῆς πλάνης ὑποστρέψας νυκτὸς μὲν Ἑλένην εἰς ἄστυ ἀπέστειλε, μεθ’ ἡμέραν δὲ αὐτὸς ἦλθεν.  5καὶ παρακαλούμενος ὑπ’ Ὀρέστου βοηθῆσαι αὐτῷ ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον ηὐλαβήθη.  6λεχθέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις ἐπηνέχθη τὸ πλῆθος ἀποκτείνειν Ὀρέστην.  7⟨      ⟩ ἐπαγγειλάμενος αὑτὸν ἐκ τοῦ βίου προΐεσθαι·  8συνὼν δὲ τούτοις ὁ Πυλάδης φίλος αὐτοῦ συνεβούλευσε πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν Ἑλένην ἀποκτείναντας.  9αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεψεύσθησαν τῆς ἐλπίδος θεῶν τὴν Ἑλένην ἁρπασάντων·  10Ἠλέκτρα δὲ Ἑρμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωκεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς, οἱ δὲ ταύτην φονεύειν ἔμελλον.  11ἐπιφανεὶς δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων ἑαυτὸν ἅμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ὑπ’ αὐτῶν ἐπεβάλλετο τὰ βασίλεια πορθεῖν.  12οἱ δὲ φθάσαντες ὑφάψειν ἠπείλησαν.  13ἐπιφανεὶς δ’ Ἀπόλλων Ἑλένην μὲν αὐτὸς ἔφησεν εἰς θεοὺς διακομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ ἐπέταξεν αὐτῷ μὲν Ἑρμιόνην λαβεῖν γυναῖκα, Πυλάδῃ δὲ Ἠλέκτραν συνοικίσαι, καθαρθέντι δὲ τὸν τῆς μητρὸς φόνον Ἄργους δυναστεύειν.   —MBOVAAaAbCCrFGKMnPcPrRRfRwSSa, XXaXbYYfGrZaZbZcZuAdOx; 1-2 τολμη[ and 10 α]υτοιϲ-13 P. Oxy. 2455 = Π1

APP. CRIT.:   heading: εὐριπίδου ὑπόθεσις ὀρέστου ARfXXbYf, ὑπόθεσις τῆς ἠλέκτρας δράματος Xa, εὐριπίδου ὀρέστης C, [ὑ]πόθεσις [ε]ὐριπίδου [τ]οῦ [δ]ευτέρου [δ]ράγματος Ox (rubricator failed to add initial letters), om. AbCrFGYGr; in addition to ὑπόθεσις ὀρέστου, Rw has in larger ornamental lettering ὑπόθεσις εὐριπίδου ἑκάβης   |    in marg. μαξ Y, an attribution to Maximus Planudes [placed so that label could apply to arg. 1 or arg. 2a, but may be assumed to apply to arg. 1]   |    1 τὸν τοῦ πατρὸς φόνον K [Π1]   |    μεταπορευόμενος] ἐκδικῶν B2s, μεταπορευόμενος καὶ ἐκδικῶν CrFGPrOx, μετερχόμενος Zb, ἐκδικησάμενος AaAbMnPcRSSa (]πορευομ[ Π1, and space fits μεταπορευόμενος)   |    αἴγιστον AaCKMnPrZcZaZbZu, a.c. AdOx and perhaps B (ιγισθο in erasure by B3d), αἴγεισθον Rw a.c. [Π1]   |    κλυταιμνή- all, as usual in mss (κλυταιμνῆ- Rf, κλυτεμν- Yf); κλυταιμή- edd. [Π1]   |    after κλυτ. add. τὴν ἑαυτοῦ μητέρα Ad   |    2 δὲ om. AbR   |    δέδωκε τὴν δίκην Za   |    καὶ add. before ἐμμανὴς F   |    3 τυνδάρεως MAaPrRf   |    δὲ om. FPr(perhaps R a.c.), δὲ παρὰ Zb   |    τοῦ πατρὸς transp. after ἀνῃρ. Ad   |    ἐκδικήσαντος Rw (κατηγορή- Rw s.l.)   |    κατ’ αὐτοῦ om. in line, add. in marg. Pc   |    κατ’ om. CZb, κ’ M   |    punctuation before, not after, κατ’ αὐτοῦ XbYGr   |    ἀργεῖοι κοινὴν VACrSaOx, ἀργεῖοι Rf   |    ψῆφον] γνώμην F   |    ἐκφέρεσθαι om. Ad, ἐκφέρειν ZbZu   |    περὶ] παρὰ OF   |    τοῦ] τοῦτ* (τοῦ τί?) O, τούτου MnPcRSSa   |    τί δεῖ] AaAbMnPcRSSa, add. s.l. G, om. others   |    αὐτὸν τὸν ἀσεβ. A, τοὺς ἀσεβήσαντας M   |    4 ἐκ om. Ad   |    ὑποστρ. ἐκ τῆς πλάνης transp. F   |    ὑποστρέ- at page bottom (fol. 37v) Za, rest omitted (38r begins with arg. 4)   |    μὲν om. Y a.c. (s.l. add. p.c.), Ad   |    εἰς ἄστυ ἀπέστειλε C, ἀπέστειλε V, εἰσαπέστειλε(ν) others, ἀπέστ. εἰς ἄστυ vel εἰς ἄργος ἀπέστ. conj. Diggle   |    αὐτὸς δὲ μεθ’ ἡμέραν transp. BFG   |    ἡμέρας Ox   |    αὐτὸς] αὐτῆς Xa, καὶ αὐτὸς AaCrOx   |    εἰσῆλθε BFGK, ἀνῆλθε V   |    5 παρεκαλούμενος Ox   |    ὑπὸ τοῦ ὀρ. VR   |    τυνδάρεων τὸν αὐτοῦ πενθερὸν Sa   |    6 δὲ] τῶν Pr, δὲ τῶν AaAbPc   |    ἐν om. Xa   |    ἐπηνέχθη ... προιεῖσθαι] ἐψηφίσθη τοῖς δικασταῖς ἀποκτεῖναι λίθοις ὀρέστην καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ. καὶ ὃς ἐπηγγείλατο αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι Zb   |    ἀπηνέχθη X   |    ἀποκτεῖναι CrMnSZcZuOx   |    τὸν ὀρέστην Y   |    7 lacuna posited by Porson   |    ἐπαγγειλάμενος ... προιεῖσθαι om. RS   |    ἐπαγγειλάμενον BAbFPrRwZcZuSaXa, p.c. Gr, -μενοι GPr [RS]   |    ἑαυτὸν BFZc, p.c. Gr, αὐτῷ CrOx, αὐτὸν others [RS]   |    ἐκ τοῦ βίου BVFGZc, p.c. Gr, εἰς τὸν βίον others (ἐπὶ τ. β. Sa, εἰς τὸν om. PrAd, εἰς om. Pc) [RS]   |    8 ἐπεὶ δὲ συνὼν τούτοις Sa   |    τούτοις om. CrOx   |    ὁ om. Zb (and Va, acc. to Diggle)   |    φίλος om. a.c. Y, transp. before ὁ Rf, transp. after αὐτοῦ Aa, ὁ φίλος V, καὶ φίλος Xa, φίλοις Zb   |    αὐτῶ VF, αὐτοῖς ὢν ἐν τοῖς μάλιστα Zb, ὢν add. s. l. G   |    συνεβούλευσαν F   |    τιμ. λαβ. μεν. ἑλ. Pr, τιμ. μεν. λαβ. ἑλ. RfSa, μεν. τιμ. ἑλ. λαβ. G, μεν. τιμ. ἑλ. A   |    μενέλαον FGMnSZc, Pc a.c. (-ου p.c.), ου s.l. G   |    ἀποκτείναντα CrOx, -αντες Aa, perhaps -αντος Pr   |    9 οὖν om. Rf   |    ἐπὶ τοῦτο εἰσελθόντες Wecklein, (ἐπὶ τούτοις om.) συνελθόντες Ad   |    ἐλθόντος Yf, om. CrOx   |    ἐλπίδος κτλ om. Zb (τῆς at end of fol. 32v; a page lost)   |    διελύθησαν CrOx   |    10 ἠλέκτρα ... ἐπιφανεῖσαν] τὴν δὲ ἑρμιόνην δείξας ὁ ἀπόλλων MnRS, corr. R1γρ; τὴν δὲ ἑρμιόνην δείξας ὁ ἀπόλλων ἐπιφανεῖσαν Pc, with correct version in marg. γρ. καὶ οὕτως ἠλέκτρα ... αὐτοῖς   |    ἠλέκτραν Y a.c.   |    ἑρμιόνης F   |    φανεῖσαν CrOx   |    ἀπέδωκεν Pr   |    αὐτοῖς] αὐτῶν V, ἀστοῖς Pc (αὐτοῖς Pcγρ), (]υτοις Π1)   |    after ταύτην add. τὴν ἑρμιόνην MnS   |    φονεύειν ταύτην transp. O   |    11 ἐπιφανεὶς] ἐπιστὰς CrOx   |    δὲ om. Aa   |    ὁ μενέλ. VSa, μενέλεως GXa [Π1]   |    αὐτὸν OCrKOx, a.c. S, ἑαυτὸν changed to αὐτὸν Zu (ε[α]υτον app. Π1)   |    ἅμα καὶ OY [Π1]   |    γυναικὶ MnS, γυναικῶν transp. before ἅμα Rw, γυναικὸς transp. before ἅμα Zu   |    τέκνου] τέκνων AaAbGKPcRfRw, τέκνω MnS, τέκνον Y, παιδὸς Zu [Π1]   |    ἐστερημένον AaAbPcR, -μένω MnS [Π1]   |    ὑπ’ αὐτοῦ XXbYGr [Π1]   |    ἐπεβάλλετο MCGKZc, ἐπεβάλετο BOAaAbCrPPcPrRSXXaXbYGrAd; ὑπεβάλετο A, ὑπεβάλλετο RwZu, ἐπέβαλε V, ἐπεβούλετο F, ἐπεβουλεύετο Sa [Π1]   |    12 between οἱ δὲ[ and ]είλησαν Π1 appears to have has several more letters than the known text; Turner and Diggle suggest it may have read κατηπ]ε̣ιλησαν   |    φθάσαντας Xa, φθείραντες a.c. S   |    ὑφάπτειν Cr, ὑφάψειν τῶν ἀνακτόρων Sa, ὑφ’ ἕψος Rf   |    ἠπείλουν AaAbMnPcRS (ὑπεί- S)   |    13 δ’ Π1, δὲ all mss   |    μέν om. R   |    αὐτὸς Π1, om. all mss   |    ἔφησεν om. S, ἔφη CrOx (corr. Ox2   |    ὀρέστη(ι) BOAAbCrGPcZcOx (conj. Brunck), ὀρέστην others [Π1]   |    δὲ καὶ Zu   |    ἐπέτ. ... ἑρμιόνην app. Π1, ἑρμιόνην ἐπέταξε (αὐτῷ μὲν om.) mss (ἐπ. ἑρμ. transp. KSa, corr. K1c; ἑρ. ἐπέτασσε Rw, ἑρ. ὑπέταξε F)   |    λαβεῖν γυναῖκα Π1Ad, γυναῖκα λαβεῖν Xa, λαβεῖν (γυν. om.) others   |    πυλάδην VGRfZcXa, app. Mn a.c., πυλάδης FZu   |    ἠλέκτρα(ι) MVAaAbCCrGRRfRwXXaXbYYfGrOx [Π1]   |    συνοικίσαι RfSa (conj. Brunck), om. R, συνοικῆσαι others [Π1]   |    καὶ καθ- VSa [Π1]   |    καθαρθέντα R, Pc p.c.(-τι a.c.), -τας K, -τες CrFGOx (-τι p.c. G), -τος S, -των XaZcZu, καθαρθέντ() Mn   |    δὲ (after καθαρθ.) om. Sa   |    τὸν [τῆς μητρὸς φόνον] or τὸν [φόνον τῆς μητρὸς] Π1, τὸν φόνον (τῆς μητρὸς om.) MOACKPrRfRwSaZaZbYs, τοῦ φόνου VAaAbCrFMnPcRSXZcZuPr1sXXaXbYYfGrAdOx, τῶν φόνων BGR1s, Pc s.l.   |    ἄργους om. Pc, add. in marg.; transp. after ἔχειν Sa   |    δυναστευε̣[ιν] Π1, ἄρχειν mss (ἔχειν Zc, ἔχειν transp. before ἄργους Sa)   |    after ἁρχειν add. ἠξιώθη G, ἠξιώθησαν XaZcZu, add. ὁρέστη Ad   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 initial ὀ of ὀρέστης om. ZaZu, perhaps Ad   |    ἀνῆλεν Ab   |    2 μητροκτόνης app. Ad   |    παρὰ χρῆμα FPr   |    3 ἀνῃρηρημένης a.c. G, ἀναιρημένης Aa   |    κατιγορ- Ad   |    κινεῖν a.c. Ad   |    ἀργείοι Mn   |    4 εἰς ἀπέστειλεν Ab(-λε)RfZcZu(-λλ-)   |    μεθημέραν FG   |    ἦλθε AAaAbCCrZbZuPcPrRRfRwSaZcXbYYfGr   |    5 ὑπ’ XaZu, ὑπὸ others   |    βοηθῆσε Ad   |    τυνδάρεον Zu, τυνδάρεω Yf   |    εὐλαβήθη MFGKXXaXbYYfGrZcAd, perhaps Π1; ἠβλαβήθη Pr   |    6 λόγον Ad   |    ἀπὸκτεῖνον Ad   |    ὁρέστην Ad   |    8 συνῶν MAd   |    -ευσεν Ad   |    μελανέου Rw   |    ἀπὸκτεῖνανταις Ad   |    9 διεψεύστησαν Mn   |    θεὼν Aa   |    ἀρπασ- Ad   |    10 ἡλέκτρα ... ἐρμιόνην Ad   |    11 ὑπ’ αὐτν Yf(circumflex on omicron), ὑπ’ αὐτὸν Ad   |    πορθῆν Ad   |    12 ῾άψην Ad   |    ἠπίλησαν Xa, ὑπείλησαν Zu   |    13 ὁρέστη Ad   |    ἐπέταξαι Ad   |    ἑρμηόνην RAd   |    πηλάδη Ab   |    ἡλέκτραν Ad   |    φώνου Ad   

COLLATION NOTES:   In FG this is between Arg. 2c and Arg. 2b.   |   At 3 περὶ τούτου in S there is a smudge partly covering the superscript final του, but autopsy suggests that this in not a correction (to περὶ τοῦ) but accidental damage.   |    For Π1 see Diggle, "The Papyrus Hypothesis of Orestes"; Rossum-Steenbeek, 207-208. I have not seen the original or images.   


Arg. 2a: Hypothesis of Aristophanes of Byzantium: Ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόθεσις

1Ὀρέστης διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν Ἐρινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Ἀργείων κατακριθεὶς θανάτῳ,  2μέλλων φονεύειν Ἑλένην καὶ Ἑρμιόνην ἀνθ’ ὧν Μενέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήθησε, διεκωλύθη ὑπὸ Ἀπόλλωνος.  3παρ’ οὐδενὶ κεῖται ἡ μυθοποιία.    —MBVCAaFMnGPPcRSSa, XaYYfZcZu

APP. CRIT.:   heading: ἀρ. γρ. ὑπ. B, ὑπ. ὀρέστου ἀρ. γρ. F, ὀρέστου ὑπ. P, ἄλλως MMnRSSaZu; om. VAaCGPcXaYYfZc; om. Ab on 38r where this item appears two-thirds the way down the page; but ἄλλως ἀρ. γρ. ὑπ. is present at end of 37r, following the end of arg. 1 and app. applying to arg. 2b   |    1 δὴ διὰ Xa   |    προσφαγὴν R   |    ἅμα] ἐμμανὴς app. B3   |    καὶ om. XaZc   |    δειμαγωγούμενος Zu   |    καὶ .... θανάτῳ] ἔμελλε φονευθήσεσθαι· καὶ αὐτὸς δὲ P   |    καὶ ὑπὸ] ὑπὸ Xa   |    κατακριθεὶς θανάτῳ om. BFG, καταδικασθεὶς θανάτῳ Y   |    2 φονεύσειν P   |    ἑλ. καὶ ἑρμ.] ἑρμ. καὶ ἑλ. BFG, ἑρμιόνην P, ἑλένην Y   |    ἐκωλύθη AbMnPcR(S)   |    ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ BGPXaZc, περὶ τοῦ app. F   |    3 παρ’ ... μυθοποιία om. XaZcZu   |    οὐδενὶ] οὐδενὶ δὲ GMnPS, οὐδετέρῳ Dind.   |    μυθοποιία BFGP, μυθολογία others [XaZcZu]   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐρινύων MCRS, ἐριννύων others (ἐρ ννύων Ab)   |    2 ἑρμηόνην R   |    ἀνθὼν S   |    ἐβοήθησεν AaAbMnPPcRSY   |    ἐκολήθη Mn   |    μυλογία Ab   

COLLATION NOTES:   Arg. 2a is positioned first in FG; it is located in the scholia block in B; it follows arg. 2b in V, it follows args. 2b-2d in AaAbPcXaZc; added in the marg. in Y (and label μαξ could belong to it rather than arg. 1, but arg. 1 is more likely reference).   |    For 1 καὶ ὑπὸ S is reported to have ἀπὸ by Diggle; the breathing is, however, certainly rough, not smooth; and what appears to be a large alpha of unusual shape for this scribe is probably ὑπὸ, with the upsilon ligatured to pi, preceded by a reduced and ambiguous καὶ abbreviation, positioned so as to appear to be the loop of an alpha. In 2 F has a very unusual compendium for περὶ, which Diggle doubtfully interpreted as περὶ τοῦ (producing περὶ τοῦ τοῦ), but Pr has an almost identical compendium for περὶ in arg. 1, so I believe F intended simply περὶ.   

KEYWORDS:   Aristophanes of Byzantium   


Arg. 2b: Anonymous comment

1Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει·  2ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν Ἀργείων, ἡλικιωτίδων Ἠλέκτρας, αἳ καὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνθανόμεναι συμφορᾶς.  3προλογίζει δὲ Ἠλέκτρα.   —MBVAAaAbCCrFGKMnPcPrRRfRwSSa, XXaXbYYfGrZcZuAdOxOx2, (partial) P

APP. CRIT.:   ἄλλως prep. Aa(καὶ ἄλλως)RS, in marg. Mn, ἄλλως ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόθεσις prep. AaAbPc(καὶ prep. Aa; ἀριστοφάνου Pc)   |    1 ἡ om. X (ornamental letter not added)   |    2 δὲ om. AaPc   |    ἀργείων] παρθένων CrOx, omitting ἡλικιωτίδων ... συμφορᾶς   |    συνηλικιωτίδων F   |    ἠλέκτρας om. AaMnS, ἠλέκτρα F, ἠλέκτραν Pc, δι’ ἠλέκτρας ZcZu   |    2-3 αἳ καὶ κτλ om. P (adding first sentence of arg. 2c)   |    2 αἳ] ἣν F, ἃς Ad   |    καὶ om. KZcZu   |    περιγίνονται Aa, παραγίγνονται edd.   |    ὑπὲρ om. Ab, ὑπὸ RfSa   |    τῆς om. MnSSa   |    τοῦ om. MOx2   |    3 δὲ BVCrFGKXZcGr, om. others   |    ἡ ἠλ. VAbCrPrXXb   |    after ἠλέκτρα CrOx add ἐλεεινολογοῦσα διὰ τὸν τάνταλον (see app. to arg. 8); after ἠλέκτρα add. high stop, τέλος, and three-dot punctuation S   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 δράγματος Ox   |   2 χωρὸς Zc   |    2-3 ἡλέκτρ- in both places Ad, in second place Aa (om. in first)   |    πυννόμεναι Ab   |   

COMMENT:   It is usually assumed that a notice about the composition of the chorus and the prologue-speaker was a standard part of the brief information provided by Aristophanes of Byzantium for each play. I classify this version as anonymous because I judge that the Aristophanic core has been expanded by the later addition αἳ καὶ παραγίνονται κτλ.   

COLLATION NOTES:   arg. 2b follows arg. 1 in BAbFG (as well as in others that omit 2a), follows dramatis personae in CrYfOx, also in P after interposed metrical note, arg. 7c below.   |   

KEYWORDS:   Aristophanes of Byzantium   


Arg. 2c: Anonymous comment

1τὸ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν.  2ἡ δὲ διασκευὴ τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη·  3πρὸς τὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων ὑπὸ μανίας καὶ κείμενος ἐπὶ κλινιδίου, ᾧ προσκαθέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν Ἠλέκτρα.  4διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῇ κεφαλῇ καθέζεται·  5οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον προσκαθεζομένη.  6ἔοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς οὕτω διασκευάσαι.  7διηγέρθη γὰρ ἂν Ὀρέστης ἄρτι καὶ μόγις καταδραθεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν χορὸν γυναικῶν παρισταμένων.  8ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν φησιν Ἠλέκτρα τῷ χορῷ [140]· ‘σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης’.  9πιθανὸν οὖν ταύτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαθέσεως.   —MBVAAaAbCFGaKMnPcPrRRfRwSSa, XXaXbYYfGrZcZuAd, (partial) GbP

APP. CRIT.:   1-3 Gb has only τὸ δρᾶμα ... κάμνων ὑπὸ μανίας, adding at end ὡς ανωθεν ἔφημεν, as correction of faulty version of Ga    |    1 τὸ δὲ BAFGaGb, τέλος τὸ SSa   |    δὲ add. after δρᾶμα Ad   |    καταστροφήν] κατασκευήν FSa   |    2-9 ἡ δὲ διασκευὴ κτλ om. P   |    2 διασκευὴ] κατασκευὴ FSaR2, σκευὴ R, διαστροφὴ Rf   |    τοῦ δράματος] αὐτοῦ BF, αὐτῷ Ga   |    τοιαύτη] τοιαῦτα B, om. Ga   |    3 πρὸς τὰ ... βασίλεια] περὶ τοῦ ἀγαμ. βασιλέως Ga   |    ὑπὸ τῆς μανίας καὶ κείμενος K (conj. Nauck), καὶ κείμενος Sa, καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας others (καὶ om. F; ὑπὸ τῆς μ. Zu)    |    ἐπὶ] ὑπὸ GaSaY    |    κλινιδίῳ FGa   |    προκαθέζεται MKRRwSSa (προσ- s.l. Sa), and after erasure Ga [Mn]   |    3-4 πρὸς τοῖς ... καθέζεται om. S   |    3 πρὸ τοῖς MK   |   ἡ add. before ἠλέκτρα Ox2   |    4 διαπορεῖται] διαπορεῖ GaZu   |    after δὲ add. τῆσδε Zu   |    τί] ὅτι Aa   |    οὐ add, before καθέζεται Rf   |    καθέζεται om. XXaXbYYfGrOx2   |    5 γὰρ ἂν Wecklein (after Nauck and Kirchhoff), γὰρ C, δ’ ἂν Ad, καὶ Aa, δὲ others   |    ἐδόκει transp. before μᾶλλον Pr, after ἀδελφὸν K   |    τοῦ ἀδελφοῦ MnR1sS   |    τημελεῖν] φροντίζειν R1s, τουμπελεῖν Pr, τὸ μελεῖν Ab    |    πλησιέστερον BFMnRRfSZu, πλησιαίστερον SaAd, πλησιώτερον Pra   |    οὕτω(ς) after πλησ. add. mss except APrXXaXbYYfGrZuAdOx2 (οὕτω παρακαθ. πλ. transp. MnRS; οὕτω προκαθ. πλησιαίτερον transp. Rw, οὕτω καθημένη πλησ. transp, AaAbPc)   |    προσκαθ- BAFGaPrXXaXbYZu, προκαθ- MCKRfZc, παρακαθ- VMnSSa, καθ- R, προκαθημένη Rw, καθημένη AaAbPr   |    6 οὖν om. F, οὖν ἡμῖν K   |    διὰ τὸν χορὸν transp. after ὁ ποιητὴς AaAbPcXa; διὰ τὸν χρόνον RfXXbYfGr(corr. s.l. Gu)Ox2, διττὸν χορὸν Zc   |    οὕτω Ad, conj. Wecklein; om. others   |    διασκευάσασθαι ZcZu, διασκευάσθαι Ga    |    7 διηγέρθησαν SXbYGr(corr. s.l. Gu)   |    γὰρ ἂν] γὰρ AbFSOx2, ἂν AXbY, δὲ V   |    ἄρτι] ἄρτιος Ox2, τότε s.l. R, om. Zc   |    καὶ om. AaAbPc, s.l. add. Pc   |    μόγις MBVAK, μόλις others   |    καταδράσθεις AbCZc, καταδαρθεὶς FMnSaXXaXbYYfGrZuAdOx2, κοιμηθῆ· καταδραθεὶς S, κοιμηθεὶς add. s.l. AbR, κοιμηθῆ s.l. Mn   |    πλησιαίτερον MAAbCKPrXXbYGrZcAd, πλησιαίστερον SaXaZu, πλησιέστερον BF, ἐγγὺς VMnRS, om. Ga   |    αὐτοῦ Pc   |    τῶν] τῶι MSa, τὸν Zc   |    κατὰ τὸν χορὸν] τοῦ χοροῦ s.l. Gu, κατὰ χορὸν Ga, κατὰ τὸν χρόνον Pc, a.c. Ox2   |    τῶν add. before γυναικῶν RwXbYGr   |    παρισταμένω Sa, ἱσταμένων K, a.c. Rw, παρ- s.l. Rw   |    8-9 om. Ox2   |   8 ἡ ἠλέκτρα V, ἡλέκτρα Aa   |    τῷ χορῷ om. MVACRSa   |    σῖγα σῖγα GaXXaXbYGr, σίγα σίγα others (both accents A, σίγα σίγᾶ Vc)   |    λεπτὸν VAaMnRSZc, p.c. Ga, λεκτὸν M, λευκὸν R1s, a.c. Ga, others   |    ἀρβύλην R (ὑποδήματος s.l.), ἀρβύλ() MnSSa, ἀρβύλας Björck   |    after ἀρβ. add. τιθεῖσα F   |    9 πιθανὴν VAbGaMnPcRSSaZu, πιθανὴν οὖν συμβαίνει s.l. Gu   |    οὖν] οὖν καὶ Zu, δὲ MnS, νοὖν Ad   |    ταύτῃ εἶναι Ga, εἶναι ταύτην transp. AbFKMnPc(εἶναι om, s.l. add.)PrRSSa, εἶναι φασὶ ταύτην V, εἶναι (ταύτην om.) Aa   |    ὑποθέσεως F, κατασκευῆς AbPc   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 δράμα AaMnFKRRfSYZc   |    2 κατασκεβὴ Mn   |    3 ὁρέστης Ad (also in 7)   |    κινιδίου Ab   |    πρὸς καθέζεται Zc   |    ἡλέκτρα Ad (also in 8)   |    4 διαπορεῖται δὲ written twice in A, second instance deleted later   |    τὴ κεφαλὴ Aa   |    5 οὕτω AaRSXXaXbYGr, οὗτος K, οὕτως others    |    τῆμετεῖν Ad   |    6 ἔοικε F, εἴοικεν K   |    διασκευᾶσαι MnKSSa   |    9 πυθανὴν FSa, πιθανεῖν AbR, πυθανὴ S   |    τιαύτην Ad   |   

COLLATION NOTES:   continued without break from 2b in AAaAbKPcRfYfAd (likewise, from shortened 2b in P); arg. 2c follows arg. 2a and precedes arg. 1 in FG; Ga is the full version after arg. 2a, Gb) is the partial version (after arg. 2b) repeating first lines in more correct form   |   

KEYWORDS:   comic ending   |   comedy   |   staging   


Arg. 2d: Anonymous comment

τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων, χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι. πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι ἦσαν.  —MBVAAbCFGKMnPcPrRRwSSa, XXaXbYYfZcZuGrAd

APP. CRIT.:   τὸ] τὸ δὲ FAd   |    after δρᾶμα add. κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν· F, B2sB3   |    σκηνῆς MVCRSSa, τῆς σκηνῆς others   |    εὐδοκιμ-] τῶν δοκιμ- Rw   |    δὲ om. Rw   |    πάντες] πάνυ Pr   |    φαῦλοι transp. before πάντες F, after ἦσαν G   |    φαῦλον ἦσαν Aa, φαῦλοί εἰσιν Nauck, φαῦλοι (ἦσαν del.) Weil   |   

ORTHOGRAPHICA:   τὸ] ὸ XXa (ornamental initial not added)   |    δράμα MnRRfSZcAd   |    εὐδοκιμοῦντον Ad   

COLLATION NOTES:   arg. 2d follows arg. 2a in B, follows 2b in F, follows repeated first part of 2b in G   |   

KEYWORDS:   popularity   |   performance   |   character, critique of   


Arg. 3: Anonymous comment

1ἡ κατάληξις τῆς τραγῳδίας ἢ εἰς θρῆνον ἢ εἰς πάθος καταλύει, ἡ δὲ τῆς κωμῳδίας εἰς σπονδὰς καὶ διαλλαγάς.   2ὅθεν ὁρᾶται τόδε τὸ δρᾶμα κωμικῇ καταλήξει χρησάμενον·   3διαλλαγαὶ γὰρ πρὸς Μενέλαον καὶ Ὀρέστην.  4ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Ἀλκήστιδι ἐκ συμφορῶν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἀναβιοτήν.   5ὁμοίως καὶ ἐν Τυροῖ Σοφοκλέους ἀναγνωρισμὸς κατὰ τὸ τέλος γίνεται, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πολλὰ τοιαῦτα ἐν τῇ τραγῳδίᾳ εὑρίσκεται.    —MBCVMnRwSaXaGuZc, also in Corpus Christi College (Cambridge) 403 and Laur. 31,6

APP. CRIT.:   1 κατάλυσις Sa   |    (first) ἢ om. Mn   |    θρήνους Sa   |    καταλήγει XaGuZc, C.C.C.403, Laur. 31,6   |    τῆς κωμ. ... διαλλαγάς] κωμωδία γέλωσι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται Gu, C.C.C.403, Laur. 31,6 (cf. arg. 5)   |    (third) εἰς] εἰ M   |    2 τόδε om. C, transp. after δρᾶμα Gu   |    κωμικὸν MC, κωμικὴ μὲν καταλήξει Sa   |    3 διαλλαγὰς B   |    ὀρέστην] ὀρέστης Sa, ὀρέστη· προλογίζει δὲ καὶ ἠλέκτρα ὀρέστην Xa   |    4 ἐν] ἐκ app. Laur. 31,6   |    ἀλκήστιδι] ἀλκίδι δὲ Xa   |    ἐκ φορῶν Sa   |    4-5 εἰς αναβιοτήν. ὁμοίως καὶ om. C.C.C. 403, Laur. 31,6   |    4 αναβίωσιν SaGu   |    5 ἐν τύρ. ὁμοίως transp. Mn, ὅμως ἐν τῆ ῥήσει Sa   |    5 τυροῖ edd., τύροις all   |    ἀναγνώρισμα C.C.C. 403, Laur. 31,6   |    τέλος] γέλως C.C.C. 403, Laur. 31,6   |    εἰπεῖν om. Mn   |    τῇ om. V   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἡ om. Xa (ornamental letter not added)   |    2 δράμα VCXaZc, C.C.C.403, Laur. 31,6   |    4 ἄλλα a.c. C.C.C.403   |    4 ἀλκίστιδι CMn, ἀλκήστηδι a.c. Rw   |    ἀναβιωτήν M, ἀνὰ βιοτὴν Mn   |   

COLLATION NOTES:   arg. 3 follows arg. 2a in XaZc; in MBCMn it is located at end of play, after τέλος εὐρ. ὀρ. and (except Mn) before subscription (= sch. 1693.01); in VGu and C.C.C. 403 as last sch.; in Sa as second to last scholion (last is on 1680, out of order); Xa also has subscription after it, separated only by extra space.   |   M image even less legible than Schw.’s report (which already indicates washed out letters): check original M   |   Matt. prints Τυροῖ as if in Gu; Dind. reports τύροι for Gu; but Gu has τύροις (there is a remote possibility that the sigma was cancelled: check original Gu)   

KEYWORDS:   comic ending   |   comedy   |   tragedy   |   Euripides, Alcestis   |   Sophocles, Tyro   


Arg. 4: Synopsis of Thomas Magister: τοῦ αὐτοῦ σοφωτάτου Μαγίστρου σύνοψις τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὑποκειμένου δράματος

1ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὥρμησεν, Ἀγαμέμνων στρατηγὸς ᾑρέθη τοῦ στόλου παντός, ἅτε προέχειν τῶν ἄλλων δοκῶν ἀρχῆς τε μεγέθει καὶ πλήθει νεῶν.  2ἑκατὸν γὰρ ναῦς εἰς τὴν τοῦ στόλου συντέλειαν οὗτος εἰσέφερε.  3καὶ ὃς μέλλων ἀνάγεσθαι καταλείπει τῶν οἴκοι πραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν καὶ προστάτην Αἴγισθον.  4ἐπεὶ δὲ πολὺς ἠνύετο χρόνος καὶ Ἀγαμέμνων οὔκετ’ ἐπανῄει, οἷα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν ἀθέσμως Αἴγισθος Κλυταιμνήστρᾳ, τῇ τοῦ Ἀγαμέμνονος γυναικί.  5μαθόντες δὲ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος τήν τε Τροίαν ἁλοῦσαν καὶ Ἀγαμέμνονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴκαδε πλέοντα, βουλεύονται τοῦτον τῆς οἰκίας ἐπειλημμένον ἀποκτανεῖν, ἵνα μὴ τούτῳ γνωσθέντος τοῦ σφῶν πονηρεύματος αὐτοὶ παραδοθεῖεν θανάτῳ.  6ὃ δὴ καὶ ἤνυσαν, καὶ ἐπανελθόντα τὸν Ἀγαμέμνονα ἀποκτείνουσι.  7χιτῶνα γὰρ μὴ διεξόδους κεφαλῆς καὶ χειρῶν ἔχοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἐνδιδύσκουσι καὶ οὕτω πελέκει τοῦτον φονεύουσι.  8μεταξὺ οὖν τοῦ Ἀγαμεμνονείου φόνου Ἠλέκτρα τὸν ἀδελφὸν Ὀρέστην, ἵνα μὴ καὶ οὗτος ἀναιρεθείη, κλέψασα καί τινι δοῦσα παιδαγωγῷ εἰς Φωκίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον καὶ συγγενῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τυγχάνοντα.  9Ὀρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ἥκων, παραλαβὼν Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ’ ᾧ μετ’ αὐτοῦ Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, καταλαμβάνει λάθρα τὸ Ἄργος.  10καὶ χρησμὸν παρὰ τoῦ Πυθίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔρχεται πρὸς τὸν πατρὸς τάφον καὶ θύει, εἶτά τι μηχανᾶται τοιόνδε·   11τὸν γὰρ παιδαγωγὸν, ᾧ παρὰ τῆς Ἠλέκτρας πάλαι πιστευθεὶς ἧκεν, ὡς ἔφημεν, εἰς Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν λέγοντα ὡς Ὀρέστης ἐν Πυθικοῖς ἄθλοις ἀνῃρέθη καὶ νῦν ἄνδρες τὰ τούτου ὀστᾶ ἐν κιβωτίῳ κομίζουσιν, ἵνα πατρῴων γοῦν τάφων τύχῃ.  12ὑπαχθέντες δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀπάτῃ Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθος, ἵνα μὴ μακρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ Ὀρέστου καὶ Πυλάδου, πρώτη μὲν Κλυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ Αἴγισθος.  13μητροκτονήσας τοίνυν Ὀρέστης Ἐριννύσι παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκε, μανείς.  14Μενέλαος δὲ ἐκ Τροίας ἐλθών, ὕστερος γὰρ Ἀγαμέμνονος ἐπανῆκε, καὶ τῷ Ναυπλίῳ λιμένι προσσχών, νυκτὸς μὲν Ἑλένην προπέμπει πρὸς Μυκήνας, μεθ’ ἡμέραν δὲ αὐτὸς εἰσῄει.  15καὶ τὸν Ὀρέστην μεμηνότα εὑρών, παρακαλεῖται μὲν ὑπὸ Ἠλέκτρας καὶ Ὀρέστου σῶσαι αὐτούς·   16ὁ γὰρ τῆς Ἑλένης πατὴρ Τυνδάρεως πάντας Ἀργείους κατ’ αὐτῶν ἐκίνησεν, ἵνα τούτους ὡς μητροκτόνους ἀνέλοιεν·   17ὡς δὲ τὸν Τυνδάρεων ἀντιλέγοντα εὗρε καὶ ἅμα καὶ αὐτὸς ὑπολογιζόμενος ὡς εἰ Ὀρέστης ἀναιρεθείη βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ Ἄργους, οὐκ ἤθελεν Ὀρέστῃ καὶ τῇ ἀδελφῇ συμμαχεῖν, ἀλλὰ τὸ τῶν Ἀργείων πλῆθος ἔλεγεν εὐλαβεῖσθαι.  18πρῶτον μὲν οὖν Ὀρέστης καὶ Τυνδάρεως διηλέχθησαν πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ δικαίως ἀνείλετο Κλυταιμνήστρα δεικνύς, Ὀρέστης δὲ ὡς καὶ μάλα δικαίως, εἰ καὶ μυριάκις αὐτὴν ἔδει τεθνάναι.  19ἔπειτα ἐκκλησίας ἐν ἀκροπόλει Μυκηνῶν γενομένης καὶ συνιόντων τῶν προυχόντων ἐν Ἄργει, Ὀρέστης ὑπὸ Πυλάδου φοράδην ἐκεῖσε κομίζεται.  20λόγων δὲ πολλῶν γενομένων, καὶ τῶν μὲν βοηθούντων Ὀρέστῃ, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίκησαν οἱ κακοί.  21καὶ κατακρίνεται Ὀρέστης αὐτός τε καὶ ἡ ἀδελφὴ λίθοις βληθέντες ἀποθανεῖν.  22Ὀρέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς τὸ πλῆθος αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι.  22καὶ ὁ φίλος Πυλάδης καὶ παρὰ τὴν συμφορὰν φίλος ἔμεινε καὶ κοινωνεῖν αὐτῷ τῆς τελευτῆς ἠξίωσε προθυμότατα.  24ἐπεὶ δὲ τοῦτο σφίσι παθεῖν προύκειτο, συμβουλεύει Πυλάδης Μενέλεω πρῶτον τιμωρίαν λαβεῖν, λέγων ὡς οὐ δεῖ τοῦτον τρυφᾶν ἡμῶν ἀπιόντων.  25ὅθεν εἰσελθόντες εἴσω τῶν βασιλείων, Ἑλένης δῆθεν δεησόμενοι ἵνα μὴ περιίδῃ σφᾶς ὀλλυμένους ἀλλὰ χεῖρα ὀρέξῃ καὶ Μενέλεων καὶ ἄκοντα πρὸς σωτηρίαν κινήσῃ, ἐπεὶ ταύτην φονεύειν ἔμελλον, ταύτης μὲν ἥμαρτον ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἁρπασθείσης κελεύσει Διός, Ἑρμιόνην δὲ συλλαμβάνουσιν ἐκ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας ἐπανηκούσαν τάφου.  26πρώην γὰρ αὐτὴν Ἑλένη πεπόμφει τῇ ἀδελφῇ θύσουσαν.  27λαβόντες δὲ Ἑρμιόνην καὶ ἔνδοθεν τὰς τῶν βασιλείων ἀσφαλίσαντες πύλας ἀνῆλθον ἐν μετεώρῳ τῶν βασιλείων ἔχοντές τε τὴν Ἑρμιόνην καὶ ξίφος πρὸς τῇ δέρῃ αὐτῆς, καὶ μέλλοντες μετὰ τὴν ταύτης διαχείρισιν, ἂν μὴ σφᾶς Μενέλεως σώσῃ, καὶ τοὺς δόμους ὑφάψειν πυρί.  28Μενέλεως μὲν οὖν ὑπὸ τούτων Ἑλένην τεθνάναι μαθών, ἵνα κἂν σώσῃ τὴν παῖδα, ἐλθὼν ἤρξατο πορθεῖν τὰ βασίλεια.  29ἐπιφανεὶς δὲ Ἀπόλλων διήλλαξε τούτους, Ἑλένην μὲν εἰς οὐρανοὺς φήσας διακομίσαι, Μενέλεων δὲ ἑτέραν λαβεῖν κελεύσας γυναῖκα, Ὀρέστῃ δὲ Ἑρμιόνην συνάψαι μετὰ τὴν τοῦ φόνου κάθαρσιν·   30ἧς Ἀθήνησιν ἔτυχε μετὰ Ἐριννύων εἰς Ἄρειον πάγον κριθείς· ὅτε καὶ καταδικασθῆναι μέλλοντα ὑπὸ πάντων θεῶν Ἀθηνᾶ ψῆφον βαλοῦσα νικῆσαι τοῦτον ἐποίησε.  31καὶ οὕτως Ὀρέστης ὕστερον Ἐρμιόνην γυναῖκα λαμβάνει κατὰ τοῦ Ἀπόλλωνος θέσπισμα, καὶ Ἄργους κρατεῖ, Πυλάδῃ δὲ Ἠλέκτραν δίδωσι, τὴν καὶ πρότερον ὑπ’ αὐτοῦ κατεγγυηθεῖσαν τούτῳ.  —ZZaZmTGu

APP. CRIT.:   heading thus in T (αὐτοῦ σοφωτάτου om. Ta); ἡ ὑπόθεσις τοῦ δράματος ἔστι τοιαύτη Zm; om. ZZaGu   |    1 παντὸς τοῦ στόλου transp. Gu   |    2 ἑκατὸν] ρ̅ ZZa   |    5 ἀποκτενεῖν ZmTGu   |    6 κτείνουσι, ἀπο add. s.l. Za   |    7 κεφαλῆς καὶ χειρῶν] χειρῶν καὶ κεφαλῆς ZZa; om., s.l. add. Zm   |    καὶ οὕτω πελ. τ. φον.] TZmmargGu(ἐν τῷ in place of οὕτω); om. ZZaZm   |    8 γοῦν Gu   |    ἵνα μὴ om., μὴ s.l. add. Za   |    9 πυλάδην om., s.l. add. Zm   |    τιμωρήσασθαι Za   |    10 τοῦ om. ZZa   |    11 εἰς τὴν φωκίδα Gu   |    γοῦν om. Zm   |    12 πρῶτον … ὕστερον ZZa (also Αἴγισθον Z)   |    14 προσσχὼν Matt., προσχών all   |    προπέμπει ZZa   |    15 ὑπὸ Ἠλέκτρας καὶ Ὀρέστου ZZa   |    16 κλυταιμνήστρας] ἑλένης ZZa   |    17 ὡς εἰ ] ὡς καὶ Z, ὡς καὶ εἰ Za   |    18 διηλ- ZZaZmT (διειλ- Ta), Gu διηλ- corr. to διειλ-, or vice versa; διελέχθησαν Matt.   |    Κλυταιμνήστρα all, -αν Matt., Dind.   |    ὡς (before καὶ μάλα) om., s.l. add. Gu   |    20 γινομένων ZmTTaGu   |    22 αὐτὸν a.c. Z    |    24 σφίσι τοῦτο transp. ZmTGu   |    παρὰ Μενέλεω Za   |    25 εἰσελθόντων app. Gu   |    ὀρέξῃ s.l. Z, ὀρέξαι ZZa   |    κινῆσαι Za   |    τάφου ἐπανήκουσαν transp. Gu   |    26 θύσουσα ZZa   |    27 διαχείρησιν ZZaGu   |    28 οὖν om. Gu   |    29 τοῦ om. ZZa   |    30 μετ’ ἐριν. Za   |    βαλοῦσα] λαβοῦσα ZZa, βαλοῦσα s.l. Za   |    31 τὸ om. ZZa, s.l. add. Za   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἠρέθη ZaGu   |    8 ἀγαμεμνονίου Za   |    11 ὀστὰ Z   |    14 ναυπλοίῳ ZZa   |    ἑλλένην Z a.c., Gu   |    μεθημέραν Ta [not T]   |    15 καὶ τὴν ὀρέστην Zm   |    17 τυνδάρεω Gu   |    19 ἐκκλισίας Z   |    25 Μενέλαον Za (only μενέλ() Z)   |    συλλαβάνουσιν Z, συλλαμβάνουσι, ν add. s.l. Za   |    29 ἑλλένην Gu   |    30 ἔτυχεν Zm   |    ἐρρινύων Zm   |    31 Ἠλέκτρα Z   

COMMENT:   On 18 ἀνείλετο Κλυταιμνήστρα: the middle ἀνείλετο means ‘pick up’ not ‘kill’ and one should consider whether Thomas and others understood the verb here as passive (cf. unexceptionable ἀναιροῦνται in 12); there is another apparently passive use in a 12-13th cent. text, Neophytus Inclusus, Πανηγυρική βίβλος I, or. 20, lines 359-60 ἰδὼν δὲ ὅτι αἱ τριάκοντα λίτραι τοῦ χρυσίου ἀνείλοντο, λύπη βαρεῖα καὶ δεινὴ μεταμέλεια κατέσχεν αὐτόν (TLG); but Neophytus writes very poor Greek and may have intended ἀνήλωντο. (ἀνήλωντο occurs a few times in late authors in TLG texts; also a few ἑάλωντο and one ἥλωτο.) On 27: both διαχείρησις and -ισις are found in sch. Aesch. and sch. Soph. with sense ‘killing’; both forms also used in many periods in the more common sense ‘management’).   

