Orestes


Scholia to Orestes

Or. 1.01 (1-139) (tri metr) ἡμέτερον: ἡ εἴσθεσις τοῦ δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρλθʹ [= 139]. ὧν τελευταῖος ‘τόνδ’ ἐξεγεῖραι συμφορὰ γενήσεται’. ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς.  —T

APP. CRIT.:   ρλθʹ Dind., ρληʹ [= 138] T    


Or. 1.02 (1-5) (vet exeg) κατασκευὴν ποιούμενος ὁ ποιητὴς τῆς ἰδίας προτάσεως τῆς ὅτι πάντα φέρει τὰ δεινὰ ἡ ἀνθρωπότης, ἐπιφέρει ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ μακάριοι καὶ ὄλβιοι δόξαντες ἄνθρωποι οὐκ ἄμοιροι συμφορῶν καὶ παθῶν γεγόνασιν· ἐξ ἑνὸς δὲ τοῦ Ταντάλου καὶ τοὺς ἄλλους παραδηλοῖ. τὸν Τάνταλον δὲ καὶ οὐκ ἄλλον τῇ ὑποθέσει προσείληφε διὰ τὸ ἐξ ἐκείνου τοῦ γένους καὶ τὸν Ὀρέστην κατάγεσθαι.  —V

POSITION: on page before text starts; follows sch. 2.12       

KEYWORDS:  rhetorical analysis   


Or. 1.03 (1-3a) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1οὔτε ἀκοῇ οὔτε θέᾳ ἔστιν οὕτω δεινὸν ὅπερ οὐχ ὑφίσταται τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις.  2τοῦτο δέ φησι παρόσον ἔκτοπον καὶ ἀλλόκοτον ὑπέστη τιμωρίαν ὁ Τάνταλος·  3ἢ διὰ τὰς τοῦ γένους συμφοράς· ἢ δι’ ἑαυτὴν ὡς ὅτι τλημόνως συνυποφέρει τῷ ἀδελφῷ τὴν τύχην·  4ἢ διὰ τὸν Ὀρέστην.   —MBCVRbY2, partial O

TRANSLATION:   Neither to hearing nor to sight is there anything so terrible that human nature does not endure it. She says this because Tantalus endured an unusual and extraordinary punishment; or because of the disasters of the family, or on her own account because she wretchedly bears the misfortune together with her brother; or on account of Orestes.

LEMMA: all except MO; δεινὸν om. R.      REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   1 only οὔτε ἀκ. ... φύσις O (2-4 om.)   |    ἀκοὴ MCVOY2, ἀκοὴν Rb   |    θέα BCOY2, app. V; θέαμα M, θράσος Rb   |    ἔστιν om. VY2   |    οὕτω] Rb, οὔτε MBCY2, οὔτ’ ἄλλο τι V, perhaps οὔτε ἄλλο O   |    ὅπερ] ὃ O   |    ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις MRb, app. O   |    2 παρόσον] καθόσον C   |    perhaps ἔκτροπον Y2   |    3 τὴν τοῦ γένους τούτου συμφοράν VY2, τὸ (sic) τοῦ γένους καὶ τοῦ ἀδελφοῦ συμφοράν Rb   |    3-4 ἢ δι’ ἑαυτὴν κτλ om. Rb   |    3 ἑαυτὴν] αὐτὴν MCY2   |    ὡς ὅτι Schw., ὡς ὅτε C, ὅτι V, ὥστε M, ὥς γε B, aut ὥς γε aut ἥ γε Y2   |    συμφέρει M, συνυποφέρει καὶ Y2   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀλόκοτον C   

COMMENT:   Redundant ὡς ὅτι is common in late, subliterary and scholiastic Greek; ὥς γε is rather rare in scholiastic Greek.


Or. 1.04 (1-3b) (vet paraphr) ἄλλως· ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος:  ἤγουν ὡς ἐν συντόμῳ λόγῳ εἰπεῖν, οὐκ ἔστι τι δεινὸν, οὔτε πάθος οὔτε συμφορὰ, ἧς οὐκ ἂν τὸ βάρος ἡ τῶν βροτῶν φύσις ὑπενέγκοιτο.  —BV

LEMMA: ἄλλως in margin, not in line B      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. B   |    λόγῳ om. B   |   ὑπενέγκοιτο Schw. (after Matt.), ἀπενέγκοιτο BV    


Or. 1.05 (1-3c) (thom exeg) 1ἐπειδὴ ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῆς δυστυχία ὑπερῆρεν ἁπάσας, διὰ τοῦτο αὕτη γνωματευομένη ταῦτα φησὶ καθ’ αὑτήν.  2δείξει δὲ ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γένος αὐτῆς συμφοραῖς ὑπέκειτο.   —ZZaZmTZbGu

POSITION: follows sch. 1.06 in Gu      

APP. CRIT.:   1 ἐπειδήπερ Zb, ἐπεὶ T after erasure    |   μαντευομένη Za   |    καθ’ αὑτήν om. ZZa   |    2 ἐπέκειτο Gu    

ORTHOGRAPHICA:   ἐπειδὴ Ta   |   καθ’ αὐτὴν Zb   |   ἐξαρχῆς Z   


Or. 1.06 (1-3d) (thom exeg) 1ἵνα μὴ καθέκαστον ἀπαριθμῆται τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις κακά, περιλαμβάνει διὰ τοῦ γενικοῦ ὀνόματος τοῦ δεινοῦ, διαιρουμένου εἰς πάθη καὶ συμφοράς, καὶ πάθη μέν ἐστι τὰ συμπίπτοντα τοῖς σώμασι νοσήματα, συμφοραὶ δὲ αἱ ἐπερχόμεναι τοῖς ἀνθρώποις θλίψεις.  2καὶ τὸ ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος διὰ τοῦτο ἔφη διότι καθολικῶς ἐξήνεγκεν.  3ἐπεὶ δὲ πάθος καὶ συμφορὰν εἴρηκε, προτιμᾷ το θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου, ἀποδιδοὺς τὸ ἧς πρὸς τὸ συμφορά.  4γίνωσκε δὲ ὅτι ὅταν εὑρεθῶσι δύο ὀνόματα, ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν, μάλιστα μὲν τὸ ἀρσενικὸν προτιμᾶται τοῦ θηλυκοῦ, συμβαίνει δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ ἀνάπαλιν.  5ὁ αὐτὸς δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων.  6ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο πολλάκις γίνεται· κειμένου γὰρ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ καὶ οὐδετέρου ὀνόματος, ἀποδίδοται ἡ σύνταξις πρὸς τὸ οὐδέτερον, ὡς εἰς πρᾶγμα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Zm (to δεινὸν)      POSITION: continued from previous, adding δὲ, T; precedes sch. 1.05 ἐπειδὴ ἡ in Gu      

APP. CRIT.:      |    1 διαιρουμένη Zb   |    μέν ἐστι] μέν εἰσι Zb   |    3 πάθος] πάθη ZZaZbT   |    συμφορὰν] uncertain whether -ὰν or -ὰς Za; Z perhaps -ὰς corrected to -ὰν   |    4 μὲν om. Zm   |    τοῦ θηλυκοῦ] τὸ θυλικὸν Z   |    5 δὲ om. Zb   

ORTHOGRAPHICA:   1 συμβάντα a.c. Za   |   ὑπαρχόμεναι Zb   |   1 καὶ τοῦ ὧδ’ Zm   |   ἐξήνεγκε Zb   |   4 μάλλιστα Z   |   συμβαίνειν Z   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   |    grammar, agreement of gender   |   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.07 (1-3e) (rec exeg) καὶ Ὅμηρός φησι [Hom. Il. 24.48] ‘τλητὸν γὰρ μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν’.  —RbY2ZmGu

POSITION: continued from sch. 1.03 RbY2; marg. Zm      

APP. CRIT.:   φησι om. RbY2   |    θυμὸν om. Rb   |    ἔθεσαν Y2    


Or. 1.08 (1-3f) (rec paraphr) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν καὶ χαλεπὸν πρᾶγμα οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος καὶ ἐκ θεοῦ ἐλθοῦσα ὅπερ οὐχ ὑφισταται ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις.  —Y2


Or. 1.09 (1-3g) (rec paraphr) οὐδὲν ἀπὸ τῶν κακῶν ἐστιν ὅπερ οὐ πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι.  —Y2


Or. 1.10 (1-2) (vet exeg) οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινόν: 1τὸ δεινὸν ὄνομα γενικόν ἐστι, διαιρεῖται δὲ εἰς πάθος καὶ συμφοράν.  2καὶ πάθος μὲν λέγεται τὰ νοσήματα, συμφορὰ δὲ αἱ τοῦ βίου δυστυχίαι καὶ περιπέτειαι.   —VSaY2

LEMMA: V (om. οὐδὲν)      REF. SYMBOL: V      POSITION: V on page before text starts; Sa appends this to sch. 12.01       

APP. CRIT.:   1 ἐστὶ γενικὸν transp. SaY2   |    2 πάθη SaY2   |    τὰ νοσήματα om. Sa   |    συμφοραὶ SaY2    

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.11 (rec exeg) σατυρικὸν τὸ δρᾶμα διὸ ἀρχόμενον ἀπὸ θλίψεως λήγει εἰς χαράν.  —Y2

KEYWORDS:  satyr-play   |   comic ending   


Or. 1.12 (rec exeg) ἐξυπολ() τὸ προοίμιον καὶ ἄγαν ἐπιτήδειον εἰς προοιμίου ?τύπον.  —Y2

APP. CRIT.:   perhaps ἐξ ὑπολήψεως?   


Or. 1.13 (rec gram) Diagram: triangle with ὡς at apex and ὧδε and οὕτως at the lower corners  —Zu

POSITION: after the dramatis personae      

ORTHOGRAPHICA:   ὠς Zu   


Or. 1.14 (rec exeg) Diagram: forking lines, at top καθολικῶς τὸ δεινὸν, below πάθος ἐπὶ σώματος and συμφορὰ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς  —Gu

POSITION: left margin      

ORTHOGRAPHICA:   ὠς Zu   


Or. 1.15 (rec exeg) Diagram: forking lines, at top δεινὸν, left descender labeled πάθος, right descender labeled συμφορὰ, across bottom below both descenders ἢ εἰς ἀνάλυσιν· ἢ εἰς ἀνάστασιν· ἢ εἰς τὸν θάνατον  —GuZu

POSITION: right margin Gu, after argument Zu      

APP. CRIT.:   ἀνάλυσιν] ἀνάστασιν Zu   |    second ἢ om. Zu    

COLLATION NOTES:   Zu’s diagram divided into two parts, with πάθος and συμφορά at base of one fork, a separate fork for first two lowest terms, and third term below with line from συμφορά   |    θάνατον lost to cut margin in Gu   


Or. 1.16 (rec exeg) προλογίζει ἡ ἠλέκτρα.  —Xa

POSITION: s.l.      


Or. 1.17 (rec exeg) πρότασις  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together without punct. following sch. 1.18 and 1.23 Sa   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   


Or. 1.18 (rec exeg) ⟨οὐκ ἔστιν οὐδέν δεινὸν⟩: πάντα τὰ πάθη  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   run together between sch. 1.17 and 1.23 Sa   


Or. 1.22 (vet exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ὡς ἐν συντόμω εἰπεῖν, ὡς ἡ παροιμία λέγει.  —V

POSITION: s.l.;       


Or. 1.23 (recThom exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἤγουν ἐν συντόμῳ εἰπεῖν λόγον  —RSaZmZbGuY2

POSITION: s.l.; run together without punct. between sch. 1.18 and 1.17 in Sa      

APP. CRIT.:   ἤγουν] ἀντὶ τοῦ Sa, ὡς Y2,om. R   |    λόγον ZmGu, λόγῳ R, om. SaZbY2    


Or. 1.27 (mosch exeg) ⟨ἔπος⟩: λόγον. περισσὸν, ἀττικῶς  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.; T as two separate items      

COLLATION NOTES:   T omits cross on λόγον   


Or. 2.01 (2-3a) (vet exeg) οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν: 1διὰ τί εἰρηκὼς ἔπος καὶ πάθος πρὸς τὸ θηλυκὸν τὰ ἑξῆς συνέταξε φάσκων ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος;  2φαμὲν οὖν ὅτι προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν καὶ διὰ τοῦτο πρὸς αὐτὸ ἐποίησε τὴν σύνταξιν.   —MCVRb, partial OSa

TRANSLATION:   Why, having said ἔπος and πάθος [neuter nouns], did he (the poet) make the following agree with the feminine in saying “of which [fem.] it would not take upon itself the burden”? We say, then, that the feminine receives preference over the neuter and therefore he made the agreement with it.

LEMMA: thus MR(om. οὐδὲ συμφοράν); ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος C      REF. SYMBOL: MRSa (Sa to line 1)      

APP. CRIT.:   1 διὰ τί εἰρηκὼς] διὰ τί εἴρηκεν O, διήρηκ? R   |    τί] τὸ C   |    πρὸς] πρὸς δὲ O   |    τὰ ἑξῆς om. O, τὸ ἑξῆς C   |    συνέταξας M, συντάξας R   |    φάσκων om. M, φάσκων ... ἄχθος om. O   |    ἂν ἄραιτ’ ἂν M   |    2 οὖν om. VR   |    ὅτι] ὡς O   |    τὸ θηλυκὸν transp. before προτιμᾶται CVRSa, transp. before τοῦ οὐδ. O   |    τὸ θηλυκὸν] τὸ θηλυκὸν γένος M, om. O   |    καὶ διὰ κτλ om. OSa   |    αὐτὸ] ταῦτα R   |   

COLLATION NOTES:   V has something in unreadable in margin; check original [Dind. says V has ἀπορία and λύσις in marg.]; same sch. Ra, but margin cut, only last three words survive; transposed τὸ θηλυκὸν in O scarcely readable, uncertain   

KEYWORDS:  grammar, agreement of gender   


Or. 2.02 (2-3b) (vet exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: εἰς θηλυκὸν δὲ ἐξ οὐδετέρου τὸν λόγον ἀπέδωκεν ἐπειδὴ προτιμᾶται τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκὸν.  —B

POSITION: contd. from sch. 1.04      

KEYWORDS:  grammar, agreement of gender   


Or. 2.03 (2-3c) (rec exeg) ⟨οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφοράν⟩: ἔπος καὶ πάθος εἰπὼν πρὸς τὴν συμφορὰν συνέταξεν· προτιμᾶται γὰρ τοῦ οὐδετέρου τὸ θηλυκόν.  —Y2

APP. CRIT.:   πάθος Mast., πλῆθος Y   |   

KEYWORDS:  grammar, agreement of gender   


Or. 2.04 (mosch exeg) ⟨πάθος⟩: 1πάθος ἐπὶ σώματος τὸ τραῦμα καὶ ἡ πληγή, ἣν ξίφει τις ἐπλήγη ἢ τοιούτῳ τινί, ὃ ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦντος λέγεται πρᾶγμα καὶ πρᾶξις, ἀπὸ δὲ τοῦ πάσχοντος πάθος, ὥσπερ τὸ λῆμμα ἀπὸ μὲν τοῦ λαμβάνοντος λέγεται λῆμμα, ἀπὸ δὲ τοῦ διδόντος δῶρον.  2ἀπὸ τούτου πάθος καὶ ἐπὶ ψυχῆς ἡ ἧττα, ἣν ἡττήθη τις ὑπὸ ἀδικίας, ἢ ἀκολασίας, ἢ τοιούτου τινός.  3λέγεται πάθος καὶ αὐτὴ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ δειλία καὶ ὅσα τοιαῦτα προσβάλλει ἡμῖν, ὥσπερ λέγεται βέλος καὶ τὸ πεμπόμενον καὶ τὸ τραῦμα τὸ ἀπὸ τῆς βολῆς τοῦ βέλους.  4τούτων δὴ τῶν παθῶν τῶν προσβαλλόντων, ἤγουν τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκολασίας, καὶ τῶν τοιούτων, ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται, οὐ καταλύων αὐτά, ἀλλ’ οὐχ ὑπείκων αὐτοῖς.  5τὰ δὲ ἕτερα, ἤγουν αἱ πληγαὶ καὶ αἱ ἧτται αἱ ὑπὸ τούτων, ἀφανίζεται ἰατρευόμενα, ὡς μηδὲ οὐλὴν καὶ ἴχνος τι αὐτῶν καταλείπεσθαι.  6ἐνταῦθα δὲ πάθος λέγει σώματος ἤγουν πληγὴν καὶ κάκωσιν.   —XXaXbTYGr

REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 (second) μὲν om. Gr   |    2 πάθους Y   |    ὑπὸ] ἀπὸ Y   |    3 πάθη TGr   |    5 αἱ after ἦτται om. Gr, add. s.l.   |    οὐλὴ Y, perhaps T   |    6 ἤγουν] ἢ Y   |   

COLLATION NOTES:   Ta has οὐλη, T unclear, check original   

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.05 (rec exeg) ⟨πάθος⟩: πάθος λέγεται τὸ σωματικὸν νόσημα, οἷον λώβη καὶ ἔτι ὅσα ἀπὸ τοῦ σώματος ἀναδίδονται. συμφορὰ δὲ θεήλατος ἡ ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη λοιμὴ λιμὸς ἐπιδρομὴ ἐθνῶν.  —Y2

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.08 (vet exeg) οὐδὲ συμφορὰν θεήλατον: 1γράφουσί τινες οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος, ἀγνοοῦντες δέ·  2ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ οὐκ ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩.   —MBCV

LEMMA: M      REF. SYMBOL: M      POSITION: B intermarg.; C has this after sch. 5.01      

APP. CRIT.:   1 γράφουσί τινες] γρ(άφεται) καὶ B; φύσιν ἔνιοι C, γρ(άφετ)αι in marg. C   |    ἀγνοοῦντες δέ om. B   |    δέ om. V   |    2 γὰρ] δὲ B   |    ἔστιν ⟨εἰπεῖν⟩] suppl. Schw., ἔστι B ἔστι δεινόν M, ἔστιν οὐδὲν δεινόν CV    


Or. 2.09 (rec exeg) ⟨συμφορὰ θεῄλατος⟩: ?ἤγουν + 2-3 wds + ?λιμὸς καὶ ἐπιδρομ???  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   


Or. 3.02 (rec exeg) ⟨ἧς ⟩: προεκρίθη τὸ θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου  —Gu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   θυλικὸν Gu   


Or. 3.09 (tri metr) ⟨ἄραιτ’⟩: long mark over first α  —T


Or. 3.11 (mosch exeg) ⟨ἄχθος⟩: ἄχθος ἐπὶ σώματος, ἄχος ἐπὶ ψυχῆς  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 4.01 (4-10) (rec exeg) θέλουσα ἡ Ἠλέκτρα ἵνα παραστήσῃ τὸν γνωματευτικόν λόγον ὅνπερ εἶπεν ἄρχεται ἀπὸ τοῦ μείζονος κεφαλαίου ἤγουν ἀπὸ τοῦ Ταντάλου. λέγουσα ‘ὁ γὰρ μακάριος’ Τάνταλος εἶτα διὰ μέσου ‘καὶ οὐκ ὀνειδίζω τὰς τύχας’· οὐ γὰρ ὀνειδίζουσα τὸν Τάνταλον ἡ Ἠλέκτρα διηγεῖται τὰ περὶ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα παραστήσῃ τὸν λόγον ὃν εἶπεν ἀληθῆ, φέρει τὴν τοῦ Ταντάλου διήγησιν, λέγουσα ὅτι οὗτος ὁ Τάνταλος ἔχων παρὰ τῶν θεῶν ἀξίωμα κοινὸν τραπέζης, ἤτοι συνδιαιτώμενος μετὰ τῶν θεῶν συναναστρεφόμενος καὶ τὰ ἑαυτῶν γινώσκων μυστήρια, οὐκ ἐφύλαττε ταῦτα, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν γῆν κατερχόμενος ἔλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τῶν θεῶν βούλησιν, ὅτι τάδε ποιῆσαι βούλεται ὁ Ζεὺς. ἔσχε τοίνυν ἐκεῖνος ὁ Τάνταλος γλῶσσαν ἀκόλαστον. οὐκ ἐφύλαττε τὰ τῶν θεῶν μυστήρια.  —Y2


Or. 4.02 (vet exeg) ὁ γὰρ μακάριος: μακάριον γὰρ αὐτὸν καλῶ καὶ οὐ δυστυχῆ, ἵνα μὴ ὀνειδίσω αὐτῷ.  —MBCVRb

REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   γὰρ om. BV   |    καλῶ] καλῶ φησιν V   |    μὴ om. Rb   |    αὐτῷ M, αὐτόν others   


Or. 4.03 (vet exeg) ἄλλως: 1ὁ ποτὲ μακάριος. οὐ γὰρ ὀνειδίσουσά φησιν, ἀλλὰ βουλομένη παραστῆσαι ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι.  2καὶ Ὅμηρος [Il. 24.49]· ‘τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισι’.   —MBCV

LEMMA: MV in line, B in margin      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ὀνειδίζουσα BCV   |    οἱ om. MC    |    2 καὶ] ὡς BC, ὡς καὶ V   |    ὅμηρος φησὶ V   |    θέασαν ἀνθρώποισιν C   


Or. 4.04 (vet exeg) 〈ἐκ τοῦ〉 ταντάλου παραστῆσαι θέλει ὅτι πάντα τὰ δεινὰ ὑφίστανται ἄνθρωποι.  —O

LEMMA: no lemma, or lost in cut margin      

APP. CRIT.:   ἐκ τοῦ suppl. Mast.; first words of sch. lost in cut margin   |   


Or. 4.05 (rec exeg) οὐκ εἰρωνικῶς λέγων· νῦν οὐκ ἔστι· ⟨λείπει⟩ γὰρ τὸ ποτε.  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   punctuation and λείπει suppl. Mast. (cf. sch. 4.09, 4.10)   |    γὰρ ωποτε Sa   |   


Or. 4.06 (rec exeg) οὕτως δὲ διηγούμεθα καὶ ἡμεῖς τὰ περὶ τοῦ ἀδὰμ καὶ τῶν ἄλλων, οὐχ ὡς ὀνειδίζοντες ἐκείνους ἀλλ’ ἵνα παραστήσωμεν τὸν λόγον ἡμῶν ἀληθῆ.  —Y2


Or. 4.07 (mosch exeg) ὁ γὰρ μακάριος: 1ἐπαινεῖταί τις ἐφ’ οἷς ποιεῖ καλοῖς καὶ ψέγεται ἐφ’ οἷς ποιεῖ κακοῖς· μακαρίζεται δὲ ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  2ἀφ’ οὗ μακάριος ὁ μακαρισμοῦ ἄξιος ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  3καὶ μακάριον τέλος οὗ ὁ τυχὼν μακαρίζεται.  4καὶ μακάριον ἔργον ἐφ’ ᾧ ὁ ἐργασάμενος μακαρίζεται.  5ἐνταῦθα δὲ τὸ μακάριος κατ’ εὐφημισμὸν λέγεται· οὐ γὰρ ἀπέλαυσεν ὁ Τάνταλος καλῶν ἵνα διὰ ταῦτα μακαρίζηται, ἀλλὰ κακώσεων μᾶλλον καὶ κολάσεων.   —XXaXbTYGr

POSITION: between lemma and content T has placed sch. 4.15      

APP. CRIT.:   4 ἐργαζόμενος X    |       |    5 καλῶν transp. before ἀπέλαυσεν XT    

ORTHOGRAPHICA:   5 εὐφημησμὸν XXb   |   


Or. 4.08 (rec exeg) κατ’ εὐφημισμόν  —Y

POSITION: marg.      


Or. 4.09 (vet exeg) ⟨μακάριος⟩: λ(είπει) ποτὲ  —O

POSITION: s.l.      


Or. 4.10 (vet exeg) ⟨μακάριος⟩: ὁ ποτε μακάριος  —V

POSITION: s.l.      


Or. 4.11 (thom exeg) ⟨μακάριος⟩: εὐδαίμων διὰ τὴν τῶν θεῶν συνήθειαν  —ZZaTZbGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 4.12 (rec exeg) ⟨μακάριος⟩: ποτὲ ὑπάρχων  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 4.13 (vet exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: οὐκ ὀνειδίζω τύχας ἡ Ἠλέκτρα προσέθετο, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐχὶ ὀνείδη τῷ πάππῳ προφέρουσα ταῦτα λέγει, ἀλλ’ ἵνα τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ἐκ τῆς ἐνδοξότητος τούτου ἀποδείξῃ τὸ εὐτελὲς καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος πάθεσι καὶ συμφοραῖς ὑπόκειται.  —V

POSITION: on page before text starts      


Or. 4.14 (vet exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: αὐτὸν καλοῦσα αὐτ(ὰς) δυστυχεῖς ἢ κακὰς  —O

POSITION: s.l.      


Or. 4.15 (mosch exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: 1καὶ οὐ λέγω ἄθλιος καὶ ταλάντατος εἰς ὀνειδισμὸν προφέρουσα τὰς τύχας·  2ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ ἄθλιος μᾶλλον ἦν καὶ ταλάντατος.   —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except XT; T inserts this sch. between lemma and content of sch. 4.07      

APP. CRIT.:   1 καὶ (after ἄθλιος) om. T   |    1-2 ταλάντατος] τάνταλος (both places) X   |    2 ἄθλιος om. XaY    

COLLATION NOTES:   omission obscure in margin in T, clear in Ta; check original   


Or. 4.16 (rec exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: προδιόρθωσις  —ZmGu

POSITION: s.l. Zm, between columns in Gu      


Or. 5.01 (vet exeg) Διὸς πεφυκώς: 1Τμώλου καὶ Πλουτοῦς υἱὸς ὁ Τάνταλος, Ταντάλου δὲ καὶ Εὐρυανάσσης Πέλοψ, Βροτέας, Νιόβη.  2Πέλοπος δὲ καὶ Ἱπποδαμείας Ἀτρεὺς, Θυέστης, Δίας, Κυνόσουρος, Κόρινθος, Ἵππαλκμος, Ἵππασος, Κλεωνὸς, Ἀργεῖος, Ἀλκάθους, Ἕλειος, Πιτθεὺς, Τροιζὴν, Νικίππη, Λυσιδίκη καὶ ἔκ τινος Ἀξιόχης νόθος Χρύσιππος.  3τούτῳ φθονοῦντες οἱ Πελοπίδαι ὡς προκρινομένῳ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀναπείθουσιν ἅμα τῇ μητρὶ τοὺς πρεσβυτάτους Ἀτρέα καὶ Θυέστην ἀνελεῖν τὸν παῖδα.  4οἱ δὲ ἀποκτείναντες εἰς φρέαρ ἐνέβαλον.  5ὁ δὲ Πέλοψ ὑπόπτους ἔχων τοὺς παῖδας ἐκβάλλει ἐκ τῆς πατρίδος ἐπαρασάμενος.  6τούτων ἄλλοι μὲν ἄλλῃ ᾤκησαν, Ἀτρεὺς δὲ καὶ Θυέστης ἐν τῇ Τριφυλίᾳ κατῴκησαν ἐν Μακέστῳ.  7καὶ Ἀτρεὺς μὲν Κλεόλαν τὴν Δίαντος ἀγαγόμενος ἔσχε Πλεισθένη τὸ σῶμα ἀσθενῆ, ὃς Ἐριφύλην γήμας ἔσχεν Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον καὶ Ἀναξιβίαν.  8νέος δὲ τελευτῶν ὁ Πλεισθένης καταλείπει τῷ πατρὶ τοὺς παῖδας.  9Θυέστης δὲ λαβὼν Λαοδάμειαν ἔσχεν Ὀρχομενὸν, Ἀγλαὸν, Καλαόν.  10τῶν δὲ Ἡρακλειδῶν κατασχόντων Πελοπόννησον ἔχρησεν ὁ θεὸς αὐτοὺς μὲν ἀποστῆναι Λακεδαίμονος, τοὺς δὲ Πελοπίδας βασιλεῦσαι.   —MBCVRaRb

REF. SYMBOL: MBVRaRb      POSITION: follows sch. 5.13 in BC, follows sch. 5.14 in V      

APP. CRIT.:   1 υἱὸς transp.before τμώλου Ra   |    ταντάλου ... νιόβη om. C   |    ἀνυάσσης Rb   |    βροντέας Tzetzes (but βροτέας Paus. 2.22.3, 3.22.4)   |    2 διακυνόσουρος M   |    κόρινθος Tzetzes and Et. Magnum 529,48; κορίνθιος all   |    ἵππαλκμος Tzetzes, sch. Pind. Ol. 1.144d-e; ἱπάλακμος Ra, ἵππαλμος others   |    κλεωνὸς Tzetzes, κλέωνος CRa, κλέων MBVRb   |    ἀλκάθους] ἀλήσθους C, ἀρκοθεύς Ra   |    ἕλειος] Dind. (cf. sch. Il. 19.116b2 Erbse, Suda ε 824), ἔλειος M, ἑλεῖος Rb (Mant.Prov.), ἐλεῖος CRa,αἴλιος B, ἐλεῖος αἴλιος V   |    ἀξιοχῆς Ra, ἀξιώθης Rb   |    3 τούτῳ] τοῦτον RaRb   |    φθονήσαντες BV   |    οἱ λοιπ(οὶ) πελ. RaRb   |    προκεκριμένω RaRb   |    τῇ μητρὶ τοὺς] τῆς μητρὸς τῆς s.l. Ra, τῆς above τοὺς Rb   |    πρεσβυτέρους V   |    4 ἀνέβαλον RaRb   |    5 ἐκ om. BVRa   |    ἐπαρώμενος Rb   |    6 τούτων] τούτους RaRb, with punct. after this word, not before   |    ἄλλοι] ἄλλο Rb   |    μὲν οὖν RaRb   |    after θυέστης add. ἐλθόντες RaRb   |    τριφυλ- Ra, τρεφυλ- B, τρυφιλ- V, τρυφηλ- Rb, τρυφυλ- C, τοιφιλ- M   |    κατῴκησαν om. M, ὤκησαν VRaRb   |    μακέστοις (or ους?) M, perhaps μοκεστῶ Ra   |    7 κλαιόναν Rb   |    δίαντος] τοῦ δίαντος C, δίακτος M   |    ἔσχεν υἱὸν V   |    -σθένην VCRb   |    τῶ σώματι M, καὶ σῶμα Rb   |    ἐριφύλη M, ἐριφύην Rb   |    9 λαβὼν] λιπὼν Ra   |    λαοδάμειαν RaRbMn (and Mant. Prov.), -δάμην BCV, -δάμ M   |    ἐρχόμενον Rb   |    ἀγλαὸν Tzetzes, ἀγαυὴν MBV, ἀγανήν CRb, om. Ra   |    καλαόν] Schw. (cf. Pausan. 7.17.9, sch. Soph. OC 1320 de Marco), κάλλαιον BV, κάλλεον MC, κάλλεων Rb, om. Ra   |    10 τὴν πελοπ. Ra, τὸν πελοπ. Rb)   |    μὲν οὖν Rb   |    (second) δὲ om. Rb   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 εὐρυανάσης C   |    3 νικίπη RaRb   |    4 ἐνέβαλλον V   |    5 ἐκβάλει VRa   |    7 πλησθένην CRb   |    8 πλησθένης CR   |    10 πελοπόνvησον B, πελοπόvησον others   |    ἀποσθῆναι Ra   