COLLATION NOTES:   According to Turyn, 30, fol. 47r-v of Ang. 14 (T) were written entirely by Triclinius, and the beginning of the Thoman argument was added by him on 46v, a page with text written by the original scribe. The high-quality digital image confirms this (black ink, rounded breathings, that is Tt1 in Diggle’s terms or Tr1 in De Faveri’s).   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   


Arg. 5: Thoman general note

1ἰστέον δὲ ὅτι πᾶσα τραγῳδία σύμφωνον ἔχει καὶ τὸ τέλος·  2ἐκ λύπης γὰρ ἄρχεται καὶ εἰς λύπην τελευτᾷ.  3τὸ παρὸν δὲ δρᾶμα ἔστιν ἐκ τραγικοῦ κωμικόν, λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ’ Ἀπόλλωνος διαλλαγάς, ἐκ συμφορῶν εἰς εὐθυμίαν κατηντηκός.  4ἡ δὲ κωμῳδία γέλωτι καὶ εὐφροσύναις ἐνύφανται.   —ZZaZmTGu

APP. CRIT.:   1 ὅτι om. Za   |    2 ἐκ] ἐὰν Z   |    ἔρχεται Z   |    3 γὰρ] δὲ ZZa   |    συμφορᾶς Zm   |    4 γέλωτι ZZa, γέλωσι TZm, app. Gu (and Gu as variant in arg. 3)   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 δράμα Zm   

COLLATION NOTES:   3 κωμικὸν probably intended by Z, but abbrev. stroke for -ον has curvature and looks somewhat like -ως abbrev. (accent is certainly grave).   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   comic ending   |   comedy   |   tragedy   |   


Arg. 6: Thoman general note

ἰστέον ὅτι πρὸ τούτου τοῦ δράματος ἔστιν ἁρμόδιον ἀκοῦσαι τινὰ τὸ δεύτερον Σοφοκλέους, ἐπεὶ ἐκεῖνο μὲν τὴν ἐκδίκησιν Ἀγαμέμνονος ἱστορεῖ ὅπως Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν ἐφόνευσαν, τοῦτο δὲ τὴν μετὰ τὸν φόνον ἐκείνων μανίαν Ὀρέστου καὶ τὰ μετ’ αὐτὴν συμβάντα.  —Za

COLLATION NOTES:   This appears in the margin of fol. 37v beside the incomplete arg. 1 (first 6 lines only, broken off in midword).   |   

KEYWORDS:   Thomas Magister   |   Sophocles, Electra   |   


Arg. 7: Anonymous general note

εἰς τὴν ?γένεσιν? τῆς τραγικῆς ὑποθέσεως εὐδόκιμόν ἐστι καὶ ἐπιτυχὲς τὸ δρᾶμα εἰς δὲ τὰ ἤθη τῶν προσώπων ἀδόκιμον. δαιμονᾷ γὰρ Ὀρέστης καὶ ἡ ἀδελφὴ δαιμονῶντι διακονεῖται καὶ ὡς ἐπίπαν τὰ ἤθη τῶν προσώπων ηὐτελισμένα ἐστιν.  —Gu2

COLLATION NOTES:   This appears in the margin of fol. 27v beside the dramatis personae, and is added by a hand later than Gr or Gu.   |   

KEYWORDS:   popularity   |   character, critique of   |   tragedy   |   


Arg. 7a: Anonymous general note

1ἐνταῦθα ὁ Εὐριπίδης ἀπὸ τῆς μέσης ὑποθέσεως ἄρχεται.  2παρέλιπε γὰρ τὴν τοῦ Ὀρέστου ἀνατροφήν, ὅπως ἀνετρέφετο παρὰ τοῦ παιδαγωγοῦ εἰς τὸν Στροφίου οἶκον τοῦ πατρὸς τοῦ Πυλάδου·  3φίλος φὰρ ἦν τοῦ Ἀγαμέμνονος ὁ Στρόφιος·  4καὶ ὅπως μηχανήσαντες ἀπῆλθον εἰς τὴν Κλυταιμνήστραν ὅ τε Ὀρέστης ⟨καὶ⟩ ὁ Πυλάδης καὶ παιδαγωγὸς φέροντες ταύτῃ καὶ κιβώτιον πεπληρωμένον τῆς κόνεως τοῦ Ὀρέστου.  5μέμνηται δὲ τούτου ὀ Σοφοκλῆς, καὶ οὗτος ἐν ἑτέρῳ δράματι.   —Yf

APP. CRIT.:   4 ⟨καὶ⟩ ὁ Matthiae (misreported by Dindorf)   |    ταύτῃ Dindorf, ταύτην Yf   |    κιβώτιον Matthiae, κιβωτίου Yf   

COLLATION NOTES:   This follows arg. 2a in Yf. First edited in Matthiae, vol. 6, 137 (= Dindorf, Arg. III.1-7).   |   


Arg. 7b: Anonymous general note

1ἔθος τοῖς τραγικοῖς τὸ ἐν προοιμίῳ ὡς ἐν ὀλίγῳ παραδηλοῖν τοῦ ὅλου δράματος τὴν ἔννοιαν, ὡς καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ ὁ Εὐριπίδης καὶ πανταχοῦ.  2τὸ δὲ δρᾶμα τῆς Ἑκάβης καὶ τοῦ παρόντος δράματος τὸ τέλος ἀπὸ πένθους ἄρχονται καὶ λήγουσιν εἰς χαράν.   —Yf

APP. CRIT.:   1 παραδηλοῦν (silently) Matthiae, but in late Greek infinitives such as δηλοῖν, ζηλοῖν, κατορθοῖν, ἀναπληροῖν, βιοῖν, βεβαιοῖν, ἐκτυφλοῖν are attested.   |   

COLLATION NOTES:   First edited in Matthiae, vol. 6, 137 (= Dindorf, Arg. III.8-11). He neglects the separation of 7a and 7b (three-dot punctuation and cross at end of 7a; 7b on new line with prefixed cross).   |   


Arg. 7c: Anonymous metrical note

1ἔχει δὲ τὰ μέτρα οὕτω·  2τὸ νῦν δὲ μοι πρὸ τειχέων [Phoen. 237]: τρίμετρον τροχαϊκόν·  3τὸ ὀττοτοί [Or. 1389, Phoen. 1530] διποδία τροχαϊκή· 4καὶ μέχρι μὲν τῶν πυλάδου λόγων [Or. 729] ἰαμβικόν·  5τοὐκεῖθεν δὲ τροχαϊκὸν τετράμετρον καταληκτικόν· 6καὶ ἔνθα ὀρέστης καὶ φρὺξ διαλέγονται [Or. 1506-36], τὸ αὐτὸ τηρεῖται μέτρον.  —P

COMMENT:   Triclinius' analysis of Or. 1389 in T treats ἐριννύν· ὀττοτοῖ as a brachycatalectic iambic dimeter; at Ph. 1530 in T he creates an anapaest by writing ὀτοτοῖ ὀτοτοῖ.   

COLLATION NOTES:   This follows arg. 2a and precedes arg. 2b in P.   |   


Arg. 8: Dramatis personae

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα· Ἠλέκτρα, Ἑλένη, χορός, Ὀρέστης, Μενέλαος, Τυνδάρεως, Πυλάδης, ἄγγελος, Ἑρμιόνη, Φρύξ, Ἀπόλλων.  —MBOVAAaCCrFGKMnPPcPrRRwSSa, XXaXbGrYYfZcZuAdOx

APP. CRIT.:   Correct order of names in OPZc and Xa(om. φρύξ, add. καὶ before ἀπ.); also correct in Thoman version (arg. 9) in ZZmT. The order in the others (except Cr) is essentially ἠλ. πυλ. ἑλ. ἄγ. χο. ἑρ. ὀρ. φρ. με. ἀπ. τυ., derived from reading across the successive rows of two columns of names rather than reading down the first column and then down the second column. Minor deviations from the second pattern: A omits ἠλ.; MnRRwS transp. ἑλ. πυ.; Zu transp. τυ. ἀπ.; Sa transp. πυ. after ἀπ.; AaRwSa add καὶ before τυ.; G has ἠλ. ἑλ πυλ.. ἄγ. χο. ὀρ. με. ἑρ. τυ. φρ. ἀπ.; XAd omit first letter of every name (decorated initials never added); Y2, repeating the list in the bottom margin, omits τὰ τοῦ δρ. πρ. and transp. με. τυ. to follow ἑλ. CrOx present a unique order, correct at beginning and end but scrambled in the middle: ἠλ. ἑλ. χορὸς ἐκ παρθένων γυναικῶν ὀρ. πυ. ἑρ. τυ. με. ἀγ. φρ. ἀπ.   |    Zc has ἀπὸ τοῦ διὸς τάνταλος between ἄγγελος and ἑρμιόνη in the penultimate line of the dram. pers.; the phrase probably belongs with the genealogical diagram that is written in the left margin.   |    Αt the end MnRS add προλογίζει ἠλέκτρα ὡς ἀδελφὴ ὀρέστου ἐλεεινολογοῦσα διὰ τὸν τάνταλον RS (προγίζει R, ἤγουν προλέγει s.l. R); CrOx have similar words (προλογίζει δὲ ἡ ἠλέκτρα ἐλεεινολογοῦσα διὰ τὸν τάνταλον; Ox also has the error δράγματος), but positioned after the first sentence of arg. 2b, which follows the dram. pers. in both; Aa has a full page of scholia only after arg. 2b-2d + 2a, then at bottom of fol. 38r προλογίζει ἡλέκτρα ὡς ἀδελφὴ ὀρέστου ἐλεεινοῦσα διὰ τὸν τάνταλον, with dram. pers. at top of fol. 38v; AbPc have same version as Aa, after arg. 2a and preceding dram. pers., set off by punctuation. Ab follows the dram. pers. (at bottom of recto, with line 1 of play at top of verso) with ἠλέκτρα λέγει ταῦτα.   

COLLATION NOTES:   The additional phrase is in both R and S, contra Diggle’s report.   |   Mn has dram. pers. twice, once on 7v and again on 8v, with no differences between the two.   |   


Arg. 9: Thoman Dramatis personae

1ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει·  2ἔστι δὲ τὰ τούτου πρόσωπα·  3Ἠλέκτρα προλογίζουσα ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς βασιλείοις τε οὖσα καὶ παρακαθημένη Ὀρέστῃ καθεύδοντι, Ἑλένη, χορὸς ἐξ ἐπιχωρίων γυναικῶν αἳ παραγίνονται πρὸς Ἠλέκτραν πυνθανόμεναι περὶ τῆς τοῦ Ὀρέστου συμφορᾶς, Ὀρέστης Μενέλαος Τυνδαρεως Πυλάδης ἄγγελος Ἑρμιόνη Φρὺξ Ἀπόλλων.  —ZZaZmT

APP. CRIT.:   1 βασιλείοις] βασιλέως Za, abbrev. βασιλ() Z   |    3 παρεγένοντο Za, παραγίνονται intended by Za s.l.    

COLLATION NOTES:   Diggle’s OCT lists the dram. pers. in Ang. 14 as Tz, but this is an oversight. Fol. 47v is entirely by Triclinius. See remarks above on arg. 4.   |   Scholia to Orestes

Or. 0.01 (vet gram) ἀφαίρεσις τῶν ἰώνων· συγκοπὴ τῶν αἰόλων· ἀποκοπὴ τῶν ἀττικῶν  —V1

POSITION: added after sch. 19 on page preceding line 1 of text      

COMMENT:   Cf. opening of sch. Opp. Hal. 1.186: κείνοις· ἰωνικὴ ἀφαίρεσις. Ἡ ἀφαίρεσις τῶν Ἰώνων, ἡ συγκοπὴ τῶν Αἰολέων, ἡ ἀποκοπὴ τῶν Ἀττικῶν.   


Or. 1.01 (1-139) (tri metr) ἡμέτερον: ἡ εἴσθεσις τοῦ δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρλθʹ [= 139]. ὧν τελευταῖος ‘τόνδ’ ἐξεγεῖραι συμφορὰ γενήσεται’. ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς.  —T

APP. CRIT.:   ρλθʹ Dind., ρληʹ [= 138] T    


Or. 1.02 (1-5) (vet exeg) 1κατασκευὴν ποιούμενος ὁ ποιητὴς τῆς ἰδίας προτάσεως τῆς ὅτι πάντα φέρει τὰ δεινὰ ἡ ἀνθρωπότης, ἐπιφέρει ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ μακάριοι καὶ ὄλβιοι δόξαντες ἄνθρωποι οὐκ ἄμοιροι συμφορῶν καὶ παθῶν γεγόνασιν·  2ἐξ ἑνὸς δὲ τοῦ Ταντάλου καὶ τοὺς ἄλλους παραδηλοῖ.  3τὸν Τάνταλον δὲ καὶ οὐκ ἄλλον τῇ ὑποθέσει προσείληφε διὰ τὸ ἐξ ἐκείνου τοῦ γένους καὶ τὸν Ὀρέστην κατάγεσθαι.   —VPraPrbRw

POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; in VRw follows sch. 2.12, in Pr cont. from sch. 2.12 (both places)       

APP. CRIT.:   1 καὶ praep. Rw   |    ποιούμενος om. Pra   |    φέρει πάντα transp. Prb   |    ἀνθρωπότητος (ἡ om.) Prb   |    ἄνθρωποι om. Prb, leaving blank space   |    2 ἄλλους πάντας Pra   |    3 διὰ τοῦ Rw   

KEYWORDS:   rhetorical analysis   


Or. 1.02a (1-5a) (rec exeg) κατασκευὴν  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 1.03 (1-3a) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1οὔτε ἀκοῇ οὔτε θέᾳ ἔστιν οὕτω δεινὸν ὅπερ οὐχ ὑφίσταται τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις.  2τοῦτο δέ φησι παρόσον ἔκτοπον καὶ ἀλλόκοτον ὑπέστη τιμωρίαν ὁ Τάνταλος·  3ἢ διὰ τὰς τοῦ γένους συμφοράς· ἢ δι’ ἑαυτὴν ὡς ὅτι τλημόνως συνυποφέρει τῷ ἀδελφῷ τὴν τύχην·  4ἢ διὰ τὸν Ὀρέστην.   —MBCCrVPrRbRfRwY2Ox, partial O

TRANSLATION:   Neither to hearing nor to sight is there anything so terrible that human nature does not endure it. She says this because Tantalus endured an unusual and extraordinary punishment; or because of the disasters of the family, or on her own account because she wretchedly bears the misfortune together with her brother; or on account of Orestes.

LEMMA: all except MCrOOx; δεινὸν om. R, οὐδὲν om. Rf, lemma οὐκ ἔστιν οὐδὲν V.      REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   1 οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν prep. V (other form of lemma, incorporated)   |    ἀκοὴ MCVOCrPrRfRwY2Ox, ἀκοὴν Rb   |    θέα BCOCrPrRfY2Ox, app. V; θέαμα M, θράσος Rb   |    ἔστιν om. VPrRwY2   |    οὕτω] RbRf, οὔτε MBOCY2, οὔτ’ ἄλλο τι VPrRw (οὔτε Pr), εἴτε CrOx   |    ὅπερ] ὃ O   |    ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις MRb; app. O (ἡ τῶν lost in cut margin)   |    2-4 om. O   |    2 παρόσον] καθόσον C   |    ἔκτοπον καὶ] ἐκ παντὸς CrOx   |    ἔκτοπον] ἔκτυπον Pr   |    τιμωρίαν ὑπέστη transp. Pr   |    3 ἢ διὰ τὰς] ἢ εἰς τὰς διὰ CrOx   |    τὴν τοῦ γένους τούτου συμφοράν VPrRwY2, τὸ (sic) τοῦ γένους καὶ τοῦ ἀδελφοῦ συμφοράν Rb   |    3-4 ἢ δι’ ἑαυτὴν κτλ om. Rb   |    3 δι’ ἑαυτὴν] διαυτὴν Rf, διὰ τοῦ υἱὸς CrOx   |    3 ἑαυτὴν] αὐτὴν MCY2   |    ὡς ὅτι Schw., ὡς ὅτε CRf, ὅτι VPrRw, ὥστε M, ὥς γε B, ἥ γε Y2, ὅτε CrOx   |    συμφέρει MRf, συνυποφέρει καὶ CrOxY2, ἐπεισφέρει Rw   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀλόκοτον C   

COMMENT:   Redundant ὡς ὅτι is common in late, subliterary and scholiastic Greek; ὥς γε is rather rare in scholiastic Greek.   


Or. 1.04 (1-3b) (vet paraphr) ἄλλως· ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος:  ἤγουν ὡς ἐν συντόμῳ λόγῳ εἰπεῖν, οὐκ ἔστι τι δεινὸν, οὔτε πάθος οὔτε συμφορὰ, ἧς οὐκ ἂν τὸ βάρος ἡ τῶν βροτῶν φύσις ὑπενέγκοιτο.  —BPrVRw

LEMMA: ἄλλως in margin, not in line B; ἔπος om. Rw; Pr adds ἡ σύνταξις and three-dot punctuation before ἄλλως      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. B   |    ὡς om. Pr   |    λόγῳ om. B   |   ὑπενέγκοιτο Schw. (after Matt.), ἀπενέγκοιτο BPrVRw    


Or. 1.05 (1-3c) (thom exeg) 1ἐπειδὴ ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῆς δυστυχία ὑπερῆρεν ἁπάσας, διὰ τοῦτο αὕτη γνωματευομένη ταῦτα φησὶ καθ’ αὑτήν.  2δείξει δὲ ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γένος αὐτῆς συμφοραῖς ὑπέκειτο.   —ZZaZmTZbGu

POSITION: follows sch. 1.06 in Gu      

APP. CRIT.:   1 ἐπειδήπερ Zb, ἐπεὶ T after erasure or damage   |   μαντευομένη Za   |    καθ’ αὑτήν om. ZZa   |    2 ἐπέκειτο Gu    

ORTHOGRAPHICA:   ἐπειδὴ Ta   |   καθ’ αὐτὴν Zb   |   ἐξαρχῆς Z   


Or. 1.06 (1-3d) (thom exeg) 1ἵνα μὴ καθέκαστον ἀπαριθμῆται τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις κακά, περιλαμβάνει διὰ τοῦ γενικοῦ ὀνόματος τοῦ δεινοῦ, διαιρουμένου εἰς πάθη καὶ συμφοράς, καὶ πάθη μέν ἐστι τὰ συμπίπτοντα τοῖς σώμασι νοσήματα, συμφοραὶ δὲ αἱ ἐπερχόμεναι τοῖς ἀνθρώποις θλίψεις.  2καὶ τὸ ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος διὰ τοῦτο ἔφη διότι καθολικῶς ἐξήνεγκεν.  3ἐπεὶ δὲ πάθος καὶ συμφορὰν εἴρηκε, προτιμᾷ το θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου, ἀποδιδοὺς τὸ ἧς πρὸς τὸ συμφορά.  4γίνωσκε δὲ ὅτι ὅταν εὑρεθῶσι δύο ὀνόματα, ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν, μάλιστα μὲν τὸ ἀρσενικὸν προτιμᾶται τοῦ θηλυκοῦ, συμβαίνει δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ ἀνάπαλιν.  5ὁ αὐτὸς δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων.  6ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο πολλάκις γίνεται· κειμένου γὰρ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ καὶ οὐδετέρου ὀνόματος, ἀποδίδοται ἡ σύνταξις πρὸς τὸ οὐδέτερον, ὡς εἰς πρᾶγμα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Zm (to δεινὸν)      POSITION: continued from previous, adding δὲ, T; precedes sch. 1.05 ἐπειδὴ ἡ in Gu      

APP. CRIT.:      |    1 διαιρουμένη Zb   |    μέν ἐστι] μέν εἰσι Zb   |    3 πάθος] πάθη ZZaZbT   |    συμφορὰν] uncertain whether -ὰν or -ὰς Za; Z perhaps -ὰς corrected to -ὰν   |    4 μὲν om. Zm   |    τοῦ θηλυκοῦ] τὸ θυλικὸν Z   |    5 δὲ om. Zb   

ORTHOGRAPHICA:   1 συμβάντα a.c. Za   |   ὑπαρχόμεναι Zb   |   1 καὶ τοῦ ὧδ’ Zm   |   ἐξήνεγκε Zb   |   4 μάλλιστα Z   |   συμβαίνειν Z   

KEYWORDS:   rhetorical analysis   |    grammar, agreement of gender   |   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.07 (1-3e) (rec exeg) καὶ Ὅμηρός φησι [Hom. Il. 24.49] ‘τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν’.  —RbY2ZmGu

POSITION: continued from sch. 1.03 RbY2; marg. Zm      

APP. CRIT.:   φησι om. RbY2   |    θυμὸν om. Rb   |    ἔθεσαν Y2    


Or. 1.08 (1-3f) (rec paraphr) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν καὶ χαλεπὸν πρᾶγμα οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος καὶ ἐκ θεοῦ ἐλθοῦσα ὅπερ οὐχ ὑφίσταται ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις.  —Y2Yf2

LEMMA: app. abbrev. for σύνταξις in marg.      

COLLATION NOTES:   Yf with cross   |   


Or. 1.09 (1-3g) (rec paraphr) οὐδὲν ἀπὸ τῶν κακῶν ἐστιν ὅπερ οὐ πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι.  —Y2


Or. 1.10 (1-2) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1τὸ δεινὸν ὄνομα γενικόν ἐστι, διαιρεῖται δὲ εἰς πάθος καὶ συμφοράν.  2καὶ πάθος μὲν λέγεται τὰ νοσήματα, συμφορὰ δὲ αἱ τοῦ βίου δυστυχίαι καὶ περιπέτειαι.   —VPrRwSaY2

LEMMA: V (om. οὐδὲν)      REF. SYMBOL: V      POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; Rw has this between sch. 2.01 and 2.08; Sa has this between sch. 12.01 and sch. 13.01      

APP. CRIT.:   1 ἐστὶ γενικὸν transp. PrSaY2   |    2 πάθη PrSaY2   |    λέγονται Pr   |    τὰ νοσήματα om. Sa   |    συμφοραὶ PrSaY2    |    περιπαθείαι Pr (sic)   

COLLATION NOTES:   Pr cross in front.   |   

KEYWORDS:   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.11 (rec exeg) σατυρικὸν τὸ δρᾶμα διὸ ἀρχόμενον ἀπὸ θλίψεως καὶ λήγον εἰς χαράν.  —GPrYrAd

POSITION: GAd have this after dramatis personae (arg. 8) as part of prefatory material      

APP. CRIT.:   σατ. τὸ δρ.] τὸ δρᾶμα τοῦτο δὲ σατ. Pr, then δὲ app. deleted; τὸ δρᾶμα ἔστι σατ. G; φασὶ τινὲς τὸ δράμα τοῦτο κομικὸν λέγεσθαι Ad   |    διὸ] τὸ Pr, ὡς Ad, om. G   |    καὶ om. YAd   

KEYWORDS:   satyr-play   |   comic ending   


Or. 1.12 (rec exeg) ἐξ ὑπολήψεως τὸ προοίμιον καὶ ἔστιν ἐπιτήδειον εἰς προοιμίου τύπον.  —Yr

ORTHOGRAPHICA:   ἐξυπολ(ήψ)εως Yr   


Or. 1.13 (rec gram) Diagram: triangle with ὡς at apex and ὧδε and οὕτως at the lower corners  —Zu

POSITION: after the dramatis personae      

ORTHOGRAPHICA:   ὠς Zu   


Or. 1.14 (rec exeg) Diagram: forking lines, at top καθολικῶς τὸ δεινὸν, below πάθος ἐπὶ σώματος and συμφορὰ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς  —Gu

POSITION: left margin      


Or. 1.14a (rec exeg) Diagram: forking lines, at top τὸ δεινὸν, below εἰς πάθος and καὶ συμφορὰν  —Pr

POSITION: margin      


Or. 1.15 (rec exeg) Diagram: forking lines, at top δεινὸν, forking lines to πάθος and συμφορὰ; from πάθος forking lines to ἢ εἰς ἀνάλυσιν· ἢ εἰς ἀνάστασιν; from συμφορὰ line down to ἢ εἰς τὸν θάνατον  —GuZcZu

POSITION: right margin Gu, after argumenta Zc(bottom margin)Zu      

APP. CRIT.:   Gu instead labels the two forking lines from δεινὸν with πάθος and συμφορὰ, and has all three phrases across the bottom below both descenders.   |    ἀνάλυσιν] ἀνάστασιν Zu, ἀνάμνησιν Zc   |    second ἢ om. Zu   |    τὸν om. Zc   

COLLATION NOTES:   Zu’s diagram divided into two parts, with πάθος and συμφορά at base of one fork, a separate fork for first two lowest terms, and third term below with line from συμφορά   |    θάνατον lost to cut margin in Gu, only part of initial θ visible in inner margin of Zc   


Or. 1.16 (rec exeg) προλογίζει ἡ ἠλέκτρα.  —RfrXaAd

POSITION: s.l. in Xa, above the ornamentation dividing arguments from text in Rf (follows dramatis personae, but seems to have been written later than dram. pers.); follows the title (repeated after argumenta) within ornamentation Ad      

ORTHOGRAPHICA:   πολογίζει ἡλέκτρα Ad   |   


Or. 1.17 (rec exeg) πρότασις  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together without punct. following sch. 1.18 and 1.23 Sa   

KEYWORDS:   rhetorical analysis   


Or. 1.18 (rec exeg) ⟨οὐκ ἔστιν οὐδέν δεινὸν⟩: πάντα τὰ πάθη  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together between sch. 1.17 and 1.23 Sa   


Or. 1.18a (rec gloss) ⟨οὐκ ἔστιν⟩: οὐχ ὑπάρχει  —CrF2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 1.18b (rec gloss) ⟨οῦδὲν⟩: τι  —K

POSITION: s.l.      


Or. 1.19 (rec gloss) ⟨δεινὸν⟩: πρᾶγμα  —R

POSITION: s.l.      


Or. 1.20 (mosch gloss) ⟨δεινὸν⟩: χαλεπὸν  —XXaXbTYYfGrAa2CrGZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    ὑπάρχει add. CrOx   |   

COLLATION NOTES:   in Aa added above a crossed out gloss, by the same hand: (deleted gloss app. ἐπιτήδειον)   |   


Or. 1.21 (thom gloss) ⟨δεινὸν⟩: κακὸν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.21a (rec gloss) ⟨δεινὸν⟩: ὄνομα γενικὸν  —F

POSITION: s.l.      


Or. 1.22 (vet exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐν συντόμω εἰπεῖν, ὡς ἡ παροιμία λέγει.  —VFL2Rw

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὸ τοῦ prep. L2   |    λόγω add. after συντόμω FRw   |    ὡς ἡ κτλ om. FL2   |    καὶ add. before ἡ Rw   


Or. 1.22a (rec gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐπέρχεται  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 1.22b (rec gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: καὶ οὕτως ἐν συντόμῳ εἰπεῖν  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 1.23 (recThom exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἤγουν ἐν συντόμῳ εἰπεῖν λόγον  —AaAb 1MnaMnbPcPrRSSaZmZbGuY2

POSITION: s.l.; run together without punct. between sch. 1.18 and 1.17 in Sa; Mna is on f. 7v, Mnb on f. 8v      

APP. CRIT.:   ἤγουν] ἀντὶ τοῦ Sa, καὶ οὗτος ἄρχομαι S, καὶ οὕτως Mn, καὶ Aa, ὡς Y2, ὦδ’ Mna, om. AbPcPrbR   |    ἐν om. Ab   |    εἰπεῖν om. Mnb   |    λόγον ZmGu, καὶ λόγον app. S, λόγῳ AaMnbR, λόγ() Mna, om. SaZbY2    |    at the end Pc adds ὡς λέγει ἡ παροιμία (cf. sch. 1.22)    |   


Or. 1.23a (rec exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἀξίωσιν συγκατάβασιν· ἐνταῦτα ?δὲ? εὑρίσκονται τὰ δύο.  —Mn

POSITION: s.l. on f. 7v (1-3 repeated on f. 8v after argumenta)      

COMMENT:   Uncertain whether this is intended to be continuation of sch. 1.23.   


Or. 1.23b (rec gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡστε λαληθῆναι ἐν συντόμω  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 1.23c (rec gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐν τῷ μεταξύ  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 1.24 (mosch gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς οὕτως εἰπεῖν  —XXaXbTYYfGr

POSITION: s.l.      


Or. 1.24a (rec gloss) ⟨ὦδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς συντόμῳ εἰπεῖν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 1.24b (rec gloss) ⟨ὦδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς ἔστιν εἰπεῖν  —Pc

POSITION: s.l.      


Or. 1.25 (recThom gloss) ⟨ὧδ’⟩: οὕτως  —RZZmTZbGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. ZZc   |   


Or. 1.25a (rec exeg) ⟨ὧδ’⟩: τὸ ὧδε ἀντὶ τοῦ ὡς  —K

POSITION: s.l.      


Or. 1.26 (thom gloss) ⟨εἰπεῖν ἔπος⟩: ἐστὶν  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.26a (rec exeg) ⟨εἰπεῖν ἔπος⟩: ἢ νὰ εἴπωμεν τι? ἀττικ()  —Pr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Cramped and tiny writing is ambiguous; could be εἴπωμεν τὸ ἀττικ(όν),or ἀττικ(), written below other words, could be a separate note.    |   


Or. 1.27 (mosch exeg) ⟨ἔπος⟩: λόγον. περισσὸν, ἀττικῶς  —XXaXbTYYfGrGOx

POSITION: s.l.; T as two separate items      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ox   |    λόγον om. G   |    περ. ἀττ. om. Ox   |    περιττὸν G   |    ἀττ. om. Yf   |   

COLLATION NOTES:   T omits cross on λόγον   


Or. .000..27 (rec gloss) ⟨ἔπος⟩: λόγον  —CrRfr

POSITION: s.l.      


Or. 1.28 (rec artGloss) ⟨ἔπος⟩: τὸ  —R

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Cr   


Or. 2.01 (2-3a) (vet exeg) οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν: 1διὰ τί εἰρηκὼς ἔπος καὶ πάθος πρὸς τὸ θηλυκὸν τὰ ἑξῆς συνέταξε φάσκων ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος;  2φαμὲν οὖν ὅτι προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν καὶ διὰ τοῦτο πρὸς αὐτὸ ἐποίησε τὴν σύνταξιν.   —MCVCrPrRbRfRwOx, partial OMnSSa

TRANSLATION:   Why, having said ἔπος and πάθος [neuter nouns], did he (the poet) make the following agree with the feminine in saying “of which [fem.] it would not take upon itself the burden”? We say, then, that the feminine receives preference over the neuter and therefore he made the agreement with it.

LEMMA: thus MR(om. οὐδὲ συμφοράν); ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος C      REF. SYMBOL: MRSa (Sa to line 1)       POSITION: Mn has this twice, on 7v and 8v, with same wording in both places      

APP. CRIT.:   1 διὰ τί εἰρηκὼς] [διὰ τί] εἴρηκεν O, διὰ τί εἶπεν CrOx, διήρηκ? R, εἰπὼν, with διὰ τί transp. after πάθος MnS   |    τί] τὸ C   |    ἔπος om. S   |    καὶ om., s.l. add. Rw   |    πρὸς] πρὸς δὲ O   |    τὸ om. Mn   |    τὰ ἑξῆς transp. after συνέταξε ORf, om. CrMnSOx, τὸ ἑξῆς C, τοὺς ἑξῆς Pr   |    συνέταξας M, συντάξας R   |    φάσκων om. M, φάσκων ... ἄχθος om. OMnS   |    ἂν ἄραιτ’ ἂν M, ἄραιτ’ ἂν Rw, ἂν ἄραιτ’ ἀνθρώπου φύσις CrOx   |    2 καὶ add. before φαμὲν PrRw   |    2 φαμὲν οὖν om. OMnS   |    οὖν om. VRRfRw   |    ὅτι] ὡς O, διότι MnS   |    προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου] προτιμοτέρου ὄντος τοῦ οὐδετέρου O   |    τὸ θηλυκὸν transp. before προτιμᾶται CVCrMnPrRRfRwSSaOx (τὸ om. Pr)   |    τὸ θηλυκὸν] τὸ θηλυκὸν γένος M, om. O   |    καὶ διὰ κτλ om. OSa   |    καὶ om. CrOx   |    αὐτὸ] ταῦτα R   |   

ORTHOGRAPHICA:   1-2 θηλυκὸν] θετικὸν Ox (both places)   |    2 προτιμεῖται Rw™   

COLLATION NOTES:   V(in red) and Pr have ἀπορία and λύσις in margin and Pr uses separation punctuation between 1 and 2 to match these labels; same sch. Ra, but margin cut, only last three words survive; Rf has first διὰ τί ... πάθος in red ink, rest in black.   

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.02 (2-3b) (vet exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: εἰς θηλυκὸν δὲ ἐξ οὐδετέρου τὸν λόγον ἀπέδωκεν ἐπειδὴ προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν.  —B

POSITION: contd. from sch. 1.04      

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.03 (2-3c) (rec exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: εἰπὼν ἔπος καὶ πάθος διὰ τί πρὸς τὸ θηυκὸν συνέταξεν· διότι τὸ θηλυκόν προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου. διὰ τοῦτο?[ —Pc

POSITION: in right margin running vertically, partly obscured in binding, with final words lost to damage      

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.03a (2-3d) (rec exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: ἔπος καὶ πάθος εἰπὼν πρὸς τὴν συμφορὰν συνέταξεν· προτιμᾶται γὰρ τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκόν.  —Yr

APP. CRIT.:   πάθος Mast., πλῆθος Y   |   

KEYWORDS:   grammar, agreement of gender   


Or. 2.04 (mosch exeg) ⟨πάθος⟩: 1πάθος ἐπὶ σώματος τὸ τραῦμα καὶ ἡ πληγή, ἣν ξίφει τις ἐπλήγη ἢ τοιούτῳ τινί, ὃ ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦντος λέγεται πρᾶγμα καὶ πρᾶξις, ἀπὸ δὲ τοῦ πάσχοντος πάθος, ὥσπερ τὸ λῆμμα ἀπὸ μὲν τοῦ λαμβάνοντος λέγεται λῆμμα, ἀπὸ δὲ τοῦ διδόντος δῶρον.  2ἀπὸ τούτου πάθος καὶ ἐπὶ ψυχῆς ἡ ἧττα, ἣν ἡττήθη τις ὑπὸ ἀδικίας, ἢ ἀκολασίας, ἢ τοιούτου τινός.  3λέγεται πάθος καὶ αὐτὴ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ δειλία καὶ ὅσα τοιαῦτα προσβάλλει ἡμῖν, ὥσπερ λέγεται βέλος καὶ τὸ πεμπόμενον καὶ τὸ τραῦμα τὸ ἀπὸ τῆς βολῆς τοῦ βέλους.  4τούτων δὴ τῶν παθῶν τῶν προσβαλλόντων, ἤγουν τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκολασίας, καὶ τῶν τοιούτων, ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται, οὐ καταλύων αὐτά, ἀλλ’ οὐχ ὑπείκων αὐτοῖς.  5τὰ δὲ ἕτερα, ἤγουν αἱ πληγαὶ καὶ αἱ ἧτται αἱ ὑπὸ τούτων, ἀφανίζεται ἰατρευόμενα, ὡς μηδὲ οὐλὴν καὶ ἴχνος τι αὐτῶν καταλείπεσθαι.  6ἐνταῦθα δὲ πάθος λέγει σώματος ἤγουν πληγὴν καὶ κάκωσιν.   —XXaXbTYYfGrG

LEMMA: lemma οὐδὲ πάθος G       REF. SYMBOL: T      POSITION: In T written in vacant space at bottom of previous page, fol. 47v.      

APP. CRIT.:   1 τὸ add. before first πάθος G   |    ἣν ... ἐπλήγη om. Yf, add. s.l.   |    (second) μὲν om. Gr   |    2 πάθους Y   |    ὑπὸ] ἀπὸ Y   |    3 πάθη YfTGrG   |    ἡ ἀκολ. καὶ ἡ ἀδικία transp. Yf   |    ἡ δειλία] ὁ δόλος G   |    προβάλλει G   |    4 δὴ] δὲ G   |    προβαλλ- G   |    οὐχ om. Yf   |    5 αἱ after ἦτται om. Gr, add. s.l.   |    ἀφανίζονται G   |    οὐλὴ YT   |    6 ἤγουν] ἢ Y   |   

COLLATION NOTES:   Yf with cross   |   

KEYWORDS:   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.05 (rec exeg) ⟨πάθος⟩: πάθος λέγεται τὸ σωματικὸν νόσημα, οἷον λώβη καὶ ἕτερα ὅσα ἀπὸ τοῦ σώματος ἀναδίδονται. συμφορὰ δὲ θεήλατος ἡ ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη λοιμὸς λιμὸς ἐπιδρομὴ ἐθνῶν.  —Y2Yf2

APP. CRIT.:   λοιμὸς ... ἐθνῶν Y, οἷον λοιμικὸν νόσημα λιμὸς καὶ ἐπιδρομὴ υἱετοῦ Yf   

COLLATION NOTES:   Yf with cross   |   

KEYWORDS:   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.06 (mosch gloss) πάθος: κάκωσις πληγή  —XXaXbTYYfGrGZc

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X; GZc separate πληγή and place it above συμφορὰ      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. X   


Or. 2.07 (rec gloss) ⟨πάθος⟩: τὸ ἐκ τοῦ σώματος  —Gu

POSITION: s.l      


Or. 2.08 (vet exeg) οὐδὲ συμφορὰν θεήλατον: 1γράφουσί τινες οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος, ἀγνοοῦντες δέ·  2ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ οὐκ ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩.   —MBCVCrPrRfRw

LEMMA: M      REF. SYMBOL: M      POSITION: B intermarg.; C has this after sch. 5.01; Rf cont. from sch. 1.03      

APP. CRIT.:   1 γράφουσί τινες] γρ(άφεται) καὶ B; γράφουσιν ἔνιοι CrRf, φύσιν ἔνιοι C, γρ(άφετ)αι in marg. C   |    οὐδὲ om. Rf   |    συμφορὰν θεήλατον Cr   |    ἀγνοοῦντες δέ om. B   |    δέ om. VCrPrRw   |    2 γὰρ] δὲ B   |    ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩] suppl. Schw., ἔστι B ἔστι δεινόν M, ἔστιν οὐδὲν δεινόν CVCrPrRfRw    

COLLATION NOTES:  In Rf the letters from μφορὰ to the end are written (in line) in red ink.   


Or. 2.08a (vet exeg) ⟨συμφορὰ θεήλατος⟩: 1γρ. (συμφορὰν) (θεήλα)τον  2ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ οὐκ ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩.   —Ο

POSITION: s.l.      


Or. 2.08b (rec paraphr) ⟨συμφορὰ θεήλατος⟩: δυστυχία ἡ ἐπελθοῦσα  —Mn

POSITION: s.l.; twice, on f. 7v and 8v      


Or. 2.09 (rec exeg) ⟨συμφορὰ θεήλατος⟩: ἤγουν λοιμικὸν νόσημα καὶ λιμὸς καὶ ἐπιδρομὴ ἐθνῶν  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 2.10 (thom gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: δυστυχία  —VrecZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 2.11 (rec gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: ὀργὴ. ἡ ἔξωθεν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 2.12 (vet gloss) θεήλατον: θεόθεν ἐπερχομένην  —VPrRw

LEMMA: Pr lemma θεήλατος (both places)      REF. SYMBOL: V      POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; in Rw appended to sch. 2.08; Pr has this twice, first in sequence, second time after sch. 14.02      

APP. CRIT.:   ἐπερχομένη Pr (both places)   


Or. 2.13 (vet gloss) ⟨θεήλατον⟩: ἀπὸ θεοῦ ἐπερχομένην  —V

POSITION: s.l.      


Or. 2.13a (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: καὶ ἀπὸ θεοῦ ποιουμένη  —S

POSITION: s.l.      


Or. 2.13b (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: πεμφθεῖσα παρὰ τοῦ θεοῦ  —PcPr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῦ om. Pc   


Or. 2.13c (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: παρὰ θεοῦ πεμφθεῖσα  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 2.13d (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: πεμφθεῖσα ὑπὸ θεῶν  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 2.13d (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: ὑπὸ θεοῦ πεμφθεῖσα  —Zc

POSITION: s.l.      


Or. 2.14 (recMosch gloss) θεήλατος: ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη  —MnXXaXbTYYfGrG

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X; Mn twice, on f. 7v and 8v      

APP. CRIT.:   ὑπὸ XT   


Or. 2.15 (thom gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἐκ θεοῦ παραγενομένη  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 2.16 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἀπὸ θεοῦ ἐρχομένη  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 2.17 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: καὶ ἀπὸ θεοῦ ἐλθοῦσα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 2.18 (rec gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἐκ θεοῦ ἐλθοῦσα  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 3.01 (rec gloss) ⟨ἧς ⟩: τῆς συμφορᾶς  —KPcRfrZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  τῆς om. PcRf   

ORTHOGRAPHICA:   συμφορὰς Pc   |   


Or. 3.02 (rec exeg) ⟨ἧς ⟩: προεκρίθη τὸ θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου  —Gu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   θυλικὸν Gu   


Or. 3.02a (rec gloss) ⟨ἧς⟩: καὶ ἧστινος  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 3.02a (rec gloss) ⟨οὐκ ἂν ἄραιτ’⟩: οὐχ ὑφίσταται  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 3.03 (vet gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: εὕρη  —V

POSITION: s.l.      


Or. 3.04 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: βαστάσαι  —VrecAaAbCrF2PrRRfrMnSSaY2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   |    βαστάσαι RRfrY2Ox, βαστάσειε Vrec, perhaps F2, βαστάση AaAbPrMnSSa   


Or. 3.05 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: βαστάζει  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 3.05a (recThom gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: ὑπομείνη  —MnSZmZuG

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὑπομένη S, ὑπομείναι G   


Or. 3.05b (rec gloss) ⟨ἄραιτ’⟩: ἢ λάβη ἢ πάθη  —K

POSITION: s.l.      


Or. 3.06 (moschThom gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: λάβοι  —XXaXbYYfGrGZZaTZcB3b

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T adds cross above to mark as also Moschopulean.   |   


Or. 3.07 (thom gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: λάβη  —ZmZu

POSITION: s.l.      


Or. 3.08 (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: ἀπενέγκοιτο  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 3.08a (rec gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: φέροιτο  —AbPc

POSITION: s.l.      


Or. 3.09 (tri metr) ⟨ἄραιτ’⟩: long mark over first α  —T


Or. 3.10 (vet gloss) ⟨ἄχθος⟩: βάρος  —VAa2CrF2PcRfrGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ prep. Aa2F2Pc, καὶ τὸ prep. CrOx   |   


Or. 3.11 (mosch exeg) ⟨ἄχθος⟩: ἄχθος ἐπὶ σώματος, ἄχος ἐπὶ ψυχῆς  —XXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l. except X      


Or. 3.12 (rec artGloss) ⟨ἄχθος⟩: τὸ  —PrSZu

POSITION: s.l.      


Or. 3.13 (vet gloss) ⟨ἀνθρώπου φύσις⟩: ἤτοι ἡ ἀνθρώπου φύσις  —V

POSITION: s.l.      


Or. 3.14 (rec artGloss) ⟨ἀνθρώπου⟩: τοῦ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 3.15 (rec artGloss) ⟨φύσις⟩:  —PcS

POSITION: s.l.      


Or. 4.01 (4-10) (rec exeg) θέλουσα ἡ Ἠλέκτρα ἵνα παραστήσῃ τὸν γνωματευτικόν λόγον ὅνπερ εἶπεν ἄρχεται ἀπὸ τοῦ μείζονος κεφαλαίου ἤγουν ἀπὸ τοῦ Ταντάλου. λέγουσα ‘ὁ γὰρ μακάριος’ Τάνταλος εἶτα διὰ μέσου ‘καὶ οὐκ ὀνειδίζω τὰς τύχας’· οὐ γὰρ ὀνειδίζουσα τὸν Τάνταλον ἡ Ἠλέκτρα διηγεῖται τὰ περὶ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα παραστήσῃ τὸν λόγον ὃν εἶπεν ἀληθῆ, φέρει τὴν τοῦ Ταντάλου διήγησιν, λέγουσα ὅτι οὗτος ὁ Τάνταλος ἔχων παρὰ τῶν θεῶν ἀξίωμα κοινὸν τραπέζης, ἤτοι συνδιαιτώμενος μετὰ τῶν θεῶν συναναστρεφόμενος καὶ τὰ ἑαυτῶν γινώσκων μυστήρια, οὐκ ἐφύλαττε ταῦτα, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν γῆν κατερχόμενος ἔλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τῶν θεῶν βούλησιν, ὅτι τάδε βούλεται ποιῆσαι ὁ Ζεὺς. ἔσχε τοίνυν ἐκεῖνος ὁ Τάνταλος γλῶσσαν ἀκόλαστον. οὐκ ἐφύλαττε τὰ τῶν θεῶν μυστήρια.  —Y2


Or. 4.02 (vet exeg) ὁ γὰρ μακάριος: μακάριον γὰρ αὐτὸν καλῶ καὶ οὐ δυστυχῆ, ἵνα μὴ ὀνειδίσω αὐτῷ.  —MBCVMnPcPrRbRfRwS

REF. SYMBOL: MBVRb      POSITION: Mn has this twice, on 7v and 8v, with same wording in both places      POSITION: Pr cont. from sch. 2.08 with only a period.      

APP. CRIT.:   γὰρ om. BVPrRw   |    καλῶ αὐτὸν transp. Rf   |    καλῶ] καλῶ φησιν V, καλεῖ Rw, καλεῖ φησιν Pr   |    οὐ om. Rf   |    δυστυχεῖ S   |    μὴ om. MnPcRbS   |    ὀνειδίση Pr   |    αὐτῷ M, ἄλλως Pr, αὐτόν others   


Or. 4.03 (vet exeg) ἄλλως: 1ὁ ποτὲ μακάριος. οὐ γὰρ ὀνειδίσουσά φησιν, ἀλλὰ βουλομένη παραστῆσαι ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.  2καὶ Ὅμηρος [Il. 24.49]· ‘τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισι’.   —MBCVPrRfRw

LEMMA: MVRfRw in line, B in margin      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ὀνειδίζουσα BCVPrRfRw   |    τὰ πάντα τὰ Rw   |    οἱ om. MC    |    2 καὶ ὅμηρος κτλ om. Rf   |    καὶ] ὡς BC, ὡς καὶ VPrRw   |    ὅμηρος φησὶ VPrRw   |    θέασαν ἀνθρώποισιν C   


Or. 4.04 (vet exeg) 〈ἐκ τοῦ〉 ταντάλου παραστῆσαι θέλει ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.  —O

LEMMA: no lemma, or lost in cut margin      

APP. CRIT.:   ἐκ τοῦ suppl. Mast.; first words of sch. lost in cut margin   |   


Or. 4.05 (rec exeg) οὐκ εἰρωνικῶς λέγων· νῦν οὐκ ἔστι· ⟨λείπει⟩ γὰρ τὸ ποτε.  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   punctuation and λείπει suppl. Mast. (cf. sch. 4.09, 4.10)   |    γὰρ ωποτε Sa   |   


Or. 4.06 (rec exeg) οὕτως δὲ διηγούμεθα καὶ ἡμεῖς τὰ περὶ τοῦ ἀδὰμ καὶ τῶν ἄλλων, οὐχ ὡς ὀνειδίζοντες ἐκείνους ἀλλ’ ἵνα παραστήσωμεν τὸν λόγον ἡμῶν ἀληθῆ.  —Y2


Or. 4.07 (mosch exeg) ὁ γὰρ μακάριος: 1ἐπαινεῖταί τις ἐφ’ οἷς ποιεῖ καλοῖς καὶ ψέγεται ἐφ’ οἷς ποιεῖ κακοῖς· μακαρίζεται δὲ ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  2ἀφ’ οὗ μακάριος ὁ μακαρισμοῦ ἄξιος ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  3καὶ μακάριον τέλος οὗ ὁ τυχὼν μακαρίζεται.  4καὶ μακάριον ἔργον ἐφ’ ᾧ ὁ ἐργασάμενος μακαρίζεται.  5ἐνταῦθα δὲ τὸ μακάριος κατ’ εὐφημισμὸν λέγεται· οὐ γὰρ ἀπέλαυσεν ὁ Τάνταλος καλῶν ἵνα διὰ ταῦτα μακαρίζηται, ἀλλὰ κακώσεων μᾶλλον καὶ κολάσεων.   —XXaXbTYYfGrG

REF. SYMBOL: T (symbol beside text probably was in left margin, now lost to damage).       POSITION: In T written in vacant space at bottom of previous page, fol. 47v. Between lemma and content of this note T has placed sch. 4.15.      

APP. CRIT.:   1 first καλοῖς] κακοῖς Yf   |    2 ἐφ’ οἷς ... ἀπολαύει om. G   |    4 ἐργαζόμενος X    |       |    5 καλῶν transp. before ἀπέλαυσεν XT    

ORTHOGRAPHICA:   5 εὐφημησμὸν XXbYf   |   


Or. 4.08 (rec exeg) ὁ γὰρ μακάριος: κατ’ εὐφημισμόν  —GY

LEMMA: G       POSITION: G s.l, Y marg.      


Or. 4.09 (vet exeg) ⟨μακάριος⟩: ἢ ποτὲ —OG

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἢ om. G   


Or. 4.10 (vet exeg) ⟨μακάριος⟩: ὁ ποτε μακάριος  —V

POSITION: s.l.      


Or. 4.11 (thom exeg) ⟨μακάριος⟩: εὐδαίμων διὰ τὴν τῶν θεῶν συνήθειαν  —ZZaTZbGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 4.12 (rec exeg) ⟨μακάριος⟩: ποτὲ ὑπάρχων  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 4.12a (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: ταλαίπωρος, κατ’ εὐφηισμόν  —K

POSITION: s.l.      


Or. 4.12b (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: ἄθλιος  —Zc

POSITION: s.l.      


Or. 4.12c (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: καὶ εὐτυχὴς  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 4.12d (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: ὁ ἐπαινετός  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 4.12e (rec gloss) ⟨μακάριος⟩: διστακτικῶς  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 4.13 (vet exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: οὐκ ὀνειδίζω τύχας ἡ Ἠλέκτρα προσέθετο, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐχὶ ὀνείδη τῷ πάππῳ προφέρουσα ταῦτα λέγει, ἀλλ’ ἵνα τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ἐκ τῆς ἐνδοξότητος τούτου ἀποδείξῃ τὸ εὐτελὲς καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος πάθεσι καὶ συμφοραῖς ὑπόκειται.  —VPr

POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; Pr after second version of sch. 1.02      


Or. 4.14 (vet exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: αὐτὸν. καλοῦσα αὐτὸν δυστυχῆ καὶ μὴ μακάριον  —O

POSITION: s.l.      


Or. 4.15 (mosch exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: 1καὶ οὐ λέγω ἄθλιος καὶ ταλάντατος εἰς ὀνειδισμὸν προφέρουσα τὰς τύχας·  2ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ ἄθλιος μᾶλλον ἦν καὶ ταλάντατος.   —XXaXbTYYfGr

POSITION: s.l. except XT; T inserts this sch. between lemma and content of sch. 4.07      

APP. CRIT.:   1 καὶ (after ἄθλιος) om. T   |    εἰς] ὡς G   |    προσφέρ- Y   |    1-2 ταλάντατος] τάνταλος (both places) X   |    2 ἄθλιος om. XaY    


Or. 4.16 (rec exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: προδιόρθωσις  —MnZmGu

POSITION: s.l. Zm, between columns in Gu; above μακάριος in Mn      


Or. 4.16a (rec gloss) ⟨κοὐκ ὀνειδιζω τύχας⟩: ἐπιδιώρθωσις  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 4.16b (rec exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: μεσεμβόλημα  —Pr

POSITION: s.l.      

COMMENT:   This is a late rhetorical term for a parenthetic phrase, often used in the sch. to Oppian.   


Or. 16. (rec gloss) ⟨οὐκ ὀνειδίζω⟩: οὐ διασύρω  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 4.16d (rec gloss) ⟨ὀνειδίζω⟩: καὶ λοιδορῶ  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 4.17 (vet gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας  —VZu

POSITION: s.l.      


Or. 4.18 (thom gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας αὐτοῦ  —ZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 4.18a (rec gloss) ⟨τύχας⟩: δυστυχίας λέγουσα κατ’? ??ριαν?  —B3c

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   illegible word(s) below λέγουσα, uncertain whether part of this gloss or separate; check original B   |   


Or. 4.19 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: τὴν εὐτεκνίαν αὐτοῦ  —R

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   εὐτεκνείαν R   


Or. 4.20 (rec artGloss) ⟨τύχας⟩: τὰς  —F2MnS

POSITION: s.l.      


Or. 5.01 (vet exeg) Διὸς πεφυκώς: 1Τμώλου καὶ Πλουτοῦς υἱὸς ὁ Τάνταλος, Ταντάλου δὲ καὶ Εὐρυανάσσης Πέλοψ, Βροτέας, Νιόβη.  2Πέλοπος δὲ καὶ Ἱπποδαμείας Ἀτρεὺς, Θυέστης, Δίας, Κυνόσουρος, Κόρινθος, Ἵππαλκμος, Ἵππασος, Κλεωνὸς, Ἀργεῖος, Ἀλκάθους, Ἕλειος, Πιτθεὺς, Τροιζὴν, Νικίππη, Λυσιδίκη καὶ ἔκ τινος Ἀξιόχης νόθος Χρύσιππος.  3τούτῳ φθονοῦντες οἱ Πελοπίδαι ὡς προκρινομένῳ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀναπείθουσιν ἅμα τῇ μητρὶ τοὺς πρεσβυτάτους Ἀτρέα καὶ Θυέστην ἀνελεῖν τὸν παῖδα.  4οἱ δὲ ἀποκτείναντες εἰς φρέαρ ἐνέβαλον.  5ὁ δὲ Πέλοψ ὑπόπτους ἔχων τοὺς παῖδας ἐκβάλλει ἐκ τῆς πατρίδος ἐπαρασάμενος.  6τούτων ἄλλοι μὲν ἄλλῃ ᾤκησαν, Ἀτρεὺς δὲ καὶ Θυέστης ἐν τῇ Τριφυλίᾳ κατῴκησαν ἐν Μακέστῳ.  7καὶ Ἀτρεὺς μὲν Κλεόλαν τὴν Δίαντος ἀγαγόμενος ἔσχε Πλεισθένη τὸ σῶμα ἀσθενῆ, ὃς Ἐριφύλην γήμας ἔσχεν Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον καὶ Ἀναξιβίαν.  8νέος δὲ τελευτῶν ὁ Πλεισθένης καταλείπει τῷ πατρὶ τοὺς παῖδας.  9Θυέστης δὲ λαβὼν Λαοδάμειαν ἔσχεν Ὀρχομενὸν, Ἀγλαὸν, Καλαόν.  10τῶν δὲ Ἡρακλειδῶν κατασχόντων Πελοπόννησον ἔχρησεν ὁ θεὸς αὐτοὺς μὲν ἀποστῆναι Λακεδαίμονος, τοὺς δὲ Πελοπίδας βασιλεῦσαι.   —MBCVAaCrMnPcPrRaRbRwS, partial Ox

LEMMA: no lemma Pr; B3cS add ἱστορία in marg.       REF. SYMBOL: MBVRaRbOx; marginal labels πλησθένης and ταντάλου γενεαλογία add. B4, with label περὶ ἀτρέως καὶ θυέστου in margin at 6      POSITION: follows sch. 5.13 in BC, follows sch. 5.14 in VRw, follows sch. 5.06a in Aa; in Aa in block on fol. 37v-38r before play      

APP. CRIT.:   1 υἱὸς transp.before τμώλου AaMnPcRaS   |    πλουτοῦς ... ταντάλου δὲ om. S   |    ταντάλου ... νιόβη om. C   |    καὶ (after δὲ) om. Mn   |    ἀνυάσσης Rb   |    βροντέας Tzetzes (but βροτέας Paus. 2.22.3, 3.22.4), βροτέος Pr, βροτόας Aa   |    2 ἱπποδαμνείας Mn, ὑποδαμείης Pr, ὑποδαμείας Aa   |    διακυνόσουρος M   |    κονίσουρος CrOx, κυνόσουρος καὶ ἕτεροι (om. κορίνθιος ... λυσιδίκη) Rw   |    κόρινθος Tzetzes and Et. Magnum 529,48; κορίνθιος all   |    ἵππαλκμος Tzetzes, sch. Pind. Ol. 1.144d-e; ἱππάλακμος AaPcRa(ἱπα- AaRa), ἵππαλμος others (ἵπτ- MnOx)   |    ἵππασσος Mn, ἵππουσος Pr, ἵπτεισος Ox, ἴππομος S   |    κλεωνὸς Tzetzes, κλέωνος CRa, κλέων MBVAaCrMnPrRbSOx   |    ἀργείων AaMnS   |    ἀλκάθους] ἀλήσθους C, ἀρκοθεύς Ra, ἀλμαθοῦς Aa, ἀλκαθοῦς MnPc, app. οἰκαθοῦς S, ἀλκάθη app. CrOx   |    ἕλειος] Dind. (cf. sch. Il. 19.116b2 Erbse, Suda ε 824), ἔλειος M, ἑλεῖος AaRb (Mant.Prov.), ἐλεῖος CMnPcRaS,αἴλιος B, ἔλιος Cr, ἕλιος Ox, ἐλεῖος αἴλιος V, ἔλειος αἴλιος Pr   |    πιτεθεύς Pc   |    νικιπήλη Mn, νικηπ() Pc, νικίπτη Ox   |    λυσιδούκη Ox   |    ἀξιοχῆς Ra, ἀξιόχνης Ox, ἀξιώχης S (perhaps corrected to ἀξιό-), ἀξιόθης AaPc, ἀξιώθης Rb   |    3 τούτῳ] τοῦτον AaMnRaRbS, τούτον δὲ app. Ox, τούτου δὲ Cr, τοῦτο Pr   |    φθονήσαντες BVPrRw   |    οἱ λοιποὶ πελ. AaMnPcRaRbS   |    ὡς] om. CrOx (before erasure had app. ϊ)   |    προκεκριμένω PcRaRb, προκριμένω Aa, προκεκριμένον MnS, προκρινομένου CrOx   |    3-10 παρὰ τοῦ κτλ om. CrOx (both run on with sch. 37)   |    3 παρὰ] περὶ MnS   |    ἀλλὰ πείθουσιν Pr, ἀπείθουσι Rw   |    ἅμα] ἄννα Pr   |    τῇ μητρὶ τοὺς] τῆς μητρὸς τοὺς Aa, τῆς μητρὸς τῆς s.l. Ra, τῆς above τοὺς Rb   |    τοὺς πρεσβυτέρους VPr (Pc ambiguously abbreviated), τῆ πρεσβυτάτη MnS   |    ἀτρέως καὶ θυέστου Pr   |    4 οἱ δὲ] οἷον Pr   |    ἀνέβαλον MnRaRb, ἐνέβαλεν S   |    5 ἐκ om. BVAaMnPcPrRaRw   |    ἐπαρώμενος Rb, Mn s.l.   |    6 τούτων] τούτους AaMnPcRaRbS, with punct. after this word, not before   |    μὲν ἄλλοι transp. Pr   |    ἄλλοι] ἀλλ’ οἱ S, ἄλλο PrRb   |    μὲν οὖν MnRaRbS   |    ἄλλῃ] ἄλλοι S   |    ἀτρεὺς ... κατῴκησεν om. Rw   |    after θυέστης add. ἐλθόντες AaMnPcRaRbS   |    τριφυλ- AaMnPcRa, τρεφυλ- B, τρυφιλ- VPr, τρυφηλ- Rb, τρυφυλ- CS, τοιφιλ- M   |    κατῴκησαν om. M, ὤκησαν VAaMn(ὤκισαν)PcPrRaRbS   |    μακέστοις (or ους?) M, μοκεστῶ Pc, perhaps Ra, μηκεστῶ MnS, μηκεσῶ Aa   |    7 τὴν κλεόλαν Rw, κλαιόναν Rb, κλαιόλαν Pc (αι app. erased)   |    τὴν om. before δίαντος, add. s.l. Rw   |    δίαντος] τοῦ δίαντος C, δίακτος M   |    ἀγόμενος AaPr   |    ἔσχεν υἱὸν VPrRw   |    πλεισθένη om. Rw; -σθένην VCAaPcPrRbS   |    τῶ σώματι M, καὶ σῶμα Rb, τῶ σῶμα S   |    ἐριφύλη M, ἐριφύλον Pr, ἐριφύην Rb, ἐριφύλαν Rw   |    7-8 γήνας ... τελευτῶν om. Aa   |    7 ἀναξιζοΐαν S   |    9 λαβὼν] λιπὼν Ra   |    δὲ om. Pr   |    λαοδάμειαν RaRbMn (and Mant. Prov.), -δάμην BCVPr, -δάμ M, δάμειαν a.c. S, λαιδάμειαν p.c. S, λαομάδην u.v. Rw   |    ἐρχόμενον Rb, ὀρχενὸν S, ἀρχομενὸν Pr   |    ἀγλαὸν Tzetzes, ἀγαυὴν MBV, ἀγάβην Rw, ἀγανήν CAaMnPcRbS, ἀγανὰν Pr, om. Ra   |    καλαόν] Schw. (cf. Pausan. 7.17.9, sch. Soph. OC 1320 de Marco), κάλλαιον BVPrRw, κάλλεον MCPc, κάλλεων Rb, κάλλεα MnS, καλεήν Aa, om. Ra   |    10 κατεχόντων Pr   |    τὴν πελοπ. MnPcPrRa, τὸν πελοπ. RbS   |    αὐτοὺς] τούτους MnS, app. Pc [lower part of line lost to trimming or damage]   |    μὲν οὖν Rb   |    ἀπωσθῆναι S, ἀποσθῆναι MnRa, app. Pc, ἀντιστῆναι Aa   |    λακεδ. om. Mn, λακεδαίμονας Aa   |    -δαίμονος ... βασιλεῦσαι no longer extant in Pc (margin trimmed or damaged)   |    (second) δὲ om. Rb   |    βασιλεῦσαι om. S (cont. without punct. into lemma sch. 5.13   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 εὐρυανάσης C   |    2 ἱπποδομείας S   |    κλεών S   |    νικίπη AaRaRb, νικήπη S   |    3 πελωπίδαι a.c. Mn   |    ἀναπειθοῦσιν Aa   |    4 ἐνέβαλλον V   |    5 ἐκβάλει VRa, ἐβάλλει Mn   |    τῆς] τῆ Mn   |    6 ἄλη Mn   |    ὤκισαν Mn   |    7 διάντος Mn   |    (first) ἔσχεν Mn   |    πλησθένην CRb, πλειστένην Mn   |    (second) ἔσχε Mn   |    8 πλησθένης CR   |    τελευτὼν S   |    9 ἀγάνην MnS   |    κάλεα a.c. Mn   |    10 πελοπόνvησον B, πελοπόvησον others   |    ἔχρησε Mn   |   

COMMENT:   Cf. Tzetzes, Exeg. in Il. pp. 68f. (source of readings referred to in app. above); Mantissa proverbiorum 2.94 Leutsch; also Tzetzes, Chil. 5.444 (Plouto) and 4.419 (Euryanassa), Chil. 1.4.418-427 (killing Chrysippus, exile and settlement in Triphylia).   


Or. 5.01a (rec exeg) τὴν δὲ ἱστορίαν τοῦ Ταντάλου ζήτει ἔμπροσθεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Σοφοκλέους.  —Yf2

POSITION: left margin      

COMMENT:   Note at foot of 42v (Orestes text begins on 43r): τοῦτο τὸ βιβλίον ἔχει τρεῖς ποιητὰς· εὐριπίδ()· αἴσχυλον· σοφοκλῆ.   |   


Or. 5.02 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: νόησον μοι τὸν Δία ἀρχὴν εἶναι τῶν Τανταλιδῶν καὶ ἀπ’ αὐτοῦ κατάγεσθαι Τάνταλον, ἀπὸ Ταντάλου Πέλοπα, ἀπὸ Πέλοπος Ἀτρέα, ἀπὸ Ἀτρέως Ἀγαμέμνονα, ἀφ’ οὗ ὁ Ὁρέστης.  —Sa

REF. SYMBOL: Sa      


Or. 5.03 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: ⟨Ζ⟩εὺς Τάνταλος Πέλοψ, οὗ Ἀτρεὺς καὶ Θυέστης. ἐκ τοῦ Ἀτρέως Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος. ἐκ τοῦ Θυέστου Ἀγλαὸς Ὀρχομενὸς Καλαός. ἐκ τοῦ Ἀγαμέμνονος Ἠλέκτρα Χρυσόθεμις Ἰφιγένεια Ὀρέστης. ἐκ τοῦ Μενελάου μόνη ἡ Ἑρμιόνη.  —Gu

APP. CRIT.:   enlarged initial for ζεὺς not added   |    κάλαός with two accents Gu   


Or. 5.03a (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: Τμώλου καὶ Πλουτοῦς υἱὸς ὁ Τάνταλος· τούτου Πέλοψ· Πέλοπος Ἀτρεὺς καὶ Θυέστης.  —Pr

APP. CRIT.:   πέλοψ· πέλοπος· πέλοπος Pr   


Or. 5.04 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: ζεύς to τάνταλον to πέλοπα to ἀτρέα to fork for ἀγαμέμν() and μενέλ()  —Zm

POSITION: located after sch. 12.18      

APP. CRIT.:   Zm originally had line down from ἀτρέα to θυέστην, but the latter is crossed out and then added on a forking line from πέλοπα to θυέστης   


Or. 5.05 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: ζεύς to τάνταλος to πέλοψ, fork to ἀτρεύς and θυέστης; ἀτρεύς has fork to ἀγαμέμνων and μενέλεως, and from ἀγαμ. line to κλυταιμνήστρα, forking lines to χρυσόθεμις, ἰφιγένεια, ἠλέκτρα, ὀρέστης; under μεν., line to ἑλένη, line to ἑρμιόνη  —ZcZuTa2Ox2

POSITION: in left margin beside arg. 3 and arg. 7 in Zc; in blank space after dramatis personae Zu, fol. 45r; beside lines 1-3 Ta; in left margin beside arg. 1 in Ox2      

APP. CRIT.:   Zu breaks diagram into separate pieces   |    Zc adds τμῶλος to diagram between ζεύς and τάνταλος.   |    ZcZu have ἀγαμ. on right, μεν. on left of left of fork, Ta the opposite   |    Zu places wives' names (κλυτ., ἑλ.) beside husbands (no line) rather than below them (with line), as in Zc.   |    κλυταιμνήστρα and ἐλένη and ἑρμιόνη om. TaOx2   


Or. 5.06 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: τμώλος over πλουτώ, line to τάνταλος over εὐρυάνασση, line to πέλοψ over ἱπποδάμεια, line to branches to ἀτρεύς θυέστης, under ἀτρεύς ?κλύλονα?, line to πλησθένης over ἐριφύλη, line branching to ἀγαμέμνων μενέλαος  —Rb

POSITION: in margin of sch. written by Rb on fol. 87v, same hand, different ink      


Or. 5.06a (rec exeg) ὁ ζεὺς ἐγέννησε τὸν τάνταλον· ὁ τάνταλος τὸν πέλοπα· ὁ δὲ πέλοψ ἀτρέα καὶ τὸν θυέστην· ὁ ἀτεὺς τὸν ἀγαμέμνονα καὶ μενέλαον. —AaPc

POSITION: in Aa follows sch. 25.04 and precedes sch. 5.01; in Aa in block on fol. 37v-38r before play      


Or. 5.07 (rec gloss) ⟨διὸς ⟩: υἱὸς  —AaAbPcPrMnRSSa

POSITION: s.l. (AbPc above πεφυκὼς)      


Or. 5.08 (recMosch gloss) ⟨διὸς ⟩: ἀπὸ  —KMnRw2XXaXbTYGrZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῦ add. MnTZc   


Or. 5.09 (rec gloss) ⟨διὸς ⟩: ἐκ τοῦ  —F2Gu

POSITION: s.l.      


Or. 5.09a (rec artGloss) ⟨διὸς⟩: τοῦ  —AbS

POSITION: s.l.      


Or. 5.10 (vetThom gloss) ⟨πεφυκὼς ⟩: γεννηθεὶς  —VAa2CrKRwSaZZaZmTZbGuGZuOxB3c, perhaps Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ ὁ prep. CrOx   |   

ORTHOGRAPHICA:   γενηθεὶς ZuB4   

COLLATION NOTES:   Mn damaged, ενη visible with parts of suspended ending   |   


Or. 5.11 (rec gloss) ⟨πεφυκὼς ⟩: ὤν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 5.11a (rec gloss) ⟨πεφυκὼς⟩: γενόμενος  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 5.12 (tri metr) ⟨πεφυκὼς ⟩: long mark over υ  —T


Or. 5.12a (rec gloss) ⟨πεφυκὼς⟩: καταγόμενος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 5.13 (vet exeg) ὡς λέγουσι: καλῶς τὸ ὡς λέγουσι· οὐ γὰρ πείθομαι τὸν Δία τοὺς ἰδίους παῖδας οὕτως αἰκίζεσθαι.  —MBOCVaVbAaMnPcPraPrbRaRbRfRwSSaaSab

LEMMA: MCRfAaMnPcS, ὡς μὲν λέγουσιν Vb, ὡς λέγ. καλῶς Rb      REF. SYMBOL: MRaRbRfSa; Pc has ref. symbol at ὡς in line 8 instead      POSITION: cont. from sch. 4.03 BRw, add. δὲ; placed after sch. 4.03 CPra; second version Prb follows sch. 5.03a; cont. from next sch. Va, add. δὲ; Vb is a repetition at end of sch. block on this fol.; both versions in Sa follow sch. 15.01; follows chs. 7.01 in Pc; in Aa in block on fol. 37v-38r before play       

APP. CRIT.:   καλῶς ...λέγουσι app. om. O (cut margin)   |    καλῶς δὲ PraRw, καλῶς εἶπε Saa   |    λέγουσι προσέθηκεν BVaPraRw; λέγων Saa [O]   |    οὐ πείθει γὰρ Prb   |    πειθομαι φησὶν VaPraRw, πειθητικὸν ὡς Saa    |    τὸν δία τοὺς] ὡς δίαν οὺς Saa, τὸν δία διὰ τοὺς Sab, τὸν δία τῆ Mn   |    ἰδίους] ἰδία Mn, οἰκείους VaRwSaa   |    οὕτως om. PrbSaa   |    αἰκίζεσθαι] αἰωνίζεσθαι Sab    |    at the end add. ἢ ὀνειδίζει αὐτῷ τοσοῦτον τοὺς ἰδίοις ἐγγόνους κολάζοντι Prb   |   

ORTHOGRAPHICA:   λέγουσιν MPcPrbRbSabRf   |    οὕτω O   


Or. 5.14 (vet exeg) ἄλλως: τὸ ὡς λέγουσι οὐκ ἐνδοιάζουσά φησιν εἰ παῖς ἦν τοῦ Διὸς ὁ Τάνταλος, ἀλλ’ ὀνειδίζουσα τῷ δαίμονι ὅτι τοὺς ἰδίους ἐκγόνους τοσοῦτον ἐν ταῖς δυσδαιμονίαις παρορᾷ.  —MBCVaVbAaMnPcPrRaRbRfRwSSa

LEMMA: MΒ(in marg.)VaVbPrRw, ἀλλὰ CAaMnPcRaRbRfSSa       POSITION: precedes prev. sch. in Va; Vb is a repetition at end of sch. block on this fol.; in Aa in block on fol. 37v-38r before play      

APP. CRIT.:   τὸ ὡς λέγουσι om. M; after this Va has προσέθηκεν οὐ γὰρ πείθομαι, but phrase deleted with dots   |    λέγουσι] λαβοῦσα RaRb   |    ἐκδοιάζουσα Aa   |    εἰ] ὅτι εἰ RfSa, ὅτι MnPcRaS, ὅτι εἴτε Aa   |    παῖς ἦν] παῖς εἴη Rb, πως εἴη Vb, οὐκ ἔστι MnPcRaS, παῖς ἐστὶ RfSa, ἔστι Aa   |    ὅτι] om. Pr, παρόσον VbRb, ὃς Rf, ὡς AaMnS (ὃς in marg. Aa)   |    δυσειδαιμονίαις C, δυσμενίαις RbSa   |    παρορᾶν AaMnPcS   |   

ORTHOGRAPHICA:   λέγουσιν BAaRfSa   |    ενδυάζουσα M, ἐνδιάζουσα Vb   |    φησὶ Aa   |    ἐγγόνους PrRb, ἐκγγόνους Mn, ἐγκόνους AaS   


Or. 5.14a (rec exeg) οὐ πείθομαι γὰρ τὸν δία τοὺς ἰδίους παῖδας αἰκίζεσθαι ἢ ὀνειδίζει αὐτῶ τοσοῦτον τοὺς ἰδίους ἐκγόνους κολάζοντι  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 5.15 (rec gloss) ⟨ὡς λέγουσι⟩: ὡς ἱστοροῦσιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 5.15a (rec gloss) ⟨ὡς λέγουσι⟩: κολαστικὸν  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 5.15b (rec gloss) ⟨λέγουσι⟩: οἱ ἄνθρωποι  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 5.16 (vet gloss) ⟨τάνταλος⟩: πρόπαππους ταύτης  —V2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The nominative πρόπαππους/προπάππους (in place of classical πρόπαππος/-ον) is Byzantine vernacular.   


Or. 5.17 (rec gram) ⟨τάνταλος⟩: ἀπὸ τοῦ τλῶ  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 5.18 (rec artGloss) ⟨τάνταλος⟩:  —F2Ox

POSITION: s.l.      


Or. 6.01 (rec exeg) ἐκ τούτου καὶ παροιμία Ταντάλου φόβον φοβοῦμαι, ἔτι τε πρὸς τὴν ἑτέραν ἱστορίαν, Ταντάλου δίψαν διψῶ, Ταντάλου κῆπον τρυγῶμαι  —ZmGu

POSITION: marg. Zm      

APP. CRIT.:   ταντ. κ. τρυγῶμαι om. Gu   

COMMENT:   Cf. Apostolius, 16.1 Leutsch, Ταντάλου κῆπον τρυγᾷς: ἐπὶ τῶν μάταια ποιούντων; [Plato], Axiochus 371e Ταντάλου δίψος; sch. rec. Pind. Ol. 1.91 Abel καὶ μαρτυρεῖ ἡ παροιμία· Ταντάλου δίψα. The other expression is not found in TLG.   


Or. 6.01a (rec exeg) 1Ταντάλου δίψαν διψῶμεν· φόβον φοβούμεθα Ταντάλ(ου) †μῶνα τρυγῶμεν·  2[Hom. Il. 24.49] ‘τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισι’.   —Mn

POSITION: Mn has this twice, on 7v and 8v, with same wording in both places; both times it follows sch. 1.07 or sch. 4.03.      

APP. CRIT.:   1 perhaps ⟨Ταντάλου⟩ φόβον φοβούμεθα· ⟨Ταντάλου λει⟩μῶνα τρυγῶμεν Mast.   

ORTHOGRAPHICA:   1 διψώμεν Mn   |   

COLLATION NOTES:   2 is remnant of sch.    |   


Or. 6.02 (mosch paraphr) κορυφῆς ὑπερτέλλοντα: τὸν ὑπεράνω τῆς κoρυφῆς δεδοικὼς πέτρον  —XXaXbTYfYGrG

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X; G separates δεδ. πετ. over end of line      

APP. CRIT.:   κορυφῆς] κεφαλῆς G   |    δεδιὼς Gr   


Or. 6.02a (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: κερατοφυής τις οὖσα  —Pr

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Apparently an etymological note, but elsewhere κορυφή is connected to κρύπτω or to κάρα and ὀροφή (Et. Magn., Et. Gud. s.v.κορυφή).   


Or. 6.03 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: αὐτοῦ ἤτοι τοῦ ταντάλου  —MnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤτοι om. MnS   


Or. 6.04 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: αὐτοῦ  —AaAb2PcPrZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.05 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩:  ὑπεράνω τῆς —F2Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴς om. Zu   

ORTHOGRAPHICA:   ὑπὲρ ἄνω Zu   |   


Or. 6.06 (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: ὑπέρ τῆς  —S

POSITION: s.l.      


Or. 6.06a (rec gloss) ⟨κορυφῆς⟩: τὸν ὑπὲρ  —K

POSITION: s.l.      


Or. 6.07 (vet gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκείμενον  —MCOAaAb2KMnPcPrRRfS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὸν prep. S   


Or. 6.08 (vet gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπὲρ ἄνω τῆς κε(φαλῆς) κείμενον  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.08a (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: κείμενον  —F2YrZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν prep. F2   


Or. 6.09 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερέχοντα  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 6.10 (thom gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκρεμάμενον  —ZZaZmTZbGuZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -κρεμμ- ZZaZc   


Or. 6.11 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ἀναφαινόμενον  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 6.12 (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: καὶ τὸν ὑπεράνω κείμενον  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 6.12α (rec gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ἄνω κείμενον  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 6.13 (vetThom gloss) ⟨δειμαίνων⟩: φοβούμενος  —VAb2CrF2RRRfrMnPcPrSZZaTZbGuZcOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ab2CrSOx   |    πέτρον add. S   |   


Or. 6.14 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν λίθον  —AaAb2CrF2KMnPcPrRY2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    τὸν om. AaAb2F2PcPr   |   


Or. 6.15 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὴν πέτραν  —AaSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ πετρ[ (cut margin) Aa   


Or. 6.16 (rec gloss) ⟨πέτρον⟩: τὴν μεγάλην πέτραν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 6.17 (vet exeg) ⟨πέτρον⟩: ἀρσεν(ικῶς) εἴρηται  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.18 (thom artGloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.19 (rec exeg) ⟨πέτρον⟩: ἰωνικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 7.01 (vet exeg) ἀέρι ποτᾶται: 1ἐπεὶ διὰ γλωσσαλγίας ἥμαρτεν ὁ Τάνταλος, σιωπῇ αὐτὸν κολάζει ὁ Ζεύς.  2οὔτε γὰρ ἐν οὐρανῷ αὐτὸν τιμωρεῖται, ἵνα μὴ συνδιαλέγηται θεοῖς ἢ λαλούντων ἀκούῃ,  3οὔτε ἐπὶ γῆς, ὅπως μὴ ἐξείποι τοῖς ἀνθρώποις ἅτινα εἶδεν ἐν οὐρανῷ,  4οὔτε καθ’ Ἅιδου, ὡς μὴ καὶ ἄλλους ὁρῶν κολαζομένους ἁμαρτωλοὺς παραμυθοῖτο,  5ἀλλ’ ἐν ἀέρι μετέωρον, ὅπως μηδενὶ προσφθεγγόμενος μᾶλλον ἀνιῷτο.   —MBOCVMnPcPrRaRbRfRwSSaY2

LEMMA: ΜBCVMnRaRbRwS      REF. SYMBOL: BVPcRb       POSITION: follows sch. 5.01 in BVRw, follows sch. 2.08 in C, follows sch. 10.09 in RaSY2, in top margin of first page of text in O, cont. from sch. 5.13 in Sa, follows sch. 12.01 in Pc      

APP. CRIT.:   1 ἐπεὶ διὰ] ἐπειδὴ Rf, ἐπειδὴ διὰ MnPcS   |    1-2 ἥμαρτεν ... ἢ lost to cut margin in O   |    σιωπᾶν PcRw   |    ἐκόλασεν MnPrRfSY2, ἐκώλυσεν PcRw   |    1 ὁ ζεύς] ὁ θεός B, om.VMnPcPrRaRwS   |    2 οὔτε] οὕτω Rf   |    αὐτὸν ἐν οὐρ. transp. Y2   |    ἐν τῶ οὐρ. PcRaRbS   |    αὐτὸν τιμωρεῖται] οὔτε Pr   |    αὐτὸν] αὐτὸς Sa   |    τιμωρεῖτραι] τιμωρεῖ οὔτε ἐν τῇ γῇ οὔτε καθ’ ἅδου, ἐν μὲν τῶ οὐρανῷ Y2   |    συνδιαλέγεται Rf, a.c. M, corr. s.l.   |    θεοῖς] πάλιν θεοῖς VRw, τοῖς θεοῖς Sa   |    ἢ λαλ. ἀκούῃ om. Pr   |    ἀκούῃ] τούτων ἀκούη VRw, θεῶν ἀκούει Y2, ἀκούειν PcRbSa, ἀκούοι M, s.l. Rf, perhaps a.c. S [ending lost in binding in O, only ἀκού[ legible]   |    3 οὔτε ἐπὶ γῆς] οὔτε ἐν τῆ γῆ MnPcRaRbS, οὔτε ἐν γῆ Pr, ἐν δὲ τῆ γῇ Y2   |    ὅπως] ἵνα VRwY2   |    ἐξείπη OVMnPcRaRbRwSaSY2, εἴπη Pr   |    ἅτινα] ἅπερ MnPcRbRaS, ἃ ΟPr   |    εἶδεν ἐν οὐρανῷ] ἀκούει changed to ἀκούῃ Y2   |    οἶδεν Pr   |    ἐν τῶ οὐρ. MnPcRaRbSSa   |    4 οὔτε καθ’] μήτε καθ’ Y2   |    καθ’] ἐν VMnPcPrRaRbRwS   |    ᾅδηον corr. to ᾅδον app. Mn   |    ὡς] ἵνα BCVOPrRfRwSaY2, εἰ Mn   |    μὴ καὶ om. O   |    καὶ om. RfRwY2   |    ἄλλους] ἑτέρους Pr   |    κολαζομένους] τιμωρούμεθα Pr   |    ἁμαρτωλοὺς om. PrRfSaY2, transp. before κολαζομένους MnPcRaRbS   |    παραμυθεῖται Sa   |    5 ἀλλ’ ἐν κτλ] ὑπεράνω δὲ τῆς κεφαλῆς τούτου ἐκρέμασαν καὶ λίθον ἵνα εἰ πολλάκις μέλλ() ἐνατενίσαι ἐπάνωθεν, φοβούμενος τὸν λίθον κύπτει κάτωθεν πάντοτε καὶ οὕτω πειράζεται Y2   |    μετέωρον om. Sa   |    μηδενὶ προσφθεγγόμενος] μηδένα βλέπων MnPcPrRaRbS   |    φθεγγόμενος BCV   |    ἀνιοῖτο M [O uncertain], ἀνιᾶται Rw, ἀνιᾶτο Pr   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἤμαρτεν Rf   |    σιωπὴ Y2   |   

COLLATION NOTES:   2 ἀκούοι M rep. by Schw., but unclear on film, could be ἀκούηι: check original M   


Or. 7.02 (thom exeg) ⟨ἀέρι ποτᾶται⟩: 1τινὲς μέν φασιν, ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης, ἐν ἀέρι τὸν Τάνταλον κρέμασθαι κἀνταῦθα τὴν δίκην ὑπέχειν ὧν ἐξήμαρτεν ἐξειπὼν τοῖς βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν ἀπόρρητα (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ‘ἀκόλαστον ἔσχε γλῶτταν’) καὶ τῆς ἀμβροσίας μεταδούς.  2ἕτεροι δὲ λέγουσιν ἐν ᾍδου τοῦτον κολάζεσθαι, ἱστάμενον μέσον ὕδατος ἄχρι τοῦ πώγωνος καὶ διψῶντα.  3ἡνίκα δὲ ἐπιχειρήσῃ πιεῖν, ἀθρόον τό τε ὕδωρ ἀφίσταται καὶ ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ πέτρος κάτεισιν, ὡς δῆθεν τοῦτον πατάξων.  4οὐ μόνον δὲ οὗτος ἐν ᾍδου κολάζεται, ἀλλὰ καὶ Σίσυφος καὶ Τιτυὸς καὶ Ἰξίων καὶ αἱ Δαναοῦ παῖδες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZm, perhaps Zb      

APP. CRIT.:   1 καὶ ἐξειπὼν Zb   |    τῶν om. Za   |    τὴν γλῶτταν T, γλῶττα Z   |    2 μέχρι Zb   |    3 πέτρος] πρότερος Zm   |    τοῦτον πατάξων] πατ. αὐτὸν Gu   |    4 τιτυὸς] πιτιὸς Gu   |    αἱ om. Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 κρέμεσθαι Z   |    1 γλῶσσαν Gu   |    2 ἄδου T (ἅδου Ta)   |    3 ἐπιχειρήσει ZmZbGu   |    4 ἰξὼν Zb   


Or. 7.03 (mosch gloss) ⟨ἀέρι⟩: κατὰ τὸν ἀέρα  —XXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l.      


Or. 7.04 (recThom gloss) ⟨ἀέρι⟩: ἐν  —AaF2SZaZbOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ add. AaF2S   


Or. 7.05 (vet gloss) ⟨ποτᾶται⟩: μετεωρίζει  —V

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Possibly a mistake for μετεωρίζεται (sch. 7.07), but there are a few intransitive or absolute uses of μετεωρίζω in LSJ and note the use of the active beside other intransitive glosses in Hesych. α 2855 †ἀλεκταίνει· ἰσχύει. γαυριᾷ. μετεωρίζει; sch. Thuc. 2.37.2 Hude ἐπειδή ποτε οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀλκαμένη ἐν προαστείῳ θεασάμενοι μετεωρίζοντα, κακῶς ἐχρήσαντο; sch. Plat. Laws 672e Greene ἀκταίνειν· γαυριᾶν, ἀτάκτως πηδᾶν, ἢ μετεωρίζειν, ἢ ὁρμᾶν, ἢ ἐξᾴττειν.   


Or. 7.06 (vet gloss) ⟨ποτᾶται⟩: πέτεται  —VAa2AbCrMnPrRRfrSZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   |   


Or. 7.06a (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: πέτεται ὁ τάνταλος  —K

POSITION: s.l.      


Or. 7.07 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: μετεωρίζεται  —SaYrGu

POSITION: s.l.      


Or. 7.07a (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: ἀναστρέφεται  —PcPr

POSITION: s.l.      


Or. 7.08 (rec gloss) ⟨ποτᾶται⟩: ἐξήπλωται  —Gu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The gloss is common with verbs meaning ‘spread’, including (ἐκ)τείνω, (ἐκ)τανύω, πετάννυμι: cf. ps.-Zonaras, Lexicon Ἐξεταννύσθη. ἐξετάθη. ἐξηπλώθη; sch. rec. Aesch. pers. 667, sch. Arist. Nub. 212b, sch. D Hom. Il. 17.371 Πέπτατο. Ἐξήπλωτο ἡ λαμπηδών; Eustathius in Odyss. I.237, 37 (on Od. 6.45) Τὸ δὲ πέπταται ἀντὶ τοῦ ἐξήπλωται, ἀπὸ μικροπρεποῦς λέξεως εἰς μέγα πρᾶγμα τέτραπται. κυρίως γὰρ ἐπὶ πτηνῶν ἡ λέξις. ἐνταῦθα δὲ ἁπλῶς τὸ χύμα τῆς ἄνω αἰθρίας δηλοῖ. Confusion of some forms of πετάννυμι and πέτομαι is here apparently extended by the glossator to ποτάομαι.   


Or. 7.09 (mosch gloss) ⟨ποτᾶται⟩: κρέμαται  —XXaXbTYYfGrGZuF2Rw

POSITION: s.l.      


Or. 7.10 (thom gloss) ⟨ποτᾶται⟩: φέρεται ὥσπερ πτηνός  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πτηνὸν Zb   


Or. 7.11 (rec gram) ⟨ποτᾶται⟩:  1διὰ τί γρ(άφεται) στρωφάω στρωφῶ καὶ νωμῶ καὶ τρωπῶ μέγα, ποτάω δὲ ποτῶ μικρόν;  2φαμὲν γοῦν ὅσα ῥήματα βαρύτονα δισύλλαβα εὑρίσκονται ἀναλυόμενα εἰς δευτέραν συζυγίαν τῶν περισπωμένων, ἔχουσι δὲ καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα, γράφεται διὰ τοῦ ω μεγάλου, οἷον ἀπὸ τοῦ στρέφω βαρυτόνου ῥήματος γίνεται δευτέρᾳ συζυγίᾳ τὸ στρωφάω στρωφῶ, καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα ἡ στροφή.  3ἀπὸ τοῦ τρέπω τρωπάω τρωπῶ.  4τὸ δὲ πέτω ἀναλύσαιμεν εἰς δευτέραν συζυγίαν τὸ ποτάω ποτῶ.  5οὐκ ἔχει δὲ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα.  6πότος μὲν ἐστὶν ἀλλὰ τὸ συμπόσιον λέγεται, οὐ μὴν δὲ τὸ πέτασμα, καὶ διὰ τοῦτο γράφεται μικρόν.   —Y2

POSITION: placed between sch. 14.03 and sch. 17.05 in block written by Y 2 at top of fol. 105r      

APP. CRIT.:   2 σύλλαβα in lin., δι add. s.l.   

COMMENT:   Eustathius and others mention patterns like στρέφω, στρωφάω, and Et. Gud. s.v. πωλῶ notes that πέτω, ποτάω is an exception. But I find no parallel for this exact explanation, although Choerob. Gram.Gr. 4:1.240, 25-37 illustrates this type of argument for an exception.   


Or. 7.12 (vetThom gloss) ⟨τίνει⟩: ἀνταποδίδωσι  —VCrMnRSZZaZmTZbZuGuOxB3c

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   |   

ORTHOGRAPHICA:   -ωσιν B3c   |   


Or. 7.12a (rec gloss) ⟨τίνει⟩: ἀποδίδωσι  —PcPr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Pc   


Or. 7.13 (recMosch gloss) ⟨τίνει⟩: δίδωσι  —AbSaXXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AbZc   


Or. -7.13a (rec gloss) ⟨τίνει⟩: ὑφίσταται  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 7.14 (vet gloss) ⟨δίκην⟩: τιμωρίαν  —VAb2CrF2KMnRSZuGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. Ab2KRSGOx, καὶ τὴν prep. CrMn   


Or. 7.14a (rec gloss) ⟨δίκην⟩: ἐκδίκησιν  —Pc

POSITION: s.l.      


Or. 7.15 (mosch artGloss) ⟨δίκην⟩: τὴν  —XXaXbTYYfGrZc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 8.01 (thom gloss) ⟨ὡς⟩: καθὰ  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 8.02 (vet exeg) ⟨μὲν⟩: οὐκ ἀπέδωκε τῷ μέν τὸν δέ.  —MC

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ μὲν τὸ δέ C   

ORTHOGRAPHICA:   -δωκεν M   


Or. 8.03 (mosch gloss) ⟨μὲν⟩: μὴν  —XXaXbYYfGrG

POSITION: s.l.      


Or. 8.04 (rec gloss) ⟨λέγουσι⟩: ὡς ἱστοροῦσιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 8.04a (rec gloss) ⟨λέγουσι⟩: οἱ ἄνθρωποι  —CrPcOx

POSITION: s.l.      


Or. 8.05 (rec gloss) ⟨ὅτι⟩: διότι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 8.05a (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: ἐν τοῖς  —F2S

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῖς om. F2   


Or. 8.06 (rec gloss) ⟨ὤν⟩: ὁ τάνταλος  —R

POSITION: s.l.      


Or. 8.07 (rec gloss) ⟨ὤν⟩: καὶ ὑπάρχων  —F2Mn

POSITION: s.l.      


Or. 9.01 (rec gloss) ⟨κοινῆς τραπέζης⟩: μετέσχεν  —SSa

LEMMA: Sa has κοινὰ τρ. in text      POSITION: S has the gloss in linea between κοινῆς and τρ.      

APP. CRIT.:   μετέσχον Sa, corr. Mast.   

ORTHOGRAPHICA:   μετέσχε S   |   


Or. 9.01a (rec gloss) ⟨κοινῆς τραπέζης⟩: καὶ μετέλαβε  —S

POSITION: s.l. above μετέσχε, which S has in the text here after κοινῆς      


Or. 9.1b (rec gloss) ⟨κοινῆς τραπέζης⟩: ἕνεκα  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 9.02 (rec gloss) ⟨κοινῆς⟩: τοῖς θεοῖς  —Ab2MnPrRS

POSITION: s.l.      


Or. 9.03 (rec gloss) ⟨κοινῆς⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 9.04 (vet exeg) ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον: παρὰ τὸ ‘δαιτὸς ἐίσης’ [Hom. Il. 1.468, etc.].  —M

REF. SYMBOL: M      


Or. 9.05 (mosch exeg) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον⟩: 1κοινῆς τραπέζης ἀξιούμενος ὤφειλεν εἰπεῖν.  2ἐπεὶ δὲ ἡ κοινὴ τράπεζα τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῖς μεταλαμβάνουσιν αὐτῆς δίδωσιν, λέγει ‘ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον’.   —XXaXbTYYfGrG

POSITION: X block, T marg., others s.l.      

APP. CRIT.:   2 ἡ] καὶ G   |    αὐτῆς] αὐτῆ Y   |    ἀξίωμ’] ἀξίως μ’ XXa   |    ἔχει X   |    ἴσον om. G   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 -λαμβάνουσι Yf   |   δίδωσι YYfGr   |    ἶσον Χ   


Or. 9.06 (mosch gloss) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων⟩: ἀξιούμενος  —KXXbTGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   |    κοινῆς τραπέζης prep. Zc   


Or. 9.07 (recThom gloss) ⟨ἀξίωμ’⟩: τιμὴν  —AaAbCrMnPcPrRSZZaZmTZbGuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaCrSOx   |   


Or. 9.07a (rec gloss) ⟨ἀξίωμ’⟩: τίμημα  —app. F2

POSITION: s.l.      


Or. 9.08 (recThom gloss) ⟨ἴσον⟩: ὅμοιον  —AaAbMnPcPrSZZaZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaS   |    ὁμοίαν Pc, ὅμοιάν Ab (in agreement with separate gloss τιμήν)   |    τοῖς θεοῖς add. Mn   


Or. 9.09 (rec metr) ⟨ἴσον⟩: ὅρα ἐνταῦθα ὅπως χρῆται ὁ ποιητὴς τὸ ἴσον τὸ ι̅ ὡς βραχύ· οὐ γάρ ποτ’ ἐν τέλει στίχου ποὺς εὑρίσκεται συγκείμενος ἐκ μακροῦ καὶ βραχέος, ἀλλὰ τοὐναντίον.  —Gu


Or. 10.01 (vet exeg) ἀκόλαστον: 1ἐπὶ ἀκολάστῳ τινὶ λόγῳ φασὶν αὐτὸν κολάζεσθαι.  2εἰ γὰρ μετέδωκε τῆς ἀμβροσίας κατὰ τὸν Πίνδαρον [Ol. 1.60-63 sq.] τοῖς βροτοῖς, μᾶλλον ἂν τῆς φιλανθρωπίας παρὰ θεῶν ἐθαυμάζετο.   —MBCV

TRANSLATION:   They say he was punished for some unbridled speech. For if he had shared ambrosia with mortals as in Pindar’s version (Ol. 1.60-3), he would instead have been admired by the gods for his benevolence to his fellow men.

LEMMA: MBC(add. ἔσχε γλῶσσαν); ἄλλως V      REF. SYMBOL: MB      POSITION: V has this after sch. 10.09      

APP. CRIT.:   1 ἐπὶ] ἐπεὶ MBV   |    ἀκολάστως M   |    2 τοῖς om. V   |    τῆς (after ἂν) om. BV   


Or. 10.02 (vetThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄσεμνον  —MCVAaAbCrMnPcPrRSZZaZmTZbYrGuOx

POSITION: s.l.; in Thoman witnesses follows gloss ἀπαίδευτον (sch. 10.04)      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaCrSOx   |   


Or. 10.03 (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἀκράτητον  —V2FSaYB3ar

POSITION: s.l.      


Or. 10.04 (recMoschThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἀπαίδευτον  —RfrRwXXaXbYYfGrGZZaZmTZbZc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T has cross above   |   


Or. 10.04a (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄτιμον  —PcPr

POSITION: s.l.      


Or. 10.05 (rec exeg) ⟨ἀκόλαστον⟩: ὑβριστικὸν ἄτιμον ἀνουθέτητον. κολάζω κατὰ ἀττικοὺς τὸ νουθετῶ.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 10.06 (rec gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄπαυστον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 10.07 (rec gloss) ⟨ἔσχε⟩: ἐκτήσατο  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 10.08 (rec gloss) ⟨ἔσχε⟩: εἶχε  —F2SaZu

POSITION: s.l.      