COMMENT:   Cf. Tzetzes, Exeg. in Il. pp. 68f. (source of readings referred to in app. above); Mantissa proverbiorum 2.94 Leutsch; also Tzetzes, Chil. 5.444 (Plouto) and 4.419 (Euryanassa), Chil. 1.4.418-427 (killing Chrysippus, exile and settlement in Triphylia)


Or. 5.02 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: νόησον μοι τὸν Δία ἀρχὴν εἶναι τῶν Τανταλιδῶν καὶ ἀπ’ αὐτοῦ κατάγεσθαι Τάνταλον, ἀπὸ Ταντάλου Πέλοπα, ἀπὸ Πέλοπος Ἀτρέα, ἀπὸ Ἀτρέως Ἀγαμέμνονα, ἀφ’ οὗ ὁ Ὁρέστης.  —Sa

REF. SYMBOL: Sa      


Or. 5.03 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: ⟨Ζ⟩εὺς Τάνταλος Πέλοψ, οὗ Ἀτρεὺς καὶ Θυέστης. ἐκ τοῦ Ἀτρέως Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος. ἐκ τοῦ Θυέστου Ἀγλαὸς Ὀρχομενὸς Καλαός. ἐκ τοῦ Ἀγαμέμνονος Ἠλέκτρα Χρυσόθεμις Ἰφιγένεια Ὀρέστης. ἐκ τοῦ Μενελάου μόνη ἡ Ἑρμιόνη.  —Gu

APP. CRIT.:   enlarged initial for ζεὺς not added   |    κάλαός with two accents Gu   


Or. 5.04 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: ζεύς to τάνταλος to πέλοψ to ἀτρεύς to fork for ἀγαμέμνων and μενέλεως  —Zm

POSITION: located after sch. 12.18      


Or. 5.05 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: ζεύς to τάνταλος to πέλοψ, fork to ἀτρεύς and θυέστης; ἀτρεύς has fork to ἀγαμέμνων and μενέλεως, and from ἀγαμ. lines to χρυσόθεμις, ἰφιγένεια, ἠλέκτρα, ὀρέστης; under μεν., ἑλένη, line to ἑρμιόνη  —GuTa2

POSITION: in blank space after dramatis personae Zu, fol. 45r; beside lines 1-3 Ta2      

APP. CRIT.:   Zu breaks diagram into separate pieces; also has ἀγαμ. on right instead of left of fork and adds κλυταιμνήστρα beside ἀγαμ.    |    ἐλένη and ἑρμιόνη om. Ta   


Or. 5.06 (rec exeg) ⟨Διὸς πεφυκὼς⟩: genealogical diagram: τμώλος over πλουτώ, line to τάνταλος over εὐρυάνασση, line to πέλοψ over ἱπποδάμεια, line to branches to ἀτρεύς θυέστης, under ἀτρεύς ?κλύλονα?, line to πλησθένης over ἐριφύλη, line branching to ἀγαμέμνων μενέλαος  —Rb

POSITION: in margin of sch. written by Rb on fol. 87v, same hand, different ink      


Or. 5.12 (tri metr) ⟨πεφυκὼς ⟩: long mark over υ  —T


Or. 5.13 (vet exeg) ὡς λέγουσι: καλῶς τὸ ὡς λέγουσι· οὐ γὰρ πείθομαι τὸν Δία τοὺς ἰδίους παῖδας οὕτως αἰκίζεσθαι.  —MBOCVaVbRaRbSaaSab

LEMMA: MC, ὡς μὲν λέγουσιν Vb, ὡς λέγ. καλῶς Rb      REF. SYMBOL: MRaRbSa      POSITION: cont. from sch. 4.03 B, add. δὲ; placed after sch. 4.03 C; cont. from next sch. Va, add. δὲ; Vb is a repetition at end of sch. block on this fol.; both versions in Sa follow sch. 15.01       

APP. CRIT.:   καλῶς εἶπε Saa [O]   |    λέγουσι προσέθηκεν BVa; λέγων Saa [O]   |    πειθομαι φησὶν Va, πειθητικὸν ὡς Saa    |    τόν δία τοὺς] ὡς δίαν οὺς Saa, τὸν δία διὰ τοὺς Sab   |    ἰδίους] οἰκείους VaSaa   |    οὕτως om. Saa   |    αἰκίζεσθαι] αἰωνίζεσθαι Sab    |   

ORTHOGRAPHICA:   λέγουσιν MRbSab   


Or. 5.14 (vet exeg) ἄλλως: τὸ ὡς λέγουσι οὐκ ἐνδοιάζουσά φησιν εἰ παῖς ἦν τοῦ Διὸς ὁ Τάνταλος, ἀλλ’ ὀνειδίζουσα τῷ δαίμονι ὅτι τοὺς ἰδίους ἐκγόνους τοσοῦτον ἐν ταῖς δυσδαιμονίαις παρορᾷ.  —MBCVaVbRaRbSa

LEMMA: MΒ(in marg.)VaVb, ἀλλὰ CRaRbSa       POSITION: precedes prev. sch. in Va; Vb is a repetition at end of sch. block on this fol.       

APP. CRIT.:   τὸ ὡς λέγουσι om. M; after this Va has προσέθηκεν οὐ γὰρ πείθομαι, but phrase deleted with dots   |    λέγουσι] λαβοῦσα RaRb   |    ὅτι εἰ Sa   |    παῖς ἦν] παῖς εἴη Rb, πως εἴη Vb, ὅτι οὐκ ἔστι Ra, παῖς ἐστὶ Sa   |    ὅτι] παρόσον VbRb   |    δυσειδαιμονίαις C, δυσμενίαις RbSa   |   

ORTHOGRAPHICA:   λέγουσιν BSa   |    ενδυάζουσα M, ἐνδιάζουσα Vb   |    ἐγγόνους Rb   

COLLATION NOTES:   παρόσον Vb reported by Schw., illegible in image: check original   |   


Or. 6.01 (rec exeg) ἐκ τούτου καὶ παροιμία Ταντάλου φόβον φοβοῦμαι, ἔτι τε πρὸς τὴν ἑτέραν ἱστορίαν, Ταντάλου δίψαν διψῶ, Ταντάλου κῆπον τρυγῶμαι  —ZmGu

POSITION: marg. Zm      

APP. CRIT.:   ταντ. κ. τρυγῶμαι om. Gu   

COMMENT:   Cf. Apostolius, 16.1 Leutsch, Ταντάλου κῆπον τρυγᾷς: ἐπὶ τῶν μάταια ποιούντων; [Plato], Axiochus 371e Ταντάλου δίψος; sch. rec. Pind. Ol. 1.91 Abel καὶ μαρτυρεῖ ἡ παροιμία· Ταντάλου δίψα. The other expression is not found in TLG.


Or. 6.02 (mosch paraphr) κορυφῆς ὑπερτέλλοντα: τὸν ὑπεράνω τῆς κoρυφῆς δεδοικὼς πέτρον  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   δεδιὼς Gr   


Or. 6.17 (vet exeg) ⟨πέτρον⟩: ἀρσεν(ικῶς) εἴρηται  —V

POSITION: s.l.      


Or. 6.19 (rec exeg) ⟨πέτρον⟩: ἰωνικὸν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 7.01 (vet exeg) ἀέρι ποτᾶται: 1ἐπεὶ διὰ γλωσσαλγίας ἥμαρτεν ὁ Τάνταλος, σιωπῇ αὐτὸν κολάζει ὁ Ζεύς.  2οὔτε γὰρ ἐν οὐρανῷ αὐτὸν τιμωρεῖται, ἵνα μὴ συνδιαλέγηται θεοῖς ἢ λαλούντων ἀκούῃ,  3οὔτε ἐπὶ γῆς, ὅπως μὴ ἐξείποι τοῖς ἀνθρώποις ἅτινα εἶδεν ἐν οὐρανῷ,  4οὔτε καθ’ Ἅιδου, ὡς μὴ καὶ ἄλλους ὁρῶν κολαζομένους ἁμαρτωλοὺς παραμυθοῖτο,  5ἀλλ’ ἐν ἀέρι μετέωρον, ὅπως μηδενὶ προσφθεγγόμενος μᾶλλον ἀνιῷτο.   —MBOCVRaRbSaY2

LEMMA: MBCVRaRb      REF. SYMBOL: BVRb       POSITION: follows sch. 5.01 in BV, follows sch. 2.08 in C, follows sch. 10.09 in RaY2, in top margin of first page of text in O, cont. from sch. 5.13 in Sa      

APP. CRIT.:   1-2 ἥμαρτεν ... ἀκούῃ lost to cut margin in O   |    1 ὁ ζεύς] ὁ θεός B, om.VRa   |    2 αὐτὸν ἐν οὐρ. transp. Y2   |    ἐν τῶ οὐρ. RaRb   |    αὐτὸν] αὐτὸς Sa   |    post τιμωρεῖται add. οὔτε ἐν τῇ γῇ οὔτε καθ’ ἅδου, ἐν μὲν τῶ οὐρανῷ Y2   |    συνδιαλέγεται a.c. M, corr. s.l.   |    θεοῖς] πάλιν θεοῖς V, τοῖς θεοῖς Sa   |    ἀκούῃ] τούτων ἀκούη V, θεῶν ἀκούει Y2, ἀκούειν RbSa, ἀκούοι M   |    3 οὔτε ἐπὶ γῆς] οὔτε ἐν τῆ γῆ RaRb, ἐν δὲ τῆ γῇ Y2   |    ὅπως] ἵνα VY2   |    ἐξείπη VRaRbSa Y2 [O uncertain]   |    ἅτινα] ἅπερ Rb, perhaps Ra   |    εἶδεν ἐν οὐρανῷ] ἀκούει changed to ἀκούῃ Y2   |    ἐν τῶ οὐρ. RaRbSa   |    4 οὔτε καθ’] μήτε καθ’ Y2   |    καθ’] ἐν VRaRb   |    ὡς] ἵνα BCVOSa   |    μὴ καὶ om. O   |    ἁμαρτωλοὺς om. SaY2, transp. before κολαζομένους RaRb   |    παραμυθεῖται Sa   |    5 ἀλλ’ ἐν κτλ] ὑπεράνω δὲ τῆς κεφαλῆς τούτου ἐκρέμασαν καὶ λίθον ἵνα εἰ πολλάκις μέλλ() ?ἀνατενίσαι? ἐπάνωθεν, φοβούμενος τὸν λίθον μήποτε κάτωθεν πάντοτε καὶ οὔ?τινι? διαλέγηται Y2   |    μετέωρον om. Sa   |    μηδενὶ προσφθεγγόμενος] μηδένα βλέπων RaRb   |    φθεγγόμενος BCV   |    ἀνιοῖτο M [O uncertain]   

COLLATION NOTES:   2 ἀκούοι M rep. by Schw., but unclear on film, could be ἀκούηι: check original   |   5 Y unclear: check original   


Or. 7.02 (thom exeg) ⟨ἀέρι ποτᾶται⟩: 1τινὲς μέν φασιν, ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης, ἐν ἀέρι τὸν Τάνταλον κρέμασθαι κἀνταῦθα τὴν δίκην ὑπέχειν ὧν ἐξήμαρτεν ἐξειπὼν τοῖς βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν ἀπόρρητα (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ‘ἀκόλαστον ἔσχε γλῶτταν’) καὶ τῆς ἀμβροσίας μεταδούς.  2ἕτεροι δὲ λέγουσιν ἐν ᾍδου τοῦτον κολάζεσθαι, ἱστάμενον μέσον ὕδατος ἄχρι τοῦ πώγωνος καὶ διψῶντα.  3ἡνίκα δὲ ἐπιχειρήσῃ πιεῖν, ἀθρόον τό τε ὕδωρ ἀφίσταται καὶ ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ πέτρος κάτεισιν, ὡς δῆθεν τοῦτον πατάξων.  4οὐ μόνον δὲ οὗτος ἐν ᾍδου κολάζεται, ἀλλὰ καὶ Σίσυφος καὶ Τιτυὸς καὶ Ἰξίων καὶ αἱ Δαναοῦ παῖδες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZm, perhaps Zb      

APP. CRIT.:   1 καὶ ἐξειπὼν Zb   |    τῶν om. Za   |    τὴν γλῶτταν T, γλῶττα Z   |    2 μέχρι Zb   |    3 πέτρος] πρότερος Zm   |    τοῦτον πατάξων] πατ. αὐτὸν Gu   |    4 τιτυὸς] πιτιὸς Gu   |    αἱ om. Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 κρέμεσθαι Z   |    1 γλῶσσαν Gu   |    3 ἐπιχειρήσει ZmZbGu   |    4 ἰξὼν Zb   

COLLATION NOTES:   2 perhaps ἄδου T, but might be rough breathing (Ta has rough, also adds subscript here and in 4: check original   


Or. 7.11 (rec gram) ⟨ποτᾶται⟩:  1διὰ τί γρ(άφεται) στρωφάω στρωφῶ καὶ νωμῶ καὶ τρωπῶ μέγα, ποτάω δὲ καὶ? πετῶ μικρόν;  2φαμὲν γοῦν ὅσα ῥήματα βαρύτονα δισύλλαβα εὑρίσκεται ἀναλυόμενα εἰς δευτέραν συζυγίαν τῶν περισπωμένων, ἔχουσι δὲ καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα, γράφεται διὰ τοῦ ω μεγάλου, οἷον ἀπὸ τοῦ στρέφω βαρυτόνου ῥήματος λέγεται δευτέρᾳ συζυγίᾳ τὸ στρωφάω στρωφῶ, καὶ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα ἡ στροφή.  3ἀπὸ τοῦ πέπω πωπάω πωπῶ.  4τὸ δὲ πέτω ἀναλύσαιμεν εἰς δευτέραν συζυγίαν τὸ ποτάω ποτῶ.  5οὐκ ἔχει δὲ ἀντιπαρακείμενον ὄνομα.  6πότος μὲν ἐστὶν ἀλλὰ τὸ συμπόσιον λέγεται, οὐ μὴν δὲ τὸ πότασμα, καὶ διὰ τοῦτο γράφεται μικρόν.   —Y2

POSITION: placed between sch. 14.03 and sch. 17.05 in block written by Y 2 at top of fol. 105r      

APP. CRIT.:   2 σύλλαβα in lin., δι add. s.l.   

COMMENT:   Eustathius and others mention patterns like στρέφω, στρωφάω, and Et. Gud. s.v. πωλῶ notes that πέτω, ποτάω is an exception. But I find no parallel for this exact explanation, although Choerob. Gram.Gr. 4:1.240, 25-37 illustrates this type of argument for an exception.


Or. 8.02 (vet exeg) ⟨μὲν⟩: οὐκ ἀπέδωκε τῷ μέν τὸν δέ.  —MC

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ μὲν τὸ δέ C   

ORTHOGRAPHICA:   -δωκεν M   


Or. 9.04 (vet exeg) ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον: παρὰ τὸ ‘δαιτὸς ἐίσης’ [Hom. Il. 1.468, etc.].  —M

REF. SYMBOL: M      


Or. 9.05 (mosch exeg) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον⟩: 1κοινῆς τραπέζης ἀξιούμενος ὤφειλεν εἰπεῖν.  2ἐπεὶ δὲ ἡ κοινὴ τράπεζα τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῖς μεταλαμβάνουσιν αὐτῆς δίδωσιν, λέγει ‘ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον’.   —XXaXbTYGr

POSITION: X block, T marg., others s.l.      