Or. 10.08a (rec artGloss) ⟨γλῶσσαν⟩: τὴν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 10.09 (vet exeg) αἰσχίστην νόσον: 1τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον,  2ὅτι πορνεία μὲν καὶ γαστριμαργία καὶ τὰ λοιπὰ πάθη σὺν τῇ βλάβῃ ἔχουσί τι καὶ τερπνὸν, ἡ δὲ γλωσσαλγία καὶ τούτου ἐστέρηται,  3καὶ ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάθη τὸν χρώμενον βλάπτει, αὕτη δὲ καὶ κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται.   —MBCVAaMnPcPrSaRaRbRfRwSY2, O partial

LEMMA: C; ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν Rw, ἀκόλαστον γλῶσσαν V, ἀκόλαστον AaMnPcRaRbS      REF. SYMBOL: M to αἴσχιστον, V to ἀκόλαστον, Sa to γλῶσσαν      POSITION: cont. from sch. 10.01 in B, add. δὲ; follows sch. 5.14 in AaPcRaRbS; in Aa in block on fol. 37v-38r before play      

APP. CRIT.:   1-2 τὴν γλωσσαλγίαν ... γαστριμαργία καὶ om. O   |    1 τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον] Schw. (implying that M carries this; but M om. αἰσχ. νόσον), τὴν γλ. φ. νόσον αἰσχ. VRw, τὴν γλ. μὲν αἰσχ. νόσον φησίν C, τὴν γλ. αἰσχ. νόσον φ. AaMnRfS(τὴν om. MnS), τῆς γλωσσαλγίας αἰσχ. νόσον φησὶν Sa, τὴν γλ. γὰρ αἰσχ. νόσον φ. PcRa, τὴν γλῶσσαν γὰρ αἰσχύνην νόσον φασὶν Rb (later corr. to αἰσχίστην s.l.), αἰσχίστην δὲ νόσον τὴν γλωσσαλγίαν φησὶ B, αἰσχίστην νόσον τὴν γλωσσαλγίαν φησὶ Y2, αἴσχ. νόσον φησὶ τὴν γλ. Pr   |    2 ὅτι πορνεία ... πάθη] τὰ γὰρ λοιπὰ πάθη Pr   |    ὅτι πορνεία] πορνεία γὰρ Y2   |    ἡ πορνεία AaPcRaS, ὑπορνεία Mn, πορρίμενον app. Rb   |    μὲν καὶ γαστρ. om. Rw   |    μὲν om. VAaMnPcRaRbSY2   |    ἡ γαστριμ. AaPcRaS, γαστριμαργίαν Rb   |    καὶ τὰ λοιπὰ ... βλάβῃ] μὴ Rb   |    τὰ λοιπὰ] τἄλλα CSa, τὰ γὰρ ἄλλα O   |    ἔχει MnS   |    τι καὶ] τι OAaPcRaS, καὶ PrSa, τὸ Mn   |    τερπνά Sa, τέρπον app. O   |    ἡ δὲ γλωσσαλγία] αὕτη δὲ AaMnPcPrRaS, ἡ δὲ γλῶσσα O, ἡ δὲ γλῶσσα ὑγειῆ Rb   |    δὲ om. Y2   |    2-3 καὶ τούτου ... αὕτη δὲ om. O   |    2 καὶ τούτου ἐστέρηται] καὶ βλαβὴν φέρει καὶ τοῦ τερπνοῦ ἀπεστέρηται VRw, σιέλην μόνην εἰσφέρει Aa   |    καὶ (before τούτου) om. Rb   |    τούτων Sa, τοῦτο Mn   |    post ἐστέρηται add. μαθόντες τοῦτο οἱ θεοὶ ἐκρέμασαν αὐτὸν εἰς τὸν ἀέρα Y2, then cont. with sch. 7.01   |    3 καὶ ὅτι τὰ κτλ om. Y2   |    ὅτι τὰ ... καὶ om. AaMnPcPrRaS   |    τὸν χρώμενον] om. Sa, τὸν χέρονον μὲν Rb   |    αὐτὴν Sa   |    δὲ καὶ] δὲ BVRf [M], καὶ Sa   |    καὶ κατὰ ... ὁπλίζεται om. here Rb (αὕτη δὲ treated as start of next sch), but κατὰ ... ὁπλίζεται present later as intrusion within sch. 12.01)   |    τοῦ θείου] θεοῦ πολλάκις AaMnPcRaS, τὸ θεῖον Rf   |    at end add. καὶ ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάθη τὸ χρόνομεν? (or χρήνομεν?) βλάπτει, αὕτη δὲ καὶ τὴν βασιλείαν Aa   

ORTHOGRAPHICA:   2 τοῦτου M   |    τρε*πνόν S (perhaps τρερπνόν a.c.)   |    3 ὀπλίζεται CS   

COMMENT:   If M did in fact omit αἰσχ. νόσον, this fits with the different positions that the phrase takes in different witnesses.   

COLLATION NOTES:   M mostly washed out here, much unreadable: check original M   


Or. 10.10 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην νόσον⟩: τὴν γλωσσαλγίαν  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 10.10a (rec gloss) ⟨αἰσχίστην νόσον⟩: δεινὸν πάθος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 10.11 (vet artGloss) ⟨αἰσχίστην⟩: τὴν  —O

POSITION: s.l.      


Or. 10.12 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: χαλεπὴν  —AaAb2MnPcPrRS

POSITION: s.l.      


Or. 10.13 (vet gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην  —VGZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   λέγω prep. G   


Or. 10.13a (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: καὶ μισητὴν  —MnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. Mn   

ORTHOGRAPHICA:   μησιτὴν Mn   |   


Or. 10.14 (thom exeg) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην· οὐδὲν γὰρ ἀθυρογλώσσου φαυλότερον.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Z   

COLLATION NOTES:   γὰρ om. Ta   


Or. 10.14a (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: κακὴν  —CrZbOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |   


Or. 10.14b (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: μεγίστην  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 10.15 (rec gloss) ⟨αἰσχίστην⟩: λέγω  —GuB3a

POSITION: s.l.      


Or. 11.01 (vet exeg) οὗτος φυτεύει Πέλοπα: 1ἐξ Εὐρυθεμίστης τῆς Ξάνθου·  2ἢ Κλυτίας τῆς Ἀμφιδάμαντος, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης [frg. 40] ἐν ι̅·  3ὡς δὲ ἱστορεῖ ⟨      ⟩ ἐξ Εὐρυανάσσης τῆς Πακτωλοῦ.   —MBC

LEMMA: BC (and perhaps M, washed out here)      REF. SYMBOL: MB; marginal label ἡ τοῦ πέλοπος μήτηρ add. B3a       

APP. CRIT.:   2 τῆς om. C   |    ἐν ι̅· ὡς Schw. (after Dind.), ἐνί(ως) MC, blank space of ca. 4 lett. B   |   

COMMENT:   There is no other trace of Eurythemiste daughter of Xanthus or Klytia daugher of Amphidamas in extant texts. Euryanassa is also recorded as mother of Pelops in Plutarch, Parallela minora 313D, and sch. Lycophron Alex. 52.   

COLLATION NOTES:   3 Schw. reports M ἱστορεῖσθαι, but cannot be seen on image   


Or. 11.02 (vetThom gloss) ⟨οὗτος⟩: ὁ τάνταλος  —V1AaAbFMnPcPrRSZZaZmTZbGuB2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. V1AaZmZb   |    τάνταλος] ταῦτα S   |   


Or. 11.03 (vet exeg) ⟨φυτεύει⟩: ἀντὶ τοῦ γεννᾷ, μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν δένδρων.  —MC

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   |    δένδρων Schw., ἀνύδρων MC    |   


Or. 11.04 (rec exeg) ⟨φυτεύει⟩: μεταφορικῶς  —GuYr

POSITION: s.l.      


Or. 11.05 (vetThom gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ  —V1AaAbCrRRfrMnPcPrSSaZZaZmZbOxB2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. V1CrMnSOx   |   


Or. 11.06 (mosch gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ· ἀντὶ τοῦ ἐγέννησεν  —XXaXbTYYfGrG

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. G   

ORTHOGRAPHICA:   ἐγέννησε GYf   |   

COLLATION NOTES:   om. Ta   |   


Or. 11.06a (rec gloss) ⟨φυτεύει⟩: ἐφύτευσεν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 11.07 (rec gloss) ⟨φυτεύει⟩: ἐγέννησεν  —FZuZu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἐγέννησε Zc   |   


Or. 11.08 (rec artGloss) ⟨πέλοπα⟩: τὸν  —AaF2MnRSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πέλοπα add. S   


Or. 11.09 (rec gloss) ⟨τοῦ δ’ ἀπὸ⟩: καὶ ἀπὸ τούτου  —CrL2ROx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. L2   


Or. 11.10 (vet gloss) ⟨τοῦ⟩: ἤγουν τοῦ πέλοπος  —V1AaMnRfSB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν τοῦ] ἤγουν ἀπὸ τοῦ S, ἀπὸ τοῦ Mn, om. Rf   


Or. 11.11 (rec gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ τοῦ πέλοπος ⟨καὶ⟩ ἀερόπης  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 11.12 (recMosch gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ  —PcSXXaXbTYYfGrGZcZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπὸ τοῦδε Pc   

COLLATION NOTES:   T omits cross   |   om. Ta   


Or. 11.12a (rec gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀφ’ οὗ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 11.12b (rec artGloss) ⟨ἀτρεὺς⟩:  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 11.13 (vetThom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —VAbCrF2PrMnPcRfrSZZaZmTZbZuGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnSOx   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἐγενήθη VS, γεννήθη Mn   |   

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 12.01 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα:  1τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον.  2Αἰσχίνης γὰρ στέμματα τὰ ἔριά φησιν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας·  3ἐξ ὧν γίνονται οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων.  4ξήνασα δὲ ἀντὶ τοῦ προξενήσασα καὶ παρασχομένη.  5ὁ δὲ νοῦς· ἡ τῷ Ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν περιποιησαμένη θεὰ πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐπέκλωσε.  6γράφεται δὲ καὶ Ἔρις, ἵν’ ᾖ· ἡ θεὰ Ἔρις τὸν πόλεμον ἐπέκλωσε Θυέστῃ καὶ Ἀτρεῖ.  7οὐ παράλογον δὲ καὶ ἄλλον θεὸν ἐπικλώθειν ὡς καὶ τὰς Μοίρας.  8Ὅμηρος γοῦν φησι [Od. 1.17]· ‘τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι’.   —MCVBSa, (partial) MnPcRaRb1Rb2Rb3RfSaSb

LEMMA: BCRb3(ξείν- R, a.c. B; -ας CR); ξήν. om. MV, unclear whether M had ᾧ or not      REF. SYMBOL: MBVSaRaRb2; Pc has ref. symbol for separated sentence 6 to line 13; marginal label τὸ στέμμα add. B4, with another label ξήνασα in margin at 4       POSITION: Sa punctuates as if new sch. begins at 4 ξήνασα; three partials versions in Rb: first two conflated with parts of sch. 10.09, third as separate note; Sa has 4-5 below the line (other glosses occupy space above line), Sb part of 6 separately in block on next page; in Pc beginning of note (1-3) omitted or possibly lost to trimming of bottom margin of facing verso (where sch. 5.01 was cut off near end), the portion 4-5 precedes sch. 7.01, while 6 occurs later in block, between sch. 14.02 and 13.01      

APP. CRIT.:   1 prep. ἔρια φησὶν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας· ἐξ ὧν γὰρ οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων: κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται [from sch. 10.09] στέφανον Rb2   |    1-5 τὸν τῆς ... ἀδελφὸν ἐπέκλωσε om. Sb   |    1-3 τὸν τῆς ... βασιλέων om. MnPcRaSa   |    1-4 τὸν τῆς ... ξήνασα δὲ] αὕτη τὴν βασίλειαν ξήνασα Rb1   |    1 τὸν] στέμματα τὸν CSa, τὰ στέμματα τὸν Rb3Rf   |    στέφανον] θρόνον λέγει Rf   |    2 γάρ] δὲ C   |    2-8 τὰ ἔριά φησιν κτλ om. Rb3   |    τὰ om. Rf   |    2 ἀπὸ τοῦ] παρὰ? τοῦ Rb2   |    3-8 τῶν βασιλέων κτλ om. Rb2   |    δὲ om. Mn   |    4 προξενήσασα] ξενήσασα MMn, ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα ἢ ἀντί τοῦ προξενήσασα V   |    καὶ om. M, καὶ παρασχ. om. Rb1   |    after παρασχομένη add. ὡς εἶναι διὰ διφθό(γγου) τὸ ξεῖ V, add. ἢ ἀντὶ τοῦ ἐριουργήσασα κατασκευάσασα B   |    5 ὁ δὲ νοῦς] ὁ νοῦς CRb1, ὁ δὲ νοῦς τοῦ ὅλου τοιοῦτος V, ἢ Sa   |    ἡ ... θεὰ] ὅτι τῷ ἀτρεῖ προξενήσασα ἡ θεὰ τὴν βασιλείαν Rf   |    ἡ τῷ] ᾧ τῷ MnPcRaSa   |    περιποιησαμένη τὴν βασιλείαν transp. BCV   |    περιποιησαμένη] ποιησαμένη MnPcRaSa   |    ἡ θεὰ MnPcSa   |    πόλεμον] ὁμοῦ MnPcRaRfSa, in marg. add. Mn κλωθὼ ὁμοῦ ἔθηκεν ἔριν καὶ πόλεμον   |    after ἀδελφὸν add. θυέστην V   |    6-8 γράφεται κτλ om. MnSaSaRb1   |    6 γράφεται δὲ καὶ ἔρις om. Ra   |    γράφεται] γράψον V   |    δὲ καὶ] καὶ M, om. Sb   |    ἡ om. RfSb   |    θεὰ om. V   |    τὸν] τε PcSb   |    6-8 θυέστῃ καὶ ... νέεσθαι om. PcRaSb   |    6 θυέστῃ καὶ ἀτρεῖ om. Rf, τῶ θυέστη καὶ τῶ ἀτρεῖ V   |    7 ἄλλον τινὰ θεὸν Rf   |    ὡς καὶ] ἢ Schw.   |    8 some words om. M (washed out), perhaps γοῦν/γὰρ … οἱ   |    γοῦν] C, γὰρ BV   |    ἐπεστήσαντο θεοὶ οἶκον δὲ νέσται Rf   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 αἰσχίνης] αἰσχύνου Rb2, αἰσχύνης Rb3   |    ἔριά] ἀέρι Sa   |    τὰς] τοὺς Rb2   |    ἡλακάτας MSa, ἡλακάτους Rf (breathing perhaps changed from smooth to rough)   |    4 ξείνασα Mn   |    5 ἡ] εἰ Rb1   |    ἐπέκλωσεν MnPcRb1S   |    6 ἐπέκλωσεν Rf   |    8 ὑπεκλώσαντο V   |    θεοὶ] θοὸν C   |    ναίεσθαι C   |   

COMMENT:   No one has identified Aeschines here. If Aeschines is not the name of an obscure scholar/teacher of late antiquity or the ninth century, the phrase may derive from some corruption. Cf. Suda κ 792 Κατάστεψον πέδον: ἀντὶ τοῦ μεθ’ ἱκετηριῶν ἀφηγοῦ. τὸ πρῶτον ἵκου καὶ κατεστέψας πέδον. στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν θεά; Et. magn. s.v. εἰρεσιώνη: ... ἢ ἀπὸ τῶν στεμμάτων. στέμματα γὰρ τὰ ἔρια λέγουσιν οἱ Ἀττικοί; sch. Soph. OC 475 DeMarco οἰοπόκῳ μαλλῷ: στολισμῷ ἢ κροκισμῷ. ⟨τὸ χ⟩ ὅτι στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ ‘ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν’. L.   

COLLATION NOTES:   Mn marginal note on 5 partly obscured in image, check original Mn; in B a faint marginal note at end of this note, check original B   |   


Or. 12.02 (vet paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασα⟩: ἡ θεὰ ἡ τῷ ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν παρασχομένη πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπέκλωσεν.  —O


Or. 12.03 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα: 1τοῦτό φησιν ὅτι ἡ Μοῖρα βασιλείαν μελετήσασα τῷ Ἀτρεῖ οὐ καθαρὰν ταύτην αὐτῷ ἐχαρίσατο, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀδελφικῆς συμφορᾶς.  2δύο γὰρ ὄντοιν ἀδελφοῖν Πελοπίδαιν Θυέστου καὶ Ἀτρέως, τῆς βασιλείας ὀφειλομένης τῷ Θυέστῃ ὡς πρωτοτόκῳ, ταύτην ἡ Μοῖρα τῷ δευτέρῳ, Ἀτρεῖ, περιεποιήσατο.  3ἐκεῖνον μὲν γὰρ ἡ φύσις ἐκάλει πρὸς τὴν ἀρχήν, τοῦτον δὲ ἡ πονηρία καὶ ἐπιτέχνησις εἰς τὸ κράτος ἀνήγαγε.  4ταύτην γὰρ τὴν πονηρίαν καὶ ἐπιτέχνησιν Μοῖραν ἐμυθεύσαντο οἱ σοφοί·  5μόρος γὰρ λέγεται ἡ κακοπάθεια καὶ μορεῖν τὸ κακοπαθεῖν·  6ὅθεν προσλήψει τοῦ ἰῶτα μοῖρα·  7ἡ γὰρ πονηρία μετὰ πλείστης κακοπαθείας καὶ μόχθου νικᾷ τὴν εὐθύτητα.  8διὰ τοῦτο καὶ λέγεται ἡ Μοῖρα κλώθουσα καὶ ξαίνουσα.   —VPr

LEMMA: V(ὦ)Pr      POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; between sch. 5.03a and sch. 5.13 (third version) in Pr       

APP. CRIT.:   2 προσεποιήσατο Pr   |    4 γὰρ] δὲ Pr   

ORTHOGRAPHICA:   2 δύω Pr   |    ὠφειλομένης V [Pr image illegible here]   |   


Or. 12.04 (rec paraphr) ᾧ καὶ ᾧτινι τῷ ἀτρεῖ ἡ θεὰ ἡ κλωθὼ ξήνασα καὶ παρασχοῦσα ἢ ἐριουργήσασα τὰ στέμματα καὶ τὴν βασιλείαν ἐπέκλωσε καὶ ἐπέδωκεν ὤστε θέσθαι καὶ ποιήσασθαι ἔριν καὶ πόλεμον τῷ θυέστῃ ὄντι συγγόνῳ καὶ ἀδελφῷ.  —Y2

LEMMA: abbrev. for σύνταξις in marg.      

APP. CRIT.:   ἱερουργήσασα Y2, corr. Mast.   


Or. 12.05 (rec paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασ’⟩: ἤγουν τῷ ἀτρεῖ τὰ τῆς βασιλείας κατασκευάσασα  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 12.06 (recThom gloss) ⟨ᾧ⟩: ἀτρεῖ  —AaKRfSaZZaZmTZbYGuGB2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ prep. AaKSaY   


Or. 12.06a (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: ᾧτινι τῷ ἀτρεῖ  —CrMnSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   (ᾧ)τινι MnS   


Or. 12.06b (rec gloss) ⟨ᾦ⟩: ὧτινι  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 12.06c (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: τούτῳ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 12.07 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: οὖν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.07a (rec paraphr) ⟨στέμματα ξήνασ’⟩: τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον περιποιησαμένη  —V3PrYr

POSITION: s.l. V3, marg. Y, appended to sch. 10.09 Pr       

APP. CRIT.:   τὰ στέμματα prep. V3   


Or. 12.08 (vetMoschThom gloss) ⟨στέμματα⟩: βασιλείαν  —VAaFSaXXaXbYYfGrGZZaZmTZbZcB3

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. VAaSa   |    ἤτοι prep. ZZmTZb   

COLLATION NOTES:   T has cross above   |   


Or. 12.09 (rec gloss) ⟨στέμματα⟩: στέφη  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.10 (rec exeg) ⟨στέμματα⟩: βασίλεια· ἀπὸ συμβόλου τὸ κύριον.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 12.10a (rec artGloss) ⟨στέμματα⟩: τὰ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 12.11 (vet gloss) ⟨ξήνασ’⟩: προξενήσασα  —OVAaAbCrMnPcPrRRfRwSYrGuOx

LEMMA: O has ξήνασα in text; S ξείνας; Pr has ει s.l. (ξείνασ’)       POSITION: s.l., except Ab in margin      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnOx   |    προξενήσας V, προσεξένησα Mn   |    τὸν ἀτρέα add. AaPcPr   


Or. 12.11a (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: γρ. ξείνασα ἤγουν προξενήσασα  —F

POSITION: marg.      


Or. 12.11b (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: διαχειρίσασα  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 12.12 (vet gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα  —VF

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. F   


Or. 12.13 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ἐριουργήσασα  —SaGu

POSITION: s.l.      


Or. 12.14 (mosch gloss) ⟨ξήνασ’⟩: κατασκευάσασα  —XXaXbTZb1YYfGrZcL2

POSITION: s.l.      


Or. 12.15 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: διαλύσασα  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 12.15a (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: εὐτρεπίσασα  —GK

POSITION: s.l.      


Or. 1..15 (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ξείνασ’  —KYr

POSITION: s.l.      


Or. 12.15c (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: ὑφάνασα  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 12.15d (rec gloss) ⟨ξήνασ’⟩: νοήσασα  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 12.16 (rec exeg) ⟨ξήνασ’⟩: ἀπὸ τοῦ ξαίνω τὸ διαλύω. ἐπεὶ γὰρ εἶπεν ἐπέκλωσεν, ἀναγκαῖον ὅτι τὰ κλώσματα πρῶτον ξαίνονται, εἶτε κλώθονται.  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 12.17 (tri metr) ⟨ξήνασ’⟩: long mark over α  —T


Or. 12.18 (thom exeg) ⟨ἐπέκλωσε θεὰ⟩:  1τρεῖς εἰσὶ Μοῖραι, Κλωθώ, Λάχεσις καὶ Ἄτροπος.  2τούτων ἡ μὲν Κλωθὼ τὰ ἑνὶ ἑκάστῳ μέλλοντα συμβήσεσθαι κλώθει καὶ κατασκευάζει, ἡ δὲ Λάχεσις λαγχάνει καὶ κληροῖ καὶ ἐπικυροῖ ταῦτα καὶ οἷον ἐπισφαγίζει, ἡ δὲ Ἄτροπος ἄτρεπτα καὶ ἀμετακίνητα καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως γενησόμενα τίθησι.  3τὸ δὲ ξήνασα διὰ τοῦτο προσέθηκε, διότι ἐπέκλωσεν εἶπε.  4ξαίνουσι γὰρ πρῶτον τὸ ἔριον αἱ βουλόμεναι νῆμα κατασκευάσαι γυναῖκες.   —ZZaZmTZbGuOx2

REF. SYMBOL: Z to ἐπέκλωσε, ZaZm to θεά      

APP. CRIT.:   2 κλωθὼ om. Ox   |    ἑκάστου Zb   |    συμβήσεσθαι μέλλοντα transp. ZZa   |    οὐκ ἂν] κἂν Zb, οὐκ Ox   |    γενησόμενα] γενήσονται Zb   |    τίθησι transp. before καὶ ὡς Ox   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 λαχάνει Zb   |    κατασκεβάζει Ox   |    ἐπέκλοσεν εἶπεν Ox   |    4 κατασκευᾶσαι Z, with both acute and circumflex (app.) Zb   


Or. 12.19 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: τὸν ἀτρέα ἐπέθηκεν  —AbRMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐπέθηκεν om. in lin. Ab, but has it separately in margin, possibly added by Ab2   

ORTHOGRAPHICA:   -θηκε S (Mn ambiguous)   |   


Or. 12.20 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: τῆς τοξείας?  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   could be τῆς or τῶν, but ξειας seems more certain   


Or. 12.21 (mosch gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: εἱμαρμένον ἐποίησε  —XaXbTYYfGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ εἱμαρμένη Y   

ORTHOGRAPHICA:   -σεν TYYfGr    


Or. 12.22 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: κατεσκεύασεν  —MnSGu

POSITION: s.l.      


Or. 12.23 (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: διήγειρε  —Zu, app. R

POSITION: R marg., Zu s.l.      


Or. 12.23a (rec gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: ἐποίησε  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 12.24 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἥρα ἢ ?ἄλλη? θεά  —R

POSITION: s.l.      


Or. 12.24a (rec gloss) ⟨θεὰ⟩: ἡ ἥρα  —V1AbCrMnPcPrSSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  ἤγουν prep. V, app. Sa1, καὶ prep. Cr   


Or. 12.24b (rec gloss) ⟨θεὰ⟩: ἔρις  —Pc

POSITION: s.l.      


Or. 12.25 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἡ ἔρις ἢ ἡ μοῖρα ἢ ἡ θεὰ ἡ ἔρις  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 12.25a (rec gloss) ⟨θεά⟩: μοῖρα  —RfrRw

POSITION: s.l.      


Or. 12.26 (mosch gloss) ⟨θεά⟩: ἡ μοῖρα ἡ κλωθώ  —XXaXbTYYfGr

POSITION: s.l.      


Or. 12.27 (thom gloss) ⟨θεά⟩: κλωθώ  —AaZZaZmZbTZcB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν ἡ prep. Aa, ἡ prep. TZcB3a   


Or. 12.27a (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἡ κλωθὼ ἐποίησεν· ἡ εἱμαρμένη  —G

POSITION: s.l.      


Or. 12.27b (rec gloss) ⟨θεά⟩: κλωθὼ καὶ ἡ ἡρα  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 12.27c (rec gloss) ⟨θεά⟩: κλωθὼ λάχεσις καὶ ἄτροπος  —B3a

POSITION: in marg. at 10      


Or. 12.28 (rec gloss) ⟨θεά⟩: ἡ τύχη  —GKZuGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Zu   


Or. 12.29 (tri metr) ⟨θεά⟩: long mark over α  —T


Or. 12.30 (rec artGloss) ⟨θεά⟩:  —SOx

POSITION: s.l.      


Or. 13.01 (rec exeg) ἔριν θυέστη: 1ἔριν πόλεμον ἀρσενικὸν, τὸν ἐριστικὸν.  2ὡς τὸ Ἡσιόδειον [Hes. Op. 191-2] ‘μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν ἀνέρα τιμήσουσιν’.   —MnPcRaRbS

TRANSLATION:   ‘strife war’ ⟨take ἔριν as⟩ masculine, ‘the strife-filled’. Just as the Hesiodic example (Op. 191-2) ‘they will honor the doer of evils and the arrogant man’.

LEMMA: Rb      REF. SYMBOL: Rb      POSITION: Ra cont. from sch. 12.01      

APP. CRIT.:   1 ἔριν πόλεμον om. Mn   |    τὸν Dindorf (cf. sch. 13.02, 13.03a), τ’ all   |    ὡς] εἰ Rb   |    κακὸν Mn   |    ὑβριστὴν Mn   

ORTHOGRAPHICA:   2 ῥεχθῆρα Rb   

COLLATION NOTES:   Dindorf ascribes τὸν to Mn, but Mn has τ’.   |   


Or. 13.02 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀρσενικὸν ἤγουν τὸν ἐριστικὸν πόλεμον  —VYr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν κατὰ τὸν Yr   


Or. 13.03 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: ἐριστικὸν —B3aL2RPcPr

POSITION: s.l.; Pr has ἐριστικὸν over ἔριν (its supralinear reading, ἔρις in line)      


Or. 13.03a (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: πολεμικὸν  —AbRPc

POSITION: s.l.      


Or. 13.03b (rec gloss) ⟨ἔρις⟩: ἐριστική, ἢ ἔριν καὶ ἐριστικόν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 13.03c (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: καὶ πόλεμον τὸν ἐριστικὸν  —Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πολέμιον a.c., πόλεμον τὸν p.c. Mn   


Or. 13.03d (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: ζῆλον  —B3a

POSITION: s.l., jointed to previous gloss with ἢ      


Or. 13.04 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν αἰτίαν τῆς φιλονεικίας αὐτῶν  —MC

POSITION: M s.l. (above θέσθαι 14)      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   


Or. 13.05 (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: ἔρια πλέξασα ἡ ἥρα  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν ἥραν Sa, corr. Mast.   

COMMENT:   Does the mention of Hera here and in sch. 12.24, 12.25 have something to do with an etymologizing connection? No parallel emerges in initial TLG search, but more investigation needed.   


Or. 13.06 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: μάχην  —Zbg

POSITION: s.l.      


Or. 13.07 (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: καὶ φιλονεικίαν καὶ πόλεμον  —CrZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ πόλεμον om. CrOx   |   

COMMENT:   Cf. sch. 13.10 below.   


Or. 13.07a (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: αὐτὴν ἐποίησε  —Rw

POSITION: in left marg. beside 13, 15, 17 (two-column layout)      


Or. 13.07b (rec gloss) ⟨ἔρις⟩: ἤγουν ἡ θεά  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 13.07c (rec gloss) ⟨ἔριν⟩: γρ. ἔρις  —Pc

POSITION: marg.      


Or. 13.07c (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: τὴν  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 13.08 (recMosch artGloss) ⟨θυέστῃ⟩: τῶ  —AaF2SXXaXbTYYfGrZc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 13.09 (rec gloss) ⟨πόλεμον⟩: πολεμικὸν  —PrGu

POSITION: s.l.      


Or. 13.10 (tri exeg) ⟨πόλεμον⟩: ἀσυνδέτως τοῦτο λέγει  —T

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Cf. sch. 13.07 above.   

COLLATION NOTES:   brownish ink, written at latest stage   |   


Or. 13.10a (rec gloss) ⟨πόλεμον⟩: ὥστε θέσθαι δηλονότι λέγω —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 13.11 (vet exeg) ⟨ὄντι συγγόνῳ⟩: ἀντὶ τοῦ πρὸς Θυέστην ὄντα σύγγονον θέσθαι  —MCVYr

POSITION: s.l.; but MYr have it above θυέστῃ      

APP. CRIT.:   τοῦ πρὸς om. MC   |    τὸν θυ. Yr   |    ὄντα ... θέσθαι om. Yr   |    σύγγονον θέσθαι] app. συνθέσθαι V   |   


Or. 13.11a (rec gloss) ⟨ὄντι⟩: καὶ ὑπάρχοντι  —CrF2MnOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. F2   


Or. 13.12 (vetMoschThom gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: ἀδελφῷ  —VAaAbKMnPcPrRRf2SSaXXaXbGrYYfZZaZmZbTGZcZuOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. SOx, τῶ prep. Aa   |    αὐτοῦ add. AaAbPcPrRZu, τῷ ἀτρεῖ add. MnSSa   

COLLATION NOTES:   Rf faint brown ink, prob. same hand   |   T has cross above   |   


Or. 13.13 (rec gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: αὐτοῦ τοῦ ἀτρέως  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 13.14 (rec exeg) ⟨συγγόνῳ⟩: ὁ θυέστης καὶ ἀτρεὺς ἀδελφοὶ ἦσαν ἄμφω, υἱοὶ δὲ πέλοπος.  —Pc

POSITION: between sch. 13.01 and sch. 15.01a      


Or. 13.14a (rec gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: ὁ θυέστης καὶ ὁ ἀτρεὺς ἦσαν ἀδελφοί  —B3a

POSITION: marg.      


Or. 13.15 (rec gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: αὐταδέλφῳ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 14.01 (vet gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε  —V2Aa2MnSSaB3a

POSITION: s.l.      


Or. 14.01a (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι βαλεῖν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 14.01b (mosch gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε ποιῆσαι  —XXaXbTYYfGrL2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ add. before ποιῆσαι L2   

COLLATION NOTES:   T’s cross lost to repair (may have been a cross above, if ποιῆσαι actually written earlier as Thomas gloss 13.17; Ta has cross.   


Or. 14.01c (recThom gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι  —AbCrKMnPcZZaZmZbGZcZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrKMnOx   |   


Or. 14.01d (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιήσασθαι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 14.01e (rec gloss) ⟨θέσθαι⟩: γενέσθαι  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 14.02 (vet exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι:  1διὰ τοῦ ἀναμετρήσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν ἐσήμηνεν.  2ἢ οὖν ὡς πολλὰ, ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται.  3ἢ ὡς παρθένος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν Θυέστου, ἢ τὴν ἄθεσμον Αἰγίσθου γονήν.  4ἐκ γὰρ Πελοπίας τῆς θυγατρὸς ἐποίησεν αὐτὸν Θυέστης.   —MBCVMnPcRaRbRfSSa

LEMMA: B, Mn(add. τί δεῖ); τί τἄρ. VRb, ἀναμετρ. CPc, τί τἄρρητ’ ἄρρητὰναμετρήσασθαί με δεῖ S      REF. SYMBOL: MBVPcRbSa; marginal label αἴγιστος (app.) add. B4       POSITION: follows sch. 10.09 in Pc      

APP. CRIT.:   1 διὰ τοῦ ἀναμ.] διαμετρήσασθαι C, διὰ τὸ ἀναμ. PcRbRfSSa, διὰ τὶ ἀναμ. Mn   |    2 οὖν om. Sa, ἂν Rf   |    second ὡς om. Rb   |    ἄνομα καὶ add. before ἄτοπα M   |    παραμέμπεσθαι a.c. Mn   |    3 διὰ om. M   |    τοῦ θυέστου M   |    after θυέστου om. ἢ Ra   |    τὴν ... γονήν PcSa, τὴν ... γονὴν σιωπᾶ MnS, τὴν ... γονὴν σιωπῆ RaRb, τὴν ... γυνὴν σιωπὴν Rf, τὸν... γάμον MBCV   |    4 ἐκ γὰρ Πελοπίας MnPcRfRaRbS(before Πελ. add. τῆς S, add. τῆς καὶ Mn); ἐκ γὰρ πέλοπος Sa; οὗτος γὰρ ἦν παῖς πελοπίας M(πελοπείας)BCV   |    τῆς θυγατρὸς] τῆς θυγατρὸς στεροπίδος MnPcRaRbS, τῆς πελοπίδος θυγατρὸς Sa; τῆς θυγατρὸς ἢ στερόπιδος MBC(ἠστεροπιδος M, ἠστερόπιδος vel -τιδος C), τῆς θυγατρὸς ἢ ἀπὸ στερόπιδος V   |    αὐτὴν Ra, and app. Sa   |    θυέστης om. S   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐσήμανεν BCPcRbRfS, ἐσήμενε Mn, ἐσήμινεν M, ἐδάμηνεν Sa [Ra]   |    παραιτῆται Mn   |    3 αἰγίστου MnRaRf   

COLLATION NOTES:   Ra cut off at beginning (trimming).   


Or. 14.02a (vet exeg) τί τἄρρητα:  1ἐπειδὴ ἡ ἔρις τοῖς ἀδελφοῖς γέγονε διὰ τὴν μοιχείαν τῆς Ἀερόπης, ἣν γυναῖκα οὖσαν Ἀτρέως ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Θυέστης ἐμοίχευσε καὶ ὤφειλεν ἐνταῦθα λαληθῆναι τὸ τῆς ἔριδος αἴτιον,  2διὰ τὸ ἄρρητον καὶ ἄφραστον τῆς ὑποθέσεως καὶ μηδὲ πρέπον διὰ κόρης τῆς Ἠλέκτρας ἐκλαληθῆναί φησιν ὁ ποιητὴς δι’ αὐτῆς τί τἄρρητ’ ἀναμετρήσασθαί με δεῖ,  3ἤγουν τί με δεῖ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα λαλεῖσθαί τινι καὶ μάλιστα ἐμοὶ ὡς παρθένῳ ἀναμετρήσασθαι καὶ ἀπαριθμῆσαι {χρεών}.  4ἤτοι ἀπαριθμήσασθαι, ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν λεγομένων ἐκθεῖναι.   —VPr

POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; follows sch. 5.14 in Pr      

APP. CRIT.:   1 λαληθῆ Pr   |    2 διὰ δὲ τὸ Pr   |    πρέπη Pr   |    3 χρεών del. Schw.   |    4 ἤτοι Schw., ἢ τὸν V, ἢ τῶ Pr   |    ἀριθμήσασθαι Pr   

ORTHOGRAPHICA:   2 μὴ δὲ Pr   |   


Or. 14.03 (rec exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι με δεῖ:  1ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κακῶν παρῃτήσατο λέγειν αὐτὰ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν τοῦ ἀτρέως τὴν μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ θυέστου ὡς παρθένος ἡ ἠλέκτρα οὐκ ἠνέσχετο ἐξειπεῖν ταῦτα.  2λέγουσι γὰρ ὡς ὁ ἀτρεὺς μοιχεύσας τὴν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ θυέστου γυναῖκα εἶχον πολέμους καὶ ἔριδας εἰς τὸ ἑξῆς.  3ὥστε σφάξαι τὸν ἀτρέα τὰ τοῦ θυέστου τέκνα καὶ παραθεῖναι αὐτῶ ταῦτα εἰς τροφήν.  4ἀπελθὼν γοῦν ὁ θυέστης εἰς τὸ μαντεῖον τοῦ ἀπόλλωνος ἐζήτει χρησμὸν πῶς ἂν λάβη ἀπὸ τοῦ ἀτρέως εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἣν ἐμοίχευσε καὶ εἰς τὸν φόνον ὃν εἰργάσατο τῶν παίδων αὐτοῦ.  5ἐχρησμοδοτήθη τοίνυν ὡς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ αἴγισθος μοιχεύσει τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀτρέως τοῦ ἀγαμέμνονος γυναῖκα, εἶτα συμβῆναι μέσον αὐτῶν μάχας καὶ πολέμους, ὅπερ καὶ ἐγένετο.   —Y2

APP. CRIT.:   1 εἰπεῖν a.c.   |    4 perhaps read (e.g.) ⟨τιμωρίαν⟩ λάβη   

ORTHOGRAPHICA:   5 ἐχρησμωδοτήθη Y2   


Or. 14.03a (vet exeg) τὸ πλῆθος τῶν κακῶν δηλοι διὰ τοῦ ἀνα[μ]ετρ[ήσασθαι]  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 14.03b (rec exeg) κατὰ παράλειψιν  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 14.03c (rec gloss) τὸ σχῆμα ἐπιτρέχον  —B3a

POSITION: marg.      

COMMENT:   The schema is referred to in Hermogenes. Cf. ἐπιτροχασμός?   


Or. 14.04 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί, ἀντὶ τοῦ οὐδὲν  —XXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l. except X (in addition to sch. in margin, X has κατὰ only s.l.)      

APP. CRIT.:   κατὰ ... τοῦ om .G   |    κατὰ τί] κατ’ αἰτίαν T, κατὰ Y, om. Zc   


Or. 14.05 (rec exeg) ⟨τί⟩: παρασιώπησις τὸ σχῆμα  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      POSITION: marg.      


Or. 14.06 (vet exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: ἢ ὡς πόλλα ἢ ἄτοπα παραπέμπεται.  —V

POSITION: s.l.      


Or. 14.07 (mosch exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ μὴ πρέποντα λέγεσθαι ὡς αἰσχρὰ. λέγει δὲ τὰ τῆς μοιχείας τοῦ θυέστου  —XXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ὡς αἰσχρὰ κτλ om. Zc   


Or. 14.07a (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: μὴ δυνάμενα λεχθῆναι  —Rfr

POSITION: s.l.      


Or. 14.08 (thom exeg) τἄρρητ’: τὰ μὴ δυνάμενα ῥηθῆναι διὰ τὸ πλῆθος ἢ διὰ τὸ εἶναι δύσφημα  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: T       POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὰ om. Gu   |    διὰ … δύσφημα om. Zb   |    ἢ ὡς ἄπειρα add. at end Gu    


Or. 14.09 (rec exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: δύσφημα ἢ ὡς πολλὰ ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται, ἢ ὡς παρθήνος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν θυέστου  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 14.09a (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: καὶ τὰ ἄλεκτα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 14.09b (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: ἤγουν κακόφημα  —F

POSITION: s.l.      


Or. 14.09c (rec artGloss) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ  —KS

POSITION: s.l.      


Or. 14.09d (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: τῶν κακῶν δηλονότι αὐτῶν  —Rw

POSITION: s.l.      


Or. 14.09e (rec gloss) ⟨τἄρρητ’⟩: ἄξια σιγῆς  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 14.10 (mosch exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩:  1‘ἀνεμέτρει τὸ χωρίον’ παρ’ Ἀριστοφάνει [Aristoph. Nub. 152] ἀντὶ τοῦ διεμέτρει·  2ἀναμετρήσασθαι δὲ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ μετρηθέντα ἐξ ἀρχῆς ἀναλαμβανόντων καὶ μετρούντων.  3καθὸ λέγεται καὶ τὸ ‘ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον’ παρὰ Πλάτωνι [Plato, Cratyl. 383a] ἀντὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβόντες κοινωσώμεθα.   —XXaXbTYYfGrG

LEMMA: ἀναμετρήσασθαι με δεῖ G       REF. SYMBOL: Gr      

APP. CRIT.:   2 ἀναλαβεῖν] ἀναμετρεῖν G   |    3 ἀνακοινωσόμεθα XaY, ἀνακοινώσασθαι X   |    κοινωσόμεθα Y   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 παρὰ ἀριστ. TYG   |    2 μεταφοροῦς app. Y   |    3 ἀναλαμβόντες Y   

COLLATION NOTES:   Yf with cross   |   


Or. 14.11 (rec exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναψηφίσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν  —MnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep., τὸ ... κακῶν om. S   


Or. 14.12 (thom exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: τὸ ἀναμετρήσασθαι ἀντὶ τοῦ ἐξαριθμῆσαι καὶ καταλέξαι καὶ εἰπεῖν.  —ZmTZbGu

POSITION: Zm marg., others in sch. block; T cont. from sch. 14.08, adding δὲ      

APP. CRIT.:   only ἐξαριθμῆσαι καταλέξαι εἰπεῖν Gu   |    second καὶ app. om. Zm   


Or. 14.13 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διηγορήσασθαι  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 14.13a (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναριθμῆσαι  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 14.13b (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀριθμήσασθαι  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 14.14 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 14.15 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διηγήσασθαι  —Zb2YG

POSITION: s.l.      


Or. 14.16 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἱστορῆσαι  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 14.17 (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: καὶ ἐξειπεῖν  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 14.17a (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: διελθεῖν  —K

POSITION: s.l.      


Or. 14.17b (rec gloss) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναλογίσασθαι  —Aa2

POSITION: s.l.      


Or. 14.18 (rec gloss) ⟨δεῖ⟩: πρέπει  —Rfr

POSITION: s.l.      


Or. 15.01 (vet exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν: μετὰ τὸ ψωμισθῆναι τὰ τέκνα τὸν Θυέστην ἐχρήσθη ἐν τῇ Πυθοῖ ἐρωτῶντι, πῶς τιμωρήσεται τὸν ἀδελφόν, μιγῆναι τῇ θυγατρὶ Πελοπίᾳ καὶ τὸν ἐκ ταύτης γενόμενον δεινὰ κατεργάσεσθαι τοὺς Ἀτρείδας.  —MCVBOMnPcRbRfSa

LEMMA: BVC(οὔ νιν)MnPc(prep. ἄλλως)Rb(prep. καὶ ἄλλως)Rf(accompanying the initial words added in margin) addition in margin)      REF. SYMBOL: MBVRbRf      POSITION: cont. from sch. 14 διὰ τοῦ ἀναμ. Sa, follows sch. 15.01a in Pc      

APP. CRIT.:   μετὰ ... τέκνα om. Rf in block, but added in outer margin   |    ἐπειδὴ μετὰ B, ἐπεὶ μετὰ C   |    τὸ om. MnSa   |    ψωασθῆναι Mn   |    τὸν (before Θυ.) om. V   |    ἐχρήσθην Sa, after ἐχρήσθη add. ὁ θυέστης MnPcRb, add. ὅτι ὁ θυέστης S   |    τῇ Πυθοῖ Schw., τῇ πυθ() M, τῶ πύθω SSa, τ῀ πύθ() Pc, τῶ πίθω Mn, τῶ πειθ() Rb,τῇ πυθίᾳ BCVORf   |    ἐρωτῶντι Sa, ἐρωτῶν others   |    πῶς om. M, ὅτι Sa   |    τιμωρήσεται Sa, τιμωρήσαιτο others (app. τιμωρήσετο a.c. Mn, -αιτο p.c.)   |    τὸν ἀδελφόν ἤτοι τὸν ἀτρέα MnPcRbS   |    πελοπι** M (partly washed out), πελοπείᾳ O, πελοπίδι Sa   |    ἐξ αὐτῆς M   |    γενόμενον Rf, γινόμενον COMnPcRbS, either γιν- or γεν- M, γεννώμενον B, τεχθησόμενον V   |    δεινὸν MnPcS, τὰ δεινά Sa, om. κατεργ. κτλ   |    κατεργάσεσθαι Schw., -σασθαι all   |    ἀτρέας Rf   |    at the end αἴγισθον (intrusive gloss) add. MBCOMnPcRbS, οὗτος δ’ ἦν αἴγισθος add. V   

ORTHOGRAPHICA:   ἀτρεῖδας S   |   

COMMENT:   Schw. emends to τῷ Θυέστῃ, but ψωμίζω is used with two accusatives from the Septuagint onward, and there are several instances of retained acc. of the food with the aor. and perfect pass. of the verb: so here, ‘after Thyestes had been fed his children in little pieces’.   


Or. 15.01a (rec exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν: 1ὁ μὲν ἀτρεὺς ἔσφαξε τοὺς παῖδας τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τουτέστι τοῦ Θυέστου, καὶ εἶθ’ οὕτως παρέβαλε τῶ Θυέστη καὶ ἔφαγεν αὐτοὺς.  2ὁ μὲν ἀτρεὺς ἐφόνευσε τὰ τέκνα τοῦ Θύεστου, ὁ δὲ Θυέστης ἔγημε τὴν γυναῖκα τοῦ ἀτρέως, ἥτις ἦν ἀερόπη.   —MnaMnbPcaPcbRb, partial SaSb

LEMMA: MnaSa      REF. SYMBOL: Pca       POSITION: RbSb cont. from sch. 15.15 (Rb2 version); MnaSa separately preceding sch. 15.01; Mnb after sch. 16.02; Pca in sch. block preceding sch. 15.01, Pcb vertically in inner margin      

APP. CRIT.:   1 ἔσφαξε] ἐφόνευσε Mnb(-εν)PcbSb   |    τοῦ ἀδελφοῦ ...τουτέστι om. MnbSb, τοῦ ἀδελφοῦ ... τουτέστι τοῦ om. Pcb   |    αὐτοῦ τουτέστι om. MnaSa, τουτέστι τοῦ om. Pca   |    καὶ om. MnbPcbSb   |    ἔφαγεν] ἔσφαγξεν Mna   |    αὐτὰ MnaSa   |    2 ὁ μὲν κτλ om. MnaPcaSa, ὁ μὲν ... θυέστου om. MnbPcbSb   |    ἐφόνησε Rb, corr. Mast.   |    γυναῖκα τοῦ om. Sb   |    ἦν ἀερόπη] ἀερό[ Rb (end of note lost in binding), ἦν[ (last word lost to damage) b   

ORTHOGRAPHICA:   1 εἰθ’ MnaRb   |    2 ἔγημεν Mnb   |   

COLLATION NOTES:   formerly sch. 15.16   |   


Or. 15.02 (vet gloss) ἔδαισε: ἐδείπνησεν  —MOAaMnPcRaRbS, perhaps also in marg. Mn

LEMMA: ἔδαισε δ’ οὖν νιν AaMnPcRaRbS      POSITION: MO s.l.; Aa has this first in a series of scholia presented in a block between arg. 2a and the dram. pers., fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   ἐδείπνισε Aa, (ἐδείπν)ι(σεν)s.l. Pc   


Or. 15.03 (vetMosch gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εὐώχησεν  —VAaAbPcPrRRfSSaXXaXbTYYfGrGZmZcZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. S   

ORTHOGRAPHICA:   -ησε AaPcPrRRfSaYZmZcZu   


Or. 15.03a (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εὐωχθῆναι ἐποίησε  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 15.04 (vet gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἐψώμισε  —VCrYrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |   


Or. 15.05 (thom gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἔθρεψε  —ZZaZmTZbGuOxL2

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -εν T   


Or. 15.05a (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εἱστίασεν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 15.06 (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: συνεδείπνισε  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 15.07 (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εἰς βορὰν παρέθηκεν  —Y2

REF. SYMBOL: Y2       POSITION: marg.      


Or. 15.07a (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: φαγεῖν ἐποίησε τὸν θυέστην  —F

POSITION: s.l.      


Or. 15.07b (rec gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ]ηδήματα?  —Mn

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Beginning of word lost in binding; third letter blotted, could also be ου, ω, υ; ending is suspended mu with tau   |   


Or. 15.07c (rec gloss) ⟨δ’ οὖν⟩: ὅμως  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 15.08 (vetMosch gloss) ⟨νιν⟩: αὐτὸν τὸν θυέστην  —VSXXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T simply added αὐτὸν (with cross before it) in front of Thomas gloss 15.09)   |   


Or. 15.09 (recThom gloss) ⟨νιν⟩: τὸν θυέστην  —AaAbCrKMnPcPrRRfrSaZZaZmZbZuTOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν] αὐτοῦ Zu   


Or. 15.10 (mosch exeg) ⟨τέκν’⟩: τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ θυέστου  —XXaXbTGrYYfGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Zc   |    τὰ τέκνα om. XaGrYYf   |    τοῦ θυ. om. Zc   


Or. 15.11 (thom gloss) ⟨τέκν’⟩: αὐτοῦ  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 15.12 (rec gloss) ⟨τέκν’⟩: τοῦ θυέστου  —SSaZu

POSITION: s.l.      


Or. 15.12a (rec artGloss) ⟨τέκν’⟩: τὰ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 15.13 (rec paraphr) ⟨ἀποκτείνας⟩: ἔδωκε αὐτὰ φαγεῖν αὐτῶ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 15.14 (tri gloss) ⟨ἀποκτείνας⟩: αὐτὰ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 15.14a (rec gloss) ⟨ἀποκτείνας⟩: καὶ φονεύσας  —F2Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. F2   


Or. 15.14b (rec exeg) ⟨ἀποκτείνας⟩: πρωθύστερ()  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 15.15 (vet exeg) ἀτρεύς: ἐπειδὴ κακῆς πράξεως ὑπεμνήσθη, διὰ τοῦτο οὐκ εἶπεν ὁ πάππος ὁ ἐμός, ἀλλ’ ὁ Ἀτρεύς.  —MCVAaMnPcPrRaRb1Rb2RfS

LEMMA: Rb2; ἀτρεὺς δὲ Rf (but as if part of note); τέκν’ ἀποκτείνας ἀτρεύς C, ἀποκτείνας ἀτρεὺς Pr      REF. SYMBOL: Ra(to ἔδαισε)Rb2      POSITION: MV s.l.; cont. from sch. 15.02 in AaMnPcRaRb1S; Rb2 version follows sch. 15.01; cont. from sch. 15.01 in Rf; follows displaced sch. 4.13 in Pr and precedes sch. 7.01; in Aa part of block before play on fol. 47v-48r      

APP. CRIT.:   ἐπειδὴ ... οὐκ om. Rf   |    ἐπεὶ PcRaRb1, ἐπὶ AaMnS (no accent S)   |    κακῆς πράξεων Rb1, πράξεως κακῆς Pr   |    ἐπεμνήσθη MC, ἐμνήσθη AaMnPcRaRb1S   |    ὁ πάππος] ὅτι πάππος Pr   |    ἀλλ’ ἀτρεύς MnPcRaRb1Rb2RfS   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἁτρ- Rb2   |   


Or. 15.17 (rec artGloss) ⟨ἀτρεύς⟩:  —F2MnOx

POSITION: s.l.      


Or. 16.01 (recMosch gloss) ⟨ἀτρέως⟩: ἀπὸ  —VrecAaAb2CrL2MnPrRSSaXXaXbTYYfGrGOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπὸ τοῦ CrMnPrRSSaOx, ἀπὸ τοῦ ἀτρέως Ab2Pc   

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 16.01a (rec gloss) ⟨ἀτρέως⟩: ἤγουν τοῦ πατρὸς  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 16.01b (rec gloss) ⟨ἀτρέως⟩: ἐκ  —F

POSITION: s.l.      


Or. 16.01c (rec artGloss) ⟨ἀτρέως⟩: τοῦ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 16.02 (vet exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: πάλιν τὴν μοιχείαν Ἀερόπης αἰνίττεται ἢ τὴν γονὴν Πλεισθένους ὃν ἀνείλε⟨το⟩ Θυέστης.  —MΟCAaMnPcPrRaRbS

LEMMA: ἀερόπης ἄπο MC; ὁ κλεινὸς Rb, ὁ κλεινὸς εἰ δὴ κλεινός AaMnPcRaS      REF. SYMBOL: to 18 ἀερόπης M; to 17 Rb      POSITION: M intermarg.; Ο s.l. at 16 τύχας (extending into margin); cont. from sch. 16.04 Pr; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   πάλιν om. OPr   |    ἢ τὴν κτλ om. Pr   |    ἀνείλετο Schw. (comparing Hyg. Fab. 86 ‘Plisthenem, quem pro suo educauerat’), ἀνεῖλε all   

ORTHOGRAPHICA:   αἰνίπτεται Aa   |    πλεισθ- Pc, Matthiae (in his report of O, which has πλησθ-), πλειστ- Mn p.c. πλησθ- Mn a.c., others   |   

COLLATION NOTES:   O partly lost in binding: end of αἰνίττεται and any intervening words before πλησθένους no longer extant; Dindorf repeats Mathiae's version, which reports τὴν γυναῖκα in place of τὴν γονὴν   |   final four words of Pc survive only in tops of taller letters (trimming or damage to lower margin), but spelling of πλεισθένους is secure and space suggests that Pc too had ἀνεῖλε   


Or. 16.02a (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: ἐν μέσῳ τύχην λέγει τὴν μίξιν τοῦ Θυέστου τὴν μετὰ τῆς αὐτοῦ θυγατρὸς Πηλίπας, ἀφ’ ἧς ἔτεκε τόν Αἴγισθον τὸν μοιχὸν τῆς Κλυταιμνήστρας.  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 16.03 (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: παρασιώπησις  —ZmGu

POSITION: Zm marg., Gu s.l.      


Or. 16.03a (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: μεσεμβόλημα  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 16.04 (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἀπώλετο.  —Ab2MnPrRS

POSITION: s.l., except Ab in margin beside 18      

APP. CRIT.:   τῆς om. Ab2   |   γυναικὸς] γαμετῆς Pr   |    after γυναικὸς add. ἀτυχίας R (cf. sch. 16.08)   

ORTHOGRAPHICA:   ἀπόλετο R   |   


Or. 16.05 (thom exeg) τὰς ἐν μέσῳ τύχας: τὰ συμβάντα πρὸς ἀλλήλους κακὰ καὶ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς θυέστην μοιχείαν, καὶ ὅτι διὰ τοῦτο κατὰ θαλάσσης ταύτην ἀφῆκεν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: thus T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   

COLLATION NOTES:   Gu has cross prefixed   |   


Or. 16.05a (rec exeg) ⟨τὰς ἐν μέσῳ ... τύχας⟩: ἤγουν τὰς συμφορὰς τὰς γεγονυίας μέσον τῶν δύο  —F

POSITION: marg.      


Or. 16.06 (rec gloss) ⟨ἐν μέσῳ⟩: τὰς γενομένας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 16.06a (rec artGloss) ⟨μέσῳ⟩: τῶ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 16.06b (rec gloss) ⟨σιγῶ⟩: σιωπῶ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 16.07 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: δυστυχίας  —CrF2GuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |   


Or. 16.08 (rec gloss) ⟨τύχας⟩: ἀτυχίας  —Ab2MnPcPrRS

POSITION: s.l.; in R misplaced within sch. 16.04      

APP. CRIT.:   τὰς prep. Pr, καὶ τὰς prep. Ab2   


Or. 17.01 (17-18) (rec exeg) ἀπὸ τῆς χρυσίππης ὁ ἀγαμέμνων, ἀπὸ τῆς ἀερόπης ὁ μενέλαος  —Sa

POSITION: Sa s.l., Mn in lower marg.      

ORTHOGRAPHICA:   χρισίππης Mn   |   


Or. 17.02 (rec exeg) ἐπίκρισις ἐστὶ τὸ σχῆμα, ἡ καὶ ἐπιδιόρθωσις καλουμένη  —Zu

POSITION: marg.      


Or. 17.03 (rec exeg) ἐὰν δέχηται καλέσαι αὐτὸν κλεινὸν διὰ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ μοιχείαν  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 17.03a (rec exeg) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ἐπειδὴ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀπώλετο ὀνομάζεσθαι οὕτως ἀθλίως φονευθείς  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 17.03b (rec gloss) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ὁ περίφημος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 17.03c (rec gloss) ⟨ὁ κλεινὸς⟩: ποῖος ἀγ(α)μ(έμν)ων  —Pr

POSITION: marg.      


Or. 17.04 (thom exeg) ⟨κλεινὸς (first)⟩: ὡς ὑπὲρ τῆς ἑλλάδος εἰς τροίαν στρατεύσας  —ZZaZmTZbGu

POSITION: T marg., rest s.l.      


Or. 17.05a (rec gloss) ⟨κλεινὸς (first)⟩: ὁ ἔνδοξος  —Ab2CrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 17.05 (rec exeg) εἰ δὴ κλεινὸς:  1τινὲς ὡς ἐνδοιάζουσαν τὴν ἠλέκτραν φάναι τοῦτο.  2πρότερον μὲν γὰρ κλεινὸς ἦν ἀρχηγὸς πάντων ἑλλήνων γενόμενος.  3εἶτα μοιχευθείσης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ γενέσθαι τοῦτο εἰς ἀτιμίαν.  4ἕτεροι δὲ ἀνενδοιάστως λέγουσιν εἰπεῖν τοῦτο τὴν ἠλέκτραν.  5πῶς γὰρ ἔμελλεν ἐνδοιάζεσθαι εἰς τὸν πατέρα αὐτῆς, λέγουσα οὑτωσὶ ὁ κλεινὸς ἀγαμέμνων †εἲ† ἐπειδὴ κλεινὸς ὑπῆχεν.   —Y2

POSITION: on following page (because first page so crowded)      

ORTHOGRAPHICA:   1-4 -δοιά-] -δυά- (thrice) Y2   |    1 φᾶναι Y2   |   


Or. 17.05a (rec exeg) ⟨εἰ δὴ κλεῖνος⟩: (εἰ) (δ)εῖ (κλεινὸς) ὀνομάζεσθαι ὁ ἀθλίως φονευθεὶς  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 17.05b (rec exeg) ⟨εἰ δὴ κλεῖνος⟩: ἐπεὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἐφονεύθη  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 17.06 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: εἰ ἦν ποτε  —AaAbMnPcRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἰ ἦν] ἦ Pc, om. Ab   |   εἰ om. Aa   


Or. 17.06a (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: εἰ καὶ τέως  —RwB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἰ καὶ om. B3a   


Or. 1..06 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: ἐὰν καὶ ὑπῆρχε ποτὲ  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 17.07 (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: καὶ ἐπειδὴ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 17.07a (rec gloss) ⟨εἰ δὴ⟩: ἐπεὶ  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 17.08 (rec exeg) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἐπειδὴ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀπώλετο  —RbPr

LEMMA: ἄλλως Rb      POSITION: after sch. 16.02, which has lemma ὁ κλεινὸς in Rb; s.l. Pr, over first part of line      


Or. 17.09 (moschThom gloss) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἦν  —XXaXbGrYYfZZmTZc

POSITION: s.l.      


Or. 17.09a (rec gloss) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἦν ποτε  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 17.10 (thom exeg) κλεινὸς (second): ὡς ἀθλίως ἀποθανών  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὡς om. Zb   |    καὶ τὴν τῆς γυναικὸς ὑποστὰς μοιχείαν add. Gu   

COLLATION NOTES:   cross prefixed in Gu   |   


Or. 17.10a (rec gloss) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἔντιμος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 17.10b (rec artGloss) ⟨ἀγαμέμνων⟩:  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 17.11 (recThom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —Ab2CrF2MnPcSZ1ZaZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrMnPcSOx   |   


Or. 17.12 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T


Or. 18.01 (vet exeg) Μενέλεως τε Κρήσσης:  1οὐ γὰρ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ τοιαῦτα ἔπραξε.  2τοῦτο οὖν προσέθηκεν ἐλευθερῶν μὲν τὰς Ἑλληνίδας, κωμῳδῶν δὲ τὰς Κρήσσας.   —MMiCVAaMnRaRbRfSSa

LEMMA: MiVAaMnRbSSa; κρήσσης ἄπο Rf      REF. SYMBOL: MiCRaRbSa      POSITION: M’s version within main block is tacked on to sch. 9.04 without break; follows sch. 46 in Sa; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   1-2 οὐ ... προσέθηκεν] κρήσσης μὲν Rf   |    1 ἂν om. MiCRb   |    ἑλληνικὴ MnSSa   |    ἦν γυνὴ V   |    2 οὖν] om. Mn, γοῦν Sa   |    δὲ] καὶ RbRf, om. Sa    |    τὰς κρήσσας] κρήσσας Rb, κρήτας AaMnS, τοὺς κρήτας Sa    

ORTHOGRAPHICA:   1 τοιαῦτ’ Rb   |    προσἔθηκεν Mn   |    2 τοὺς ἑλληνίδας Rb    |    κωλλωδῶν Aa   |   


Or. 18.01a (rec exeg) ⟨Μενέλεως τε Κρήσσης⟩: καὶ κωμῳδῶν τὰς Κρήσσας· οὐ γὰρ ἂν Ἑλληνὶς τοῦτο ἐπέπραχειν. —Pr

POSITION: cont. from sch. 16.02      

APP. CRIT.:   (ἐπέπραχ)εν s.l. Pr   


Or. 18.02 (mosch metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —XXaXbYfTGrYG

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   |   


Or. 18.02a (rec artGloss) ⟨μενέλεως⟩:  —F2MnPcPrROx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. MnPcPrR   


Or. 18.03 (rec exeg) ⟨κρήσσης⟩: δίκαιον ὀνομάζεσθαι· αἱ κρητικαὶ γυναῖκες ἀσελγεῖς καὶ ἀβέβηλοι  —MnSa

REF. SYMBOL: Sa      POSITION: marg., Mn in lower margin      

COLLATION NOTES:   Sa readable to ἀσελγ[, rest of note lost to damage at corner of page; Mn film for this page not a clear image (like a double exposure)   |   


Or. 18.04 (vetThom gloss) ⟨κρήσσης⟩: κρητικῆς  —VAbAaCrMnPcPrRZZmTZbZuGuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τῆς prep. CrMnOx   |   


Or. 18.05 (rec gloss) ⟨κρήσσης⟩: τῆς ἀπὸ τῆς κρήτης χώρας  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 18.05a (rec exeg) ⟨κρήσσης⟩: διὰ τὸ φιλόπορνον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 18.05b (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ὑπάρχ(ει)?  —Ab2

POSITION: s.l.      


Or. 18.05b (rec artGloss) ⟨κρήσσης⟩: τῆς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 18.05c (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 18.06 (vet exeg) ⟨ἀερόπης ἄπο⟩: ἀντιστροφὴ ἀπὸ ἀερόπης  —V

POSITION: s.l.      


Or. 18.06a (rec gloss) ⟨ἀερόπης⟩: ἀπὸ τῆς  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 18.07 (rec exeg) ⟨ἄπο⟩: ἀναστροφή  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 19.01 (mosch exeg) γαμεῖ: εἰς γυναῖκα λαμβάνει, ἀντὶ τοῦ εἰς γυναῖκα ἔλαβεν  —XXaXbTYYfGrGZc

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ κτλ om. Zc   |    ἀντὶ ... γυναῖκα] ἢ G   

ORTHOGRAPHICA:   ἔλαβε Gr   |   


Or. 19.01a (rec gloss) ⟨γαμεῖ⟩: λαμβάνει  —AbPcPr

POSITION: s.l.      


Or. 19.01b (rec gloss) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον λαμβάνει  —AaK

POSITION: s.l.      


Or. 19.02 (thom exeg) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον ἠγάγετο  —ZZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.02a (rec gloss) ⟨γαμεῖ⟩: καὶ εἰς γάμον ἄγει  —CrF2PrMnOxB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. B3aF2   |   ἄγει εἰς γάμον transp. F2   


Or. 19.02b (rec exeg) ⟨δ’⟩: τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ  —Pr

POSITION: follows sch. 18.01a and is cont. with sch. 21.05a, so probably applies to this verse/      


Or. 19.03 (rec exeg) ⟨τὴν θεοῖς στυγουμένην⟩: ἣν στυγήσειαν καὶ ἣν μισήσειαν οἱ θεοί  —FSa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν στ. καὶ om. F   


Or. 19.04 (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: παρὰ τοῖς  —SGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.05 (rec gloss) ⟨θεοῖς⟩: ὑπὸ τῶν θεῶν  —L2Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. L2   


Or. 19.05a (rec artGloss) ⟨θεοῖς⟩: τοῖς  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 19.06 (vet exeg) στυγουμένην: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ θεῶν προφανῶς ἡ Ἠλέκτρα εἶπεν, ἀλλ’ ὡς ἐν εὐχῆς τρόπῳ καὶ ὡς ἐὰν οὕτως εἶπεν· ἣν μισήσειαν οἱ θεοί.  —VZu

LEMMA: V      REF. SYMBOL: V      POSITION: V in block on fol. 24v, page before start of text; Zu marg.      

APP. CRIT.:   τῶν θεῶν Zu   |    καὶ ὡς] εἶπε καὶ Zu    


Or. 19.07 (rec exeg) ⟨στυγουμένην⟩: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ τῶν θεῶν φανερῶς ἡ Ἠλέκτρα ἔφη τὴν ἑλένην· ἐκείνη γὰρ μᾶλλον ἠγαπᾶτο παρ’ αὐτῶν, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀρᾶς τρόπῳ οἷονπερ εἴθε μισήσειαν οἱ θεοί ὡς ἔμπροσθεν φησί.  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 19.07a (rec exeg) ⟨στυγουμένην⟩: τὸ στυγουμένην ἀντὶ τοῦ εἴθε στυγηθεῖσαν ὑπὸ τῶν θεῶν  —Pr

POSITION: between sch. 30.xx and sch. 32.xx      


Or. 19.08 (rec gloss) ⟨στυγουμένην⟩: μισουμένην  —V3CrRZb2gGuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὴν prep. CrOx   |   


Or. 19.09 (mosch gloss) ⟨στυγουμένην⟩: τὴν θεομίσητον  —XXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l.      


Or. 19.10 (thom exeg) ⟨στυγουμένην⟩: διὰ τὸ πολλῶν κακῶν αἰτίαν γενέσθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διὰ τῶν Zb   


Or. 19.11 (rec gloss) ⟨στυγουμένην⟩: μισητὴν  —AaAbPcPrMnS

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   μυσιτὴν S   |   


Or. 19.11a (rec exeg) ⟨στυγουμένην⟩: ἥντινα οἰ θεοὶ ἂν μισήσειαν  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 19.11b (rec gram) ⟨στυγουμένην⟩: παρὰ τὸ στὺξ πηγὴ ἐν τῶ ἅδη  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 20.01 (rec gloss) ⟨μενέλεως⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 20.02 (tri metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —T

POSITION: s.l.      


Or. 20.02a (rec artGloss) ⟨μενέλεως⟩:  —MnOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   μὲν add. Mn   


Or. 20.02b (rec artGloss) ⟨ἑλένην⟩: τὴν  —MnSOx

POSITION: s.l.      


Or. 20.02c (rec gloss) ⟨ἑλένην⟩: γαμεῖ ἀπὸ κοινοῦ  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 20.03 (rec gloss) ⟨ὁ δὲ⟩: ὁ ἀγαμέμνων  —F2MnGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὁ om. Mn   


Or. 20.04 (thom exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ ἔξωθεν  —Z1ZaZb2

POSITION: s.l.; Zb above λέχος      

APP. CRIT.:   ἔξωθεν om. Zb2   


Or. 20.05 (rec exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ καὶ εἰς γάμον ἤγαγε  —ZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ ... ἤγαγε om. Ox   |   


Or. 20.05a (vet exeg) ὁ δὲ: πάλιν εἰς γάμον ἄγει  —B3a

POSITION: s.l. at end of line      


Or. 20.06 (mosch exeg) ⟨κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν κλυταιμνήστραν περιφραστικῶς  —XXaTYYfGrGF2Zc

LEMMA: X ὁ δὲ κλυταιμνήστρας      POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ and περιφρ. om. F2Zu   |    περιφρ. τὴν κλυτ. transp. G, om. ἀντὶ τοῦ   


Or. 20.06a (rec gloss) ⟨κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἤγουν αὐτὴν τὴν κλυταιμνήστραν  —L2

POSITION: s.l.      


Or. 20.06b (rec artGloss) ⟨κλυταιμνήστρας⟩: τῆς  —MnS

POSITION: s.l.      


Or. 20.07 (rec gloss) ⟨λέχος⟩: τὴν κοίτην  —AaCrRPcGuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. AaCrOx   |    τὴν om. PcGu   


Or. 20.07a (rec gloss) ⟨λέχος⟩: κλίνην  —Ab2

POSITION: s.l.      


Or. 20.08 (rec exeg) ⟨λέχος⟩: ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ λύειν τὰ ἄχη  —X

POSITION: marg.      


Or. 20.09 (rec artGloss) ⟨λέχος⟩: τὸ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 21.01 (vet exeg) ἐπίσημον: 1τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἔφη, ὡς Ὅμηρος [Od. 2.265]·  2‘ἡ δή τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικὲς δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν’.  3ἢ οὖν πρὸ τούτου ἐπίσημον ἢ νῦν ἐπὶ μοιχείᾳ ἐπίσημον.   —MBCVAaPrRbRf

LEMMA: MBCRb, ἐπίσημος Aa, ἐπ. εἰς ἕλληνας VPr      REF. SYMBOL: MBVRb      POSITION: Rf cont. from sch. 18; Pr between sch. 38.xx and sch. 30.xx; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   1 τὸ ἐπίσημον om. BAa, transp. after ἔφη(σεν) V(τὸ om.)Pr(τὸ om.)Rb   |    τὸ om. Rf   |    ἔφη] ἔφησεν VPr, om. AaRf   |    ὡς] om. AaRf, ὡς καὶ BRb   |    2 τοι om. Rf, τι Aa   |    μὲν and δῖα Κλυτ. om. RbRf   |    ἀναίνετο] ἀνέθετο Aa   |    ἀγαθαῖσι Rf   |    πρὸ τούτου] τὸ πρὸ τοῦ AaRf   |    3 τούτου] τούτου νοητέον ἐπὶ σωφροσύνη VPr(-σύνης Pr), τὰς τὸν Rb   |    ἐπὶ ... ἐπίσημον] διὰ τὴν μοιχείαν φανερὸν Rf, διὰ τὴν μοιχείαν Aa   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἤδή C, ἢ δὴ Rf, ἡδύ Aa   |    αἰνάνετο app. a.c. Rb, ἀναίνετον Rf   |    ἔργονα ἀεικεὺς Aa   |    διὰ λυταιμνήστραν (sic) Aa   |    δία M   |    κλυταιμνήστρα V, κλυτεμνήστρη M   |    κ’ ἐχρῆτ’ Aa   |    ἀγαθῇσι Rb, ἀδαγαθῆσιν Aa   


Or. 21.02 (vet exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἤτοι φανερὸν καὶ διάδηλον καὶ περίφημον ἐπὶ μοιχείᾳ  —VPr

POSITION: cont. from sch. 21.01 VPr      


Or. 21.03 (vet exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: διάδηλον φημιζόμενον ἢ ἐπὶ σωφροσύνῃ ἣν πρότερον εἶχεν ἡ κλυταιμνήστρα ἢ ἐπ’ αἰσχρουργίᾳ ἣν †ἐπ[ε]σείξατο ὕστερον —V

POSITION: s.l.      

COMMENT:   perhaps read ἐπεδείξατο; otherwise read ἐπεισήξατο from ἐπεισάγω (but late aorist ἦξα seems not to be found elsewhere in middle).   


Or. 21.04 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: περίφημον ὂν εἰς τοὺς  —R

POSITION: s.l.      


Or. 21.05 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν  —RMnS

POSITION: marg. R, s.l. MnS      

APP. CRIT.:   τὸ om. Mn   |    τὸ ... σωφροσύνῃ] ἐπίσημος S   

ORTHOGRAPHICA:   σοφροσ- Mn   |   


Or. 21.05a (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἢ ἐπὶ σωφροσύνην ἢ ἐπὶ μοιχ() ἐπίσημον  —Pr

POSITION: cont. from sch. 19.02b      


Or. 21.06 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἢ διὰ τὴν προτέραν σωφροσύνην ἢ διὰ τὴν μοιχείαν ἣν ἐποίησεν ὕστερον  —Sa

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   προτέραν] abbreviated; scribe could have intended πρότερον   


Or. 21.06a (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: διάδηλον  —Aa22Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὸ prep. L2, τὸ prep. Pr   


Or. 21.07 (mosch exeg) ἐπίσημον: διάδηλον διὰ τὸν φόνον  —XXaXbTYYfGrGZc

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. X   |    ἐπίδηλον G   |    διὰ τὸν φόνον om. Zc   


Or. 21.08 (thom exeg) ἐπίσημον: τὸ διάδηλον περιβόητον διὰ την ἀνυπέρβλητον ὕστερον αὐτῆς κακίαν  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὸ διάδηλον om. Gu    |    add. καὶ before περιβ. T   |    ὕστερον om. Zm, ὑπέρ Zb    


Or. 21.08a (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: καὶ τὸ περιβόητον  —Ab2CrMnSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. Mn, καὶ τὸ om. Ab2   


Or. 21.09 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἐπίσημον καὶ ἐπὶ καλοῦ καὶ ἐπὶ κακοῦ, ἐνταῦθα ἐπὶ κακοῦ  —Gu

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   cross prefixed   |   


Or. 21.10 (rec gloss) ⟨ἐπίσημον⟩: ἔνδοξον  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 21.11 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: καὶ τὸ λαμπρὸν διὰ τὴν σωφροσύνην ἣν εἶχε πρότερον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 21.11a (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: κατειρωνεία  —Rw

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The noun is not attested in TLG (but κατειρωνεύω exists); the phrase κατ’ εἰρωνείαν is attested, but the scribe clearly did not write -αν and no apostrophe or breathing is used.   


Or. 21.11b (rec artGloss) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ  —S

POSITION: s.l.      


Or. 21.11c (rec artGloss) ⟨ἕλληνας⟩: τοὺς  —S

POSITION: s.l.      


Or. 21.11d (rec gloss) ⟨ἕλληνας⟩: τὸ μετά  —B3a

POSITION: left marg.      


Or. 21.12 (rec gloss) ⟨ἀγαμέμνων⟩: λέγω  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 21.13 (rec gram) γυνὴ οἱονεὶ γονὴ  —Pr

POSITION: marg.      


Or. 22.01 (22-24) (mosch paraphr) τὸ ἑξῆς· ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς μητρὸς ἀνοσιωτάτης, ἡ Χρυσόθεμις καὶ ἡ Ἰφιγένεια καὶ ἐγὼ ἡ Ἠλέκτρα καὶ ἄρσην ὁ Ὀρέστης.  —XXaXbTYYfGrG, partial Aa

LEMMA: G writes ᾧ παρθ. ... τρεῖς as lemma; Aa has lemma ᾧ] παρθένοι μὲν (margin damaged)       POSITION: Gr s.l.; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   τὸ ἑξῆς om G   |    ἡ χρυσόθ. κτλ om. Aa   |    ὁ om. G   

ORTHOGRAPHICA:   παρθέναι Y   |   

COLLATION NOTES:   Yf with cross   |   


Or. 22.02 (vet exeg) ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς:  1Ὅμηρος [Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’.  2οὗτος Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ, Ἠλέκτραν δὲ τὴν Λαοδίκην διὰ τὸ πολυχρόνιον ἴσως τῆς παρθενίας οἷον ἄλεκτρός τις οὖσα,  3ὡς αὐτός φησιν [71-2]· ‘ὦ παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου’.   —MBCVAaMnRaRbRfSSaYf2

LEMMA: MCVAaMnRaRb(om. μὲν τρεῖς)SSa(ὦ), χρυσόθεμις BRf      REF. SYMBOL: MBVRbSa; marginal label αἱ θυγατέρες τοῦ ἀγαμέμνονος add. B4      POSITION: M intermarg.; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r, with this sch. after sch. 25.05 and before sch. 25.04      

APP. CRIT.:   1-2 ὅμηρος ... τὴν λαοδίκην] ὅμηρος τὴν ἠλέκτραν λαοδίκην καλεῖ. οὗτος δὲ ἠλέκτραν καλεῖ Yf 2   |    1 ὅμηρος] καὶ ὅμηρος BAaMnRfSa, perhaps Ra, ἃς καὶ ὅμηρος λέγει VRb; om. S    |    καὶ after χρυσ. om. MCAaSa   |    2 οὗτος] καὶ οὗτος B, καὶ οὕτως Rf, om. MnAaRaRbSSa   |    ἰφιάνασσαν τὴν ἰφιγένειαν καλεῖ Rf   |    ἰφιγένειαν] τὸ ἰφ. C, ἰφ. μὲν B, ἰφ. μὲν οὖν Aa(ἰγένειαν)MnRbS, either ἰφ. μὲν or ἰφ. μὲν οὖν Ra, ἰφ. οὖν Sa   |    τὴν ἰφιάνασσαν καλεῖ] φησὶν τὴν ἰφιάνασσαν παρ’ ὁμήρῳ λεγομένην Aa(φασὶ)Mn(-μένη)RaRbS(τὴν add. before παρ’)Sa(φησι)   |    ἠλέκτρα Rf   |    λαοδίκην] λαοδίκην ὑπὸ ὁμήρου λεχθεῖσαν AaMnRaRbSSa (λεχθεῖσι Rb)   |    ἴσως] ἤδη Sa, transp. before διὰ Yf2    |    οἷον om. MnSSa, οἱονεὶ Rf   |    ἄλεκτρα or ἀλέκτρα Mn   |    3 ὡς αὐτὸς κτλ om. AaRaSSa   |    ὡς] ὡς καὶ V, καὶ Rb   |    καὶ οὕτως add. after αὐτὸς Rf   |    αὐτὸς] αὐτὸς οὗτος B, οὕτως C, εἶναι οὕτως M, οὗτος Rb   |    ὦ παρθένε om. CYf2   |    μακρὰν V   |    δὴ] ἂν Rb, δὲ Rf   |    χρόνον Rb    

ORTHOGRAPHICA:   1 ἰφιάνασα CRa, φίανασσα Mn   |    2 ἰφιάνασαν C   |    ἡλέκτραν AaMn   |    ὂιον M   |    3 ἠλέκτραν app. M   

COLLATION NOTES:   Yf with cross   |   


Or. 22.03 (vet gloss) ⟨ᾧ⟩: τῷ ἀγαμέμνονι  —V1AaAbCrMnPcPrRRfSSaYf2GuOxB3a

POSITION: s.l., except Ab in upper margin (above line 20)      

APP. CRIT.:   καὶ ὧτινι prep. CrOx, ὧτινι prep. AbPcPr, ἤγουν prep. Aa   |    τῷ om. AbPcPrR   


Or. 22.04 (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: ἀφ’ οὗ τοῦ ἀγαμέμνονος  —V3GZuYr

POSITION: s.l., except V in marg.      

APP. CRIT.:   ἤγουν add. before τοῦ Zu   |    τοῦ om. V3, τοῦ ἀγαμ. om. G   


Or. 22.04a (rec gloss) ⟨ᾧ⟩: τούτῳ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 22.04b (rec gloss) ⟨παρθένοι⟩: θυγατέρες  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 22.05 (recThom gloss) ⟨ἔφυμεν⟩: ἐγεννήθημεν  —AaAbCrF2MnPcRSZ1ZaZbZuYf2Ox

POSITION: s.l., except marg. R      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἐγενήθημεν Ab   |   


Or. 22.06 (tri metr) ⟨ἔφυμεν⟩: long mark over υ  —T


Or. 22.07 (vet gloss) ⟨ἐκ μιᾶς⟩: ἤγουν ἀπὸ τῆς κλυταιμνήστρας  —V1AaPcPr

POSITION: s.l., except Ab in margin      

APP. CRIT.:   ἤτοι v1   |    ἀπὸ om. AaAbPcPr   

ORTHOGRAPHICA:   κληταιμ- Ab   |   


Or. 22.07a (rec gloss) ⟨ἐκ μιᾶς⟩: μητρὸς ἀνοσιωτάτης  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 22.08 (rec gloss) ⟨μιᾶς⟩: μητρὸς δηλονότι  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 22.09 (rec gloss) ⟨μιᾶς⟩: ἐκ κλυταιμνήστρας  —MnS

POSITION: s.l.      


Or. 22.10 (rec gloss) ⟨μιᾶς⟩: γυναικὸς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 23.01 (rec exeg) οὗτος ὁ ποιητὴς τρεῖς λέγει θυγατέρας γεννηθῆναι τῷ Ἀγαμέμνονι, ὁ δὲ Σοφοκλῆς ἐν τῷ δευτέρῳ δράματι [El. 157] τέσσαρας μετὰ τῆς Ἰφιανάσσης.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.02 (vet exeg) ⟨χρυσόθεμις⟩: τὴν μὲν χρυσόθεμιν ἥρπασεν ὁ ἀπόλλων, τὴν δὲ ἰφιγένειαν ἔθυσαν τῆ ἀρτέμιδι κατὰ τὸν χρησμὸν τὸν δοθέντα τοῖς ἕλλησιν.  —AaPcPrRb

REF. SYMBOL: AaRb      POSITION: preposed to this in R is a version of sch. 25.04; s.l. in Pr; follows sch. 4.02 and precedes sch. 5.01 in Pc      

APP. CRIT.:   ἤρπαζεν Rb   |    ὁ om. AaPr   |    τῆ δὲ ἰφιγένεα Aa   |    ἔθυσαν om. Pr   |    first τὸν om. PcRb   

ORTHOGRAPHICA:   ἔθησαν Rb, ἔθησ() Aa   |   


Or. 23.03 (rec exeg) ⟨χρυσόθεμις⟩: καὶ Ὅμηρος [Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.04 (rec metr) ⟨χρυσόθεμις⟩: δάκτυλος  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.04a (rec artGloss) ⟨χρυσόθεμις⟩:  —CrF2MnSOx

POSITION: s.l.      


Or. 23.04b (rec gloss) ⟨ἰφιγένεαί τε ἠλέκτρα τ’⟩: ἰφιάνασσα καὶ ἡ λαοδίκη  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 23.05 (vet exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: τὴν ἰφιάνασσαν  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The accusative here because the name is extracted without adjustment from a sentence like that in sch. 22.02 Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ.   


Or. 23.06 (rec exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: ἡ πρὶν ἰφιάνασσα  —VZu

POSITION: s.l. (but V places this over ἠλέκτρα)      


Or. 23.07 (rec exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: αὕτη ἐν τῆ Αὐλίδι τῆ Ἀρτέμιδι τέθυται τὰς πνοὰς ἐπισχούση τοῖς Ἕλλησιν ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἀνάγεσθαι ἔμελλον εἰς ἄμυναν τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης.  —Zm

REF. SYMBOL: Zm       POSITION: marg.      


Or. 23.07a (rec artGloss) ⟨ἰφιγένειά⟩:  —CrF2MnOx

POSITION: s.l.      


Or. 23.08 (rec gloss) ⟨ἠλέκτρα⟩: παρὰ τὸ ἄλεκτρον αὐτὴν εἶναι διὰ τὸ πολυχρόνιον τῆς παρθενίας  —O

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   πολυχρ[όνιον, with final letters lost in margin   |   


Or. 23.09 (vet exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: τὴν ἀλλαχοῦ λαοδίκην  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   For the accusative, see comment on sch. 23.05.   


Or. 23.10 (vet exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: ἡ πρὶν λαοδίκη  —V3ZuB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πρὶν om. B3a   |    ἢ λαοδίκη added by later hand to V's gloss ἡ πρίν ἰφιάνασσα (misplaced over ἠλέκτρα) (above, sch. 23.06)   


Or. 23.11 (rec exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: ἱστοροῦσι τινὲς ὡς ἠλέκτρα πρῶτον μὲν ἐκαλεῖτο ἰφιάνασσα, διὰ δὲ τὸ παραταθῆναι εἰς μακρὸν τὸν τῆς παρθενίας αὐτῆς καιρὸν καὶ ἄνανδρον μεῖναι μέχρι πολλοῦ, οὕτως ἐκλήθη, ὡς ἔστι συμβαλεῖν τοῦτο ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος· ἀπὸ γὰρ τοῦ α̅ στερητικοῦ μορίου [καὶ] τοῦ λέκτρον ἡ κοίτη.  —Gu

COLLATION NOTES:   καὶ lost to cut margin   |   


Or. 23.12 (rec artGloss) ⟨ἠλέκτρα⟩:  —CrF2MnOxYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep.Ox   


Or. 23.13 (rec gloss) ⟨τ’⟩: καὶ  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 24.01 (vet exeg) ἄρσην τ’ ὀρέστην: τὸ ἄρσην Ὁμηρικῶς, ὡς τὸ [Hom. Od. 1.1] ‘ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα’.  —MOVCAaMnRS

LEMMA: C, Aa (with damage: ]ση τ’ ὀρέστην)      POSITION: MR marg., C intermarg., VS s.l.; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   τὸ ἄρσην om. V   |    ἄρσην τ’ M   |    τὸ] τὸν C    

ORTHOGRAPHICA:   ἔνεπε MVMn   |   

COMMENT:   This note seems to allude to the discussions of the sense of ἄνδρα in Od. 1.1 (whether it should be taken as ‘brave’ or ‘man (= male rather than female)’).   


Or. 24.02 (rec gram) ⟨ἄρσην⟩: ἄρρην μὲν κοινὸν ἄρσην δὲ αἰολικῶς τροπῇ τοῦ ρ εἰς σ ὡς τὸ πυρρὸς πυρσὸς καὶ θαρρῶ θαρσὸς.  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      

COMMENT:   This note reflects a strange confusion; the standard doctrine is that -ρρ- forms are Attic vs. the common -ρσ- forms (e.g. Etym. Gud. s.v. θαρσῆσαι, Thom. Mag., Ecl. vocum att. s.v. θαρρῶ). The shift of rho to sigma is nowhere else described as Aeolic.   


Or. 24.02a (rec gram) ⟨ἄρσην⟩: αἰολικ()  —Rfr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   suspended ending omitted, either -ὸν or -ῶς intended   |   


Or. 24.02b (rec artGloss) ⟨ἄρσην⟩:  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 24.02c (rec gloss) ⟨ἄρσην⟩: ἀνὴρ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 24.02d (rec gloss) ⟨τ’⟩: καὶ  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 24.02e (rec artGloss) ⟨ὀρέστης⟩:  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 24.03 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἀπὸ μιᾶς  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 24.04 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἀπὸ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 24.05 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: ἤγουν τῆς κλυταιμνήστρας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 24.05a (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 24.06 (rec exeg) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: διὰ τὴν μοιχείαν καὶ τὸν φόνον  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 24.07 (moschThom gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: ἀδικωτάτης  —XXaXbYYfGrZZaZmZbTCrGZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    -ώτατος a.c. Y   

COLLATION NOTES:   T has cross above   |   


Or. 24.08 (rec gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: μιαρωτάτης  —AaAbMnPcPrSYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -τάτην S   


Or. 24.09 (rec gloss) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: τῆς ἀδίκου  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 25.01 (vet gloss) ⟨ἣ⟩: ἥτις ἡ κλυταιμνήστρα  —VAaMnRfrB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἥτις] ἤγουν Aa, om. MnRfB3a   


Or. 25.01a (rec gloss) ⟨ἣ⟩: καὶ ἥτις  —CrMnPcSGOxYf2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ om. GPcYf2   


Or. 25.01a (rec gloss) ⟨ἣ⟩: ἡ μήτηρ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 25.02 (rec gloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν αὐτῆς  —F2RS

POSITION: marg. R, s.l. S      

APP. CRIT.:   παῖδα add. S   

COLLATION NOTES:   F2 obscure   |   


Or. 25.02a (rec gloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν ἄνδρα αὐτῆς  —CrPcPrROx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    αὐτῆς om. CrROx   


Or. 25.03 (recThom gloss) ⟨πόσιν⟩: ἄνδρα  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.03a (rec artGloss) ⟨πόσιν⟩: τὸν  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 25.04 (vet exeg) ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι: ἡ γὰρ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ὕφανεν οὔτε ταῖς χερσὶν οὔτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχοντα, ὅπως μὴ Ἀγαμέμνων ἀμύνασθαι δύνηται τοὺς φονεύοντας.  —MBCVAaRb1Rb2RfRwS

LEMMA: MC, ἀπείρῳ περιβαλοῦσα Rb2, ἣ πόσιν ἀπείρω BVAaRf(ἢ VAaRf, perhaps Rw), ἣ δὲ πόσιν ἀπείρω S      REF. SYMBOL: MBVRb2Rf      POSITION: M marg.; Rb1 is a version preposed to sch. 23.02 above, with a ref. to 23; Rb2 occurs in the normal sequence; follows 25.05 in S; follows sch. 28.00 in Rw; follows 22.02 in Aa; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   γὰρ] δὲ AaRb1S   |    ὕφανεν] τὸν ἀγαμέμνονα ἐνέδυσεν V   |    ταῖς χερσὶν] τὴν σχέσιν Rb1   |    οὔτε τῇ] ἢ Rb2   |    ἔχοντα ἔκδυσιν transp. Rb2   |    μὴ ἀγαμ. ἀμύν.] ὁ ἀγαμέμνων ἐνδυσάμενος τοῦτον μὴ ὁρᾶν μήτ’ ἀμύν. AaRb1S (ὁ om. R, ἐκδυσ- R)   |    ἀγαμ. μὴ transp. V    |    δύνηται BRfRw, δύναται MCAaRb1Rb2S, δύνητο V; δύναιτο Schw.   |    φονευτάς AaRb1S    

ORTHOGRAPHICA:   κλυτεμν- M   |   


Or. 25.05 (vet exeg) καὶ ἄλλως:  1ἀντὶ τοῦ χιτῶνι.  2ἄπειρον ὃ οὐκ ἦν περᾶσαι χερσὶν ἢ κεφαλῇ, ὥσπερ ἄπειρον δίκτυόν φασιν.  3καλῶς δὲ τὸ πόσιν· εἰ γὰρ εἶπε τὸν ἐμὸν πατέρα, δι’ ἑαυτὴν ἐδόκει ἂν κατηγορεῖν τῆς μητρός.  4Αἰσχύλος δέ φησιν [fr. 365]· ‘ἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτον’.   —MBCVAaRaRbRfaRfbRwS

LEMMA: MC(om. καὶ)Rb(add. ἢ πόσιν ἀπείρῳ), ἢ πόσιν ἀπείρω AaS      POSITION: M marg.; BRfa cont. from previous; Rw cont. from prev. add. δὲ; Rfb later in block, after several sch. out of order, with sch. 21.01 immediately preceding; in Aa follows 24.01 and precedes 22.02 and 25.04; in Aa part of block before play on fol. 37v-38r      

APP. CRIT.:   1-2 ἀντὶ ... φασιν om. BVRfa   |    1 ἀντὶ τοῦ χιτῶνι om. AaRaRbRfbRwS; ἀντὶ τοῦ om. Rw   |    τοῦ om. C   |    2 ἄπειρος S, ἀπείρω Rw   |    ὃ] ᾧ CRw, ὡς M   |    ἦν] ἔστι Rw   |    πέρας MCRw, διαπερᾶσαι ἢRaRbRfbS   |    ὥσπερ .... φασιν om. Rfb   |    3 before καλῶς add. καὶ αἰσχύλος δέ φησιν ἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτον. V (om. at end)   |    τὸ] εἷπεν ἣ BV, εἶπεν ἢ Rfa, om. Rfb   |    πόσιν] ποίησιν C   |    εἰ] οὐ Aa   |    γὰρ] δὲ Rb   |    τὸν om. Rfb   |    δι’ ἑαυτὴν transp. after ἂν V, om. Rfb   |    ἔδοξεν V   |    ἂν V, om. others   |    τῆς μητρὸς] τοῦ πατρὸς S   |    4 αἰσχύλος κτλ om. Rfb   |    καὶ αἰσχύλος BVAaRaRbRwS   |    δὲ om. AaRbS   |    εὐτύχημα AaRaRbS, τέχνημα Rw, coni. Nauck   |    καὶ om. AaRaS; oddly formed abbrev. or corrupted in Rb   |    δυσέκβλητον Rw, δυσέκδυτον Nauck (TGF ed. 1, Addenda, p. XIV) and Dind.   

ORTHOGRAPHICA:   2 διαπεράσαι RfbS   |    κεφαλὴ Aa   |    3 καλαλῶς S   |    εἶπεν M   |   


Or. 25.06 (vet gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: μὴ ἔχοντι πέρας  —OVAb2KPcPrRSB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ prep. V   |    κε(φα)λῆς καὶ χειρῶν add. K   |   


Or. 25.06a (vet gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: τῶ ἀτραχηλώτω  —VYr, app. F

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ om. Yr   |    ἀτραχη(λ)ώτ() V, app. ἀτραχηώτω F a.c. (app. corrected)    

COMMENT:   ἀτραχήλωτος = ‘not provided with a neck-hole’, unless it is corrupt for the attested ἀτράχηλος. For the word in this context cf. Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca (epit.) 23a. Ἀγαμέμνων δὲ καταντήσας εἰς Μυκήνας μετὰ Κασάνδρας ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας· δίδωσι γὰρ αὐτῷ χιτῶνα ἄχειρα καὶ ἀτράχηλον, καὶ τοῦτον ἐνδυόμενος φονεύεται, καὶ βασιλεύει Μυκηνῶν Αἴγισθος· κτείνουσι δὲ καὶ Κασάνδραν.   


Or. 25.07 (recMosch gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: κυκλοτερεῖ  —Aa3SaXXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l.      


Or. 25.07a (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀδιεξιτήτῳ  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 25.07b (thom exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: μὴ ἔχοντι διεξόδους κεφαλῆς καὶ χειρῶν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διεξ. ἔχοντι transp. Gu   |    διέξοδον T   


Or. 25.07c (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀπεράστῳ, πέρας καὶ διέξοδον μὴ ἔχοντι  —Yf2

POSITION: s.l.      