APP. CRIT.:   2 αὐτῆς] αὐτῆ Y   |    ἀξίωμ’] ἀξίως μ’ XXa   |    ἔχει X   

ORTHOGRAPHICA:   2 δίδωσι YGr   |    ἶσον Χ   


Or. 9.09 (rec metr) ⟨ἴσον⟩: ὅρα ἐνταῦθα ὅπως χρῆται ὁ ποιητὴς τὸ ἴσον τὸ ι̅ ὡς βραχύ· οὐ γάρ ποτ’ ἐν τέλει στίχου ποὺς εὑρίσκεται συγκείμενος ἐκ μακροῦ καὶ βραχέος, ἀλλὰ τοὐναντίον.  —Gu


Or. 10.01 (vet exeg) ἀκόλαστον: 1ἐπὶ ἀκολάστῳ τινὶ λόγῳ φασὶν αὐτὸν κολάζεσθαι.  2εἰ γὰρ μετέδωκε τῆς ἀμβροσίας κατὰ τὸν Πίνδαρον [Ol. 1.60-63 sq.] τοῖς βροτοῖς, μᾶλλον ἂν τῆς φιλανθρωπίας παρὰ θεῶν ἐθαυμάζετο.   —MBCV

TRANSLATION:   They say he was punished for some unbridled speech. For if he had shared ambrosia with mortals as in Pindar’s version (Ol. 1.60-3), he would instead have been admired by the gods for his benevolence to his fellow men.

LEMMA: MBC(add. ἔσχε γλῶσσαν); ἄλλως V      REF. SYMBOL: MB      POSITION: V has this after sch. 10.09      

APP. CRIT.:   1 ἐπὶ] ἐπεὶ MBV   |    ἀκολάστως M   |    2 τοῖς om. V   |    τῆς (after ἂν) om. BV   


Or. 10.05 (rec exeg) ⟨ἀκόλαστον⟩: ὑβριστικὸν ἄτιμον ἀνουθέτητον. κολάζω κατὰ ἀττικοὺς τὸ νουθετῶ.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 10.09 (vet exeg) αἰσχίστην νόσον: 1τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον,  2ὅτι πορνεία μὲν καὶ γαστριμαργία καὶ τὰ λοιπὰ πάθη σὺν τῇ βλάβῃ ἔχουσί τι καὶ τερπνὸν, ἡ δὲ γλωσσαλγία καὶ τούτου ἐστέρηται,  3καὶ ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάθη τὸν χρώμενον βλάπτει, αὕτη δὲ καὶ κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται.   —MBCVSaRaRbY2, O partial

LEMMA: C; ἀκόλαστον γλῶσσαν V, ἀκόλαστον RaRb      REF. SYMBOL: M to αἴσχιστον, V to ἀκόλαστον, Sa to γλῶσσαν      POSITION: cont. from sch. 10.01 in B, add. δὲ; follows sch. 5.14 in RaRb      

APP. CRIT.:   1-2 τὴν γλωσσαλγίαν ... γαστριμαργία καὶ om. O   |    1 τὴν γλωσσαλγίαν φησὶν αἰσχίστην νόσον] Schw. (implying that M carries this; but M om. αἰσχ. νόσον), τὴν γλ. φ. νόσον αἰσχ. V, τὴν γλ. μὲν αἰσχ. νόσον φησίν C, τῆς γλωσσαλγίας αἰσχ. νόσον φησὶν Sa, τὴν γλ. γὰρ αἰσχ. νόσον Ra, τὴν γλῶσσαν γὰρ αἰσχύνην νόσον φασὶν Rb (later corr. to αἰσχίστην s.l.), αἰσχίστην δὲ νόσον τὴν γλωσσαλγίαν φησὶ BY2   |    2 ὅτι πορνεία] πορνεία γὰρ Y2   |    ἡ πορνεία Ra, πορρίμενον app. Rb   |    μὲν om. VRaRbY2   |    ἡ γαστριμ. Ra, γαστριμαργίαν Rb   |    καὶ τὰ λοιπὰ ... βλάβῃ] μὴ Rb   |    τὰ λοιπὰ] τἄλλα CSa, τὰ γὰρ ἄλλα O   |    τι καὶ] τι ORa, καὶ Sa   |    τερπνά Sa   |    ἡ δὲ γλωσσαλγία] αὕτη δὲ Ra, ἡ δὲ γλῶσσα ὑγειῆ Rb   |    δὲ om. Y2   |    2-3 καὶ τούτου ... αὕτη δὲ om. O   |    2 καὶ τούτου ἐστέρηται] καὶ βλαβὴν φέρει καὶ τοῦ τερπνοῦ ἀπεστέρηται V   |    καὶ (before τούτου) om. Rb   |    τούτων Sa   |    post ἐστέρηται add. μαθόντες τοῦτο οἱ θεοὶ ἐκρέμασαν αὐτὸν εἰς τὸν ἀέρα Y2, then cont. with sch. 7.01   |    3 καὶ ὅτι τὰ κτλ om. Y2   |    ὅτι τὰ ... καὶ om. Ra   |    τὸν χρώμενον] om. Sa, τὸν χέρονον μὲν Rb   |    αὐτὴν Sa   |    δὲ καὶ] δὲ BV [M], καὶ Sa   |    καὶ κατὰ ... ὁπλίζεται om. here Rb (αὕτη δὲ treated as start of next sch), but κατὰ ... ὁπλίζεται present later as intrusion within sch. 12.01)   |    κατὰ θεοῦ πολλάκις ὁπλ. Ra   |   

ORTHOGRAPHICA:  2 τοῦτον Μ   |    3 ὀπλίζεται C   

COMMENT:   If M did in fact omit αἰσχ. νόσον, this fits with the different positions that the phrase takes in different witnesses.

COLLATION NOTES:   M mostly washed out here, much unreadable: check original   


Or. 10.14 (thom exeg) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην· οὐδὲν γὰρ ἀθυρογλώσσου φαυλότερον.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Z, κακὴν prep. Zb   

COLLATION NOTES:   γὰρ om. Ta   


Or. 11.01 (vet exeg) οὗτος φυτεύει Πέλοπα: 1ἐξ Εὐρυθεμίστης τῆς Ξάνθου·  2ἢ Κλυτίας τῆς Ἀμφιδάμαντος, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης [frg. 40] ἐν ι̅·  3ὡς δὲ ἱστορεῖ ⟨      ⟩ ἐξ Εὐρυανάσσης τῆς Πακτωλοῦ.   —MBC

LEMMA: BC (and perhaps M, washed out here)      REF. SYMBOL: MB      

APP. CRIT.:   2 τῆς om. C   |    ἐν ι̅· ὡς Schw. (after Dind.), ἐνί(ως) MC, blank space of ca. 4 lett. B   |   

COMMENT:   There is no other trace of Eurythemiste daughter of Xanthus or Klytia daugher of Amphidamas in extant texts. Euryanassa is also recorded as mother of Pelops in Plutarch, Parallela minora 313D, and sch. Lycophron Alex. 52.

COLLATION NOTES:   3 Schw. reports M ἱστορεῖσθαι, but cannot be seen on image   


Or. 11.03 (vet exeg) ⟨φυτεύει⟩: ἀντὶ τοῦ γεννᾷ, μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν δένδρων.  —MC

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   |    δένδρων Schw., ἀνύδρων MC    |   


Or. 11.04 (rec exeg) ⟨φυτεύει⟩: μεταφορικῶς  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 11.14 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T

COLLATION NOTES:   om. Ta (but omits all on this line); in T image unclear whether a long mark or trema with bleeding of ink: check original   


Or. 12.01 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα:  1τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον.  2Αἰσχίνης γὰρ στέμματα τὰ ἔριά φησιν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας·  3ἐξ ὧν γίνονται οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων.  4ξήνασα δὲ ἀντὶ τοῦ προξενήσασα καὶ παρασχομένη.  5ὁ δὲ νοῦς· ἡ τῷ Ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν περιποιησαμένη θεὰ πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐπέκλωσε.  6γράφεται δὲ καὶ Ἔρις, ἵν’ ᾖ· ἡ θεὰ Ἔρις τὸν πόλεμον ἐπέκλωσε Θυέστῃ καὶ Ἀτρεῖ.  7οὐ παράλογον δὲ καὶ ἄλλον θεὸν ἐπικλώθειν ὡς καὶ τὰς Μοίρας.  8Ὅμηρος γοῦν φησι [Od. 1.17]· ‘τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι’.   —MCVBRaSa, (partial) Rb1Rb2Rb3

LEMMA: BCRb3(ξείν- R, a.c. B; -ας CR); ξήν. om. MV, unclear whether M had ᾧ or not      REF. SYMBOL: MBVSaRaRb2      POSITION: Sa punctuates as if new sch. begins at 4 ξήνασα; three partials versions in Rb: first two conflated with parts of sch. 10.09, third as separate note      

APP. CRIT.:   1 prep. ἔρια φησὶν ἀπὸ τοῦ στέφειν τὰς ἠλακάτας· ἐξ ὧν γὰρ οἱ στέφανοι τῶν βασιλέων: κατὰ τοῦ θείου ὁπλίζεται [from sch. 10.09] στέφανον Rb2   |    1-3 τὸν τῆς ... βασιλέων om. Ra   |    1-4 τὸν τῆς ... ξήνασα δὲ] αὕτη τὴν βασίλειαν ξήνασα Rb1   |    1 τὸν] στέμματα τὸν CSa, τὰ στέμματα τὸν Rb3   |    2 γάρ] δὲ C   |    2-8 τὰ ἔριά φησιν κτλ om. Rb3   |    2 ἀπὸ τοῦ] παρὰ? τοῦ Rb2   |    3-8 τῶν βασιλέων κτλ om. Rb2   |    4 προξενήσασα] ξενήσασα M, ἐριουργήσασα καὶ κατασκευάσασα ἢ ἀντί τοῦ προξενήσασα V   |    καὶ om. M, καὶ παρασχ. om. Rb1   |    after παρασχομένη add. ὡς εἶναι διὰ διφθό(γγου) τὸ ξεῖ V, add. ἢ ἀντὶ τοῦ ἐριουργήσασα κατασκευάσασα B   |    5 ὁ δὲ νοῦς] ὁ νοῦς CRb1, ὁ δὲ νοῦς τοῦ ὅλου τοιοῦτος V, ἢ Sa   |    ἡ τῷ] ᾧ τῷ Ra   |    περιποιησαμένη τὴν βασιλείαν transp. BCV   |    περιποιησαμένη] ποιησαμένη Ra   |    πόλεμον] ὁμοῦ Ra   |    after ἀδελφὸν add. θυέστην V   |    6-8 γράφεται κτλ om. SaRb1, add. Sa sch. 1.10   |    6 γράφεται δὲ καὶ ἔρις om. Ra   |    γράφεται] γράψον V   |    δὲ καὶ] καὶ M   |    θεὰ om. V   |    6-8 θυέστῃ καὶ ... νέεσθαι om. Ra   |    6 τῶ θυέστη καὶ τῶ ἀτρεῖ V   |    7 ὡς καὶ] ἢ Schw.   |    8 some words om. M (washed out), perhaps γοῦν/γὰρ … οἱ   |    γοῦν] C, γὰρ BV   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 αἰσχίνης] αἰσχύνου Rb2, αἰσχύνης Rb3   |    ἔριά] ἀέρι Sa   |    τὰς] τοὺς Rb2   |    ἡλακάτας MSa   |    5 ἡ] εἰ Rb1   |    ἐπέκλωσεν Rb1   |    8 ὑπεκλώσαντο V   |    θεοὶ] θοὸν C   |    ναίεσθαι C   |   

COMMENT:   No one has identified Aeschines here. If Aeschines is not the name of an obscure scholar/teacher of late antiquity or the ninth century, the phrase may derive from some corruption. Cf. Suda κ 792 Κατάστεψον πέδον: ἀντὶ τοῦ μεθ’ ἱκετηριῶν ἀφηγοῦ. τὸ πρῶτον ἵκου καὶ κατεστέψας πέδον. στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν θεά; Et. magn. s.v. εἰρεσιώνη: ... ἢ ἀπὸ τῶν στεμμάτων. στέμματα γὰρ τὰ ἔρια λέγουσιν οἱ Ἀττικοί; sch. Soph. OC 475 DeMarco οἰοπόκῳ μαλλῷ: στολισμῷ ἢ κροκισμῷ. ⟨τὸ χ⟩ ὅτι στέμματα ἔλεγον καὶ τὰ ἔρια. καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ ‘ᾧ στέμματα ξήνασ’ ἐπέκλωσεν’. L


Or. 12.02 (vet paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασα⟩: ἡ θεὰ ἡ τῷ ἀτρεῖ τὴν βασιλείαν παρασχομένη πόλεμον καὶ ἔριν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπέκλωσεν.  —O


Or. 12.03 (vet exeg) ᾧ στέμματα ξήνασα: 1τοῦτό φησιν ὅτι ἡ Μοῖρα βασιλείαν μελετήσασα τῷ Ἀτρεῖ οὐ καθαρὰν ταύτην αὐτῷ ἐχαρίσατο, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀδελφικῆς συμφορᾶς.  2δύο γὰρ ὄντοιν ἀδελφοῖν Πελοπίδαιν Θυέστου καὶ Ἀτρέως, τῆς βασιλείας ὀφειλομένης τῷ Θυέστῃ ὡς πρωτοτόκῳ, ταύτην ἡ Μοῖρα τῷ δευτέρῳ, Ἀτρεῖ, περιεποιήσατο.  3ἐκεῖνον μὲν γὰρ ἡ φύσις ἐκάλει πρὸς τὴν ἀρχήν, τοῦτον δὲ ἡ πονηρία καὶ ἐπιτέχνησις εἰς τὸ κράτος ἀνήγαγε.  4ταύτην γὰρ τὴν πονηρίαν καὶ ἐπιτέχνησιν Μοῖραν ἐμυθεύσαντο οἱ σοφοί·  5μόρος γὰρ λέγεται ἡ κακοπάθεια καὶ μορεῖν τὸ κακοπαθεῖν·  6ὅθεν προσλήψει τοῦ ἰῶτα μοῖρα·  7ἡ γὰρ πονηρία μετὰ πλείστης κακοπαθείας καὶ μόχθου νικᾷ τὴν εὐθύτητα.  8διὰ τοῦτο καὶ λέγεται ἡ Μοῖρα κλώθουσα καὶ ξαίνουσα.   —V

LEMMA: V(ὦ)      POSITION: loc. on page before text begins      

ORTHOGRAPHICA:   2 ὠφειλομένης V   


Or. 12.04 (rec paraphr) ᾧ καὶ ᾧτινι τῷ ἀτρεῖ ἡ θεὰ καὶ κλωθὼ ξήνασα καὶ παρασχοῦσα ἢ ἐριουργήσασα τὰ στέμματα καὶ τὴν βασιλείαν ἐπέκλωσε καὶ ἐπέδωκεν ὤστε θέσθαι καὶ ποιήσασθαι ἔριν καὶ πόλεμον τῷ θυέστῃ ὄντι συγγόνῳ καὶ ἀδελφῷ.  —Y2

APP. CRIT.:   ἱερουργήσασα Y2, corr. Mast.   