Or. 25.08 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀδιεξοδεύτῳ  —RwGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.09 (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀπεράτῳ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 25.09a (rec gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: ἀτρυπήτῳ  —L2Zu

POSITION: s.l.      


Or. 25.09b (rec gram) ⟨ἀπείρῳ⟩: τροπικὴ λ(έξις) ἀπεράντῳ ἀπλέτῳ  —Pr

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   very faint, abbrev. obscure; cannot rule out τροπικὴ (or -ὼς with incorrect accent?) λ(έγεται)   


Or. 25.09c (rec gloss) ⟨ἀπείρω⟩: ἀπεράτω (or -άντω or -άστω?)  —Ab2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original Ab   |   


Or. 25.09d (rec exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: διὰ τὸ μήτε ταῖς χερσὶ μήτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχειν, ὧ πέρας οὐκ ἦν  —Pr

APP. CRIT.:   ταῖς] τοῖς Pr   


Or. 25.10 (rec exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: διὰ τὸ μήτε ταῖς χερσὶ μήτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχειν ὡς παρ' Αἰσχύλῳ  —Yr

POSITION: s.l.      


Or. 25.11 (recThom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ἐνδύσασα  —AaCrL2PcPrRRwZZmTZuGuGOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    τὸ ἱμάτιον add. Pr, ἱμάτιον add. Pc   |   


Or. 25.11a (rec gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: σκεπάσασ’  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 25.12 (thom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: περικαλύψασα  —ZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.12a (thom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: app. περιδιδοῦσα  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 25.13 (rec gram) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ὡς τὸ περίβαλε τὸν ἅγιον τοῖς δεσμοῖς  —Gu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   No parallel for this phrase in TLG texts.   

COLLATION NOTES:   cross prefixed   |   


Or. 25.14 (rec gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἐνδύματι  —VAb2CrMnSOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   |   


Or. 25.15 (vetThom gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: χιτῶνι  —VF2SaZZaZmZbZuGuYf2

POSITION: s.l.; Sa has this misplaced above 24 ἀνοσιωτάτης      

COLLATION NOTES:   cross prefixed Gu   |   


Or. 25.16 (mosch gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἱματίῳ  —AaXXaXbTYYfGrGZc

POSITION: s.l.      


Or. 25.16b (rec gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: πετάσμα⟨τι⟩  —S

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πέπασμα (sic) S, corr. Mast.   


Or. 25.17 (rec gram) ⟨ὑφάσματι⟩: ὕφασμα τὸ ὑφανθέν  —Zm

POSITION: marg.      


Or. 25.18 (rec gram) ⟨ὑφάσματι⟩: περίβολος? τὸ ἱμάτιον καὶ περιβολή  —Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   περιβολ() Pr   


Or. 140.01 (140-165a) (tri metr) ⟨ἡμέτερον⟩: σῖγα:  0τὰ ἑξῆς ταῦτα εἴδη καλεῖται ἀλλοιόστροφα. εἰσὶ δὲ καὶ κατὰ σχέσιν. τῆς παρούσης οὖν στροφῆς τὰ κῶλα ιγʹ. καὶ τὰ τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα. ἐφεξῆς γὰρ κεῖται ἡνωμένη καὶ οὐκ ἐκ διαστήματος.  1τὸ αʹ ἀσυνάρτητον ἐκ τροχαϊκοῦ ἰθυφαλλικοῦ καὶ ἰαμβικῆς βάσεως ἐχούσης τὸν αʹ πόδα ἀνάπαιστον.  2τὸ βʹ ἴαμβος τρίμετρος ἀκατάληκτος.  3-4τὸ γʹ καὶ δʹ παιωνικὸν ἡμιόλιον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰάμβου.  5τὸ εʹ ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον καθαρόν.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου αʹ καὶ παίωνος γʹ καὶ συλλαβῆς. ἐν δὲ τῷ τῆς ἀντιστροφῆς κώλῳ ἀντίσπαστον ἔχει καὶ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάττονος.  7τὸ ζʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἰωνικοῦ διιάμβου καὶ μολοττοῦ ἢ κρητικοῦ. τὸ δέ γε τῆς ἀντιστροφῆς κῶλον πεντασύλλαβον ἔχει τὸν διίαμβον.  8τὸ ηʹ ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰωνικοῦ καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  9τὸ θʹ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς καθαρόν.  10τὸ ιʹ ὅμοιον δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ χορείων.  11τὸ ιαʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  12τὸ ιβʹ ὅμοιον δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἐκ παίωνος δʹ διιάμβου καὶ κρητικοῦ ἢ δακτύλου. ἐπὶ τῷ τέλει ἀμφοτέρων παράγραφος.   —T

1140=153 ‒⏑‒⏑‒⏑,⏑⏑‒⏑‒
σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης
πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα
2141=154 ⏓‒⏑‒,⏓‒⏑‒,⏒‒⏑‒
τιθεῖτε, μὴ κτύπεῖτε μηδ’ ἔστω κτύπος
ποίαν τύχαν εἴπω, ποίαν δὲ συμφοράν [with koine short symbol on second ποι]
3142=155 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ἀποπρὸ βᾶτ’ ἐκεῖ
ἔτι μὲν ἐμπνέει
4143=156 ⏑⏑⏑‒,⏓‒
σ’ ἀπόπρο μοι κοίτας
βραχὺ δ’ ἀναστένει
5144=157 ⏑‒‒⏑‒
ἰδοὺ πείθομαι
τί φήις; ὦ τάλας
6145=158 ⏑‒‒‒,⏑⏑‒⏑,‒ / ⏑‒‒⏑,⏑⏑‒‒,‒
ἔα σύριγγος ὅπως πνοὰ
ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις
7146=159 ‒‒⏑⏑,⏑‒⏑⏔,‒⏒‒
λεπτοῦ δόνακος, ὦ φίλα, φώνει μοι
ὕπνου γλυκυτάταν φερομένωι χάριν
8147=160 ⏑⏑⏑‒,‒‒⏑⏑,⏑‒
ἴδ’ ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον
μέλεος ἐχθίστων θεόθεν ἐρ
9148=161 ⏑‒⏑‒,‒‒‒
φέρω βοάν. ναί, οὕτω
γμάτων, τάλας. φεῦ μόχθων
10149=162 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⌒
κάταγε κάταγε, πρόσιθ’ ἀτρέμας
ἄδικος ἄδικα τότ’ ἄρ’ ἔλακεν
11150-163 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑
ἀτρέμας ἴθι· λόγον ἀπόδος ἐφ’ ὅτι
ἔλακεν, ἀπόφονον ὅτ’ ἐπὶ τρίποδι
12151=164 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⌒
χρέος ἐμόλετέ ποτε
Θέμιδος ἄρ’ ἐδίκασε
13152=165 ⏑⏑⏑‒,⏑‒⏑‒,‒⏑⏒
χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ’ εὐνάζεται
φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς ματέρος

TRANSLATION:   These following metrical forms [sc. of the whole lyric 140-207] are called strophes of irregular arrangement, and they are in responsion. Now then, the present strophe has 13 cola, and those of the antistrophe are the same number. For they are positioned as one sequence in succession and not at a distance. The first colon is compound, formed from a trochaic ithyphallic and an iambic metron with first-foot anapaest. The second colon is an acatalectic iambic trimeter. The third and fourth cola are one-and-a-half measure paeonic lines consisting of fourth paeon and iamb. The fifth colon is a hypercatalectic antispastic monometer of pure form. The sixth is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. antispastic] kind, composed of a first epitrite and a third paeon and a syllable. But in the corresponding colon of the antistrophe it contains an antispast and an ionic a minore [sc. and a syllable]. The seventh colon is a catalectic ionic a maiore trimeter composed of an ionic, a double iamb, and a molossos or a cretic. The corresponding colon of the antistrophe, however, has its double iamb with five syllables [sc. because of a resolved long]. The eighth colon is a brachycatalectic epionic a maiore trimeter composed of fourth paeon, ionic, and two indifferent syllables. The ninth colon is a pure iambic hepthemimer [i.e. one and three-quarters iambic metra]. The tenth is an acatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of chorei. The eleventh is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The twelfth is a brachycatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The thirteenth is a catalectic ionic trimeter composed of fourth paeon, double iamb, and a cretic or dactyl. At the end of both [strophe and antistrophe], a paragraphos.

LEMMA: ἡμέτερον is supplied on the assumption it was written in the right margin, lost to damage and repair of edge; Ta has τρικλινίου, which is the normal way it changes ἡμέτερον of the original. Ta also gives the lemma as σῖγα σῖγα, while T clearly had the work only once.      

APP. CRIT.:   8 ἐπι ἰωνικὸν T, ἰωνικὸν Ta   

COMMENT:   Triclinius uses the term ἐπιωνικός to refer to a colon in which an ionic measure is preceded by some form of iambic, whereas when an initial ionic is followed by an iambic measure he uses the term ἰωνικός. For the former, see sch. Soph. Aj. 1199, El. 824 Tessier (first colon in both instances).   


Or. 140.02 (140-165b) (tri metr) στροφὴ κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 166.01 (166-173a) (tri metr) ἡμέτερον: ὁρᾷς:  0σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς μὲν πρὸς τὰς στροφάς, ὁμοιομερὲς δὲ τῷ μετὰ τὴν ἑξῆς κειμένην στροφὴν συστήματι, οὗ ἡ ἀρχὴ ‘θρόει τίς κακῶν’. ἔστι δὲ κώλων ηʹ.  1τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου ἐπιτρίτου βʹ καὶ ἰάμβου.  2τὸ βʹ ἰαμβικὸν ἑφθηιμερές.  3τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν Φερεκράτειον ἐξ ἀντισπάστου καὶ κρητικοῦ. ἐνταῦθα δὲ τὸν κρητικὸν ἔχει τετρασύλλαβον.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν ὅμοιον τῷ βʹ.  5τὸ εʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον ἐκ χορείων τῶν αʹ ποδῶν.  7τὸ ζʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ κρητικοῦ.  8τὸ ηʹ τροχαϊκὸν ἰθυφαλλικόν. εἰ δὲ βούλει, ἀντισπαστικὸν ἡμιόλιον. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.  —T

1166=187 ⏑‒‒⏑,‒⏑‒‒,⏑‒
ὁρᾶις; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας.
θρόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει.
2167=188 ⏑‒⏑‒,⏑‒⏑
σὺ γάρ νιν, ὦ τάλαινα,
θανεῖν, τί δ’ ἄλλο γ’; οὐδὲ
3168=189 ⏑‒‒⏑,⏕⏑‒
θωύξασ’ ἔβαλες ὕπνου. [ω marked as koine short ⌙ = U+2319]
γὰρ ἴσχει πόθον βορᾶς.
4169=190 ⏒‒⏑‒,⏑‒⏑
εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα.
πρόδηλος ἆρ’ ὁ πότμος. [koine long mark over πότμ]
5170=191 ‒⏑‒‒,‒⏑‒‒
οὐκ ἀφ’ ἡμῶν, οὐκ ἀπ’ οἴκων
ἐξέθυσεν Φοῖβος ἡμᾶς
6171=192 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒⏓‒‒
πάλιν ἀνὰ πόδα σόν γ’ ἑλίξεις
μέλεον ἀπόφονον δοὺς αἶμα
7172=193 ⏑⏑⏑‒,‒⏑‒
μεθεμένα τοῦ κτύπου;
πατροφόνου ματέρος.
8173=194 ⏑‒‒,⏑‒‒ / ⏑‒‒⏑,‒‒
ὑπνώσσει. λέγεις εὖ.
δίκα μέν. καλῶς δ’ οὔ.

TRANSLATION:   A metrical system divided into sections, consisting of unlike parts with respect to the strophes [sc. the preceding and following strophes, 140-165 and 174-186=195-207], but with the same parts as the system after the strophe that follows, the opening of which is ‘Speak what of evils’ [sc. 187-194]. It is of eight cola. The first is a brachycatalectic antispastic trimeter composed of an antispast, second epitrite, and iamb. The second is an iambix hepthemimeres. The third is a Pherecratean catalectic antispastic dimeter composed of an antispast and a cretic. Here [sc. as opposed to in the corresponding stanza] it has its cretic of four syllables [sc. from resolution of a long]. The fourth is an iambic similar to the second [sc. hepthemimeres]. The fifth is an acatalectic trochaic dimeter. The sixth is similar [sc. a trochaic dimeter] with the first feet consisting of chorei. The seventh is an acatalectic paeonic dimeter composed of a fourth paeon and a cretic. The eighth is a trochaic ithyphallic; or if you prefer, a one-and-a-half-measure antispast. At the end, a paragraphos.


Or. 166.02 (166-173b) (tri metr) σύστημα κώλων ηʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 174.01 (174-186a) (tri metr) ἡμέτερον: πότνια πότνια:  0ἡ βʹ αὕτη στροφὴ κώλων ἐστὶ ιγʹ.  1τὸ αʹ τροχαϊκὸν πενθημιμερὲς ἐκ δύο χορείων. εἰ δὲ βούλει, ἰαμβικόν.  2-3τὸ βʹ καὶ γʹ παιωνικὰ ἡμιόλια ἐκ παίωνων δʹ καὶ ἰάμβων.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ χορείων. εἰ δὲ βούλει, ὅμοιον τῷ αʹ καὶ τῆς ἐκεῖ μακρᾶς διαλελυμένης ἐν τούτῳ.  5τὸ εʹ ὅμοιον τῷ βʹ.  6τὸ ϛʹ παιωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παιώνων πρώτων βʹ, τοῦ πρώτου πενταβράχεος, καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  7-8τὸ ζʹ καὶ τὸ ηʹ ὅμοια τῷ βʹ.  9τὸ θʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ καὶ πρώτου.  10τὸ ιʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ βʹ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβου. εἰ δὲ βούλει, ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος γʹ καὶ διιάμβου.  11τὸ ιαʹ δακτυλικὸν ἑφθημιμερὲς.  12τὸ ιβʹ τροχαϊκὸν ἢ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς ἐκ τριῶν χορείων καὶ συλλαβῆς.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος αʹ ἀντὶ ἰωνικοῦ, διτροχαίου καὶ ἐπιτρίτου γʹ διὰ τὴν ἀδιάφορον, ἢ ἰωνικοῦ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος καὶ διπλαῖ ἔσω καὶ ἔξω νενευκυῖαι, ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ τοῦ κώλου, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος, δηλοῦσαι ἔχειν ἀνταπόδοσιν.  —T

1174=195 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,‒
πότνια πότνια Νύξ, [koine brevis symbol twice]
ἔκανες ἔθανες, ὦ
2175=196 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπνοδότειρα τῶν
τεκομένα με μᾶ
3176=197 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
πολυπόνων βροτῶν
τερ, ἀπὸ δ’ ὤλεσας
4177=198 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑⏑ / ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑
Ἐρεβόθεν ἴθι, μόλε
πατέρα τέκνα τε τάδε
5178=199 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
μόλε κατάπτερος
σέθεν ἀφ’ αἵματος·
6179=200 ⏑͡⏑⏑⏑⏑,⏔⏑⏑⏑,⏑⏑
τὸν Ἀγαμεμνόνειον ἐπὶ δόμον.
ὀλόμεθ’ ἰσονέκυες ὀλόμεθα. (200)
7180=201 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπὸ γὰρ ἀλγέων
σύ τε γὰρ ἐν νεκροῖς
8181=202 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπό τε συμφορᾶς
τό τ’ ἐμὸν οἴχεται
9182=203 ⏑‒⏑⏑,‒⏑⏑⏑
διοιχόμεθ’ οἰχόμεθα
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν
10183=204 ⏑⏑‒⏑⏑‒,⏑‒ / ⏑⏑‒⏑,⏑‒⏑‒
κτύπον ἀγάγετ’· οὔμενουν
στοναχαῖσί τε καὶ γόοις
11184=205 ‒⏑⏑‒⏑⏑‒⏑⏑‒
σῖγα φυλασσομένα στόματος
δάκρυσί τ’ ἐννυχίοις ἄγαμος
12185=206 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑⏑⏑ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑
ἀνὰ κέλαδον ἄπο λέχεος
ἐπὶ δ’ ἄτεκνος ἅτε βίοτον
13186=207 ‒⏑⏑⏑,‒⏑‒⏑,‒‒⏑‒
ἥσυχον ὕπνου χαρὰν παρέξεις, φίλα;
ἁ μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον.

TRANSLATION:   This second strophe consists of 13 cola. The first is a trochaic penthemimer consisting of two chorei; of if you prefer, iambic. The second and third cola are paeonic of one and half measures, consisting of fourth paeon and iamb. The fourth colon is a brachycatalectic iambic dimeter consisting of chorei; or if you prefer, like the first colon, with the long syllable found there resolved in this one. The fifth is similar to the second. The sixth is a brachycatalectic paeonic dimeter composed of two first paeons (the first being of five syllables) and two indifferent syllables. The seventh and eighth are like the second. The ninth is an acatalectic paeonic dimeter composed of a second paeon and a first paeon. The tenth is a brachycatalectic antispastic dimeter consisting of two anapaests and an iamb; or if you prefer, an acatalectic ionic dimeter composed of a third paeon and a double iamb. The eleventh is a dactylic hephthemimeres [sc. three and a half dactyls]. The twelfth is a trochaic or iambic hepthemimeres composed of three chorei and a syllable. The thirteenth is an acatalectic ionic a maiore trimeter composed of a first paeon in place of an ionic, a double trochee, and third epitrite because of the [final] indifferent [syllable], or an ionic. At the end, a paragraphos and diple-marks pointing inwards and outwards, one at the beginning of the colon, the other at the end, the marks indicating that the strophe has corresponsion.


Or. 174.02 (174-186b) (tri metr) στροφὴ ἑτέρα κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 186.10 (tri metr) diple-mark pointing outwards at beginning of colon, paragraphos and diple-mark pointing inwards at end of colon T  —T


Or. 401.01 (vet exeg) ἤρξω δὲ λύσσης πότε: 1καὶ τοῦτο πονηρῶς.  2θέλων γὰρ ἐλέγξαι ὡς θεομισῆ φησιν ‘ἤρξω δὲ λύσσης πότε’.  3ἤθελε γὰρ μαθεῖν εἰ χρόνιόν ἐστι τὸ νόσημα καὶ δυσίατον.   —MCVB

LEMMA: MBCV(om. πότε)      REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   2 μὴ θέλων MVC   |    ἐξελέγξαι τὸν ἀνέψιον B   |    δὲ om. V   |    3 ἐθελ- initially M, but corrected   |    δύσ at end of line, om. ιατον V; on next line with ecthesis and enlarged capital, ἄψαυστον followed by three-dot punctuation (usual mark of separation between end of one scholion and lemma of the next)   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἐστὶν M   |   


Or. 401.01a (vet exeg) ⟨ἤρξω δὲ λύσσης πότε⟩: κακοῆθες καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἵνα εἴσεται εἰ χρόνιον ἐστὶ καὶ ἰάσιμον τὸ νόσημα.  —O

APP. CRIT.:   κακοῆθος O   


Or. 401.01b (rec exeg) [π]αράλληος [ἡ] δεῖξις  —F

POSITION: marg.      


Or. 401.02 (rec gloss) ⟨ἤρξω⟩: σὺ  —AbMnPrR

POSITION: s.l.      


Or. 401.03 (mosch gloss) ⟨ἤρξω⟩: ἀρχὴν ἔλαβες  —XXaXbXoTYYfAa2GrZc

POSITION: s.l., except X      

APP. CRIT.:   πότε prep. Aa2   


Or. 401.04 (rec gloss) ⟨ἤρξω⟩: ἀρχὴν ἐποιήσω  —GuCrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐποίησας CrOx   

COLLATION NOTES:   Gu lets Gr’s ἀρχὴν serve   |   


Or. 401.04a (rec gloss) ⟨λύσσης⟩: μανίας  —CrF2GZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τῆς prep. CrZuOx, τῆς prep. F2   


Or. 401.04b (rec gloss) ⟨λύσσης⟩: τῆς βλάβης  —G

POSITION: s.l.      


Or. 401.05 (rec gloss) ⟨τίς⟩: ποία  —ZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 401.06 (tri metr) ⟨ἡμέρα ⟩: long mark over α  —Τ


Or. 401.07 (rec gloss) ⟨ἦν⟩: ὑπῆρχεν  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 402.01 (vet exeg) ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ὑψηλοποίουν τὸ τῆς μητρὸς μνῆμα  —MCV

LEMMA: MC(μῆτερ)V(om. μητ. ἐξ.)      REF. SYMBOL: V      

ORTHOGRAPHICA:   μνήμα M   |   


Or. 402.02 (vet exeg) ⟨ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: ὁ δὲ φησὶν ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸ τῆς μητρὸς μνῆμα ἐξώγκουν [1 wd.] τιμῶν καὶ τὸ χῶμα ἐπιβάλλων ὑψηλοποίουν  —B

POSITION: cont. from sch. 401.01      

APP. CRIT.:   perhaps restore washed out word as αὐτὴν   

ORTHOGRAPHICA:   ὑψιλοποίουν B   |   


Or. 402.03 (vet exeg) ⟨ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: γράφεται ἐν ᾗ ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον  —MB

POSITION: M cont. from sch. 402.01; B intermarg.      

APP. CRIT.:   τάλαιναν M, and perhaps μ(ητ)ρ(ὸ)ς corrected to μ(ητέ)ρ’   


Or. 402.04 (mosch gloss) ἐν ᾗ: ἡμέρᾳ  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZb1Zc

LEMMA: X conflates lemma and gloss as beginning of sch. 402.06       POSITION: s.l. except X      


Or. 402.04a (rec gloss) ⟨ἐν ᾗ⟩: ἐν ἐκείνη  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 402.05 (rec gloss) ⟨ἐν ᾗ⟩: ἀφοῦ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 402.05a (rec gloss) ⟨ᾗ⟩: καὶ ᾗτινι  —CrOx

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἥτινι Ox   


Or. 402.06 (mosch exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: τῇ ταλαίνῃ μητρὶ ἐξώγκουν τὸν τάφον  —XXaXbXoTYYfGrGZc

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   |    τῇ om. Zc   |    ἐξώγκουν] ἀντίστων G   |    τὸν om. TZc, Y a.c.   

COLLATION NOTES:   Ta omits cross   |   


Or. 402.07 (rec exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’⟩: γρ. ταλαίνῃ μητέρι  —KZmB3d

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   γρ. μητέρι Zm, and separately η over (τάλαιν)αν   |   γρ. om. B3d   


Or. 402.07a (rec gloss) ⟨τάλαιναν⟩: τὴν ἀθλίαν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 402.07b (rec artGloss) ⟨τάλαιναν⟩: τὴν  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 402.07c (rec gloss) ⟨τάλαιναν⟩: καὶ  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 402.07c (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —Aa2

POSITION: s.l.      


Or. 402.08 (vet exeg) ⟨ἐξώγκουν τάφῳ⟩: ὅ ἐστι· τὸ χῶμα ἐπέβαλλον  —MOCV3

POSITION: cont. from sch. 402.01 MC, OV3 s.l.      

APP. CRIT.:   ὅ ἐστι om. OV3   |    τῶ O   |    ὑπέβαλον O   

ORTHOGRAPHICA:   ἐπέβαλον C   |   


Or. 402.09 (thom exeg) ἐξώγκουν τάφῳ: 1εἰκότως δὲ εἶπε τὸ ἐξώγκουν·  2οἱ γὰρ τῶν παλαιῶν τάφοι συναγωγὴ χώματος ἦσαν εἰς ὕψος διήκουσα βουνῷ ἐοικυῖα.  3ὅθεν καὶ μέχρι τοῦ νῦν τύμβην ταύτην κατονομάζουσιν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: ZZaZmT, Zb to μητέρ’      

APP. CRIT.:   1 (sch. 402.13 preposed) δὲ add. after εἰκότως T, after τὸ Zb   |    2 συναγωγὴν Zb, συναγωγοὶ Gu   |   εἰς ὕψος om. Zb   |    3 ὅθεν κτλ. T only, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐξώκουν Za (in text ἐξώγγουν)   |   

COMMENT:   τύμβη (not in LSJ) attested in late Greek, needlessly changed to τύμβον by Arsenius.   


Or. 402.09a (rec exeg) ⟨ἐξώγκουν τάφῳ⟩: καὶ ἐπάνω τοῦ τάφου ὄγκον ἤτοι λίθον ἐτίθουν  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 402.10 (vet gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἐτίμων  —HH3MCV3GuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Y2   


Or. 402.11 (vet gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὑψηλοποίουν  —HF

POSITION: s.l.      


Or. 402.11a (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἔθαπτον  —V3AbMnPrRSaSbSarZu

POSITION: s.l.      


Or. 402.12 (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἐδόξαζον ὑψοποίουν  —MnPrRSaSbSar

REF. SYMBOL: R      POSITION: marg. R, s.l. MnPrSa, s.l. Sa on 152r; Sb repeats the same erroneously above 404 on 152v      

APP. CRIT.:   ὑποποίουν Mn   |   

ORTHOGRAPHICA:   ὑψοποιοῦν R   |   

COMMENT:   ὑψοποιόω (or -έω?) is attested in 12-13th cent. rhetor Nicolaus Mesarites (TLG), so this gloss is not a mistake for ὑψηλοποίουν.   


Or. 402.12a (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἔταφον  —R

POSITION: s.l.      


Or. 402.13 (thom gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: κατεχώννυον ἐκάλυπτον  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ἐξώγγουν in text here in ZZaZmGu       POSITION: s.l. except TZb, which prepose this to sch. 402.09      


Or. 402.14 (rec exeg) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὄγκον εἶπεν διὰ τὸ μνῆμα· ἀναχωματίζοντες γὰρ οἱ ἕλληνες τὰ μνήματα ὄγκους ἐποίουν. οἱονεὶ ἐπαναστήματα τινά.  —Y2


Or. 402.14a (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ἀνίστων  —K

POSITION: s.l.      


Or. 402.14b (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὕψουν  —Aa2B3a

POSITION: s.l.      


Or. 402.14c (rec gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὀρθὸν ἐποίουν  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 402.15 (rec gloss) ⟨τάφῳ⟩: τάφον  —KXoZuB3a

LEMMA: Zu has τάφων in line       POSITION: s.l.      


Or. 402.15a (rec artGloss) ⟨τάφω⟩: τῷ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 402.15b (rec gloss) ⟨τάφον⟩: ἀναχωματισμὸν  —B3a

LEMMA: τάφον is s.l. reading of B3a       POSITION: s.l.      


Or. 402.16 (rec artGloss) ⟨τάφον⟩: τὸν  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 403.01 (vet exeg) πότερα κατ’ οἴκους: 1ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤρξω, τουτέστιν· ἐν ποίᾳ ἡμέρᾳ ἤρξω καὶ ἐν ποίῳ τόπῳ.  2κακοήθως δὲ καὶ τοῦτο.   —MBCVRw

LEMMA: all (κατοἴκους M, κατοίκους C) except Rw (ἤρξω δὲ, as if on 401)      REF. SYMBOL: BV      

APP. CRIT.:   1 ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤρξω om. Rw (cf. Rw lemma)   |    τουτέστιν] τοῦ δέ ἐστιν M   |    τουτέστιν ...ἤρξω] δὲ ποίαν ἡμέραν (punct. after κοινοῦ) V   |    2 κακόηθες (δὲ .... τοῦτο om.) V   |    δὲ om. Rw   


Or. 403.02 (vet exeg) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: κακοήθως καὶ τοῦτο  —H

POSITION: s.l.      


Or. 403.02a (rec paraphr) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: ἆρα ἐν τῇ πυρκαϊᾷ τῆς μητρὸς καθήμενος ἥ κατὰ τοὺς οἴκους —G

POSITION: marg.      


Or. 403.03 (vet exeg) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: ἐν ποίῳ τόπῳ  —O


Or. 403.04 (rec gloss) ⟨πότερα⟩: ἆρα  —BV1Ab2F2RZb1ZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   

ORTHOGRAPHICA:   ἄρα V1Zb1, ὅρα Cr, a.c. Ox (ἅρα p.c.)   |   


Or. 403.05 (rec gloss) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἐμάνης  —MnPrRSSarZu

POSITION: s.l.      


Or. 403.05a (rec gloss) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἦλθε  —F

POSITION: s.l.      


Or. 403.06 (moschThom exeg) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἤρξω τῆς λύσσης  —XaXbTYYfGrGZZaZmZb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T cross above   |   


Or. 403.07 (rec exeg) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἀπὸ κοινοῦ ἤρξω  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 403.07a (rec gloss) ⟨προσεδρεύων⟩: προσκαθήμενος  —RfGZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Zu   |    καθήμενος G (perhaps intending προσ- in line to be understood as prefix)   

ORTHOGRAPHICA:   προσκαθίμενος Zu   |   


Or. 403.08 (moschThom gloss) ⟨προσεδρεύων⟩: παρακαθήμενος  —XXaXbTYYfGrZZaZmZbAaCrOx

POSITION: s.l. except X, which combines it with sch. 403.09      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   

COLLATION NOTES:   T cross above   |   


Or. 403.08a (rec gloss) ⟨προσεδρεύων⟩: προσβάλλων  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 403.09 (recMosch gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῷ τάφῳ  —MnRfXXaXbTYYfGrCrGOx, app. F2

POSITION: s.l. except X, which combines it with sch. 403.08      

APP. CRIT.:   καὶ ἐν prep. CrOx   |    τῷ om. F2Rf   


Or. 403.10 (thom gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῷ τάφῳ καὶ τῇ τοῦ σώματος καύσει  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ τάφῳ καὶ om. ZmTZbGu   |    τοῦ σώματος om. Zb   |    αὐτῆς add. after σώμ. ZmT   


Or. 403.11 (rec gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῆ θυσία  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 404.01 (vet exeg) νυκτὸς φυλάσσων: 1ὁ δὲ φιλαλήθως [ca. 10-12 letters washed out]/πέπονθα·  2μήποτέ τις ἀφέληται τὰ ὀστᾶ.  3ἢ παρατηρῶν πότε σβεσθείσης τῆς φλογὸς ἀφέλωμαι τὰ ὀστᾶ.   —BOCVRbRw

LEMMA: CRw; ὀστέων ἀναίρεσιν V, ὀστέων Rb      REF. SYMBOL: VRb      POSITION: cont. from sch. 403.01 B; O has second sentence s.l., third in margin      

APP. CRIT.:   1 in B only; for washed out letters, Arsenius gives λέγει κατὰ τὴν νύκτα   |    2 μή τις O   |    3 σβεσθείσης] ἀφεθείσης C   |    3 τὰ ὀστᾶ] ταῦτα VRb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀφέλ() V   |    2 ὀστά OCRb   |    3 ἀφέλομαι OVCRb, ἀφέληται Rw   |    3 ὀστά OC   |   


Or. 404.02 (vet exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: φυλάττων πότε σβεσθῇ [ἡ?] κα[ῦσις?] ἵν[α] μὴ ?ἀφέληται? τὰ ὀστᾶ.  —H

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   either σβεσθεῖ or -ῆ H   |   


Or. 404.03 (rec exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: τηρῶν πότε ἀφέλωμαι τῆς φλογὸς τὰ ὀστᾶ μή τις ἀφέληται ταῦτα. ἀναιρῶ γὰρ τὸ λαμβάνω.  —Y2

ORTHOGRAPHICA:   ποτὲ Y2   |    ἀφέλομαι Y2   |   


Or. 404.03a (rec exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: τὸν καιρὸν τῆς ἀναιρέσεως νυκτὸς τηρῶν μή τις ἀφέληται τὰ ὀστᾶ τῆς μητρὸς, ἢ ἐκδεχόμενος σβεσθῆναι τὴν πυράν  —V3G

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   only μήτις ... ὀστᾶ V3   


Or. 404.04 (rec gloss) ⟨νυκτός⟩: ἐμάνην  —AaMnPrRSSarZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   δηλονότι add. Zu   


Or. 404.05 (mosch gloss) ⟨νυκτός⟩: ἐπὶ τῆς  —XXaXbXoTYYfGrZu

POSITION: all s.l., but X also has the same preposed to sch. 404.06      

APP. CRIT.:   τῆς om. Xo   


Or. 404.06 (mosch gloss) ⟨νυκτός⟩: ἤγουν κατὰ τὴν νύκτα  —XXaXbXoTYYfGrF2GZc

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἐπὶ τῆς νυκτὸς prep. X   |    ἤγουν omn. F2GZc   


Or. 404.06a (rec gloss) ⟨νυκτὸς⟩: κατὰ  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 404.06b (rec gloss) ⟨νυκτός⟩: οὔσης  —GK

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἢ νυκτὸς prep. G   


Or. 404.06c (rec gloss) ⟨ἔννυκτος⟩: καὶ κατὰ μέσην τῆν νύκτα  —Cr

POSITION: s.l.      


Or. 404.06d (rec gloss) ⟨ἔννυκτος⟩: καὶ κατὰ τὸ μέσον τῆς νυκτὸς  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 404.06e (rec exeg) ⟨νυκτὸς⟩: οἱ γὰρ δαιμονιζόμενοι ἐξαιρέτως κατὰ τὴν νύκτα δαιμονίζονται.  —Y2


Or. 404.06f (rec gloss) ⟨φυλάσσων⟩: ἐπιτηρῶν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 404.07 (rec gloss) ⟨φυλάσσων⟩: παρατηρῶν  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 404.08 (thom exeg) ὀστέων ἀναίρεσιν: 1ἤγουν πότε τὸ σῶμα ἀναλωθὲν ἡμεῖς τὰ ὀστᾶ λάβωμεν.  2ἢ ἀναίρεσιν ἀντὶ τοῦ φθοράν, ἤγουν σκοπῶν μὴ τὰ ὀστᾶ φθαρῇ τῷ πυρί.   —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ZZaZb      REF. SYMBOL: ZZaTZb      POSITION: ZmGu s.l.      

APP. CRIT.:   1 ἀνάληψιν add. before ἤγουν ZmZb (cf. sch. 404.13, 404.14)   

ORTHOGRAPHICA:   1 λάβομεν ZZa   |   2 ὀστὰ Zb   |   


Or. 404.08a (rec artGloss) ⟨ὀστέων⟩: τῶν  —Aa2F2

POSITION: s.l.      


Or. 404.09 (vet gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: κλοπήν, καταδάμασιν  —V

POSITION: s.l.      


Or. 404.10 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: συλλογὴν ἢ ἀφαίρεσιν  —AbMnPrRSar

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ τὴν prep. Mn   


Or. 404.11 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: συλλογήν  —YGu

POSITION: s.l.      


Or. 404.11a (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: καὶ τὴν ἀφαίρεσιν  —CrOxZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν om. Zu   


Or. 404.12 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: κλοπὴν τὴν ἀφαίρεσιν. ἢ κύων μὴ ἁρπάση αὐτά  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 404.12a (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: τὴν κλοπὴν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 404.13 (thom gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀνάληψιν ἢ φθοράν  —ZZa

POSITION: s.l.      


Or. 404.14 (thom gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀνάληψιν  —TZb1GuXo

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν τὴν prep. Xo   

COLLATION NOTES:   in Xo, in the dark ink of the scholia rather than the light ink of most glosses, but same hand   |   


Or. 404.15 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἤγουν ἀνακομιδὴν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 404.16 (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀφανισμὸν  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 404.16a (rec gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἔπαρσιν  —B3c, app. F2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. F2   


Or. 404.17 (rec artGloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: τὴν  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 405.01 (mosch gloss) ⟨παρῆν⟩: σοὶ  —XXbXoYfTGrGZc

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   no cross T   |   


Or. 405.01a (rec gloss) ⟨τις ἄλλος⟩: ἄνθρωπος δηλονότι  —Aa2

POSITION: s.l.      


Or. 405.01b (rec gloss) ⟨παρῆν⟩: καὶ παρυπῆρχε  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 405.01c (rec exeg) ⟨τις ἄλλος⟩: καὶ παρεκίνει τὸ φονεῦσαι τὴν μητέρα σου  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 405.01d (rec gloss) ⟨ὃς⟩: ὅστις  —Aa2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Ox   


Or. 405.01e (rec artGloss) ⟨σὸν⟩: τὸ  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 405.02 (mosch exeg) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: σφαλλόμενον δηλονότι ὑπὸ τῆς μανίας  —XXaXbXoTYYfGrGAa22Zc

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   δηλονότι om. GZc   

ORTHOGRAPHICA:   σφαλόμ- Aa22YGr   |   


Or. 405.03 (rec metr) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: τὸ ν̅ διὰ τὸ μέτρον ἐνταῦθα εἰ καὶ σύμφωνον ἐπιφέρεται τὸ δ̅.  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 405.04 (vet gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐνοσοκόμει  —HMOCV

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐνοστοκόμει C   


Or. 405.05 (vet gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: περιεποιεῖτο  —V

POSITION: s.l.; precedes sch. 405.04      


Or. 405.05a (rec gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐπεμελεῖτο  —Rf

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐπιμ- Rf   


Or. 405.05b (rec gloss) ⟨ὤρθευε⟩: ἐκίνει  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 405.06 (thom gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐκυβέρνα  —ZZmTZbGuF2

POSITION: s.l.      


Or. 405.06a (rec gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐβοήθει  —Y2

REF. SYMBOL: Y2       POSITION: marg.      


Or. 405.06b (rec gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἀνώρθου  —AaZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Zu   

ORTHOGRAPHICA:   ἀνόρθου Zu, ἀνώρθουν app. Aa   |   


Or. 405.06c (rec gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ὤρθου  —G

POSITION: s.l.      


Or. 405.06d (rec gloss) ⟨ὥρθευεν⟩: καὶ ἀνεβάσταζε  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 405.07 (rec artGloss) ⟨δέμας⟩: τὸ  —Z

POSITION: s.l.      


Or. 406.01 (thom gloss) ⟨πυλάδης⟩: ναὶ  —ZZmTZbGuSar

POSITION: s.l.      


Or. 406.02 (rec gloss) ⟨πυλάδης⟩: ἦν  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 406.02a (rec exeg) ⟨πυλάδης⟩: ὁ υἱὸς τοῦ φανοτέως, ἤτοι ὁ ἐξάδελφός μου  —V1

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Phanoteus is here treated like a personal name, not a toponymic adjective (possibly from misunderstanding Soph. El. 45; same thing occurs in sch. on 33 in V.   

COLLATION NOTES:   V represents ἐξάδελφος by placing a stigma = ἕξ in front of αδελφος.   |   


Or. 406.02b (rec exeg) ⟨πυλάδης⟩: πρωτεξάδελφος τοῦ ὀρέστου, τῆς ἀναξιβοίας υἱὸς  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 406.02c (rec artGloss) ⟨πυλάδης⟩:  —Aa2AbCrF2Ox

POSITION: s.l.      


Or. 406.03 (rec gloss) ⟨ὁ συνδρῶν⟩: ὁ συμπράττων  —V1CrZb1Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    ὁ om. or del. V   

ORTHOGRAPHICA:   συνπρ- Zb1   |   


Or. 406.03a (rec gloss) ⟨συνδρῶν⟩: ὁ συνεργῶν  —Ab2Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὁ] καὶ Zu   


Or. 406.03b (rec gloss) ⟨συνδρῶν⟩: συμπράξας  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 406.04 (recMosch gloss) ⟨συνδρῶν⟩: ἐμοὶ  —RfXXaXbXoTYYfGrAa2GZcB3d

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   λείπει prep. Rf   


Or. 406.05 (rec exeg) ⟨αἷμα καὶ μητρὸς φόνον⟩: ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτό  —G

POSITION: s.l.      


Or. 406.05a (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: εἰς  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 406.06 (rec artGloss) ⟨αἷμα⟩: τὸ  —F2Mn

POSITION: s.l.      


Or. 407.01 (rec gloss) ⟨ἐκ φασμάτων⟩: φαντασμάτων  —F2R

POSITION: s.l.      


Or. 407.01a (rec paraphr) ⟨ἐκ φασμάτων⟩: ὑπὸ φοβημάτων ποίων πανθάνῃ ταῦτα καὶ φαντασμάτων  —G

POSITION: s.l.      

COMMENT:   πανθάνω is late Greek for πάσχω and all attestations in TLG are active, but G has pedantically formed a middle-passive.   


Or. 407.01b (rec exeg) ⟨ἐκφασμάτων⟩: ἓν μέρος λόγου  —V2

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἓν] αʹ V   |   

COMMENT:  Compare the ὑφ’ ἕν symbol added in B3d.   


Or. 407.01c (rec exeg) ⟨ἐκφασμάτων⟩: τινὲς λέγουσι τοῦτ’ εἶναι δύο μέρη τοῦ λόγου· ἀλλ’ οὐχί· ἔστι δὲ ἔκφασμα ἓν μέρος λόγου.  —Aa

LEMMA: Aa       REF. SYMBOL: Aa      


Or. 407.01d (rec gloss) ⟨ἐκφασμάτων⟩: ἐκπλήξεων  —B3d

POSITION: s.l.      


Or. 407.02 (rec exeg) ⟨φαντασμάτων⟩: γρ. ἐκ φασμάτων  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 407.03 (rec gloss) ⟨φαντασμάτων⟩: φαντασιῶν  —CrXoOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 407.04 (rec gloss) ⟨δὲ⟩: καί  —R

POSITION: s.l.      


Or. 407.05 (rec gloss) ⟨τάδε⟩: ταῦτα  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 407.05a (rec gloss) ⟨τάδε⟩: ἤγουν τὸ τῆς ναι****αινόμεν[ον  —Aa2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   water damage Aa; could also be ναλ, but hardly any words begin with ναλ; nor does ναι suggest anything promising; perhaps φ]αινόμεν[ον   |   


Or. 407.06 (rec gloss) ⟨νοσεῖς⟩: πάσχεις  —F2XoY

POSITION: s.l.      


Or. 407.07 (rec gloss) ⟨νοσεῖς⟩: ἀσθενεῖς  —Zb1

POSITION: s.l.      


Or. 408.01 (recMosch gloss) ⟨ἔδοξ’⟩: ἐνόμισα  —AaAbF2MnSSarXXaXbXoTYYfGrGZc

POSITION: s.l. except X, which adds ἰδεῖν after ἐνόμισα and continues with sch. 408.02      


Or. 408.01a (rec gloss) ⟨ἔδοξ’⟩: ἐδόκησα  —V1/2

POSITION: s.l.      


Or. 408.01b (rec gloss) ⟨ἔδοξ’⟩: καὶ ὑπέλαβον  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 408.02 (mosch paraphr) ⟨τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς⟩: τρεῖς κόρας νυκτὶ ὁμοίας ἤγουν μελαίνας  —XXaXbXoTYYfGrAa22GZcZu

POSITION: s.l. except X (cont. from sch. 408.01) and Xo; separately, Xo has ἤγουν μελαίνας s.l.      

APP. CRIT.:   τρεῖς ... ἤγουν om. GZu, but G adds ὁμοίας νυκτὶ as separate   |    νυκτὶ ... ἤγουν om. Zc, separating into two parts   

COLLATION NOTES:   water damage Aa, last two words very uncertain   |   


Or. 408.03 (vet exeg) νυκτὶ προσφερεῖς: ἀντὶ τοῦ φοβεράς· νυκτί ὁμοίας, ὡς ὁ ποιητής [Hom. Il. I.47]· ‘νυκτὶ ἐοικώς’.  —MBPr

LEMMA: Pr with preposed τὸ δὲ      POSITION: M s.l., B marg.; Pr cont. from sch. 410.04      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ φοβεράς om. BPr   |    νυκτί ὁμοίας om. M. ὁμοίας νυκτὶ transp. Pr   |    ὁ om. Pr   |    after ποιητής add. φη(σι) Pr   


Or. 408.03a (rec exeg) ⟨νυκτὶ προσφερεῖς⟩: ὁμηρικῶς λέγει  —Pr

POSITION: s.l. (above κόρας)      


Or. 408.03b (rec gloss) ⟨νυκτὶ⟩: σκότει  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 408.04 (vetThom gloss) ⟨προσφερεῖς⟩: ὁμοίας  —VAaAbCrF2MnPrRSSarXoZZaZmTZbZuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrZuOx   

COLLATION NOTES:   Aa gloss crossed out by Aa2 when entering longer gloss   |   


Or. 408.04a (rec gloss) ⟨προσφερεῖς⟩: ἐμφερεῖς  —K

POSITION: s.l.      


Or. 408.04β (rec gloss) ⟨προσφερεῖς⟩: ἐγγὺς  —B3d

POSITION: s.l.      


Or. 408.05 (rec gloss) ⟨κόρας⟩: νεάνιδας  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 408.06 (rec gloss) ⟨κόρας⟩: γυναῖκας  —F2Zu

POSITION: s.l.      


Or. 408.07 (rec gloss) ⟨κόρας⟩: τὰς ἐριννύας  —V2

POSITION: s.l.      


Or. 408.08 (rec gloss) ⟨κόρας⟩: καὶ παρθένους  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 409.01 (rec gloss) ⟨οἶδ’⟩: γινώσκω  —CrZb2XoOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 409.01a (rec gloss) ⟨οἶδ’⟩: ἔγνων  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 409.02 (thom gloss) ⟨ἃς ἔλεξας⟩: ἤγουν τὰς ἐριννῦς λέγεις  —ZZa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν and λέγεις om. Za   


Or. 409.02a (rec gloss) ⟨ἃς⟩: καὶ ἅστινας  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 409.03 (rec gloss) ⟨ἔλεξας⟩: εἶπας  —XoOx

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   εἴπας Ox   |   


Or. 409.03a (rec gloss) ⟨ἔλεξας⟩: λέγεις  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 409.04 (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: εἰπεῖν τὸ ὄνομα  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 409.04a (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: καὶ εἰπεῖν ἐριννύας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 409.05 (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: εἰπεῖν  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 409.06 (rec gloss) ⟨ὀνομάσαι⟩: λέξαι  —ZmGu

POSITION: s.l.      


Or. 409.07 (rec gloss) ⟨βούλομαι⟩: ἐγώ  —AbRS

POSITION: s.l.      


Or. 409.08 (rec gloss) ⟨βούλομαι⟩: θέλω  —F2Zb2GuOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὐ prep. F2Zb2, καὶ prep. Ox   


Or. 410.01 (rec gloss) ⟨σεμναὶ γάρ⟩: ὅτι σεμναί εἰσι  —AbMnRS

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   εἰσὶν Ab   |   


Or. 410.01a (rec exeg) ⟨σεμναὶ γάρ⟩: κατ’ εἰρωνείαν  —V2

POSITION: s.l.      


Or. 410.02 (mosch gloss) ⟨σεμναὶ⟩: σεβάσμιαι  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZcΚ

POSITION: s.l. except X      


Or. 410.02a (rec gloss) ⟨σεμναὶ⟩: τίμιαι  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 410.03 (vet exeg) εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου: 1κατὰ ἀντίφρασιν, ἀντὶ τοῦ ἀπαιδεύτως.  2ἢ οὕτως· εὐπαιδεύτως δὲ ποιεῖς ὀνομάζειν αὐτὰς Ἐρινύας παραιτούμενος.   —MBCRwV3

LEMMA: MC; ἄλλως· εὐπαίδευτα B; σεμναὶ γὰρ εὐπαίδευτα Rw      POSITION: follows sch. 410.04 in B      

APP. CRIT.:   1-2 κατὰ ... οὕτως om. V3   |    1 τοῦ om. C   |    2 δὲ om. MV3   |   after scholion-ending mark Rw fills small remainder of last line of scholia block on fol. 18v with τίς φερ(ὲς)? συμφερ(ες)/συμφορ(ες)? and possibly καὶ π[ appears below (erased, washed out?)   