Or. 12.05 (rec paraphr) ⟨ᾧ στέμματα ξήνασ’⟩: ἤγουν τῷ ἀτρεῖ τὰ τῆς βασιλείας κατασκευάσασα  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 12.07 (rec paraphr) ⟨στέμματα ξήνσασ’⟩: τὸν τῆς ἀρχῆς στέφανον περιποιησαμένη  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 12.10 (rec exeg) ⟨στέμματα⟩: βασίλεια· ἀπὸ συμβόλου τὸ κύριον.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 12.16 (rec exeg) ⟨ξήνασ’⟩: ἀπὸ τοῦ ξήνω τὸ διαλύω. ἐπεὶ γὰρ εἶπεν ἐπέκλωσε, ?ἀναμοῖον/ἦν ομοῖον? ὅτι τὰ κλώσματα πρῶτον ξαίνονται, εἶτε κλώθονται.  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   check original   


Or. 12.17 (tri metr) ⟨ξήνασ’⟩: long mark over α  —T


Or. 12.18 (thom exeg) ⟨ἐπέκλωσε θεὰ⟩:  1τρεῖς εἰσὶ Μοῖραι, Κλωθώ, Λάχεσις καὶ Ἄτροπος.  2τούτων ἡ μὲν Κλωθὼ τὰ ἑνὶ ἑκάστῳ μέλλοντα συμβήσεσθαι κλώθει καὶ κατασκευάζει, ἡ δὲ Λάχεσις λαγχάνει καὶ κληροῖ καὶ ἐπικυροῖ ταῦτα καὶ οἷον ἐπισφαγίζει, ἡ δὲ Ἄτροπος ἄτρεπτα καὶ ἀμετακίνητα καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως γενησόμενα τίθησι.  3τὸ δὲ ξήνασα διὰ τοῦτο προσέθηκε, διότι ἐπέκλωσεν εἶπε.  4ξαίνουσι γὰρ πρῶτον τὸ ἔριον αἱ βουλόμεναι νῆμα κατασκευάσαι γυναῖκες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Z to ἐπέκλωσε, ZaZm to θεά      

APP. CRIT.:   2 ἑκάστου Zb   |    συμβήσεσθαι μέλλοντα transp. ZZa   |    οὐκ ἂν] κἂν Zb   |    γενησόμενα] γενήσονται Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 λαχάνει Zb   |    4 κατασκευᾶσαι Z, with both acute and circumflex (app.) Zb    


Or. 12.29 (tri metr) ⟨θεά⟩: long mark over α  —T


Or. 13.01 (rec exeg) ἔριν θυέστη: 1ἔριν πόλεμον ἀρσενικὸν, τὸν ἐριστικὸν.  2ὡς τὸ Ἡσιόδειον [Hes. Op. 191-2] ‘μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν ἀνέρα τιμήσουσιν’.   —RaRb

TRANSLATION:   ‘strife war’ ⟨take ἔριν as⟩ masculine, ‘the strife-filled’. Just as the Hesiodic example (Op. 191-2) ‘they will honor the doer of evils and the arrogant man’.

LEMMA: Rb      REF. SYMBOL: Rb      POSITION: Ra cont. from sch. 12.01      

APP. CRIT.:   1. τὸν Dinforf, τ’ RaRb   |    2 ὡς] εἰ Rb   

ORTHOGRAPHICA:   2 ῥεχθῆρα Rb   

COLLATION NOTES:   Dindorf ascribes τὸν to Mn, but Mn has τ’.   |   


Or. 13.02 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀρσενικὸν ἤγουν τὸν ἐριστικὸν πόλεμον  —VY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν κατὰ τὸν Y2   


Or. 13.04 (vet exeg) ⟨ἔριν⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν αἰτίαν τῆς φιλονεικίας αὐτῶν  —MC

POSITION: M s.l. (above θέσθαι 14)      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ om. C   


Or. 13.05 (rec exeg) ⟨ἔριν⟩: ἔρια πλέξασα ἡ ἥρα  —Sa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν ἥραν Sa, corr. Mast.   

COMMENT:   Does the mention of Hera here and in sch. 12.24, 12.25 have something to do with an etymologizing connection? No parallel emerges in initial TLG search, but more investigation needed.


Or. 13.10 (tri exeg) ⟨πόλεμον⟩: ἀσυνδέτως τοῦτο λέγει  —T

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Cf. sch. 13.07 above.


Or. 13.11 (vet exeg) ⟨ὄντι συγγόνῳ⟩: ἀντὶ τοῦ πρὸς Θυέστην ὄντα σύγγονον θέσθαι  —MCVY2

POSITION: s.l.; but M has it above θυέστῃ      

APP. CRIT.:   τοῦ πρὸς om. MC   |    τὸν θυ. Y2   |    ὄντα ... θέσθαι om. Y2    


Or. 14.01 (vet exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι:  1διὰ τοῦ ἀναμετρήσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν ἐσήμηνεν.  2ἢ οὖν ὡς πολλὰ, ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται.  3ἢ ὡς παρθένος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν Θυέστου, ἢ τὴν ἄθεσμον Αἰγίσθου γονήν.  4ἐκ γὰρ Πελοπίας τῆς θυγατρὸς ἐποίησεν αὐτὸν Θυέστης.   —MBCVRaRbSa

LEMMA: B; τί τἄρ. VRb, ἀναμετρ. C      REF. SYMBOL: MBVRbSa      

APP. CRIT.:   1 διὰ τοῦ ἀναμ.] διαμετρήσασθαι C, διὰ τὸ ἀναμ. RbSa   |    2 οὖν om. Sa   |    second ὡς om. Rb   |    ἄνομα καὶ add. before ἄτοπα M   |    3 διὰ om. M   |    τοῦ θυέστου M   |    after θυέστου om. ἢ Ra   |    τὴν ... γονήν Sa, τὴν ... γονήν σιωπῆ RaRb, τὸν... γάμον MBCV   |    4 ἐκ γὰρ Πελοπίας RfRaRb; ἐκ γὰρ πέλοπος Sa; οὗτος γὰρ ἦν παῖς πελοπίας M(πελοπείας)BCV   |    τῆς θυγατρὸς] τῆς θυγατρὸς στεροπίδος RaRb, τῆς πελοπίδος θυγατρὸς Sa; τῆς θυγατρὸς ἢ στερόπιδος MBC(ἠστεροπιδος M, ἠστερόπιδος vel -τιδος C), τῆς θυγατρὸς ἢ ἀπὸ στερόπιδος V   |    αὐτὴν Ra, and app. Sa   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐσήμανεν BCRb, ἐσήμινεν M, ἐδάμηνεν Sa [Ra]   |    3 αἰγίστου Ra   

COLLATION NOTES:   Ra cut off at beginning (trimming).   


Or. 14.02 (vet exeg) τί τἄρρητα:  1ἐπειδὴ ἡ ἔρις τοῖς ἀδελφοῖς γέγονε διὰ τὴν μοιχείαν τῆς Ἀερόπης, ἣν γυναῖκα οὖσαν Ἀτρέως ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Θυέστης ἐμοίχευσε καὶ ὤφειλεν ἐνταῦθα λαληθῆναι τὸ τῆς ἔριδος αἴτιον, διὰ τὸ ἄρρητον καὶ ἄφραστον τῆς ὑποθέσεως καὶ μηδὲ πρέπον διὰ κόρης τῆς Ἠλέκτρας ἐκλαληθῆναί φησιν ὁ ποιητὴς δι’ αὐτῆς τί τἄρρητ’ ἀναμετρήσασθαί με δεῖ, ἤγουν τί με δεῖ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα λαλεῖσθαί τινι καὶ μάλιστα ἐμοὶ ὡς παρθένῳ ἀναμετρήσασθαι καὶ ἀπαριθμῆσαι {χρεών}.  2ἤτοι ἀπαριθμήσασθαι, ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν λεγομένων ἐκθεῖναι.   —V

POSITION: loc. on page before text begins      

APP. CRIT.:   1 χρεών del. Schw.   |    2 ἤτοι Schw., ἢ τὸν V   


Or. 14.03 (rec exeg) τί τἄρρητα ἀναμετρήσασθαι με δεῖ:  1ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῶν κακῶν παρῃτήσατο λέγειν αὐτὰ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν τοῦ ἀτρέως καὶ τὴν μετὰ τῆς γυναικὸς τοῦ θυέστου ὡς παρθένος ἡ ἠλέκτρα οὐκ ἠνέσχετο ἐξειπεῖν ταῦτα.  2λέγουσι γὰρ ὡς ὁ ἀτρεὺς μοιχεύσας τὴν τοῦ ἀδελφοῦ θυέστου γυναῖκα εἶχον πολέμους καὶ ἔριδας εἰς τὸ ἑξῆς.  3ὥστε σφάξαι τὸν ἀτρέα τὰ τοῦ θυέστου τέκνα καὶ παραθεῖναι αὐτῶ ταῦτα εἰς τροφήν.  4ἀπελθὼν γοῦν ὁ θυέστης εἰς τὸ μαντεῖον τοῦ ἀπόλλωνος ἐζήτει χρησμὸν πῶς ἂν λάβη ἀπὸ τοῦ ἀτρέως εἰς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἣν ἐμοίχευσε καὶ εἰς τὸν φόνον ὃν εἰργάσατο τῶν παίδων αὐτοῦ.  5ἐχρησμοδοτήθη τοίνυν ὡς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ αἴγισθος μοιχεύσει τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀτρέως τοῦ ἀγαμέμνονος γυναῖκα, εἶτα συμβῆναι μέσον αὐτῶν μάχας καὶ πολέμους, ὅπερ ἐγένετο.   —Y2

APP. CRIT.:   1 app. εἰπεῖν a.c.   |    4 perhaps read (e.g.) ⟨τιμωρίαν⟩ λάβη   

ORTHOGRAPHICA:   5 ἐχρησμωδοτήθη Y2   


Or. 14.05 (rec exeg) ⟨τί⟩: παρασιώπησις τὸ σχῆμα  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      POSITION: marg.      


Or. 14.06 (vet exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: ἢ ὡς πόλλα ἢ ἄτοπα παραπέμπεται.  —V

POSITION: s.l.      


Or. 14.07 (mosch exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ μὴ πρέποντα λέγεσθαι ὡς αἰσχρὰ. λέγει δὲ τὰ τῆς μοιχείας τοῦ θυέστου  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 14.08 (thom exeg) τἄρρητ’: τὰ μὴ δυνάμενα ῥηθῆναι διὰ τὸ πλῆθος ἢ διὰ τὸ εἶναι δύσφημα  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: T       POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὰ om. Gu   |    διὰ … δύσφημα om. Zb   |    ἢ ὡς ἄπειρα add. at end Gu    


Or. 14.09 (rec exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: δύσφημα ἢ ὡς πολλὰ ἢ ὡς ἄτοπα παραπέμπεται, ἢ ὡς παρθήνος παραιτεῖται λέγειν διὰ τὴν μοιχείαν θυέστου  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 14.10 (mosch exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩:  1‘ἀνεμέτρει τὸ χωρίον’ παρ’ Ἀριστοφάνει [Aristoph. Nub. 152] ἀντὶ τοῦ διεμέτρει·  2ἀναμετρήσασθαι δὲ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ μετρηθέντα ἐξ ἀρχῆς ἀναλαμβανόντων καὶ μετρούντων.  3καθὸ λέγεται καὶ τὸ ‘ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον’ παρὰ Πλάτωνι [Plato, Cratyl. 383a] ἀντὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβόντες κοινωσώμεθα.   —XXaXbTYGr

REF. SYMBOL: Gr      

APP. CRIT.:   3 ἀνακοινωσόμεθα XaY, ἀνακοινώσασθαι X   |    ἀναλαμβάνοντες Y   

ORTHOGRAPHICA:   1 παρὰ ἀριστ. T   


Or. 14.11 (rec exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: ἀναψηφίσασθαι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν  —R

POSITION: s.l.      


Or. 14.12 (thom exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: τὸ ἀναμετρήσασθαι ἀντὶ τοῦ ἐξαριθμῆσαι καὶ καταλέξαι καὶ εἰπεῖν.  —ZmTZbGu

POSITION: Zm marg., others in sch. block; T cont. from sch. 14.08, adding δὲ      

APP. CRIT.:   only ἐξαριθμῆσαι καταλέξαι εἰπεῖν Gu   |    second καὶ app. om. Zm   


Or. 15.01 (vet exeg) ἔδαισε δ’ οὖν νιν: μετὰ τὸ ψωμισθῆναι τὰ τέκνα τὸν Θυέστην ἐχρήσθη ἐν τῇ Πυθοῖ ἐρωτῶντι, πῶς τιμωρήσεται τὸν ἀδελφόν, μιγῆναι τῇ θυγατρὶ Πελοπίᾳ καὶ τὸν ἐκ ταύτης γενόμενον δεινὰ κατεργάσεσθαι τοὺς Ἀτρείδας.  —MCVBORbSa

LEMMA: BVC(οὔ νιν)Rb(prep. καὶ ἄλλως)      REF. SYMBOL: MBVRb      POSITION: cont. from sch. 14 διὰ τοῦ ἀναμ. Sa      

APP. CRIT.:   ἐπειδὴ μετὰ B, ἐπεὶ μετὰ C   |    τὸ om. Sa   |    τὸν (before Θυ.) om. V   |    ἐχρήσθην Sa, after ἐχρήσθη add. ὁ θυέστης Rb   |    τῇ Πυθοῖ Schw., τῇ πυθ() M, τῶ πύθω Sa, τῶ πειθ() Rb,τῇ πυθίᾳ BCVO   |    ἐρωτῶντι Sa, ἐρωτῶν others   |    πῶς om. M, ὅτι Sa   |    τιμωρήσεται Sa, τιμωρήσαιτο others   |    τὸν ἀδελφόν ἤτοι τὸν ἀτρέα Rb   |    πελοπι** M (partly washed out), πελοπείᾳ O, πελοπίδι Sa   |    ἐξ αὐτῆς M   |    γενόμενον Rf, γινόμενον CORb, either γιν- or γεν- M, γεννώμενον B, τεχθησόμενον V   |    τὰ δεινά Sa, om. κατεργ. κτλ   |    κατεργάσεσθαι Schw., -σασθαι all   |    at the end αἴγισθον (intrusive gloss) add. MBCORb, οὗτος δ’ ἦν αἴγισθος add. V    

COMMENT:   Schw. emends to τῷ Θυέστῃ, but ψωμίζω is used with two accusatives from the Septuagint onward, and there are several instances of retained acc. of the food with the aor. and perfect pass. of the verb: so here, ‘after Thyestes had been fed his children in little pieces’.


Or. 15.10 (mosch exeg) ⟨τέκν’⟩: τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ θυέστου  —XXaXbTGrY

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὰ τέκνα om. XaGrY   


Or. 15.13 (rec paraphr) ⟨ἀποκτείνας⟩: ἔδωκε αὐτὰ φαγεῖν αὐτῶ  —R

POSITION: s.l.      


Or. 15.15 (vet exeg) ἀτρεύς: ἐπειδὴ κακῆς πράξεως ὑπεμνήσθη, διὰ τοῦτο οὐκ εἶπεν ὁ πάππος ὁ ἐμός, ἀλλ’ ὁ Ἀτρεύς.  —MCVRaRb1Rb2

LEMMA: Rb2; τέκν’ ἀποκτείνας ἀτρεύς C      REF. SYMBOL: Ra(to ἔδαισε)Rb2      POSITION: MV s.l.; follows sch. 15.02 in RaRb1; Rb2 version follows sch. 15.01      

APP. CRIT.:   ἐπεὶ RaRb1   |    κακῆς πράξεων Rb1   |    ἐπεμνήσθη MC, ἐμνήσθη RaRb1   |    ἀλλ’ ἀτρεύς RaRb1Rb2   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἁτρ- Rb2   |   


Or. 15.16 (rec exeg) ⟨ἀτρεύς⟩: 1ὁ μὲν ἀτρεὺς ἔσφαξε τοὺς παῖδας τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τουτέστι τοῦ Θυέστου, καὶ εἶθ’ οὕτως παρέβαλε τῶ Θυέστη καὶ ἔφαγεν αὐτοὺς.  2ὁ μὲν ἀτρεὺς ἐφόνευσε τὰ τέκνα τοῦ Θύεστου, ὁ δὲ Θυέστης ἔγημε τὴν γυναῖκα τοῦ ἀτρέως, ἥτις ἀερο[   —Rb2

POSITION: cont. from sch. 15.15      

APP. CRIT.:   2 ἐφόνησε Rb2, corr. Mast.   |    at end e.g. ἀερό[πη ἦν or ἐκλήθη]; end of note lost in binding   

ORTHOGRAPHICA:   1 εἰθ’ Rb2   |   


Or. 16.02 (vet exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: πάλιν τὴν μοιχείαν Ἀερόπης αἰνίττεται ἢ τὴν γονὴν Πλεισθένους ὃν ἀνείλε⟨το⟩ Θυέστης.  —MΟCRaRb

LEMMA: ἀερόπης ἄπο MC; ὁ κλεινὸς Rb, ὁ κλεινὸς εἰ δὴ κλεινός Ra      REF. SYMBOL: to 18 ἀερόπης M; to 17 Rb      POSITION: M intermarg.; Ο s.l. at 16 τύχας (extending into margin)      

APP. CRIT.:   πάλιν om. O   |    γονὴν] γυναῖκα O (acc. to Dind.)   |    ἀνείλετο Schw. (comparing Hyg. Fab. 86 ‘Plisthenem, quem pro suo educauerat’), ἀνεῖλε all   

ORTHOGRAPHICA:   πλεισθ- O (acc. to Dind.), πλησθένους rest   |   

COLLATION NOTES:   O extremely faint, unable to confirm in image all that Dind. reports: check original   


Or. 16.03 (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: παρασιώπησις  —ZmGu

POSITION: Zm marg., Gu s.l.      


Or. 16.04 (rec exeg) ⟨τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας⟩: ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἀτυχίας ἀπώλετο.  —R

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   ἀπόλετο R   |   


Or. 16.05 (thom exeg) τὰς ἐν μέσῳ τύχας: τὰ συμβάντα πρὸς ἀλλήλους κακὰ καὶ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς θυέστην μοιχείαν, καὶ ὅτι διὰ τοῦτο κατὰ θαλάσσης ταύτην ἀφῆκεν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: thus T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   

COLLATION NOTES:   Gu has cross prefixed   |   


Or. 17.01 (17-18) (rec exeg) ἀπὸ τῆς χρυσίππης ὁ ἀγαμέμνων, ἀπὸ τῆς ἀερόπης ὁ μενέλαος  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 17.02 (rec exeg) ἐπίκρισις ἐστὶ τὸ σχῆμα, ἡ καὶ ἐπιδιόρθωσις καλουμένη  —Zu

POSITION: marg.      


Or. 17.03 (rec exeg) πῶς? ἐνδέχεται καλέσαι αὐτὸν κλεινὸν διὰ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ μοιχείαν καὶ? νομίζεσθαι ἀθλίως φονευθῆναι?  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 17.04 (thom exeg) ⟨κλεινὸς (first)⟩: ὡς ὑπὲρ τῆς ἑλλάδος εἰς τροίαν στρατεύσας  —ZZaZmTZbGu

POSITION: T marg., rest s.l.      


Or. 17.05 (rec exeg) εἰ δὴ κλεινὸς:  1τινὲς ὡς ἐνδοιάζουσαν τὴν ἠλέκτραν φάναι τοῦτο.  2πρότερον μὲν γὰρ κλεινὸς ἦν ἀρχηγὸς πάντων ἑλλήνων γενόμενος.  3εἶτα μοιχευθείσης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ γενέσθαι τοῦτο εἰς ἀτιμίαν.  4ὕστερὸν δὲ ἀνενδοιάστως λέγουσι εἰπεῖν τοῦτο τὴν ἠλέκτραν.  5πῶς γὰρ ἔμελλεν ἐνδοιάζεσθαι εἰς τὸν πατέρα αὐτῆς, λέγουσα οὕτω δὴ ὁ κλεινὸς ἀγαμέμνων ἐπειδὴ κλεινὸς ὑπῆχεν.   —Y2

POSITION: on following page (because first page so crowded)      

ORTHOGRAPHICA:   1-4 -δοιά-] -δυά- (thrice) Y2   |    1 φᾶναι Y2   |   


Or. 17.08 (rec exeg) ⟨κλεινὸς (second)⟩: ἐπεὶ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀπώλετο  —Rb

LEMMA: ἄλλως Rb      POSITION: after sch. 16.02, which has lemma ὁ κλεινὸς in Rb      


Or. 17.10 (thom exeg) κλεινὸς (second): ὡς ἀθλίως ἀποθανών  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὡς om. Zb   |    καὶ τὴν τῆς γυναικὸς ὑποστὰς μοιχείαν add. Gu   

COLLATION NOTES:   cross prefixed in Gu   |   


Or. 17.12 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T


Or. 18.01 (vet exeg) Μενέλεως τε Κρήσσης:  1οὐ γὰρ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ τοιαῦτα ἔπραξε.  2τοῦτο οὖν προσέθηκεν ἐλευθερῶν μὲν τὰς Ἑλληνίδας, κωμῳδῶν δὲ τὰς Κρήσσας.   —MMiCVRaRbSa

LEMMA: MiVRbSa      REF. SYMBOL: MiCRaRbSa      POSITION: M’s version within main block is tacked on to sch. 9.04 without break; follows sch. 46 in Sa      

APP. CRIT.:   1 ἂν om. MiCRb   |    ἑλληνικὴ Sa   |    ἦν γυνὴ V   |    2 γοῦν Sa   |    δὲ τὰς κρήσσας] καὶ κρήσσας Rb, τοὺς κρήτας Sa    

ORTHOGRAPHICA:   1 τοιαῦτ’ Rb   |    2 τοὺς ἑλληνίδας Rb    |   


Or. 18.02 (mosch metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —XXaXbTGrY

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   |   


Or. 18.03 (rec exeg) ⟨κρήσσης⟩: δίκαιον ὀνομάζεσθαι· αἱ κρητικαὶ γυναῖκες ἀσελ[γεῖς]  —Sa

REF. SYMBOL: Sa      POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   end of note lost to damage at corner of page   |   


Or. 18.06 (vet exeg) ⟨ἀερόπης ἄπο⟩: ἀντιστροφὴ ἀπὸ ἀερόπης  —V

POSITION: s.l.      


Or. 18.07 (rec exeg) ⟨ἄπο⟩: ἀναστροφή  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 19.01 (mosch exeg) γαμεῖ: εἰς γυναῖκα λαμβάνει, ἀντὶ τοῦ εἰς γυναῖκα ἔλαβεν  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   ἔλαβε Gr   |   


Or. 19.02 (thom exeg) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον ἠγάγετο  —ZZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.03 (rec exeg) ⟨τὴν θεοῖς στυγουμένην⟩: ἣν στυγήσειαν καὶ ἣν μισήσειαν οἱ θεοί  —Sa

POSITION: s.l.      


Or. 19.06 (vet exeg) στυγουμένην: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ θεῶν προφανῶς ἡ Ἠλέκτρα εἶπεν, ἀλλ’ ὡς ἐν εὐχῆς τρόπῳ καὶ ὡς ἐὰν οὕτως εἶπεν· ἣν μισήσειαν οἱ θεοί.  —VZu

LEMMA: V      REF. SYMBOL: V      POSITION: Zu marg.      

APP. CRIT.:   τῶν θεῶν Zu   |    καὶ ὡς] εἶπε καὶ Zu    


Or. 19.07 (rec exeg) ⟨στυγουμένην⟩: οὐχ ὡς μισουμένην παρὰ τῶν θεῶν φανερῶς ἡ Ἠλέκτρα εἶπεν τὴν ἑλένην· ἐκείνη γὰρ μᾶλλον ἠγαπᾶτο παρ’ αὐτῶν, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀρᾶς τρόπῳ οἷονπερ εἴθε μισήσειαν οἱ θεοί ὡς ἔμπροσθεν φησί.  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 19.10 (thom exeg) ⟨στυγουμένην⟩: διὰ τὸ πολλῶν κακῶν αἰτίαν γενέσθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διὰ τῶν Zb   


Or. 20.02 (tri metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —T

POSITION: s.l.      


Or. 20.04 (thom exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ ἔξωθεν  —Z1ZaZb

POSITION: s.l.; Zb above λέχος      

APP. CRIT.:   ἔξωθεν om. Zb   


Or. 20.05 (rec exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ καὶ εἰς γάμον ἤγαγε  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 20.06 (mosch exeg) ⟨κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν κλυταιμνήστραν περιφραστικῶς  —XXaTYGr

LEMMA: X ὁ δὲ κλυταιμνήστρας      POSITION: s.l. except X      


Or. 20.08 (rec exeg) ⟨λέχος⟩: ἐτυ[μο]λογεῖτ[αι] ἀπὸ τ[οῦ] λέ[ ] (vel λύ[ ]) ἔχει[ν]  —X

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   obscured in binding: check original   |   


Or. 21.01 (vet exeg) ἐπίσημον: 1τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἔφη, ὡς Ὅμηρος [Od. 2.265]·  2‘ἡ δή τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικὲς δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσιν’.  3ἢ οὖν πρὸ τούτου ἐπίσημον ἢ νῦν ἐπὶ μοιχείᾳ ἐπίσημον.   —MBCVRb

LEMMA: MBCRb, ἐπ. εἰς ἕλληνας V      REF. SYMBOL: MBVRb      

APP. CRIT.:   1 τὸ ἐπίσημον om. B, transp. after ἔφη(σεν) V(τὸ om.)Rb   |    ἔφη] ἔφησεν V   |    ὡς καὶ BRb   |    2 μὲν and δῖα Κλυτ. om. Rb   |    3 τούτου] τούτου νοητέον ἐπὶ σωφροσύνη V, τὰς τὸν Rb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἤδή τοι C   |    αἰνάνετο app. a.c. Rb   |    δία M   |    κλυταιμνήστρα V, κλυτεμνήστρη M   |    ἀγαθῇσι Rb   


Or. 21.02 (vet exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἤτοι φανερὸν καὶ διάδηλον καὶ περίφημον ἐπὶ μοιχείᾳ  —V

POSITION: cont. from sch. 21.01      


Or. 21.03 (vet exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: διάδηλον φημιζόμενον ἢ ἐπὶ σωφροσύνῃ ἣν πρότερον εἶχεν ἡ κλυταιμνήστρα ἢ ἐπ’ αἰσχρουργίᾳ ἣν †ἐπ⟨ε⟩σείξατο  —V

POSITION: s.l.      

COMMENT:   perhaps read ἐπεδείξατο; otherwise read ἐπεισήξατο from ἐπεισάγω (but late aorist ἦξα seems not to be found elsewhere in middle).


Or. 21.05 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: τὸ ἐπίσημον ἐπὶ σωφροσύνῃ ἢ διὰ τὴν μοιχείαν  —R

POSITION: marg.      


Or. 21.06 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἢ διὰ τὴν προτέραν σωφροσύνην ἢ διὰ τὴν μοιχείαν ἣν ἐποίησεν ὕστερον  —Sa

POSITION: marg.      

APP. CRIT.:   προτέραν] abbreviated; scribe could have intended πρότερον   


Or. 21.07 (mosch exeg) ἐπίσημον: διάδηλον διὰ τὸν φόνον  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν add. X   


Or. 21.08 (thom exeg) ἐπίσημον: τὸ διάδηλον περιβόητον διὰ την ἀνυπέρβλητον ὕστερον αὐτῆς κακίαν  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὸ διάδηλον om. Gu    |    add. καὶ before περιβ. T   |    ὕστερον om. Zm, ὑπέρ Zb    


Or. 21.09 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: ἐπίσημον καὶ ἐπὶ καλοῦ καὶ ἐπὶ κακοῦ, ἐνταῦθα ἐπὶ κακοῦ  —Gu

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   cross prefixed   |   


Or. 21.11 (rec exeg) ⟨ἐπίσημον⟩: καὶ τὸ λαμπρὸν διὰ τὴν σωφροσύνην ἣν εἶχε πρότερον  —Zu

POSITION: s.l.      


Or. 22.01 (22-24) (mosch paraphr) τὸ ἑξῆς· ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς μητρὸς ἀνοσιωτάτης, ἡ Χρυσόθεμις καὶ ἡ Ἰφιγένεια καὶ ἐγὼ ἡ Ἠλέκτρα καὶ ἄρσην ὁ Ὀρέστης.  —XXaXbTYGr

POSITION: Gr s.l.      


Or. 22.02 (vet exeg) ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς:  1Ὅμηρος [Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’.  2οὗτος Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ, Ἠλέκτραν δὲ τὴν Λαοδίκην διὰ τὸ πολυχρόνιον ἴσως τῆς παρθενίας οἷον ἄλεκτρός τις οὖσα,  3ὡς αὐτός φησιν [71-2]· ‘ὦ παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου’.   —MBCVBRaRbSa

LEMMA: MCVRaRb(om. μὲν τρεῖς)Sa(ὦ), χρυσόθεμις B      REF. SYMBOL: MBVRbSa      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 ὅμηρος] καὶ ὅμηρος BSa, perhaps Ra, ἃς καὶ ὅμηρος λέγει VRb    |    καὶ after χρυσ. om. MCSa   |    2 οὗτος] καὶ οὗτος B, om. RaRbSa   |    ἰφιγένειαν] τὸ ἰφ. C, ἰφ. μὲν B, ἰφ. μὲν οὖν Rb, either ἰφ. μὲν or ἰφ. μὲν οὖν Ra, ἰφ. οὖν Sa   |    τὴν ἰφιάνασσαν καλεῖ] φησὶν τὴν ἰφιάνασσαν παρ’ ὁμήρῳ λεγομένην RaRbSa(φησι)   |    λαοδίκην] λαοδίκην ὑπὸ ὁμήρου λεχθεῖσαν RaRbSa (λεχθεῖσι Rb)   |    ἴσως] ἤδη Sa    |    οἷον om. Sa   |    3 ὡς αὐτὸς κτλ om. RaSa   |    ὡς] ὡς καὶ V, καὶ Rb    |    αὐτὸς] αὐτὸς οὗτος B, οὕτως C, εἶναι οὕτως M, οὗτος Rb   |    ὦ παρθένε om. C   |    μακρὰν V   |    δὴ] ἂν Rb   |    χρόνον Rb    

ORTHOGRAPHICA:   1 ἰφιάνασα CRa   |    2 ἰφιάνασαν C   |    ὂιον M   |    3 ἠλέκτραν app. M   


Or. 22.07 (tri metr) ⟨ἔφυμεν⟩: long mark over υ  —T


Or. 23.01 (rec exeg) οὗτος ὁ ποιητὴς τρεῖς λέγει θυγατέρας γεννηθῆναι τῷ Ἀγαμέμνονι, ὁ δὲ Σοφοκλῆς ἐν τῷ δευτέρῳ δράματι [El. 157] τέσσαρας μετὰ τῆς Ἰφιανάσσης.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.02 (vet exeg) ⟨χρυσόθεμις⟩: τὴν μὲν χρυσόθεμιν ἥρπαζεν ὁ ἀπόλλων, τὴν δὲ ἰφιγένειαν ἔθυσαν τῆ ἀρτέμιδι κατὰ χρησμὸν τὸν δοθέντα τοῖς ἕλλησιν.  —Rb

REF. SYMBOL: Rb      POSITION: preposed to this is a version of sch. 25.04      

ORTHOGRAPHICA:   ἔθησαν Rb   |   


Or. 23.03 (rec exeg) ⟨χρυσόθεμις⟩: καὶ Ὅμηρος [Il. 10.145]· ‘Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα’  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.04 (rec metr) ⟨χρυσόθεμις⟩: δάκτυλος  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 23.05 (vet exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: τὴν ἰφιάνασσαν  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   The accusative here because the name is extracted without adjustment from a sentence like that in sch. 22.02 Ἰφιγένειαν τὴν Ἰφιάνασσαν καλεῖ.


Or. 23.06 (rec exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: ἡ πρὶν ἰφιάνασσα  —ZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ πρὶν om. Y2   


Or. 23.07 (rec exeg) ⟨ἰφιγένειά⟩: αὕτη ἐν τῆ Αὐλίδι τῆ Ἀρτέμιδι τέθυται τὰς πνοὰς ἐπισχούση τοῖς Ἕλλησιν ὅτε κατὰ τῶν Τρώων ἀνάγεσθαι ἔμελλον εἰς ἄμυναν τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης.  —Zm

REF. SYMBOL: Zm       POSITION: marg.      


Or. 23.09 (vet exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: τὴν ἀλλαχοῦ λαοδίκην  —O

POSITION: s.l.      