ORTHOGRAPHICA:   2 ὀνομάζ M   |   ἐριννύας RwV3   |   


Or. 410.04 (vet exeg) ἄλλως: 1ἀπαιδεύτως φυλάττου ὀνομάζειν αὐτάς.  2πῶς δὲ ἀπαιδεύτως;  3καλῶν αὐτὰς Ἐρινύας.   —MBCVMnPrRbSSa

LEMMA: MC; εὐπαίδευτα BV(-δευτ())Rb, ἀπαίδευτα Mn(ἀπέδ-)PrSSa      REF. SYMBOL: BVRb      POSITION: precedes sch. 410.03 in B      

APP. CRIT.:   1 ἀντὶ τοῦ prep. BVMnPrRbSSa, before that δὲ καλῶν αὐτὰς ἐρινύας crossed out Rb    |    ἀπαιδεύτως] ἀπαίδευτα VSSa, ἀπαιδεύτους C, ἀπαίδευτα εὐπαίδευτα Rb   |    φυλάττουσιν V   |    αὐτοῖς S, αὐτὰ app. Mn   |    2 πῶς ... 3 αὐτὰς om Pr   |    2 ἀπαιδεύτως] ἀπαίδευτα MnRbSSa, a.c. V (corr. V1)   |    3 καλῶν written in blank space by V1   |    3 ἐριννύας παραιτούμενος Pr   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἀπεδεύτως Mn   |    2 ἀπέδευτα Mn   |    3 ἐριννύας VMnPrSa   |   


Or. 410.04a (rec exeg) εἰρων(ικῶς) φυλάττουσιν ὀνομάζειν. πῶς δ’ οὐκ ἀπαίδευτον καλεῖν αὐτὰς ἐριννύς  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 410.05 (rec exeg) ⟨εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου⟩: ἀποτρέπου δὲ λέγειν αὐταῖς τὸ εὔφημον ὄνομα τὸ εὐμενίδες ἀπαίδευτον. καὶ λέγ() φονεύτριαι ἐριννύες.  —Y2


Or. 410.05a (rec exeg) ⟨ἀπαίδευτον δ’ ἀποτρέπ()⟩: τοῦ μὴ ὀνομάζειν τὰ ἔργα αὐτῶν.  —AbMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ᾶπαίδ. ... ὀνομάζειν om. AbMn   


Or. 410.05b (rec exeg) ⟨εὐπαίδευτ’ ἀποτρέπου⟩: εὐπαίδευτόν ἐστι τὸ μὴ ταύτας ὀνομάζειν  —K

POSITION: s.l.      


Or. 410.06 (vet gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: ἀντίφρασις ἀπαι(δεύτ)ως  —O

POSITION: s.l.      


Or. 410.07 (rec gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: ἀπαιδεύτως ποιεῖς  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 410.08 (rec gloss) ⟨ἀπαίδευτα⟩: ἀπαιδεύτως  —RXo

POSITION: s.l.      


Or. 410.09 (mosch gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: εὐπαιδεύτως  —XXaXbGr

POSITION: s.l.      


Or. 410.09a (rec gloss) ⟨ἀπαίδευτα⟩: ἤγουν κακοφήμως  —Zu

POSITION: s.l., but above σεμναὶ γάρ      

APP. CRIT.:   κακοφημένως Zu, corr. Mast.   


Or. 409.09b (rec exeg) ⟨ἀπαίδευτ’⟩: καὶ ἀπαιδεύτως, ὅτι οὐ θέλεις εἰπεῖν τὰ αὐτῶν ὀνόματα —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 410.09c (rec gloss) ⟨ἀπαίδευτ’⟩: πῶς  —G

POSITION: s.l.      


Or. 410.10 (tri metr) ἡμέτερον· ⟨ἀπαίδευτον⟩: ἀπαίδευτός ἐστιν ὁ ἐνταῦθα γράφων ἀπαίδευτα καὶ τῶν μέτρων παντάπασιν ἀμαθής. σὺ δ’ εἰ βούλει μὴ ἀπαίδευτος εἶναι, ἀπαίδευτον ἑνικῶς γράφε. οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς τὸ μέτρον ὀρθῶς.  —T


Or. 410.11 (thom exeg) ⟨ἀποτρέπου λέγειν⟩: ἤγουν μέμφεσθαι αὐτὰς ἀφίστασο  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Gu   |    αὐτοὺς Zb   |    ἀφίστατο Za   


Or. 410.11a (rec exeg) ⟨ἀποτρέπου λέγειν⟩: τὸ λέγειν ταύτας εὐμενίδας καὶ λέγε αὐτὰς φονευτρίας ἐριννύας  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 410.12 (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: σὺ  —AbR

POSITION: s.l.      


Or. 410.13 (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: παραιτούμενος  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 410.13a (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: παραιτοῦ  —G

POSITION: s.l.      


Or. 410.14 (rec exeg) ⟨ἀποτρέπου⟩: ἔδει εἰπεῖν ἀπ()τρέπ()· τὸ σχῆμα παρὰ πολλοῖς ἦν  —Xo

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Scribe must have intended ἀποτρέπῃ or ἀπετρέπου.   

COLLATION NOTES:   very faint ink, different hand   |   


Or. 410.14a (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: φυλάττου  —AbMnSB4

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   φυλάττουσι Mn (with ἀποτρέπουσι in text); φυλάττ() S (with ἀποτρέπ() in text)   


Or. 410.14b (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: ἀποστρέφου  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 410.14c (rec gloss) ⟨ἀποτρέπου⟩: μὴ  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 410.15 (tri metr) ⟨ἀποτρέπου⟩: koine longa sign over ποτ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 410.16 (mosch gloss) ⟨λέγειν⟩: ὀνομάζειν  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   αὐτὰς ἐριννύας add. Y2   


Or. 411.01 (vet exeg) αὗταί σε βακχεύουσι: 1κακοήθως τῷ ὀνόματι ἐχρήσατο ⟨ἀντὶ⟩ τῆς μανίας.  2κακόηθες δὲ καὶ τὸ ὑπομιμνήσκειν αὐτὸν τοῦ φόνου τῆς μητρός.  3ἤρκει γὰρ ‘αὗταί σε βακχεύουσι’.  4λείπει δὲ ἡ διά, ἵν’ ᾖ διὰ τὸν συγγενῆ φόνον.   —MBCVMnPrRbRwSa, partial H

LEMMA: M(-ουσιν)BCVPrRb(om. βακχ.), συγγενεῖ φόνω Rw      REF. SYMBOL: BVRb       POSITION: Mn treats 3 ἤρκει as start of new sch.      

APP. CRIT.:   1 τοῖς ὀνόμασιν V   |    ἐχρήσαντο MC   |    ⟨ἀντὶ⟩ τῆς Schw., τὸν τῆς M, τῆς others   |    τῆς μανίας transp. before ἐχρήσατο H   |    2-4 κακόηθες κτλ om. H   |    2 κακόηθες] κακοήθως M   |    καὶ om. RbRw   |    τὸ ὑπομιμνήσκειν] τὸ μὴ εἴπης ἀνακωχὴν τῶν κακῶν τὸν θάνατον ὑπομιμνήσκειν Sa (cf. sch. 415.06)   |    αὐτὸν om. V   |    3 γὰρ τὸ VS, τὸ Rb   |    4 λείπει κτλ. M, om. others   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 βακχεύουσιν MCPr   |   

COLLATION NOTES:   1 κακοήθως ... μανίας written by rubr. in lieu of lemma in Sa; also 3 ἤρκει ... βακχεύου written by rubr. as if lemma of new sch. (σι written by main scribe)   |   


Or. 411.02 (rec exeg) ⟨αὗταί σε βακχεύουσι⟩: ἃς εὐτελίζεις καὶ ἐξουθενεῖς  —V3Y2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εὐτελίζειν Y2   |   perhaps ἐξουθενοῖς V3   


Or. 411.03 (rec gloss) ⟨αὗται⟩: αἱ ἐριννύες  —F2Gu

POSITION: s.l.      


Or. 411.04 (rec gloss) ⟨αὗται⟩: αἱ κόραι  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 411.05 (rec exeg) ⟨βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ⟩: ἀναταράσσουσί σε χάριν τοῦ φόνου  —VPr

POSITION: s.l.      


Or. 411.06 (vet gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: illegible gloss  —H

POSITION: s.l.      


Or. 411.07 (mosch gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: ταράσσουσι  —XXaXbXoTYYfGrF2GZc

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   ταράττ- G   |   -σιν XXbYfG   |   


Or. 411.08 (thom gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: ἐκμαίνουσι  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 411.08a (rec gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: μανιοποιοῦσι  —AbMnS

POSITION: s.l.      


Or. 411.08b (rec gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: μαίνεσθαι ποιοῦσι  —CrKPrGB3aOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   |    ποι. μαίν. transp. B3a   


Or. 411.08c (rec gloss) ⟨βακχεύουσιν⟩: καὶ ἐμμανῆ ποιοῦσι καὶ ἀναταράττουσιν  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 411.08d (rec gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: καὶ μανικὸν ποιοῦσι σὲ  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 411.09 (vet exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: λείπει ἡ διά, ἵν’ ᾖ διὰ τὸν συγγενῆ φόνον  —HMBC

LEMMA: the implied textual reading συγγενῆ φόνον is found only in Rw (but φόνον alone s.l. in M)      POSITION: s.l. HMC, marg. B      

APP. CRIT.:   uncertain whether λείπει present in H (compendium perhaps present, covered by overwriting)   |    ἵν’ ᾖ om. MBC   |    τὸ MC   |    φόνον om. MC   

ORTHOGRAPHICA:   συγγενὴ M, συγγενεῖ H   |   


Or. 411.10 (vet exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: τὸ δὲ συγγενεῖ φόνῳ διὰ τὴν μητέρα φησίν.  —VMnRbSSa

POSITION: cont. from sch. 411.01 all      

APP. CRIT.:   τῶ δὲ MnSSa   |    φησίν om. V    

ORTHOGRAPHICA:  συγκενεῖ a.c. Mn   


Or. 411.10a (rec exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: διὰ τὸν φόνον τῆς μητρὸς  —AbMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν om. S   


Or. 411.10b (rec gloss) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: διὰ τὸν συγγενῆ φόνον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 411.11 (mosch exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς φόνου κινούμεναι δηλονότι  —XXaXbXoTYYfGrGZc

REF. SYMBOL: Xo      POSITION: s.l. except XXo      

APP. CRIT.:   φόνον Y   |   δηλονότι om. Zc   


Or. 411.12 (rec exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: χάριν τοῦ συγγόνου φόνου  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 411.12a (rec gloss) ⟨συγγενεῖ⟩: συγγενικῷ  —F2KZaZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐν τῷ prep. Zu, app. τῷ prep. F2   |   add. ἤγουν and sch. 411.13 Za   


Or. 411.13 (thom gloss) ⟨συγγενεῖ⟩: τῷ μητρικῷ  —ZZaZmTZbGuB3dCrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. ZaCrOx   |    τῷ om. GuB3d   


Or. 411.14 (rec gloss) ⟨συγγενεῖ⟩: (συγγεν)ῆ  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 412.01 (rec exeg) ⟨οἴμοι⟩: ὡς ἔοικεν αὖθις μανὼν λέγει ταῦτα  —Mn

POSITION: s.l.      

COMMENT:   μανὼν is formed from the aorist ἔμανον, coined by late grammarians as a step in etymologizing principal parts of μαίνομαι (Choerobosc. GramGr 4:2.141,17, Et. parv. μ 32, Et. gud. s.v. μηνιεῖ).   


Or. 412.01a (rec paraphr) ὑφ’ ὧν διωγμῶν ἐλαύνομαι ὁ τάλας  —G

POSITION: s.l., misplaced above 409      


Or. 412.02 (moschThom gloss) ⟨διωγμῶν⟩: ἕνεκα  —F2KAbCrMnXXaXbXoTYYfGrAa2GZZmZbZcZuB3dOx

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἕνεκεν Aa2CrOx   |   

COLLATION NOTES:   No cross in T.   |    Mn lighter ink (rubricator?): check original Mn   |   


Or. 412.03 (rec gloss) ⟨διωγμῶν⟩: τιμωριῶν  —VrecY2

POSITION: s.l.      


Or. 412.03a (rec artGloss) ⟨διωγμῶν⟩: τῶν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 412.04 (recMosch gloss) ⟨οἷς⟩: ὑφ’ ὧν  —KSXXaXbXoTYYfGrAaGZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T; καὶ app. prep. Aa (sloppy and probably corrected)   


Or. 412.05 (rec gloss) ⟨οἷς⟩: δι’ ὧν  —F2Za

POSITION: s.l.      


Or. 412.05a (rec gloss) ⟨οἷς⟩: διότι  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 412.05b (rec gloss) ⟨οἷς⟩: αἷς  —Y2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Fem. agreeing with earlier gloss τιμωριῶν (412.03).   


Or. 412.05c (rec gloss) ⟨οἷς⟩: ἐν  —B3d

POSITION: s.l.      


Or. 412.05d (rec gloss) ⟨ὧν⟩: δι’  —CrOx

LEMMA: thus in text CrOx       POSITION: s.l.      


Or. 412.06 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: κολάζομαι  —V3FPrGY2

POSITION: s.l.      


Or. 412.06a (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: πειράζομαι ὑπ’ αὐτῶν  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 412.07 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: ἀναβακχεύομαι  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 412.08 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: διώκομαι  —AaCrZmOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 412.09 (rec gloss) ⟨ἐλαύνομαι⟩: ἀποπέμπομαι  —Zb2

POSITION: s.l.      


Or. 412.09a (rec exeg) ⟨τάλας⟩: πρὸς τὰς ἐριννῦς  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 412.09b (rec gloss) ⟨τάλας⟩: καὶ ὁ ἄθλιος  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 412.10 (rec artGloss) ⟨τάλας⟩:  —AbF2Mn

POSITION: s.l.      


Or. 413.01 (vet exeg) οὐ δεινὰ: 1γυμνὸν ἐνταῦθα δείκνυται τὸ ἦθος τοῦ Μενελάου·  2κατέκρινε γὰρ αὐτὸν χώρις κρίσεως.   —MBCMnPrPrsRbRwSSa

LEMMA: RRw(add. πάσχειν), ]δείνα Mn (damage), οἰδένα S      POSITION: cont. from sch. 411.01 BPr; s.l. MC, second version in Pr      

APP. CRIT.:   1 prep. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ εἰπεῖν· οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. BPr (B τῶ)   |    γυμνὸν] γυμνῶς PrRw, om. MnRSb   |    ἐνταῦθα om. BPr   |    δείκνυται] φαίνεται C   |    ἦθος τοῦ] κακόηθες B, ἦθος τὸ κακὸν Pr   |    τοῦ om. PrRw   |    2 κατακρίν() Prs   |   

COLLATION NOTES:   1 γυμνὸν ἐνταῦθα δείκνυται written as if lemma by rubr. Sa   |   2 Schw. prints ἄνευ and implies that M carries it for χωρὶς, but M has the latter.   |   


Or. 413.02 (vet exeg) ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς Ὀρέστης εἶπεν, ὁ δὲ Μενέλαος οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς πεπραγμένους καὶ κατέκρινεν αὐτὸν {φησὶν Ὀρέστης} χωρὶς κρίσεως.  —V

POSITION: cont. from sch. 411.10      


Or. 413.02a (rec exeg) σεαυτὸν μέμφου, μὴ τὰς θεὰς, ἐπειδὴ χρὴ παθεῖν σε κακὰ ὡς κακὰ πράξαντα  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 413.03 (rec exeg) μὴ μέμφου τὰς θεὰς ἀλλ’ ἑαυτόν· οὐ γὰρ ἄδικον τὸ πάσχειν δεινὰ τὸν πράξαντα δεινά.  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 413.03a (rec gram) ὡς φίλα φίλον, ἀχθεινὰ ἀχθεινὸν, οὕτως καὶ δεινὰ ἀντὶ τοῦ δεινὸν  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 413.03b (rec gloss) ⟨οὐ δεινὰ πάσχειν⟩: οὐκ ἄξιον πάσχειν  —F

POSITION: s.l.      


Or. 413.03c (rec gloss) ⟨οὐ δεινὰ⟩: δίκαιον  —CrPrB3dOxOx2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ δίκαια CrOx, δίκασ(ον) app. Pr, corr. Mast. (cf. next sch.)   |   ἐστι add. B3dOx2   


Or. 413.03d (rec gloss) ⟨οὐ δεινὰ⟩: {οὐ} δίκαια· οὐ θαυμαστὰ ὑπάρχει  —G

POSITION: s.l.      


Or. 413.03e (rec gloss) ⟨οὐ δεινὰ⟩: οὐ δεινὸν ὑπάρχει  —K

POSITION: s.l.      


Or. 413.03f (rec gloss) ⟨οὐ δεινὰ⟩: χρὴ  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 413.04 (mosch gloss) ⟨δεινὰ (first)⟩: χαλεπά· θαυμαστόν  —XXaXbXoTYYfGrAaZc

LEMMA: Zc has δεινὸν in line with ὰ above ὸν; Aa has δεινὰ in line with ὸν above       POSITION: s.l., but X also a second time in margin      

APP. CRIT.:   χαλεπά om. XmargXb, χαλεπὸν Aa   |    οὐ add. before θαυμ. Xb, ἤγουν οὐ add. T   |    θαυμαστὸν om. XZc   


Or. 413.05 (recThom gloss) ⟨δεινὰ (first)⟩: δεινὸν ἐστὶ  —MnRfSZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν οὐ prep. T, οὐ prep. MnS   |    δεινὸν om. Zb   |    ἐστὶ om. Rf   


Or. 413.05a (rec gloss) ⟨δεινὰ⟩: καὶ ἄδικα ὑπάρχουσιν  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 413.06 (thom gloss) ⟨πάσχειν⟩: κολάζεσθαι δυστυχεῖν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κολάζεσθαι om. Za   


Or. 413.06a (rec gloss) ⟨πάσχειν⟩: τὸ τι ποιεῖν  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 413.06b (rec gloss) ⟨πάσχειν⟩: τῶ  —Mn

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   lighter ink, rubricator or later hand check original Mn   |   


Or. 413.07 (mosch gloss) ⟨δεινὰ (second)⟩: χαλεπά  —XXaXbXoYfTGrGZc

POSITION: s.l. except X      


Or. 413.08 (mosch gloss) ⟨τοὺς εἰργασμένους⟩: τοὺς πεποιηκότας  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   χαλεπὰ δημολόντι add. Xb   


Or. 413.08a (rec gloss) ⟨τοὺς εἰργασμένους⟩: τοὺς ποιοῦντας  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 413.09 (rec gloss) ⟨τοὺς εἰργασμένους⟩: δεινὰ  —ΚAbMnS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   add.δῆλον ⟨ὅτι⟩ K   

COLLATION NOTES:   Ab has ση(μείσωσαι)/ση(μειωτέον) in margin, and there may be some traces of an explicit note, washed out in damaged margin; check original Ab   |   


Or. e41..10 (rec gloss) ⟨τοὺς εἰργασμένους⟩: καὶ τοὺς πεπραχότας  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 414.01 (414-415a) (mosch exeg) 1τὸ ἑξῆς οὕτως· ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς ὁ Φοῖβος κελεύσας διαπράξασθαι τὸν τῆς μητρὸς φόνον.  2ὁ δὲ Μενέλαος διακόψας τὸν λόγον φησί· μὴ θάνατον εἴπῃς τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι.  3ὑπελάμβανε γὰρ τοῦτο βούλεσθαι προτείνειν αὐτόν.   —XXaXbXoTYYfGrG

LEMMA: ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν G      REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 τὸν φόνον τῆς μητρός XaY   |   2 εἰπεῖν a.c. Yf   

ORTHOGRAPHICA:   1 ξυμφορὰς Yf   |   δῆλον ὅτι G   |   

COLLATION NOTES:   ὁ Φοῖβος κελεύσας] ἐφ’ οἷς ἐκέλευσας Ta [was T already damaged here when Ta copied it?]   |   


Or. 414.02 (414-415b) (thom exeg) 1ὁ μὲν Ὀρέστης διὰ τὸν Ἀπόλλωνα εἶπεν, ὡς κελεύσαντα τὸν φόνον, τὸ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς. 2 τουτέστιν εἰς Ἀπόλλωνα ἀναφέρομεν τὴν αἰτίαν τῶν παρόντων. 3 ὁ δὲ Μενέλαος, οἰόμενος αὐτὸν λέγειν τὸν τοῦ πατρὸς θάνατον, ἐκλύων αὐτὸν τῆς ἀπολογίας φησί·  4μὴ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς προβαλλόμενος λέγε ὡς δι’ ἐκεῖνον τὴν μητέρα ἀποκτείνας εἰς τὰ παρόντα ἐμπέπτωκα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZa at 414 ἀναφορά, but TZbGu at 415 θάνατον      

APP. CRIT.:   4 τοῦ πατρὸς om. Zb   |    ἐμπέπτωκας TZbGu   

ORTHOGRAPHICA:   3 φησίν ZbGu   |   

COLLATION NOTES:   4 προβαλλόμενος om. Ta   |   


Or. 414.02a (414-415c) (rec exeg) ὁ μὲν ὀρέστης τὸν ἀπόλλωνα λέγει αἴτιον τῆς μανίας, ὁ δὲ μενέλαος ὤετο τὸν τοῦ πατρὸς λέγειν θάνατον. —Rf

POSITION: beside 416-417, the first lines of 121v, rather than beside 414-415, last lines of 121r      


Or. 414.03 (vet exeg) ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορά: 1ἐπεὶ εἶπεν ὁ Μενέλαος οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους καὶ κατέκρινεν αὐτὸν δεινὰ πεπραχέναι, φησὶν Ὀρέστης·   2ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν τῆς συμβάσης τύχης ἀναφορά, ὅ ἐστι·   3δυνάμεθα τοῦ συμβάντος πράγματος τὴν αἰτίαν ἀναγαγεῖν εἴς τινα, ὥστε μὴ εἶναι ἡμᾶς αἰτίους δεινῶν πράξεων.   4εἶτα ὁ Μενέλαος· μὴ θάνατον εἴπῃς τοῦ πατρός· οὐ γὰρ σοφόν.   5εἰ γὰρ καὶ διὰ τὸν πατέρα ἀνεῖλες τὴν μητέρα, δεινὰ πέπραχας·   6σὺ γὰρ οὐκ ὤφειλες θάνατον ἐπαγαγεῖν τῇ μητρί, ἀλλ’ ἡ δημοσία κρίσις.   7εἶτα Ὀρέστης λέγει ὅτι ὁ Ἀπόλλων ἔκρινε καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεινὰ διεπραξάμην, εἴγε θεὸς ὁ κρίνας καὶ κελεύσας.   8εἶτα ὁ Μενέλαος· τοῦτο τὸ δεινὸν ἔκρινεν ἀμαθὴς ὤν.   9εἶτα Ὀρέστης· εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε σοφοὶ οἱ θεοὶ οὐκ οἶδα, τοῦτο δὲ οἶδα ὅτι δουλεύομεν καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς, ὁποῖοι ἄν εἰσιν, εἴτε σοφοὶ εἴτε φαῦλοι.   10εἶτα ὁ Μενέλαος· εἰ αὐτός σοι ἐκέλευσε, πῶς οὐκ ἐλεεῖ νοσοῦντα καὶ μαινόμενον;   11εἶτα Ὀρέστης· ἴσως ἐλεήσει, ἀεὶ γὰρ βραδύνει τὸ θεῖον.   —MBCVPr, partial Ms

LEMMA: MB(om. ἡμῖν)CPr, ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς V      REF. SYMBOL: BV      POSITION: part of 4-5 repeated s.l. at 415 μὴ θάνατον εἰπῇς M; Pr punctuates as if end of sch. after 1-7, then has sch. 416.01, then has punctuated as separate notes 8-10 and 11      

APP. CRIT.:   1-2 ἐπεὶ ... ἀναφορά· ὅ ἐστι om. V, adding a symbol of letter in red before δυνάμεθα; V1 blots the symbol and add s.l. ὅ ἐστι   |    1 second δεινὰ om. CPr    |    τοῖς εἰργασμένοις MC   |    κατέκρικεν app. M   |    δεινὰ πεπραχέναι om. BPr    |    πεπραχέναι] κεκρικέναι MC   |    2 ὅ ἐστι] p.c. V, a.c. ἢ   |    3 ἀγαγεῖν Pr   |    μὴ] νῦν Pr, om. V, with ἀναιτίους for αἰτίους   |    δεινῶν] δεῖνα Pr   |    4-5 μὴ θάνατον ... πέπραχας Ms    |    4 εἴπῃς τὸν τοῦ V   |    οὐ γὰρ] τοῦτο γὰρ οὐ BPr (οὐ s.l. Pr)    |    5 εἰ γὰρ καὶ] καὶ γὰρ Pr   |    διὰ τὸν] διὰ τὸν σὸν V, διὰ Ms   |    ἀνεῖλες] ἀνἦιλες M, ἀνῆλες Ms, πρὸς V   |    πέπρακας MMsC   |    7 λέγει] ἀντιλέγει V   |    ὅτι ὁ ἀπόλλων] ὁ φοῖβος V   |    διεπράξαμεν C   |    εἴγε] εἰ γὰρ M   |    8 τοῦτο ... ὤν] ἀμαθὴς ὤν τοῦ καλοῦ τοῦτο τὸ δεινὸν ἔκρινεν Pr   |    8 ἀμαθὴς ὢν ante τοῦτο transp. B, ἀμαθὴς ὢν τοῦ καλοῦ V   |    9 οἱ om., add. s.l. B    |    δουλευόμεθα C   |    post αὐτοῖς add. ὅτι θεοὶ V   |    10 αὐτός] οὗτος V   |    σοι] σε Pr   |    11 ἀεὶ ... θεῖον] τὸ δὲ θεῖον ἀεὶ μακροθυμεῖ V   |    after θεῖον add. καὶ μακροθυμεῖ Pr   

ORTHOGRAPHICA:   7 ἔκρινεν M   |    9 (second) εἴτε ] εἶτε M   |    9 (third) εἴτε ] εἶτε M   |    10 ἐκέλευσεν M   |   


Or. 414.04 (vet exeg) ἄλλως: 1ὅρα τὸ εὐφυὲς τοῦ ποιητοῦ, πῶς δι’ ἀμφοτέρων τῶν προσώπων τούτων, τοῦ Ὀρέστου καὶ τοῦ Μενελάου, τὰς ἐναντίας τῶν ἀνθρώπων δόξας ὑποδηλοῖ.   2ἐπεὶ γὰρ οἱ μὲν τῶν ἀνθρώπων λέγουσι τιμωρεῖν τὸ θεῖον τοῖς πάσχουσιν, οἱ δ’ ἀδιαφοροῦσι, διὰ μὲν τοῦ Ὀρέστου τὸ βοηθεῖσθαι παρὰ τοῦ θείου τοὺς κάμνοντας συνίστησι, διὰ δὲ τοῦ Μενελάου σοφιστικῶς ἀπαγορεύει.   3ἐκεῖθεν δὲ τὴν ὑφὴν τοῦ λόγου προὐκατεσκεύασεν.   4εἰπόντος γὰρ τοῦ Μενελάου ἀπὸ τοῦ ‘οἶδα μὲν αὐτὰς, ὀνομάσαι δ’ οὐ βούλομαι’ καὶ καθεξῆς, τοῦ Ὀρέστου εἰς μομφὴν τῶν Εὐμενίδων κινηθέντος ὁ Μενέλαος τρόπον τινὰ τοῦτον ἀπεστρέψατο  5εἰπὼν ‘αὗταί σε βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ’, δηλονότι ἃς κατευτελίζεις καὶ οὐ θέλεις καλεῖσθαι Εὐμενίδας λέγων ‘εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου λέγειν’,   6ἤτοι ἀπόφευγε τὸ προστιθέμενον αὐταῖς ὄνομα, τὸ Εὐμενίδες, παρὰ τῶν εὖ πεπαιδευμένων καὶ σοφῶν λέγειν καὶ λέγε δήπουθεν τὸ οἰκεῖον αὐταῖς ὄνομα ἤγουν αἱ ἀλάστορες, αἱ Τελχῖνες, αἱ φονεύτριαι.  7πρὸς τὸ βακχεύουσιν ὁ Ὀρέστης ἐπιτατικῶς εἶπε τὸ ‘οἴμοι διωγμῶν οἷς ἐλαύνομαι τάλας’, ὁ δ’ ἀντεῖπεν ‘οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους’ ἤγουν μὴ τὰς θεὰς μέμφου, ἑαυτὸν δὲ τὸν αἴτιον τοῦ πάσχειν τὰ δεινὰ ὡς δεινὰ ἐργασάμενον.   8εἶτα ἐκείνου φεύγοντος τὴν πρᾶξιν καὶ πρὸς τὸν Φοῖβον ταύτην ἀναφέροντος ὁ Μενέλαος ἀπεστρέψατο μὴ εἶναι λέγων τὸ θεῖον ἀμαθὲς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου.   9ἐκείνου δὲ ἐπιμείναντος τῇ ἐνστάσει καὶ λέξαντος ὅτι δουλεύομεν τοῖς θεοῖς, ἤτοι ποιοῦμεν ἃ παρ’ αὐτῶν κελευόμεθα κἂν μὴ λίαν ἐπιστάμεθα τί πρᾶγμά εἰσιν οἱ θεοί,   10ὁ Μενέλαος τὸν οἰκεῖον βουλόμενος συστῆσαι λόγον ὅτι οὐκ ἐκ θεοῦ ἐκεῖνο, ἀλλ’ ἐκ θυμοῦ τὸ πραχθέν, φησὶν ὅτι πάντως ἂν ἐβοήθησέ σοι ὁ θεὸς, εἴπερ καὶ προσέταξεν.   11ὡς δ’ εἶπεν ἐκεῖνος μέλλει τὸ θεῖον, ἤτοι βραδύνει ἐν ταῖς ἀντιδόσεσι ταῖς φαύλαις τε καὶ ταῖς ἀγαθαῖς ὡς ὂν φύσει τοιοῦτον, σοφιστικῶς ἐκεῖνος ἐπήγαγε τὸ ‘ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητρὸς αἱ θεαί’, ἤτοι ἀπῄτησαν.   12ἔκλεψε δ’ αὐτὸν διὰ τῆς μέσης ἐρωτήσεως τῆς ‘πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί’.   13ἀποκριθέντος δ’ ἐκείνου τὸ πόσον τοῦ καιροῦ, ἀνεῖλεν ἐκεῖ τὸ μέλλει τὸ θεῖον διὰ τοῦ ‘ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητρός’.   —V

APP. CRIT.:   4 ἀπεστρέψατο Schw., ἀπεπέμψατο V   |   


Or. 414.05 (vet gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: μετ(αφορὰ)  —O

POSITION: s.l.      


Or. 414.06 (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: ἀνακωχή  —MnRS

POSITION: s.l.      


Or. 414.06a (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: κουφισμὸς  —V1

POSITION: s.l.      


Or. 414.07 (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: μετάθεσις  —V3AaAbCrRMnSY2B3aOx

POSITION: R marg., others s.l.      

APP. CRIT.:   joined to sch. 414.06a, adding καὶ, V3   |    καὶ prep. AaCrOx   |    app. -θεσιν B3a   


Or. 414.07a (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: συγγνώμη  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 414.07b (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: πρόφασις μετάθεσις ἄνεσις τὸ συμβὰν τῶν πραγμάτων  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 414.07c (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: θεία λέξις  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 414.07d (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: ἀνάθεσις  —GK

POSITION: s.l.      


Or. 414.07e (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: ἀφορμή  —Sar

POSITION: s.l.      


Or. 414.07f (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩: ἀναφόρησις?  —F2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The word is not found in TLG, but there are other compounds of -φορησις. The middle of the word is damaged and faint, and it may have been instead ἀνακόμησις (error for ἀνακόμισις, a late word, used to gloss ἄνοισις). ςορδ   


Or. 414.07g (rec gloss) ⟨ἀναφορὰ⟩:  παραμυθία  —Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  παραμυθίας Zu   


Or. 414.08 (rec exeg) ⟨ἀναφορὰ⟩: εἰς ἀπόλλωνα γὰρ ἀναφέρει  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 414.09 (tri metr) ⟨ἀναφορὰ⟩: long mark over final α  —Τ


Or. 414.10 (vet gloss) ⟨τῆς ξυμφορᾶς⟩: τῶν συμβάντων πραγμάτων  —MB

POSITION: M s.l., B marg.      


Or. 414.11 (mosch gloss) ⟨τῆς ξυμφορᾶς⟩: τοῦ συμβεβηκότος  —XXaXbXoTYYfGrGZc

POSITION: s.l. except X      


Or. 414.12 (rec gloss) ⟨τῆς συμφορᾶς⟩: καὶ τῆς δυστυχίας  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 414.13 (rec gloss) ⟨τῆς συμφορᾶς⟩: τῆς θλίψεως  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 414.14 (rec gloss) ⟨τῆς συμφορᾶς⟩: ἕνεκεν  —F

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἐνεκεν app. F   |   


Or. 415.01 (vet exeg) μὴ θάνατον εἴπῃς: 1ὁ μὲν τὸν Ἀπόλλωνα ᾐνίξατο αἴτιον τῆς μανίας, ὁ δὲ ᾤετο τὸν τοῦ πατρὸς λέγειν θάνατον.  2ἐκκλείων οὖν αὐτὸν ἀπολογίας φησὶ·  3μὴ λέγε τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μηδ’ αὐτὸς ἁμαρτὼν εἰς τὸν πατέρα ἀνάφερε τὴν ἁμαρτίαν.  4εὔηθες γὰρ τὸ αὐτόν τινα ἁμαρτάνοντα ἄλλῳ περιτιθέναι τὴν αἰτίαν.   —MBCPrRw

LEMMA: MBCPr; φοῖβος Rw       REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 τοῦ πατρὸς] τῆς μητρὸς MC   |    2 ἀποκλείων MCRw, ἐγκλείων Pr   |    αὐτὸν ἀπολογίας] αὐτὸν Rw, αὐτῷ MC   |    3 τοῦ πατρὸς] σοι τῆς μητρὸς ἀπὸ μανίας MC, τοῦ πατρὸς ἀπὸ μανίας Rw   |    ἁμαρτήσας B   |    εἰς τὴν μητέρα MCRw   |    ἀνάφερε τὴν ἁμαρτίαν] ἁμαρτίαν εἰς ἄλλον ἀνατίθει Rw   |    4 τὸν αὐτὸν τινὰ MCRw   |    ἄλλῳ] ἀλλα M   |    αἰτίαν] ἁμαρτίαν BPr   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 μὴ δὲ Pr   |    ἁμαρτῶν MC   |   


Or. 415.02 (vet exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: 1σὺ γὰρ, φησὶν, αὐτὸς αἴτιος τυγχάνεις. ἢ οὕτω·  2μὴ ὀνομάσῃς τὸν {περὶ} μητρὸς φόνον μηδὲ λέγε ὅτι τοῦτον προστέταξαι παρὰ τοῦ κρείττονος πράττειν.  3οὐ γὰρ ἁρμόζει θεῷ τὸ πρόσταγμα, ὅθεν σιώπα καὶ κρύπτε τὸ ἀμαθὲς τοῦ δαίμονος.  4ἢ μὴ εἰς τὴν εἱμαρμένην καὶ τὸν θάνατον ἀνενέγκῃς·  5οὐ γάρ ἐστι σοφὸν τοῦτο.   —MCRw

POSITION: cont. from sch. 415.01      

APP. CRIT.:   1 αἴτιος αὐτὸς transp. Rw   |    οὕτω] οὕτως CRw, changed to οὗτος C   |    2 περὶ del. Schw.   |    τῆς μητρὸς Rw   |    προσέταξε περὶ C   |    3 ἁρμόζει om. C   |    θεῶν C   |    τοῦτο τὸ πρόστ. Rw   |    πρόσταγμα] πράγμα M   |    ἀπαθὲς MCRw   |    4 ἢ μὴ] εἰ μὴ M   |    ἀνενέγκης αἰτίαν C, ἀπενέγκης τὴν αἰτίαν Rw   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 ἀρμόζει M   |    ἡμαρμ() M   |   


Or. 415.03 (vet exeg) ἄλλως: τὸν θάνατον τοῦ πατρός. τοῦτο γὰρ οὐ βέβαιον· οὐ γὰρ δεῖ ἀντιφονεύειν τοὺς φονέας.  —MCPrRw

LEMMA: M (ἀλλὰ); μὴ θάνατον εἴπης Rw      POSITION: MC cont. from sch. 415.02; Pr s.l.      

APP. CRIT.:   βέβαιον] δίκαιον Pr   |    οὐ γὰρ om. M   

ORTHOGRAPHICA:   βαίβεον M   |   


Or. 415.04 (vet exeg) ἄλλως: ὁ Μενέλαος βουλόμενος αὐτὸν θανεῖν λέγει †τὸ νομίζον ὅτι μέλλει λέγειν θάνατον, ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος ἀγαγεῖν.†  —C

LEMMA: ἄλλως C, ἢ καὶ ἄλλως Rw      POSITION: cont. from sch. 415.03 Rw      

APP. CRIT.:   τὸ νομιζόμενον ὅτι μέλλει⟨ς⟩ λέγειν θάνατον {ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος θανεῖν} conj. Schw.; τοῦτο, νομίζων ὅτι μέλλει λέγειν θάνατον {ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος ἀγαγεῖν} Mast.   |    ἐν αὐτῷ Rw   |    βουλόμενος τὸν θάνατον ἀγαγεῖν Rw   |   


Or. 415.05 (vet exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: εἰ σὺ ἁμαρτὼν ἀναφέρεις εἰς τὸν πατέρα τὴν ἁμαρτίαν. ἢ θάνατον βούλει ἀγαγεῖν ἑαυτῷ.  —O


Or. 415.06 (rec exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: μὴ εἴπης ἀνακωχὴν τῶν κακῶν τὸν θάνατον.  —AbMnSa

POSITION: s.l. Mn; in Sa phrase wrongly inserted before ὑπομιμνήσκειν in sch. 411.01      

APP. CRIT.:   εἶπ a.c. Mn (app. corr. by rubr.)   |   ἀνακ. τῶν κακ. om. Ab   


Or. 415.06a (rec exeg) μὴ θάνατον τοῦ πατρὸς εἴπης καὶ τὸν ἀπόλλωνα ἢ τὴν τύχην ἢ τὴν εἱμαρμένην αἰτιάσῃ, οὐ γὰρ σοφὸν τοῦτο.  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 415.07 (vet gloss) ⟨θάνατον⟩: μητρός  —O

POSITION: s.l.      


Or. 415.07a (rec gloss) ⟨θάνατον⟩: τὸ φονεῦσαι σε σεαυτὸν  —V2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:  A later scribe has cancelled these words with two thin lines in yellowish ink.   


Or. 415.07b (rec gloss) ⟨θάνατον⟩: ἤτοι ?ἀϊστῶσαι σε  —B3c

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   very faint; certainly not room for τὸ θανατῶσαι or even just θανατῶσαι, which one might expect   |   


Or. 415.08 (mosch gloss) ⟨θάνατον⟩: τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι  —XaXbXoTYYfGrAa2CrZcOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τόν om. CrOx   |    τοῦ om. V2   

COLLATION NOTES:  Hand uncertain, since ink may not be same color as for V2 annotation earlier in line. This gloss also has been stricken out by a later hand.    |   Aa2 write τὸν at some distance before Aa's τοῦ πατρὸς and adds δηλ. right after it   


Or. 415.09 (thom gloss) ⟨θάνατον⟩: τοῦ πατρὸς  —V2AaFZZmZbGK

POSITION: s.l. (above εἴπῃς)      


Or. 415.09a (rec artGloss) ⟨θάνατον⟩: τὸν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 415.10 (thom gloss) ⟨εἴπῃς⟩: ἀναφορὰν  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀναφορὰς Zb   


Or. 415.11 (vet gloss) ⟨τοῦτο⟩: εἰ λέγεις  —O

POSITION: s.l.      


Or. 415.12 (rec exeg) ⟨τοῦτο⟩: τὸ λέγειν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἀπέθανεν ὁ πατήρ  —Xo

POSITION: marg.      


Or. 415.13 (mosch gloss) ⟨οὐ σοφόν⟩: οὐ φρόνιμον  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὐ] ἢ G   


Or. 415.13a (rec gloss) ⟨οὐ σοφόν⟩: οὐ καλόν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 415.14 (vet gloss) ⟨σοφόν⟩: ?καλόν ἐστι?  —B

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   washed out and uncertain: check original B   |   


Or. 415.14a (rec gloss) ⟨σοφόν⟩: καὶ καλὸν ὑπάρχει  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 415.15 (thom gloss) ⟨σοφόν⟩: ἐστί  —ZZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 415.16 (rec gloss) ⟨σοφόν⟩: ὑπάρχει  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 416.01 (vet exeg) Φοῖβος κελεύσας: 1ἀπὸ κοινοῦ οὕτως συντάξεις ὅτι ἐκέλευσεν ἂν τοῦτο ὁ Φοῖβος καὶ ἐπιστεύθης ἀληθεύειν, ἐὰν ἦν ἀμαθέστερος καὶ πλέον σοῦ ἀμαθὴς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου.  2τοῦτο δὲ εἶπεν ὡς φαυλίσας τὴν ἀναφορὰν, ὡς τάχα ψευσαμένου τοῦ Ὀρέστου καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ φεύγοντος τὴν μομφὴν τοῦ μητρικοῦ φόνου.  3κρείσσων γὰρ ἂν ἦν ἡ αἰτία, ἐὰν ἦν αὕτη ὁ θάνατος τοῦ πατρός, τοῦ θεὸν ⟨* * * ⟩   —VPr

REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   1 ἀμαθῶς VPr, corr. Schw.   |    2 φεύγοντι Pr   |    3 κρεῖσσον VPr, corr. Schw.   |    ἂν om. V   |    empty space left by V (next sch. begins on next line), Pr ends with normal punctuation for end of sch.   


Or. 416.01a (rec gloss) ὁ ἀπόλλων ἔκρινε καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεινὰ ἐπράξαμεν εἴ γε ὁ θεὸς ἔκρινεν  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 416.02 (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ὁ ἀπόλλων  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 416.03 (recThom artGloss) ⟨Φοῖβος⟩:  —F2MnZZmGuXoOx

POSITION: s.l.      


Or. 416.04 (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ὑπάρχει ἀναφορά  —KZmGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὁ add. before ὑπάρχει Gu   |    ἀναφορά om. K   


Or. 416.05 (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ἐστὶ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 416.05a (rec gloss) ⟨Φοῖβος⟩: ἦν  —AaAbMnPr

POSITION: s.l.      


Or. 416.06 (thom gloss) ⟨κελεύσας⟩: ἐμὲ τοῦτον ἐργάσασθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -σεσθαι Zb   |   


Or. 416.07 (rec gloss) ⟨κελεύσας⟩: προστάξας  —CrZaOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ ὁ prep. CrOx   


Or. 416.08 (rec gloss) ⟨κελεύσας⟩: ἐμὲ  —AbMnXo

POSITION: s.l.      


Or. 416.08a (rec artGloss) ⟨κελεύσας⟩:  —AbF2PrXo

POSITION: s.l.      


Or. 416.09 (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —F2MnXoOx

POSITION: s.l.      


Or. 416.10 (mosch gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: διαπράξασθαι  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -πρᾶξαι Y   


Or. 416.11 (thom gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: τελέσαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐμὲ add. Zm   


Or. 416.11a (rec gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: τελειῶσαι  —VAaPr

POSITION: s.l.      


Or. 416.11b (rec gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: διεργάσασθαι  —GK

POSITION: s.l.      


Or. . (rec gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: καὶ ποιῆσαι  —CrF2Ox

POSITION: s.l.      


Or. 416.12 (rec gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: ὥστε  —AaMn

POSITION: s.l.      


Or. 416.13 (rec artGloss) ⟨φόνον⟩: τὸν  —F2Mn

POSITION: s.l.      


Or. 417.01 (vet exeg) ἀμαθέστερός γ’ ὤν: 1εἰ τοῦτο ἐκέλευσεν, ἀμαθής ἐστιν, ἵνα ἐκ τῶν ἐναντίων δηλώσῃ ὅτι οὐκ ἐκέλευσεν ὁ θεός·  2οὐ γάρ ἐστιν ὁ θεὸς ἀμαθής.   —MBCVMnPrRbRwSSa

LEMMA: MBC(add. τοῦ καλοῦ)VMnPrRbRwS(om. γ’ MnRbRwS); Sa ἀμαθ. ὢν in dark ink as if text not lemma; in Mn, between 423.01 and 424.02, the lemma ἀμαθέστερος γ’ ὢ (sic) τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης appears with no scholion      REF. SYMBOL: BVRb      POSITION: cont. from sch. 413.01 Sa      

APP. CRIT.:   1 εἰ] εἰς BPr   |    τοῦτο om. Rb   |    φησὶν add. after first ἐκέλ. BPrRw   |    ἐστιν] ὢν Pr   |    ἐκ τῶν ἐκ τῶν V   |    τοῦ ἐναντίου BPr   |    δουλώση Mn   |    second ἐκέλευσεν] ἔλεξεν Pr   |    2 οὐ γὰρ ... ἀμαθής] οὐδὲ προσέταξε τοῦτο ποιῆσαι V, δηλονότι οὐ προσέταξε τοῦτο ποιῆσαι MnRb(προέτ-)SSa   |    ἐστι θεὸς Rw   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 first ἐκέλευσε BPrRw   |    ἐστι MnS   |    ἵν’ app. B   |    perhaps δηλώσει M   |    second ἑκέλευσε B   |   


Or. 417.02 (vet exeg) ἄλλως: 1μετὰ συλλογισμοῦ τοῦτο εἴρηκεν·  2εἰ γὰρ οὐκ ἀμαθὴς ὁ θεός, δῆλον ὅτι οὐδὲ προσέταξε τοῦτο ποιεῖν.   —MBCVMnPrRbSSa

LEMMA: MBCPr, καὶ ἄλλως MnRbSSa, ἀλλὰ V      POSITION: cont. from sch. 417.01 V      

APP. CRIT.:   1 μετὰ] τοῦτο ἐκ VMnRbSSa   |    τοῦτο εἴρηκεν] εἴρηκεν V, εἴρηται RbSSa   |    2 εἰ] οὐ Rb   |    δῆλον ὅτι om. VMnSSa   |    οὐδὲ] οὐ VMnRbSSa   |    τοῦτο ποιεῖν] blank space left by V, ποιῆσαι add. V1    |    ποιεῖν om. MnSSa   


Or. 417.02a (rec exeg) συλλογίζεται  —Pr

POSITION: marg.      


Or. 417.03 (rec exeg) γρ. ἀμαθέστερος τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης  —R

POSITION: marg.      

COMMENT:   R’s text of line lacks γ’, so one would expect γρ. ἀμαθ. ⟨γ’ ὢν⟩ κτλ; or γρ. is mistaken, and this is related to the isolated lemma with no scholion in Mn as mentioned on 417.01.   


Or. 417.04 (rec exeg) κατ’ ἐρώτησιν  —AbMnRS

POSITION: marg. R, s.l. AbMnS      


Or. 417.04a (rec exeg) διότι ἆρα  —R

POSITION: marg.      