COMMENT:   For the accusative, see comment on sch. 23.05.


Or. 23.10 (vet exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: ἡ πρὶν λαοδίκη  —VZuY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πρὶν om. Y2   |    after πρὶν add. ἰφιάνασσα ἢ V   


Or. 23.11 (rec exeg) ⟨ἠλέκτρα⟩: ἱστοροῦσι τινὲς ὡς ἠλέκτρα πρῶτον μὲν ἐκαλεῖτο ἰφιάνασσα, διὰ δὲ τὸ παραταθῆναι εἰς μακρὸν τὸν τῆς παρθενίας αὐτῆς καιρὸν καὶ ἄνανδρον μεῖναι μέχρι πολλοῦ, οὕτως ἐκλήθη, ὡς ἔστι συμβαλεῖν τοῦτο ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος· ἀπὸ γὰρ τοῦ α̅ στερητικοῦ μορίου [καὶ] τοῦ λέκτρον ἡ κοίτη.  —Gu

COLLATION NOTES:   καὶ lost to cut margin   |   


Or. 24.01 (vet exeg) ἄρσην τ’ ὀρέστην: τὸ ἄρσην Ὁμηρικῶς, ὡς τὸ [Hom. Od. 1.1] ‘ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα’.  —MOVR

LEMMA: C      POSITION: MR marg., C intermarg., V s.l.      

APP. CRIT.:   τὸ ἄρσην om. V   |    ἄρσην τ’ M   |    τὸ] τὸν C    

ORTHOGRAPHICA:   ἔνεπε MV   |   

COMMENT:   This note seems to allude to the discussions of the sense of ἄνδρα in Od. 1.1 (whether it should be taken as ‘brave’ or ‘man (= male rather than female)’).


Or. 24.02 (rec gram) ⟨ἄρσην⟩: ἄρρην μὲν κοινὸν ἄρσην δὲ αἰολικῶς τροπῇ τοῦ ρ εἰς σ ὡς τὸ πυρρὸς πυρσὸς καὶ θαρρῶ θαρσὸς.  —Zu

REF. SYMBOL: Zu      

COMMENT:   This note reflects a strange confusion; the standard doctrine is that -ρρ- forms are Attic vs. the common -ρσ- forms (e.g. Etym. Gud. s.v. θαρσῆσαι, Thom. Mag., Ecl. vocum att. s.v. θαρρῶ). The shift of rho to sigma is nowhere else described as Aeolic.


Or. 24.06 (rec exeg) ⟨ἀνοσιωτάτης⟩: διὰ τὴν μοιχείαν καὶ τὸν φόνον  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 25.04 (vet exeg) ἀπείρῳ περιβαλοῦσ’ ὑφάσματι: ἡ γὰρ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ὕφανεν οὔτε ταῖς χερσὶν οὔτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχοντα, ὅπως μὴ Ἀγαμέμνων ἀμύνασθαι δύνηται τοὺς φονεύοντας.  —MBCVRb1Rb2

LEMMA: MC, ἀπείρῳ περιβαλοῦσα Rb2, ἣ πόσιν ἀπείρω BV(ἢ)       REF. SYMBOL: MBVRb2      POSITION: M marg.; Rb1 is a version preposed to sch. 23.02 above, with a ref. to 23; Rb2 occurs in the normal sequence.      

APP. CRIT.:   γὰρ] δὲ Rb1   |    ὕφανεν] τὸν ἀγαμέμνονα ἐνέδυσεν V   |    ταῖς χερσὶν] τὴν σχέσιν Rb1   |    οὔτε τῇ] ἢ Rb2   |    ἔχοντα ἔκδυσιν transp. Rb2   |    μὴ ᾶγαμ. ᾶμύν.] ἀγαμέμνων ἐκδυσάμενος τοῦτον μὴ ὁρᾶν μήτε ἀμύν. Rb1   |    ἀγαμ. μὴ transp. V    |    δύνηται B, δύναται MCRb1Rb2, δύνητο V; δύναιτο Schw.   |    φονευτάς app. Rb1    

ORTHOGRAPHICA:   κλυτεμν- M   |   


Or. 25.05 (vet exeg) καὶ ἄλλως:  1ἀντὶ τοῦ χιτῶνι.  2ἄπειρον ὃ οὐκ ἦν περᾶσαι χερσὶν ἢ κεφαλῇ, ὥσπερ ἄπειρον δίκτυόν φασιν.  3καλῶς δὲ τὸ πόσιν· εἰ γὰρ εἶπε τὸν ἐμὸν πατέρα, δι’ ἑαυτὴν ἐδόκει ἂν κατηγορεῖν τῆς μητρός.  4Αἰσχύλος δέ φησιν [fr. 375]· ‘ἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτον’.   —MBCVRaRb

LEMMA: MC(om. καὶ)Rb(add. ἢ πόσιν ἀπείρῳ)      POSITION: M marg.; B cont. from previous      

APP. CRIT.:   1-2 ἀντὶ ... φασιν om. BV   |    1 ἀντὶ τοῦ χιτῶνι om. RaRb   |    τοῦ om. C   |    2 ὃ] ᾧ C, ὡς M   |    πέρας MC, διαπερᾶσαι RaRb   |    3 before καλῶς add. καὶ αἰσχύλος δέ φησιν ἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτον. V (om. at end)   |    τὸ] εἷπεν ἣ BV   |    πόσιν] ποίησιν C   |    γὰρ] δὲ Rb   |    δι’ ἑαυτὴν transp. after ἂν V   |    ἔδοξεν V   |    ἂν V, om. others   |    4 καὶ αἰσχύλος BVRaRb   |    δὲ om. Rb   |    εὐτύχημα RaRb, τέχνημα Rw, coni. Nauck   |    καὶ om. Ra; oddly formed abbrev. or corrupted in Rb   |    δυσέκδυτον Nauck (TGF ed. 1, addenda, p. XIV), Dind.   

ORTHOGRAPHICA:   3 εἶπεν M   |   


Or. 25.06 (vet exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: τῶ μὴ ἔχοντι πέρας, τῶ ἀτραχηλώτω  —OVRY2

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   (first) τῷ om. R    |    τῷ ἀτραχ. om. OR    |    (second) τῶ om. Y2   |    ἀτραχη(λ)ώτ() V    

COMMENT:   ἀτραχήλωτος = ‘not provided with a neck-hole’, unless it is corrupt for the attested ἀτράχηλος. For the word in this context cf. Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca (epit.) 23a. Ἀγαμέμνων δὲ καταντήσας εἰς Μυκήνας μετὰ Κασάνδρας ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας· δίδωσι γὰρ αὐτῷ χιτῶνα ἄχειρα καὶ ἀτράχηλον, καὶ τοῦτον ἐνδυόμενος φονεύεται, καὶ βασιλεύει Μυκηνῶν Αἴγισθος· κτείνουσι δὲ καὶ Κασάνδραν.


Or. 25.10 (rec exeg) ⟨ἀπείρῳ⟩: διὰ τὸ μήτε ταῖς χερσὶν μήτε τῇ κεφαλῇ ἔκδυσιν ἔχειν ὡς παρὰ Αἰσχύλῳ  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 25.13 (rec gram) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ὡς τὸ περίβαλε τὸν ἅγιον τοῖς δεσμοῖς  —Gu

POSITION: s.l.      

COMMENT:   No parallel for this phrase in TLG texts.

COLLATION NOTES:   cross prefixed   |   


Or. 25.17 (rec gram) ⟨ὑφάσματι⟩: ὕφασμα τὸ ὑφανθέν  —Zm

POSITION: marg.      


Or. 140.01 (140-165a) (tri metr) ἡμέτερον: σῖγα:  0τὰ ἑξῆς ταῦτα εἴδη καλεῖται ἀλλοιόστροφα. εἰσὶ δὲ καὶ κατὰ σχέσιν. τῆς παρούσης οὖν στροφῆς τὰ κῶλα ιγʹ. καὶ τὰ τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα. ἐφεξῆς γὰρ κεῖται ἡνωμένη καὶ οὐκ ἐκ διαστήματος.  1τὸ αʹ ἀσυνάρτητον ἐκ τροχαϊκοῦ ἰθυφαλλικοῦ καὶ ἰαμβικῆς βάσεως ἐχούσης τὸν αʹ πόδα ἀνάπαιστον.  2τὸ βʹ ἴαμβος τρίμετρος ἀκατάληκτος.  3-4τὸ γʹ καὶ δʹ παιωνικὸν ἡμιόλιον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰάμβου.  5τὸ εʹ ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον καθαρόν.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου αʹ καὶ παίωνος γʹ καὶ συλλαβῆς. ἐν δὲ τῷ τῆς ἀντιστροφῆς κώλῳ ἀντίσπαστον ἔχει καὶ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάττονος.  7τὸ ζʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἰωνικοῦ διιάμβου καὶ μολοττοῦ ἢ κρητικοῦ. τὸ δέ γε τῆς ἀντιστροφῆς κῶλον πεντασύλλαβον ἔχει τὸν διίαμβον.  8τὸ ηʹ ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰωνικοῦ καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  9τὸ θʹ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς καθαρόν.  10τὸ ιʹ ὅμοιον δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ χορείων.  11τὸ ιαʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  12τὸ ιβʹ ὅμοιον δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἐκ παίωνος δʹ διιάμβου καὶ κρητικοῦ ἢ δακτύλου. ἐπὶ τῷ τέλει ἀμφοτέρων παράγραφος.   —T

1140=153 ‒⏑‒⏑‒⏑,⏑⏑‒⏑‒
σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης
πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα
2141=154 ⏓‒⏑‒,⏓‒⏑‒,⏒‒⏑‒
τιθεῖτε, μὴ κτύπεῖτε μηδ’ ἔστω κτύπος
ποίαν τύχαν εἴπω, ποίαν δὲ συμφοράν [with koine short symbol on second ποι]
3142=155 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ἀποπρὸ βᾶτ’ ἐκεῖ
ἔτι μὲν ἐμπνέει
4143=156 ⏑⏑⏑‒,⏓‒
σ’ ἀπόπρο μοι κοίτας
βραχὺ δ’ ἀναστένει
5144=157 ⏑‒‒⏑‒
ἰδοὺ πείθομαι
τί φήις; ὦ τάλας
6145=158 ⏑‒‒‒,⏑⏑‒⏑,‒ / ⏑‒‒⏑,⏑⏑‒‒,‒
ἔα σύριγγος ὅπως πνοὰ
ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις
7146=159 ‒‒⏑⏑,⏑‒⏑⏔,‒⏒‒
λεπτοῦ δόνακος, ὦ φίλα, φώνει μοι
ὕπνου γλυκυτάταν φερομένωι χάριν
8147=160 ⏑⏑⏑‒,‒‒⏑⏑,⏑‒
ἴδ’ ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον
μέλεος ἐχθίστων θεόθεν ἐρ
9148=161 ⏑‒⏑‒,‒‒‒
φέρω βοάν. ναί, οὕτω
γμάτων, τάλας. φεῦ μόχθων
10149=162 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⌒
κάταγε κάταγε, πρόσιθ’ ἀτρέμας
ἄδικος ἄδικα τότ’ ἄρ’ ἔλακεν
11150-163 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑
ἀτρέμας ἴθι· λόγον ἀπόδος ἐφ’ ὅτι
ἔλακεν, ἀπόφονον ὅτ’ ἐπὶ τρίποδι
12151=164 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⌒
χρέος ἐμόλετέ ποτε
Θέμιδος ἄρ’ ἐδίκασε
13152=165 ⏑⏑⏑‒,⏑‒⏑‒,‒⏑⏒
χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ’ εὐνάζεται
φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς ματέρος

TRANSLATION:   These following metrical forms [sc. of the whole lyric 140-207] are called strophes of irregular arrangement, and they are in responsion. Now then, the present strophe has 13 cola, and those of the antistrophe are the same number. For they are positioned as one sequence in succession and not at a distance. The first colon is compound, formed from a trochaic ithyphallic and an iambic metron with first-foot anapaest. The second colon is an acatalectic iambic trimeter. The third and fourth cola are one-and-a-half measure paeonic lines consisting of fourth paeon and iamb. The fifth colon is a hypercatalectic antispastic monometer of pure form. The sixth is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. antispastic] kind, composed of a first epitrite and a third paeon and a syllable. But in the corresponding colon of the antistrophe it contains an antispast and an ionic a minore [sc. and a syllable]. The seventh colon is a catalectic ionic a maiore trimeter composed of an ionic, a double iamb, and a molossos or a cretic. The corresponding colon of the antistrophe, however, has its double iamb with five syllables [sc. because of a resolved long]. The eighth colon is a brachycatalectic epionic a maiore trimeter composed of fourth paeon, ionic, and two indifferent syllables. The ninth colon is a pure iambic hepthemimer [i.e. one and three-quarters iambic metra]. The tenth is an acatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of chorei. The eleventh is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The twelfth is a brachycatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The thirteenth is a catalectic ionic trimeter composed of fourth paeon, double iamb, and a cretic or dactyl. At the end of both [strophe and antistrophe], a paragraphos.

APP. CRIT.:   8 ἐπι ἰωνικὸν T, ἰωνικὸν Ta   

COMMENT:   Triclinius uses the term ἐπιωνικός to refer to a colon in which an ionic measure is preceded by some form of iambic, whereas when an initial ionic is followed by an iambic measure he uses the term ἰωνικός. For the former, see sch. Soph. Aj. 1199, El. 824 Tessier (first colon in both instances).

COLLATION NOTES:   ἡμέτερον not visible on image, check original; τρικλινίου: σῖγα σῖγα Ta   |   


Or. 140.02 (140-165b) (tri metr) στροφὴ κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 166.01 (166-173a) (tri metr) ἡμέτερον: ὁρᾷς:  0σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς μὲν πρὸς τὰς στροφάς, ὁμοιομερὲς δὲ τῷ μετὰ τὴν ἑξῆς κειμένην στροφὴν συστήματι, οὗ ἡ ἀρχὴ ‘θρόει τίς κακῶν’. ἔστι δὲ κώλων ηʹ.  1τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου ἐπιτρίτου βʹ καὶ ἰάμβου.  2τὸ βʹ ἰαμβικὸν ἑφθηιμερές.  3τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν Φερεκράτειον ἐξ ἀντισπάστου καὶ κρητικοῦ. ἐνταῦθα δὲ τὸν κρητικὸν ἔχει τετρασύλλαβον.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν ὅμοιον τῷ βʹ.  5τὸ εʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον ἐκ χορείων τῶν αʹ ποδῶν.  7τὸ ζʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ κρητικοῦ.  8τὸ ηʹ τροχαϊκὸν ἰθυφαλλικόν. εἰ δὲ βούλει, ἀντισπαστικὸν ἡμιόλιον. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.  —T

1166=187 ⏑‒‒⏑,‒⏑‒‒,⏑‒
ὁρᾶις; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας.
θρόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει.
2167=188 ⏑‒⏑‒,⏑‒⏑
σὺ γάρ νιν, ὦ τάλαινα,
θανεῖν, τί δ’ ἄλλο γ’; οὐδὲ
3168=189 ⏑‒‒⏑,⏕⏑‒
θωύξασ’ ἔβαλες ὕπνου. [ω marked as koine short ⌙ = U+2319]
γὰρ ἴσχει πόθον βορᾶς.
4169=190 ⏒‒⏑‒,⏑‒⏑
εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα.
πρόδηλος ἆρ’ ὁ πότμος. [koine long mark over πότμ]
5170=191 ‒⏑‒‒,‒⏑‒‒
οὐκ ἀφ’ ἡμῶν, οὐκ ἀπ’ οἴκων
ἐξέθυσεν Φοῖβος ἡμᾶς
6171=192 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒⏓‒‒
πάλιν ἀνὰ πόδα σόν γ’ ἑλίξεις
μέλεον ἀπόφονον δοὺς αἶμα
7172=193 ⏑⏑⏑‒,‒⏑‒
μεθεμένα τοῦ κτύπου;
πατροφόνου ματέρος.
8173=194 ⏑‒‒,⏑‒‒ / ⏑‒‒⏑,‒‒
ὑπνώσσει. λέγεις εὖ.
δίκα μέν. καλῶς δ’ οὔ.