Or. 417.05 (thom exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: 1θέλει ἐνταῦθα δεῖξαι ὁ Μενέλαος τῷ Ὀρέστῃ ὅτι οὐχ ὁ Ἀπόλλων προσέταξεν αὐτῷ τὸν τῆς μητρὸς φόνον, ἀλλ’ οἴκοθεν ἐργασάμενος τοῦτον, ἐπεὶ δυστυχεῖ, προβάλλεται τὸν Ἀπόλλωνα.  2ἐδήλωσε δὲ τοῦτο διὰ τὸ εἰπεῖν ἀμαθέστερος ὢν.  3πρὸς ὃ ὁ Ὀρέστης ἀπαντᾷ λέγων·  4ὑποτασσόμεθα τοῖς θεοῖς, ὅ τι ἄρα εἰσί, εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε μή.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: all      POSITION: Zm has this after sch. 420.09, but correct order marked with β and α.      

APP. CRIT.:   1 οἴκοθεν] οἴ Zb   |    ἐπειδὴ ZmGu   |    2 διὰ τοῦ εἰπεῖν TZbGu   |    after ὢν add. τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης Za   |    3 ὁ om. TZbGu   |    4 ὅ τι ZZa, ὅπερ ZmTZbGu   |   

ORTHOGRAPHICA:   4 ἆρα Zb   |    εἰσίν T   |   

COLLATION NOTES:   Z’s marginal dark-ink sch. moves around protruding light-ink s.l. notation because it protrudes into margin; thus here the glossation was added first.   |   


Or. 417.06 (vet gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: τοῦτο ἐπρόσταξεν  —O

POSITION: marg.      

COMMENT:  ἐπρόσταξα for προσέταξα is common in medieval Greek, and there are other verbs in προσ- that sometimes show the same kind of augment in Byzantine Greek.   


Or. 417.07 (vet exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀντὶ τοῦ ἀμαθής ἐστιν  —MBCV

POSITION: s.l., except B marg.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ] ἐν ἤθει ἵν’ ᾖ B, om. C   |    ἐστιν M, ἀττικόν V, om. BC   


Or. 417.08 (recMosch gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀμαθὴς  —MnPrXXaXbXoTYYfGrAa2GZcZuB3a

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  ἀντὶ τοῦ prep. PrZu   

COMMENT:   Cf. for Mn the presence of ἀ in S (app. crit. on 417.12).   


Or. 417.09 (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ὡς τὸ ‘νεώτερος ἐγενόμην’ [Psalms 36.25] ἀντὶ τοῦ νέος  —Y2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Symmachus (quoted by Eusebius, comm. in Psalm., Migne PG 23.333,6) explains the passage in Psalms as equivalent to νέος ἐγενόμην.   


Or. 417.09a (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀμέθεκτος  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 417.09b (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀμέτοχος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 417.09c (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: μωρὸς  —B3d

POSITION: s.l.      


Or. 417.09d (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: καὶ ἀπαίδευτος  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 417.10 (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ὁ θεὸς  —AbMnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὢν add. Ab   |   S adds ἀ, which could be the beginning of ἀμαθὴς (sch. 417.08) or of ἀπόλλων (sch. 417.12)   


Or. 417.10a (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀρκασμ(ὸς)  —Rf

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The word is not attested, but is an error for σαρκασμὸς (initial sigma in source misread as abbreviation for σημειωτέον?). See next sch. Note, however, Hesychius ε 5922 ἐρκάζειν· σκώπτειν (a hapax).   

COLLATION NOTES:   There is no suspended omicron over the final mu, only a diagonal that I interpret as grave accent; it is less likely to be the abbreviation for -ον (with accent omitted).   |   


Or. 417.10b (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: σαρδώνιος γέλως  —Rw

POSITION: s.l.      


Or. 417.10c (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: κατ’ εἰρωνείαν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 417.10d (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: τὸ συγκριτικὸν  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 417.10e (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀντὶ ἁπλοῦ  —K

POSITION: s.l.      


Or. 417.11 (rec gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: σοῦ  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 417.11a (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀττικὸν  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 417.12 (rec gloss) ⟨ὢν⟩: ὁ ἀπόλλων  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 417.13 (mosch gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: τοῦ δικαίου  —VrecXXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Vrec   


Or. 417.14 (thom gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: δικαιοσύνης  —CrPrZZaZmTZbOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῆς prep. Za, καὶ prep. Pr, καὶ τῆς prep. CrOx   


Or. 417.15 (rec exeg) ⟨τῆς δίκης⟩: τῆς δικαιοσύνης εἰ τοῦτο ἐκέλευσεν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 417.15a (rec gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: κρίσεως  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 417.16 (rec exeg) ⟨τῆς δίκης⟩: ἐκέλευσε σὲ τοιαῦτ πρᾶξαι  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 418.01 (vet exeg) δουλεύομεν θεοῖς: 1†ἀνθρώπων ἐχόντων τὴν μορφήν.†  2ἢ ὁποίας ὦσι δυνάμεως ἢ κρίσεως, δουλεύομεν αὐτοῖς.  3τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ἀμαθέστερός γ’ ὤν.   —MBCPr

LEMMA: δουλεύσομεν θεοῖς Pr       REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 δουλεύομεν αὐτοῖς ἀνθρώπων ἔχουσι τ. μ. Barnes (but mss punctuate first two words as lemma); a corruption of the first sentence of sch. 418.02, as Schw. indicated   |    2 (second) ἢ B, καὶ C, om. M   |    αὐτοῖς] αὐτὴν Pr   |    3 γ’ ὤν om. MC   


Or. 418.02 (vet exeg) δουλεύομεν θεοῖς: 1ἀνεπίγνωστον γὰρ ἔχουσι τοῖς ἀνθρώποις τὴν γνώμην.  2ὁποίας ἄρα, φησὶν, εἰσὶ δυνάμεως, δουλεύομεν αὐτοῖς.   —VMnRbSSa

LEMMA: Rb, δουλεύομεν V(washed out)MnSSa      REF. SYMBOL: VRb      

APP. CRIT.:   1 τοῖς ἀνθ. om. Mn, in marg. add.   |    2 ὁποῖα S   |    καὶ ὅμως add. before δουλεύομεν MnRbSSa   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἆρα S   |   


Or. 418.03 (rec exeg) δουλεύομεν θεοῖς: εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε σοφοὶ οἱ θεοὶ οὐκ οἶδα, τοῦτο δὲ οἶδα ὅτι δουλεύομεν καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς, ὁποῖοι ἄν εἰσιν, εἴτε σοφοὶ εἴτε φαῦλοι.  —Pr

COMMENT:   Cf. sch. 414.03 (9).   


Or. 418.04 (rec gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: πειθόμεθα  —AbMnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πειθώμεθα Mn (δουλεύωμεν in line)   


Or. 418.05 (mosch gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑποταττόμεθα  —V1PrXXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤτοι prep. V1, ἤγουν prep. Pr   |   τοῖς (sc. θεοῖς) add. G   

ORTHOGRAPHICA:   -τασσ- V1PrT   |   


Or. 418.06 (thom gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑπακούομεν  —ZZaZmTGuCrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 418.06a (rec gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: καὶ ὑπηρετοῦμεν  —Zu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:  ὑπηρετοῦμε Zu   


Or. 418.06b (rec gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑποκείμεθα  —AaF2

POSITION: s.l.      


Or. 418.06c (rec artGloss) ⟨θεοῖς⟩: τοῖς  —F2Ox

POSITION: s.l.      


Or. 418.07 (vet exeg) ὅ τι ποτ’ εἰσὶ⟨ν οἱ⟩ θεοί: 1ἀκαίρως τοῦτο·  2ἑώρακε γὰρ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ ἀκήκοεν αὐτὸν {αἴτιον}·  3ὡσεί τις ἰδὼν ἀετὸν λέγει· τί ποτέ ἐστιν; ἦ ἀετός;   —MBCPr

LEMMA: MBC(εἰσὶ θεοί MB, εἰσὶν θεοί C); ἄλλως· ὅτι πάντα εἰσιν Pr      

APP. CRIT.:   1 τούτου a.c. Pr   |    2 ἑωρακὼς MC   |    τόν ἀπόλλωνα transp. after ἀκήκοε BPr   |    ἀκηκοὼς αὐτοῦ MC   |    αὐτὸν om. BPr   |    αἴτιον del. Mast. (corrupt replacement of omitted αὐτόν or ἀετὸν)   |    3 ὡσεί] εἴ MC   |    ἀετὸν om., add. s.l. C   |    ἦ Schw., ἢ BCPr, om. M   |   


Or. 418.08 (rec exeg) ⟨ὅ τι ποτ’ εἰσὶ⟨ν οἱ⟩ θεοί⟩: ὁποῖοι εἰσιν ἢ καλοὶ ἢ φαῦλοι, πρέπον ἀκούειν αὐτοὺς.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 418.08a (rec gloss) ⟨ὅτι ποτ’⟩: διότι ἆρα  —S

POSITION: s.l.      


Or. 418.08b (rec exeg) ⟨ὅ τι ποτ’ εῖσὶ⟨ιν οἱ⟩ θεοὶ⟩: μὴ εἰδότες ὁποῖοι εἰσὶν κἄντε ἀγαθοὶ κἄντε κακοὶ  —MnPr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ ποῖοι Mn   |   


Or. 418.08c (rec exeg) ⟨ὅ τι ποτ’ εῖσὶ⟨ιν οἱ⟩ θεοὶ⟩: ὁποίας ὦσι δυνάμεως οὐκ οἴδαμεν ἢ κρίσεως  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 418.08d (rec exeg) ⟨ὅ τι ποτ’ εῖσὶ⟨ιν οἱ⟩ θεοὶ⟩: ἤτοι ὁποίας εἰσὶ δυνάμεως οὐ γινώσκομεν ἢ ὅτι εἰσὶ  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 418.08e (rec gloss) ⟨ὅ τι ποτ’ εῖσὶ⟨ιν οἱ⟩ θεοὶ⟩: ἀγνοοῦμεν  —G

POSITION: s.l.      


Or. 418.08f (rec exeg) ⟨ὅτι⟩: ἀγνοοῦμεν  —K

POSITION: s.l.      


Or. 418.08g (rec gloss) ⟨ὅτι⟩: καὶ διὰ τί  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 418.08h (rec gloss) ⟨ὅτι⟩: καὶ τί  —F

POSITION: s.l.      


Or. 418.09 (rec gloss) ⟨ποτ’ εἰσὶ θεοί⟩: κἂν ὦσι θεοὶ  —AbR

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὦσι θεοὶ om. Ab   


Or. 418.10 (thom gloss) ⟨ποτ’ εἰσὶ θεοί⟩: ἀμαθεῖς εἴτε τοὐναντίον  —ZZaZnTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἴτε prep. ZaT   |    εἴτε] ἢ ZZb   


Or. 418.11 (rec exeg) ⟨ποτ’⟩: παρέλκον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 418.12 (rec gloss) ⟨ποτ’⟩: ἄρα  —Aa

POSITION: s.l.      


Or. 418.13 (rec gloss) ⟨εἰσὶ⟩: καὶ ὑπάρχουσι  —Ox

POSITION: s.l.      


Or. 418.19 (rec artGloss) ⟨θεοί⟩: οἱ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 419.01 (vet exeg) κᾆτ’ οὐκ ἀμύνει: 1πανούργως ἔχει πᾶσα ἡ ἐρώτησις.  2ὁ μὲν γάρ φησιν ὅτι ὁ Ἀπόλλων μοι ἐκέλευσεν ἀνελεῖν τὴν μητέρα, ὁ δὲ ἀντεπάγει·  3καὶ πῶς ὁ κελεύσας ἀνελεῖν τὴν μητέρα οὐκ ἐλεεῖ σε μαινόμενον;  4τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι μελλητικόν ἐστι τὸ θεῖον, πάλιν ὁ Μενέλαός φησι·  5πῶς οὖν Ἐρινύες σε ταχέως μετῆλθον; οὐκ εἰσὶ καὶ αὗται θεαί;  6ἐλέγχει οὖν αὐτὸν ὡς καταψευδόμενον.   —MBCPrRw

LEMMA: M(κατουκαμύνει)BC(κατ’)Rw      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 πανοὺργως ... 2 μητέρα om. Pr   |    1 πανοῦργος BRw   |    ἔχει om. BRw   |    second ὁ om. Rw   |    2 ἀνελεῖν] σε ἀναιρεῖν M   |    3 ὁ κελεύσας] ἐκέλευσας Rw   |    3 ἀνελεῖν τ. μ. om. Rw   |    ἐλεεῖ σε] ἐλεῆσαι Rw   |    ἀλλὰ μέλλει add. after μαινόμενον Rw   |    4 τοῦ] τούτου M   |    5 πῶς οὖν ἐρινύες] λίαν ἐριννύες Rw   |    αἱ ἐρινύες B, αἱ ἐριννύες Pr   |    ταχὺ Rw   |    σε om. BPr   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐκέλευσε Rw   |    2 ἀντεπάγη C   |    3 ἐλεῆ C   |    4 μελητικόν C, μελωτικὸν Pr   |    5 αὐταὶ M   |   


Or. 419.01a (rec exeg) ὁ αὐτός σε ἐκέλευσε· πῶς οὐκ ἐλεεῖ νοσοῦντα;  —Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   perhaps corrupt for ὁ ἀπόλλων (via compendium)   


Or. 419.02 (vet gloss) ⟨κἆτ’⟩: εἶτα  —AaCrMRSZb2Ox

LEMMA: κατ’ in text M      POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrSOx   


Or. 419.02 (rec metr) ⟨κἆτ’⟩: ἔκθλιψις κρᾶσις συναίρεσις  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 419.02a (rec gloss) ⟨κἆτ’⟩: ἔπειτα  —AbS

POSITION: s.l.      


Or. 419.02b (rec gloss) ⟨κἆτ’⟩: καὶ μετὰ ταῦτα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 419.02c (rec gloss) ⟨οὐκ ἀμύνει⟩: οὐ συνεργεῖ ὁ ἀπόλλων  —Rf2

POSITION: s.l.      


Or. 419.02d (rec gloss) ⟨οὐκ ἀμύνει⟩: καὶ οὐ βοηθήσει σε  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 419.03 (mosch gloss) ⟨ἀμύνει⟩: ἐκδικεῖ  —XXaXbXoTYYfGrGZcB4

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὐκ prep. G   


Or. 419.04 (rec gloss) ⟨ἀμύνει⟩: βοηθεῖ  —V1Aa2AbF2KMnPrTY2

POSITION: s.l.      


Or. 419.05 (tri metr) ⟨ἀμύνει⟩: long mark over υ  —T


Or. 419.05a (rec gloss) ⟨λοξίας⟩: καὶ ὁ ἀπόλλων  —CrF2Ox

POSITION: s.l. (but in F misplaced above οἴχονται in 421, the line below)      

APP. CRIT.:   καὶ ὁ om. F2   

ORTHOGRAPHICA:   perhaps ἀπόλλον F2   |   


Or. 419.06 (rec artGloss) ⟨λοξίας⟩:  —F2MnROx

POSITION: s.l.      


Or. 419.06a (rec gloss) ⟨τοῖς σοῖς κακοῖς⟩: ἐν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 419.07 (rec gloss) ⟨κακοῖς⟩: δυστυχήμασι  —Pr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   δυστυχήσασι Pr, corr. Mast.   


Or. 420.01 (recMosch gloss) ⟨μέλλει⟩: βραδύνει  —VAbFMnPrSXXaXbXoTYYfGrAaGZcZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  καὶ prep. Zu   


Or. 420.02 (rec gloss) ⟨μέλλει⟩: μακροθυμεῖ  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.02a (rec gloss) ⟨μέλλει⟩: καὶ ἀπόκειται  —Zu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:  ἀπόκειτε Zu   


Or. 420.02b (rec gloss) ⟨μέλλει⟩: καὶ φροντίζει  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 420.02c (rec gloss) ⟨μέλλει⟩: βοηθῆσαι  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 420.02d (rec gloss) ⟨μέλλει⟩: βοηθεῖν σοι  —B3a

POSITION: s.l.      


Or. 420.03 (vet exeg) τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει: ἀεὶ τὸ θεῖον ὀκνηρὸν ἐστὶ πρὸς τὰς ἀμοιβὰς γυμνάζον ἡμῶν τὴν γνώμην.  —VMnPrRbSSa

LEMMA: MnSSa; μέλλει Rb      REF. SYMBOL: R      POSITION: V s.l., Pr marg.      

APP. CRIT.:   ἤγουν μέλλει prep. MnSSa   |    ἀεὶ τὸ θεῖον om. Pr (but note is crowded in next to θεῖον at end of sch. 420.03a)   |    τὸ θεῖον τὸ θεῖον S (no punctuation between them)   |    ἐστὶ] εἶναι Sa   |    γυμναζόντων Rb   |    γνώμην V, διάνοιαν MnRbSSa   


Or. 420.03a (rec gloss) ἴσως ἐλεήσει· ἀεὶ γὰρ βραδύνει τὸ θεῖον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 420.04 (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: βραδύνει ἀεὶ τὸ θεῖον γυμνάζον τὴν διάνοιαν ἡμῶν.  —R

POSITION: s.l.      


Or. 420.04a (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: βραδύνει γὰρ τὸ θεῖον ἐν ταῖς ἀντιδόσεσι ταῖς χρησταῖς καὶ ταῖς φαύλαις.  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 420.05 (rec paraphr) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: τὸ θεῖον δὲ ἐν τῆ φύσει τοιοῦτον ?ἔστι ἵνα μακροθυμῆ.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.06 (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’⟩: ἀνθυποφορά  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 420.06a (rec gloss) ⟨τὸ θεῖον⟩: ὁ θεὸς  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 420.06b (rec gloss) ⟨ἐστὶ⟩: καὶ ὑπάρχει  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 420.07 (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: τουτέστι βραδύ  —AbRS

POSITION: s.l.      


Or. 420.07a (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: κατὰ τὸ βραδύνειν  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 420.08 (mosch gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν βραδύ  —XXaXbXoTYYfGrAaZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. YZc   |   βραδύν Zc   


Or. 420.09 (thom exeg) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν μέλλει καὶ πρὸς βοήθειαν καὶ πρὸς κόλασιν, πρὸς μὲν βοήθειαν ἵνα δοκίμιον λήψεται τῆς προαιρέσεως τῶν τῆς βοηθείας αὐτοῦ ἀπολαύσειν μελλόντων, πρὸς δὲ κόλασιν ἵνα τῷ χρόνῳ ἐπανάξῃ αὐτοὺς πρὸς ἃ δεῖ.  —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZmT      POSITION: ZZb s.l.      

APP. CRIT.:   δόκιμον Zb   |    αὐτοῦ om. Za   |    ἀπολαύειν Za   |    αὐτοὺς om. Za   

ORTHOGRAPHICA:   μέλει a.c. Gu   |   


Or. 420.09a (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν βραδύ πρὸς βοήθειαν —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 420.09b (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: εἰς βοήθειαν βραδύ  —G

POSITION: s.l.      


Or. 420.09c (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: μακρόθυμον  —G

POSITION: s.l.      


Or. 420.10 (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: δοκιμαστικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.10a (rec gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: τὸ μέλλειν  —B3d

POSITION: marg.      


Or. 420.11 (rec gloss) ⟨φύσει⟩: ἐν  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 420.12 (rec gloss) ⟨φύσει⟩: λίαν  —AaZm

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἢ prep. Zm   


Or. 420.12a (rec gloss) ⟨φύσει⟩: τῆ θεϊκῆ δηλονότι  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 420.13 (rec artGloss) ⟨φύσει⟩: τῇ  —K

POSITION: s.l.      


Or. 421.01 (vet exeg) πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί: ἐχρῆν εἰπεῖν πόσῳ χρόνῳ. τὸ δὲ μητρός κακοήθως καὶ δυσωπητικῶς.  —MBCAaPrRw

LEMMA: M; οἴχονται πνοαί om. BCPr, δὲ ... πνοαί om. Rw      REF. SYMBOL: B      POSITION: Aa s.l.      

APP. CRIT.:   ἐν add.before πόσω Aa   |    τὸ δὲ κτλ om. Aa   |    καὶ om. M   |    (δυ)σωπητιῶς mostly lost to damage Pr   


Or. 421.01a (rec exeg) σχῆμα βίαιον  —V2

POSITION: marg.      


Or. 421.02 (rec paraphr) πόσον χρόνον ἔχει ἡ μήτηρ ἐσφαγμένη  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 421.02a (rec gloss) ⟨πόσον δὲ χρόνον⟩: ἔχει  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 421.02b (rec exeg) ⟨πόσον χρόνον⟩: οὕτως σύνταξον· ἐν πόσω χρόνω ἢ κατὰ πόσον χρόνον  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 421.02c (rec gloss) ⟨πόσον χρόνον⟩: καὶ διὰ πόσου καιροῦ διάστημα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 421.02d (rec gloss) ⟨πόσον χρόνον⟩: (πόσ)ω (χρόν)ω  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 421.03 (mosch gloss) ⟨πόσον⟩: ἐπὶ  —XXaXbXoYYfGrG

POSITION: s.l.      


Or. 421.04 (rec gloss) ⟨χρόνον⟩: μέχρι τοῦ νῦν χρόνου  —ZmGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   χρόνου om. Gu   


Or. 421.05 (rec artGloss) ⟨μητρὸς⟩: τῆς  —AbF2MnRXo

POSITION: s.l.      


Or. 421.06 (rec gloss) ⟨μητρὸς⟩: σοῦ  —AbR

POSITION: s.l.      


Or. 421.07 (mosch gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐφθαρμέναι εἰσίν  —XXaXbXoTYYfGrGZcB4

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   εἰσί B4   |   


Or. 421.08 (thom gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐφθάρησαν  —ZZaZmTGuAa2CrOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   

COLLATION NOTES:   Z rubr. wrote only ἐφθάρη, σαν added in dark ink by main hand   |   


Or. 421.08a (rec gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐπαιδεύθησαν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 421.08b (rec gloss) ⟨οἴχονται⟩: ᾤχοντο  —K

POSITION: s.l.      


Or. 421.09 (rec gloss) ⟨πνοαί⟩: ἤγουν τὸ αἷμα  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 421.10 (rec gloss) ⟨πνοαί⟩: ἤγουν ἡ ψυχή  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 421.11 (rec gloss) ⟨πνοαί⟩: αἱ ζωτικαὶ ἐνέργειαι  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 421.12 (rec artGloss) ⟨πνοαί⟩: αἱ  —AbMn

POSITION: s.l.      


Or. 422.01 (rec gloss) ⟨τόδ’ ἦμαρ⟩: ἤγουν ἡ παροῦσα ἡμέρα  —Zm

POSITION: s.l.      


Or. 422.01a (rec gloss) ⟨τόδ’⟩: τοῦτο  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 422.02 (mosch gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ἐξ οὗ εἰσὶν ἐφθαρμέναι  —XXaXoTYYfGrAa2Zc

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   εἰσὶν om. Aa2 (separating into two parts)   


Or. 422.03 (recThom gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ἐστί  —AbSZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 422.03a (rec gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ὑπάρχει  —Aa2CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 422.03b (rec gloss) ⟨ἧμαρ⟩: καὶ ἡ ἡμέρα  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 422.04 (rec gloss) ⟨ἔτι⟩: ἀκμήν  —Y2Zu

POSITION: s.l.      


Or. 422.05 (thom gloss) ⟨πυρὰ⟩: καῦσις  —ZZaTZbGuF

POSITION: s.l.      


Or. 422.06 (rec gloss) ⟨πυρὰ⟩: ὁ τόπος ἐν ᾧ τὸ σῶμα ἐκαύθη  —PrZmGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ σῶμα om. Pr, transp. after ἐκαύθη Gu   |    ἐκαφθάρη app. p.c. Zm, a.c. ἐκάφ**   

ORTHOGRAPHICA:   ἐκάφθη Pr   |   

COLLATION NOTES:   check original Zm   |   


Or. 422.07 (tri metr) ⟨πυρὰ⟩: long mark over α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 422.08 (rec gloss) ⟨πυρὰ⟩: ἐστὶ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 422.09 (rec artGloss) ⟨πυρὰ⟩:  —AbF2B3a

POSITION: s.l.      


Or. 422.10 (rec artGloss) ⟨τάφου⟩: τοῦ  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 423.01 (vet exeg) ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’: 1διὰ τούτων ἐλέγχει αὐτὸν ὡς ἀθέως πεπραχότα τὸν φόνον, ὅπου γε αἱ μὲν Ἐρινύες εὐθέως τῇ μητρὶ συνεμάχησαν, ὁ δὲ Ἀπόλλων ἀναβάλλεται τὴν συμμαχίαν.  2καὶ ἀνθυποφορά ἐστι τοῦ εἰρημένου ὑπὸ Ὀρέστου τὸ θεῖόν ἐστι τοιοῦτον φύσει.   —MBCVMnRbRwSSa, partial O

LEMMA: MVMnSSa(om. σ’ VMnSSa)Rw(σε), ὡς ταχὺ Rb      REF. SYMBOL: VRb      POSITION: C has this out of sequence at bottom of page; Pr cont. from sch. 421.01 (unless separating punctuation lost in damage to last work of 421.01)      

APP. CRIT.:   1 διὰ τούτων] καὶ διὰ τοῦ εἰπεῖν δὲ ὡς ταχὺ μετῆλθον σε B, καὶ διὰ τοῦ εἰπεῖν ταχὺ μετῆλθον σε Pr, καὶ διὰ τούτων VMnRbSSa, om. O   |    αὐτὸν om. Sa    |    ἀθεεὶ VMnRS, θεοὶ Sa   |    τὸν φόνον om. Sa   |    ὅπου γε ... συμμαχίαν om. O, but separately has ὁ Ἀπόλλων δὲ ἀναβάλλεται s.l. at θεαί   |    γε om. Pr   |    ἀπόλλων] ἥλιος VMnRbSSa   |    2 καὶ ἀνθυπ. κτλ om. ΣSa, καὶ om. O   |    ἀνυποφορά V   |    ἐστι om. Rw   |    τὰ εἰρημένα V (after this sch., punct. as sep. sch., Pr has γρ ἀν⟨θ⟩υποφορὰ ἐστὶ τὰ εἰρημένα), τὸ εἰρημένον C, πρὸς τὸ εἰρημένον O   |    ὑπὸ] παρὰ τοῦ Pr   |    τῆ φύσει Rw, φύσει τοιοῦτον transp. Pr   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐλλέχει Rb   |    ἀθεεῖ Rb, accent lost to damage in Mn   |    πεπρακότα MnS   |    ἐριννύες VMnPrRwSa   |    συμαχίαν S   |    2 ἀνθ’ ὑποφορά M   |    ἐστὶν M (both places)   |   


Or. 423.02 (mosch paraphr) λίαν ταχέως ἤγουν τάχιστα ἐτιμωρήσαντό σε διὰ τὸν φόνον τῆς μητρός  —XXaXbXoTYYfGrAaGZc

POSITION: s.l. except Xo; TZc treat this as two separate items, dividing after ταχέως; Gr as three, dividing after ταχέως and τάχιστα, Aa as three, dividing after ταχέως and ἐτιμ.; G separates λίαν      

APP. CRIT.:   ἤγουν τάχιστα om. AaGZc   |    ἐτιμώρησαν Aa   |   σε om. AaG   


Or. 423.03 (recThom gloss) ⟨ὡς⟩: λίαν  —AbCrMnRZaZmB4Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 423.03a (rec exeg) ⟨ὡς⟩: ?[ἐν] εἰρων(είᾳ)?  —Mn

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   damage (wormhole), and possibly the gloss was crossed out   


Or. 423.04 (rec gloss) ⟨ταχὺ⟩: ταχέως  —CrF2XoOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 423.05 (rec gloss) ⟨ταχὺ⟩: συντόμως  —Zb2Gu

POSITION: s.l.      


Or. 423.06 (thom exeg) ⟨μετῆλθον⟩: 1τὸ μετῆλθον, εἰ μὲν ἀντὶ τοῦ ἐτιμωρήσαντο εἴπῃς, εὐθεῖαν τὸ αἷμα νοήσεις, οὕτω· 2 λίαν ταχὺ ἐτιμωρήσαντο σὲ αἱ θεαὶ, τὸ αἷμα καὶ ὁ φόνος τῆς μητρός.  3εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπῄτησαν, αἰτιατικήν οὕτω·  4λίαν ταχέως ἀπῄτησαν σὲ αἱ θεαὶ τὸ αἷμα καὶ τὸν φόνον τῆς μητρός.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   1 τοὶ μὲν μετῆλθον Zb   |    εἴποις TZbGu   |    3 οὕτω om. ZZa, s.l. add. Z   

ORTHOGRAPHICA:   1 οὕτως Za   |   


Or. 423.07 (thom gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἀπῄτησαν  —VPrZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 423.07a (rec gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἐτιμώρησαν  —KPrB3d

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. B3d   


Or. 423.08 (rec gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἐτιμωρήσαντο  —XoZm

POSITION: s.l.      


Or. 423.09 (rec gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἐκόλασαν  —VrecCrF2PrRwGuY2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. CrOx   


Or. 423.09a (rec gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἐζήτησαν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 423.10 (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: διὰ τὸ  —V1AbCrKMnRY2B3aOx

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ om. B3a   


Or. 423.10a (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: ὑπὲρ αἵματος  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 423.11 (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: διὰ τὸν φόνον  —XoGu

POSITION: s.l.      


Or. 423.12 (thom gloss) ⟨αἷμα⟩: τὸν φόνον  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 423.12a (rec gloss) ⟨αἷμα⟩: καὶ τὴν ἐκδίκησιν  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 423.13 (rec artGloss) ⟨μητέρος⟩: τῆς  —AbXoOx

POSITION: s.l.      


Or. 423.14 (rec gloss) ⟨θεαί⟩: αἱ ἐριννύες  —V1Xo

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤτοι prep. V1   


Or. 423.15 (rec gloss) ⟨θεαί⟩: αἱ τιμωρητικαὶ  —V1

POSITION: s.l.      


Or. 423.16 (rec artGloss) ⟨θεαί⟩: αἱ  —AbF2Ox

POSITION: s.l.      


Or. 424.01 (thom exeg) πανοῦργος ὡς σχηματίζεσθαι μὲν φιλίαν, τὰ τῶν ἐχθρῶν δὲ φρονεῖν.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.02 (vet exeg) οὐ σοφός: 1οὐ σοφὸς διαρρήδην μοι ὀνειδίζων τῆς μητρὸς τὸ αἷμα, ἀληθὴς δέ.  2ἀληθεύει γὰρ διὰ τὸν φόνον ἀμύνεσθαι αὐτὸν τὰς Ἐρινύας.   —MBCVMnPrRbRwSSa, partial O

LEMMA: MBCVRb, οὐ σοφόν app. Rw      REF. SYMBOL: BVRbSa      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 οὐ σοφὸς om. OVRw, after οὐ σοφὸς add. εἷ BPr, add. ὑπάρχεις MnSSa, ὑπάρχ() Rb   |    ὀνειδίζων μοι transp. MnRbSSa, ὀνειδίζει (om. μοι) Rw   |    τὸ αἷμα τῆς μητρὸς transp. OVMnRbSSa, τὸ τῆς μητρὸς αἷμα Rw   |    ἀληθὲς Rw   |    2 ἀληθ. κτλ om. O   |    ἀληθεύειν V, ἀληθεὶς δὲ φόνου δοτικὴ· ἀληθεύεις Mn, ἀληθὲς Schw.   |    γὰρ] om. VMn   |    λέγων add. after γάρ BRw, after φόνον Pr   |    ἀμύνασθαι PrRwSSa   |    αὐτὸν om. Rw   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἐρίννυας MnPrRwSa   |   

COLLATION NOTES:  Entire note written by rubr. in Sa.   


Or. 424.03 (vet exeg) οὐ σοφὸς: 1πρὸς ὃ τραπεὶς ὁ Ὀρέστης εἰς κολακείαν αὐτοῦ προὔθετο τὸ οὐ σοφὸς, ἀληθὴς δ’ εἰς φίλους ἔφυς κακός.   2τοῦτο δὲ τὸ ἔπος ἐναντιοφανές ἐστιν.   3ἐναντιοφανῆ δὲ λέγεται τὰ ῥητὰ τὰ μὴ τῇ κειμένῃ φράσει συναρμοζόμενα, νοήματι δὲ ἢ συντάξει θεραπευόμενα.   4σκόπει γὰρ ὅτι πρὸς ὕβριν ἐστὶ τοῦ Μενελάου τὸ οὕτως εἰπεῖν ‘οὐ σοφὸς ἔφυς, ἀληθὴς δὲ καὶ τέλειος κακὸς εἰς τοὺς φίλους’ καί που δέον τὸν ἱκέτην ὑβρίζειν τὸν ἱκετευόμενον.   5θεραπεύεται δὲ τὸ ἔπος τῇ συντάξει οὕτως·   6οὐ σοφὸς κακὸς εἰς φίλους ἔφυς, ἀληθὴς δὲ ἔφυς σοφός.   7τὸ δὲ νόημα τοιοῦτον· σοφὸς μὲν ἀληθὴς λέγεται ὁ ὄντως σοφός, σοφὸς δὲ κακὸς ὁ σοφιστὴς καὶ ἀπατεὼν καὶ πιθανολογούμενος.   8λέγει τοίνυν αὐτῷ κολακικῶς ὅτι ⟨οὐκ⟩ ἐσόφισάς με, ὦ Μενέλαε, εἰπόντα βραδὺ εἶναι τὸ θεῖον πρὸς συνασπισμὸν ἀντειπὼν ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητέρος θεαί, σὺ δὲ ἀληθὴς εἶ σοφὸς, οὐ κακὸς σοφὸς εἰς φίλους, ἤγουν διὰ τῆς σοφιστείας καὶ πιθανότητος πλανήτης τῶν φίλων.   —VRw

LEMMA: Rw, ἄλλως V      POSITION: in Rw sch. 426 is between sch. 424.02 and this note      

APP. CRIT.:   1 πρὸς ὃ Schw., πρὸς ὃν VRw   |    τραπεὶς] κλαπεὶς V   |    after εἰς Rw wrote οὐ by crossed it out   |    τὸ om. Rw   |    3 λέγονται Rw   |    τὰ ῥήματα Rw   |    τὰ μὴ τῇ κειμένῃ Schw., τὰ μὴ ἄνωθεν ἑαυτῶν τῆ ἀπάτη κειμένη VRw (in V originally τη after ἄνωθεν, but ἑα written over those letters)   |    δὲ before νοήματι transp. Rw (punct. at φράσει)   |    4 δεῖ Rw   |    6 second σοφός] κακός Rw   |    7 τὸ add. before τοιοῦτον Rw   |    8 λέγει τοίνυν κτλ om. Rw   |    ⟨οὐκ⟩ Schw.   

ORTHOGRAPHICA:   4 καὶ ποῦ VRw   |   


Or. 424.03a (rec exeg) word order indicated by numerals: (α) οὐ σοφὸς, (β) ἔφυς, (γ) ἀληθὴς, (δ) κακός, (ε) εἰς φίλους  —V1/2

POSITION: s.l.      


Or. 424.04 (rec exeg) 1οὐ σοφὸς κακὸς ἔφυς εἰς τοὺς φίλους, ἀληθὴς δὲ σοφὸς ἔφυς.  2ἔστι δὲ τὸ σχῆμα ἀντιοφανές.  3ἐναντιοφανὲς ἐστι τὸ ἄλλως λεγόμενον καὶ ἄλλως θεραπευόμενον κατά τε νοῦν καὶ σύνταξιν.   —Y2


Or. 424.04a (rec exeg) σχῆμα ἐναντιοφανές  —Pr

POSITION: marg.      


Or. 424.05 (rec gloss) ⟨οὐ σοφός⟩: κρύφιος  —KSarYG2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   οὐ prep. G   


Or. 424.05a (rec gloss) ⟨οὐ σοφὸς⟩: τέλειος  —V

POSITION: s.l.      


Or. 424.05b (rec gloss) ⟨οὐ σοφός⟩: ἠπατημένος  —Rf

POSITION: s.l.      


Or. 424.05c (rec gloss) ⟨οὐ σοφὸς⟩: ἀπατεὼν κακὸς  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 424.05d (rec gloss) ⟨οὐ σοφὸς⟩: ἀντὶ τοῦ οὐ κρύφιος ἀλλὰ διάδηλος  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 424.05e (rec gloss) ⟨οὐ σοφός⟩: πανοῦργος  —B3d

POSITION: s.l.      


Or. 424.05f (rec gloss) ⟨οὐ σοφός⟩: οὐκ ὠφέλιμος  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 424.05g (rec gloss) ⟨οὐ σοφός⟩: εἶ  —Ab

POSITION: s.l.      


Or. 424.06 (mosch gloss) οὐ σοφός: εἶ δηλονότι, ἤγουν ἐπιτήδειος  —XXaXbXoTYYfGrAa2Zc

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X; Zc positions ἐπιτ. separately over ἀληθὴς      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Zc   


Or. 424.07 (thom exeg) ⟨οὐ σοφός⟩: 1ὀνειδίζοντος Μενελάου Ὀρέστην, φησὶν οὗτος πρὸς αὐτὸν·  2ἐπεὶ διαρρήδην ἡμᾶς ὀνειδίζεις, οὐ σοφὸς εἶ·  3ἀληθὴς δὲ κακός, ἀληθὴς μὲν ὡς οὐδὲν ὧν κατ’ ἐμοῦ λέγεις ψευδῶς λέγων (ἀληθεύεις γὰρ διὰ τὸν φόνον τῆς μητρὸς λέγων ἀμύνασθαι τὰς ἐριννύας ἐμέ), κακὸς δὲ ὡς ἐναργῶς ὀνειδίζων.  4ἐχρῆν γάρ σε χρωματίζοντα τοὺς λόγους ἐκφέρειν πρὸς παραμυθίαν, ἀλλ’ οὐ πρὸς λύπην, εἴπερ σοφὸς ἦσθα κακός.  5νῦν δὲ ἀφ’ ὧν ποιεῖς ἀναφανδὸν δεικνύεις τὴν σεαυτοῦ κακίαν.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   3 ὧν om. Gu   |    first λέγων erased in Gu   |    ἀληθεύεις ... ἐμέ om. ZZaT   |    τῆς μητρὸς Zb, om. ZmGu   |    ἀμύνεσθαι Zb   |    5 νῦν δὲ κτλ. Za, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   3 second λέγων] γων Zb   |   


Or. 424.07a (rec exeg) ⟨οὐ σοφός⟩:  1ὑπάρχεις διότι με ἐλέγχεις, ὅμως δὲ ἀληθὴς ὑπάρχεις.  2εἰς τοὺς φ΄λους δὲ ἔφυς κακὸς.   —Zu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  (first) ὐπάρχω and ἐλέγχω a.c. app. Zu   


Or. 424.07b (rec exeg) ⟨οὐ σοφὸς⟩: ὑπάρχεις ἐν τῶ ὀνειδίζειν με  —CrOx

POSITION: s.l.      


Or. 424.07c (rec gloss) ⟨ἀληθὴς δ’⟩: κατὰ ἀλήθειαν ἦς φίλος  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 424.07d (rec gloss) ⟨ἀληθὴς δ’⟩: ἀλλὰ  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 424.08 (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: ὀρθὸς κατ’ ἀλήθειαν —AbMnRS

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κατ’ ἀλήθ. om. R   |   

COMMENT:   In marg. S ἄλλα ὀρθῶς, ἀλλ’ ἰθὺς; if this refers to the scholion and we read ἄλλα or ἄλλ’ ἰθὺς, it appears to attest alternatives of adverb ὀρθῶς and nominative ὀρθὸς.   


Or. 424.09 (thom gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: ὁμολογούμενος  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.10 (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: διάδηλος  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 424.10a (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: ἐπιτήδειος  —G

POSITION: s.l.      


Or. 424.10b (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: φανερὸς σοφὸς  —V3

POSITION: s.l.      


Or. 424.10c (rec gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: φανερὸς  —GK

POSITION: s.l.      


Or. 424.10d (rec artGloss) ⟨φίλους⟩: τοὺς  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 424.11 (rec gloss) ⟨εἰπὼν κακῶς⟩: ὑβρίσας  —Xo

LEMMA: thus in text Xo       POSITION: s.l.      


Or. 424.12 (rec exeg) ⟨εἰπὼν κακῶς⟩: ἔφυς κακός  —Y

LEMMA: thus in text Y       POSITION: s.l.      


Or. 424.12a (rec exeg) ⟨εἰς φίλους κακὸς (om. ἔφυς)⟩: ἔφυς  —Mn

POSITION: s.l.      


Or. 424.13 (vet gloss) ⟨ἔφυς⟩: ἀντὶ τοῦ ὑπάρχεις  —MCrF2Ox

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ] καὶ Ox, om. F2   


Or. 424.14 (vet gloss) ⟨ἔφυς⟩: εἶ  —O

POSITION: s.l.      


Or. 424.15 (rec gloss) ⟨ἔφυς⟩: ἐγεννήθης  —AbRS

POSITION: s.l.      


Or. 424.15a (rec gloss) ⟨ἔφυς⟩: γέγονας  —Aa2

POSITION: s.l.      


Or. 424.16 (tri exeg) ⟨ἔφυς⟩: γρ. εἰπὼν  —T

POSITION: s.l.      


Or. 424.17 (tri metr) ⟨ἔφυς⟩: long mark over υ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 424.18 (rec exeg) ⟨κακὸς⟩: ἔλεγχος  —AbMnRSSar

POSITION: s.l.      


Or. 424.19 (rec gloss) ⟨κακός⟩: σοφὸς κακὸς, ὁ ἀπατεών  —Pr

POSITION: s.l.      


Or. 425.01 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ τιμωρία: 1ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος ἀντὶ τοῦ·  2τὸ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ πατρὸς τιμωρίαν σε λαμβάνοντα φονεῦσαι τὴν μητέρα τί δύναται συνάρασθαί σοι πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν ὡς φονέα;  3ἢ οὐ προέστη σου ὁ πατὴρ, ὥστε ἀποσοβῆσαι τὰς Ἐρινύας.   —MCVRw

LEMMA: MC(δή τις), πατρὸς δέ δὴ τίς V, πατρὸς δὲ δὴ Rw      REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   1 τοῦ om. C   |    2 τὸ om. MCRw, transp. after πατρὸς V, placed here by Schw.   |    τῆς om. M   |    λαβόντα C   |    τί Schw., τίς MCVRw   |    συνάρασθαί (B next sch.)] συναρέσθαι V, συνερᾶσθαί MCRw   |    3 πρόσεστίσου V, προέστημεν (σου om.) Rw   |    σου (B next sch.)] σοι MCV   

ORTHOGRAPHICA:   3 ἐριννύας Rw   |   


Or. 425.02 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ: 1ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος· ὠφελεῖ τί σε ἡ εἰς τὸν πατέρα γενομένη ἐκδικία;   2ἢ οὕτως· οὐ προέστη σου ὁ πατὴρ, ὥστε ἀποσοβῆσαι τὰς Ἐρινύας;  3ἄλλως· τῆς ἀναιρέσεως τοῦ πατρὸς τιμωρίαν σοῦ λαμβάνοντος τὸ φονεῦσαι τὴν μητέρα τί δύναται συνάρασθαί σοι πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν ὡς φονέα;  —BPr

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ἐκδικίαι B   |    3 σοῦ λαμβ. τὸ] συλλαμβ. τοῦ Pr   |    τί Schw., τίς BPr   |   


Or. 425.03 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ τιμωρία: 1οἱ Ἀττικοὶ προπαροξύνουσι· {μόνον τοῦτο} τιμώρια.  2τὸ δὲ ⟨δη⟩ τι σ’ ἄμεινον βαρύνειν· δὴ τί σ’.   —MBCPrRw

LEMMA: MC(δή τίς M, δὴ τίς C; om. τιμωρία MC); BPr incorporate only τιμωρία, preposing τὸ δὲ τιμωρία      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 οἱ om. MCRw   |    μόνον τοῦτο om. BPr, τοῦτο μόνον transp. Rw, del. Schw.   |    2 τὸ δὲ] καὶ τὸ B, καὶ Pr   |    ⟨δη⟩ Schw.   |    τίς σ’ ἄμ. B, τίς σε ἄμ. Pr, τίς ἄμ. MCRw   |    βαρύ() B, βαρυτονοῦσι Pr   |    δὴ τί σ’ Schw., δή τις σ’ BPr, δή τίς M, δή τις CRw   

ORTHOGRAPHICA:   1 τιμωρια or τιμωρία Rw, τιμωρία Pr   |   


Or. 425.04 (vet exeg) ἐν ἐρωτήσει ἀναγνωστέον  —MC

POSITION: M s.l., C intermarg.      


Or. 425.05 (rec exeg) ἕνεκεν τῆς τιμωρίας τοῦ πατρὸς τί ὠφελήθης;  —Sar

POSITION: s.l.      


Or. 425.06 (rec artGloss) ⟨πατρὸς⟩: τοῦ  —Aa2F2XoOx

POSITION: s.l.      


Or. 425.07 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί  —XXaXbXoTYYfGrAa2GZc

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τί om. XGZc   

COLLATION NOTES:   T has no cross   |   


Or. 425.08 (rec exeg) ⟨σ’⟩: ἢ σὲ ἢ σοί· τὸ γὰρ ὠφελῶ καὶ πρὸς δοτικὴν συντάσσεται ὡς ἔχει καὶ τὸ τοῦ Αἰσχύλου [Aesch. Pers. 842] ὡς τοῖς θανοῦσι χρήματ’ οὐδὲν ὠφελεῖ. ἔστι δὲ καὶ πρόσθεν μικρὸν εἰς τὸ παρὸν δρᾶμα.  —Zm

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   δράμα Zm   |   


Or. 425.08a (rec gloss) ⟨ὠφελεῖ⟩: ὠφέλησεν  —F2

POSITION: s.l.      


Or. 425.09 (moschThom gloss) τιμωρία: ἐκδίκησις  —V3XXaXbXoTYYfGrAaCrF2GZZaZmZbZcZuOx

LEMMA: X       POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:  καὶ ἡ prep. AaCrZuOx, ἡ prep. V3F2G   

COLLATION NOTES:   T cross above   |   


Or. 425.10 (rec gloss) ⟨τιμωρία⟩: βοήθεια  —V1AbMnSY2B2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ prep.S2, καὶ ἡ prep. Ab   


Or. 425.11 (tri metr) ⟨τιμωρία⟩: long marks over first ι and α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 1693.01 (vet exeg) ⟨subscription⟩: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα παραγέγραπται ἐκ τοῦ Διονυσίου ὑπομνήματος ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν.  —MBCRwXaGuZc, also in Corpus Christi College (Cambridge) 403, Laur. 31,6

POSITION: follows arg. 3 in all; marked as separate in MBCZc, app. Gu, only extra space in Xa      

APP. CRIT.:   διάφορα δὲ γέγραπται Rw   |    ἐκ δὲ C   |    διονυσίου p.c. C, perhaps -σσί- a.c.?; διονύσου Gu (later hand in margin γρ. διονυσίου), C.C.C. 403, Laur. 31,6   |    ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν] καὶ μικτῶς XaZc   

ORTHOGRAPHICA:  μίκτων C.C.C. 403, Laur. 31,6   

COLLATION NOTES:   M image hardly legible for most of this; Schw. already reports washed out letters: check original M   |