TRANSLATION:   A metrical system divided into sections, consisting of unlike parts with respect to the strophes [sc. the preceding and following strophes, 140-165 and 174-186=195-207], but with the same parts as the system after the strophe that follows, the opening of which is ‘Speak what of evils’ [sc. 187-194]. It is of eight cola. The first is a brachycatalectic antispastic trimeter composed of an antispast, second epitrite, and iamb. The second is an iambix hepthemimeres. The third is a Pherecratean catalectic antispastic dimeter composed of an antispast and a cretic. Here [sc. as opposed to in the corresponding stanza] it has its cretic of four syllables [sc. from resolution of a long]. The fourth is an iambic similar to the second [sc. hepthemimeres]. The fifth is an acatalectic trochaic dimeter. The sixth is similar [sc. a trochaic dimeter] with the first feet consisting of chorei. The seventh is an acatalectic paeonic dimeter composed of a fourth paeon and a cretic. The eighth is a trochaic ithyphallic; or if you prefer, a one-and-a-half-measure antispast. At the end, a paragraphos.


Or. 166.02 (166-173b) (tri metr) σύστημα κώλων ηʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 174.01 (174-186a) (tri metr) ἡμέτερον: πότνια πότνια:  0ἡ βʹ αὕτη στροφὴ κώλων ἐστὶ ιγʹ.  1τὸ αʹ τροχαϊκὸν πενθημιμερὲς ἐκ δύο χορείων. εἰ δὲ βούλει, ἰαμβικόν.  2-3τὸ βʹ καὶ γʹ παιωνικὰ ἡμιόλια ἐκ παίωνων δʹ καὶ ἰάμβων.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ χορείων. εἰ δὲ βούλει, ὅμοιον τῷ αʹ καὶ τῆς ἐκεῖ μακρᾶς διαλελυμένης ἐν τούτῳ.  5τὸ εʹ ὅμοιον τῷ βʹ.  6τὸ ϛʹ παιωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παιώνων πρώτων βʹ, τοῦ πρώτου πενταβράχεος, καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  7-8τὸ ζʹ καὶ τὸ ηʹ ὅμοια τῷ βʹ.  9τὸ θʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ καὶ πρώτου.  10τὸ ιʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ βʹ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβου. εἰ δὲ βούλει, ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος γʹ καὶ διιάμβου.  11τὸ ιαʹ δακτυλικὸν ἑφθημιμερὲς.  12τὸ ιβʹ τροχαϊκὸν ἢ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς ἐκ τριῶν χορείων καὶ συλλαβῆς.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος αʹ ἀντὶ ἰωνικοῦ, διτροχαίου καὶ ἐπιτρίτου γʹ διὰ τὴν ἀδιάφορον, ἢ ἰωνικοῦ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος καὶ διπλαῖ ἔσω καὶ ἔξω νενευκυῖαι, ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ τοῦ κώλου, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος, δηλοῦσαι ἔχειν ἀνταπόδοσιν.  —T

1174=195 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,‒
πότνια πότνια Νύξ, [koine brevis symbol twice]
ἔκανες ἔθανες, ὦ
2175=196 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπνοδότειρα τῶν
τεκομένα με μᾶ
3176=197 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
πολυπόνων βροτῶν
τερ, ἀπὸ δ’ ὤλεσας
4177=198 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑⏑ / ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑
Ἐρεβόθεν ἴθι, μόλε
πατέρα τέκνα τε τάδε
5178=199 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
μόλε κατάπτερος
σέθεν ἀφ’ αἵματος·
6179=200 ⏑͡⏑⏑⏑⏑,⏔⏑⏑⏑,⏑⏑
τὸν Ἀγαμεμνόνειον ἐπὶ δόμον.
ὀλόμεθ’ ἰσονέκυες ὀλόμεθα. (200)
7180=201 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπὸ γὰρ ἀλγέων
σύ τε γὰρ ἐν νεκροῖς
8181=202 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπό τε συμφορᾶς
τό τ’ ἐμὸν οἴχεται
9182=203 ⏑‒⏑⏑,‒⏑⏑⏑
διοιχόμεθ’ οἰχόμεθα
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν
10183=204 ⏑⏑‒⏑⏑‒,⏑‒ / ⏑⏑‒⏑,⏑‒⏑‒
κτύπον ἀγάγετ’· οὔμενουν
στοναχαῖσί τε καὶ γόοις
11184=205 ‒⏑⏑‒⏑⏑‒⏑⏑‒
σῖγα φυλασσομένα στόματος
δάκρυσί τ’ ἐννυχίοις ἄγαμος
12185=206 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑⏑⏑ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑
ἀνὰ κέλαδον ἄπο λέχεος
ἐπὶ δ’ ἄτεκνος ἅτε βίοτον
13186=207 ‒⏑⏑⏑,‒⏑‒⏑,‒‒⏑‒
ἥσυχον ὕπνου χαρὰν παρέξεις, φίλα;
ἁ μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον.

TRANSLATION:   This second strophe consists of 13 cola. The first is a trochaic penthemimer consisting of two chorei; of if you prefer, iambic. The second and third cola are paeonic of one and half measures, consisting of fourth paeon and iamb. The fourth colon is a brachycatalectic iambic dimeter consisting of chorei; or if you prefer, like the first colon, with the long syllable found there resolved in this one. The fifth is similar to the second. The sixth is a brachycatalectic paeonic dimeter composed of two first paeons (the first being of five syllables) and two indifferent syllables. The seventh and eighth are like the second. The ninth is an acatalectic paeonic dimeter composed of a second paeon and a first paeon. The tenth is a brachycatalectic antispastic dimeter consisting of two anapaests and an iamb; or if you prefer, an acatalectic ionic dimeter composed of a third paeon and a double iamb. The eleventh is a dactylic hephthemimeres [sc. three and a half dactyls]. The twelfth is a trochaic or iambic hepthemimeres composed of three chorei and a syllable. The thirteenth is an acatalectic ionic a maiore trimeter composed of a first paeon in place of an ionic, a double trochee, and third epitrite because of the [final] indifferent [syllable], or an ionic. At the end, a paragraphos and diple-marks pointing inwards and outwards, one at the beginning of the colon, the other at the end, the marks indicating that the strophe has corresponsion.


Or. 174.02 (174-186b) (tri metr) στροφὴ ἑτέρα κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 186.10 (tri metr) diple-mark pointing outwards at beginning of colon, paragraphos and diple-mark pointing inwards at end of colon T  —T


Or. 401.01 (vet exeg) ἤρξω δὲ λύσσης πότε: 1καὶ τοῦτο πονηρῶς.  2θέλων γὰρ ἐλέγξαι ὡς θεομισῆ φησιν ‘ἤρξω δὲ λύσσης πότε’.  3ἤθελε γὰρ μαθεῖν εἰ χρόνιόν ἐστι τὸ νόσημα καὶ δυσίατον.   —MCVB, partial O

LEMMA: MBCV(om. πότε)      REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   2 μὴ θέλων MVC   |    ἐξελέγξαι τὸν ἀνέψιον B   |    δὲ om. V   |    3 ἐθελ- initially M, but corrected   |    δύσ at end of line, om. ιατον V; on next line with ecthesis and enlarged capital, ἄψαυστον followed by three-dot punctuation (usual mark of separation between end of one scholion and lemma of the next)   |   

ORTHOGRAPHICA:   ἐστὶν M   |   

COLLATION NOTES:   O barely readable, seems to have 3rd sentence preceded by 4-6 undeciphered words, perhaps containing καὶ τοῦτο πονηρῶς: check original   |   


Or. 401.06 (tri metr) ⟨ἡμέρα ⟩: long mark over α  —Τ


Or. 402.01 (vet exeg) ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ὑψηλοποίουν τὸ τῆς μητρὸς μνῆμα  —MCV

LEMMA: MC(μῆτερ)V(om. μητ. ἐξ.)      REF. SYMBOL: V      

ORTHOGRAPHICA:   μνήμα M   |   


Or. 402.02 (vet exeg) ⟨ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: ὁ δὲ φησὶν ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸ τῆς μητρὸς μνῆμα ἐξώγκουν [1 wd.] τιμῶν καὶ τὸ χῶμα ἐπιβάλλων ὑψηλοποίουν  —B

POSITION: cont. from sch. 401.01      

APP. CRIT.:   perhaps restore washed out word as αὐτὴν   

ORTHOGRAPHICA:   ὑψιλοποίουν B   |   

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 402.03 (vet exeg) ⟨ἐν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: γράφεται ἐν ᾗ ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον  —MB

POSITION: M cont. from sch. 402.01; B intermarg.      

APP. CRIT.:   τάλαιναν M, and perhaps μ(ητ)ρ(ὸ)ς corrected to μ(ητέ)ρ’   


Or. 402.06 (mosch exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: τῇ ταλαίνῃ μητρὶ ἐξώγκουν τὸν τάφον  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   |   τὸν om. TY   

COLLATION NOTES:   Ta omits cross   |   


Or. 402.07 (rec exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’⟩: γρ. ταλαίνῃ μητέρι  —Zm

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   γρ. μητέρι Zm, and separately η over (τάλαιν)αν   


Or. 402.08 (vet exeg) ⟨ἐξώγκουν τάφῳ⟩: ὅ ἐστι· τὸ χῶμα ἐπέβαλλον  —MBOC

POSITION: cont. from sch. 402.01 MC, O s.l., B intermarg. preceding sch. 402.03      

APP. CRIT.:   ὅ ἐστι om. O   |    ?ἔβαλλον? O   

ORTHOGRAPHICA:   ἐπέβαλον C   |   

COLLATION NOTES:   check original O; B obscured under a gloss by a later hand   |   


Or. 402.09 (thom exeg) ἐξώγκουν τάφῳ: 1εἰκότως δὲ εἶπε τὸ ἐξώγκουν·  2οἱ γὰρ τῶν παλαιῶν τάφοι συναγωγὴ χώματος ἦσαν εἰς ὕψος διήκουσα βουνῷ ἐοικυῖα.  3ὅθεν καὶ μέχρι τοῦ νῦν τύμβην ταύτην κατονομάζουσιν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: ZZaZmT, Zb to μητέρ’      

APP. CRIT.:   1 (sch. 402.13 preposed) δὲ add. after εἰκότως T, after τὸ Zb   |    2 συναγωγὴν Zb, συναγωγοὶ Gu   |   εἰς ὕψος om. Zb   |    3 ὅθεν κτλ. T only, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐξώκουν Za (in text ἐξώγγουν)   |   

COMMENT:   τύμβη (not in LSJ) attested in late Greek, needlessly changed to τύμβον by Arsenius.


Or. 402.14 (rec exeg) ⟨ἐξώγκουν⟩: ὄγκον εἶπεν διὰ τὸ μνῆμα· ἀνεχωματίζοντο γὰρ οἱ ἕλληνες τὰ μνήματα ?ὅπως? ἐποίουν. οἱονεὶ ἐπαναστήματα ????. οἱ γὰρ ἀγωνιζόμενοι [2 wds] διὰ τὴν [1 wd] ?ἀγωνίζονται.  —Y2

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 403.01 (vet exeg) πότερα κατ’ οἴκους: 1ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤρξω, τουτέστιν· ἐν ποίᾳ ἡμέρᾳ ἤρξω καὶ ἐν ποίῳ τόπῳ.  2κακοήθως δὲ καὶ τοῦτο.   —MBCV

LEMMA: all (κατοἴκους M, κατοίκους C)      REF. SYMBOL: BV      

APP. CRIT.:   1 τουτέστιν] τοῦ δέ ἐστιν M   |    τουτέστιν ...ἤρξω] δὲ ποίαν ἡμέραν (punct. after κοινοῦ) V   |    2 κακόηθες (δὲ .... τοῦτο om.) V   


Or. 403.02 (vet exeg) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: κακοήθως καὶ τοῦτο  —H

POSITION: s.l.      


Or. 403.03 (vet exeg) ⟨πότερα κατ’ οἴκους⟩: ἐν ποίῳ τόπῳ  —O


Or. 403.06 (moschThom exeg) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἤρξω τῆς λύσσης  —XaXbTYGrZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 403.07 (rec exeg) ⟨κατ’ οἴκους⟩: ἀπὸ κοινοῦ ἤρξω  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 404.01 (vet exeg) νυκτὸς φυλάσσων: 1ὁ δὲ φιλαλήθως [ca. 10-12 letters washed out]/πέπονθα·  2μήποτέ τις ἀφέληται τὰ ὀστᾶ.  3ἢ παρατηρῶν πότε σβεσθείσης τῆς φλογὸς ἀφέλωμαι τὰ ὀστᾶ.   —BOCVRb

LEMMA: C; ὀστέων ἀναίρεσιν V, ὀστέων Rb      REF. SYMBOL: VRb      POSITION: cont. from sch. 403.01 B; O has second sentence s.l., third in margin      

APP. CRIT.:   1 in B only; for washed out letters, Arsenius gives λέγει κατὰ τὴν νύκτα   |    2 μή τις O   |    3 σβεσθείσης] ἀφεθείσης C   |    3 τὰ ὀστᾶ] ταῦτα VRb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀφέλ() V   |    2 ὀστά CRb, C also in 3   |    3 ἀφέλομαι VCRb   |   


Or. 404.02 (vet exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: φυλάττων πότε σβεσθῇ [ἡ?] κα[ῦσις?] ἵν[α] μὴ ?ἀφέληται? τὰ ὀστᾶ.  —H

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   either σβεσθεῖ or -ῆ H   |   


Or. 404.03 (rec exeg) ⟨νυκτὸς φυλάσσων⟩: τηρῶν? πότε ἀφέλωμαι τῆς φλογὸς τὰ ὀστᾶ μήτις ἀφέληται ταῦτα. ἀναιρῶ γὰρ τὸ λαμβάνω.  —Y2

ORTHOGRAPHICA:   ἀφέλομαι Y2   |   


Or. 404.08 (thom exeg) ὀστέων ἀναίρεσιν: 1ἤγουν πότε τὸ σῶμα ἀναλωθὲν ἡμεῖς τὰ ὀστᾶ λάβωμεν.  2ἢ ἀναίρεσιν ἀντὶ τοῦ φθοράν, ἤγουν σκοπῶν μὴ τὰ ὀστᾶ φθαρῇ τῷ πυρί.   —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ZZaZb      REF. SYMBOL: ZZaTZb      POSITION: ZmGu s.l.      

APP. CRIT.:   1 ἀνάληψιν add. before ἤγουν ZmZb (cf. sch. 404.13, 404.14)   

ORTHOGRAPHICA:   1 λάβομεν ZZa   |   2 ὀστὰ Zb   |   

COLLATION NOTES:   Zm obscure in marg.: check original   |   


Or. 405.02 (mosch exeg) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: σφαλλόμενον δηλονότι ὑπὸ τῆς μανίας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   σφαλόμ- YGr   |   

COLLATION NOTES:   T obscured in margin, clear in Ta: check original   |   


Or. 405.03 (rec metr) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: τὸ ν̅ διὰ τὸ μέτρον ἐνταῦθα εἰ καὶ σύμφωνον ἐπιφέρεται τὸ δ̅.  —Za

POSITION: s.l.      


Or. 407.02 (rec exeg) ⟨φαντασμάτων⟩: γρ. ἐκ φασμάτων  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 408.02 (mosch paraphr) ⟨τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς⟩: τρεῖς κόρας νυκτὶ ὁμοίας ἤγουν μελαίνας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X (cont. from sch. 408.01) and Xo; separately, Xo has ἤγουν μελαίνας s.l.      


Or. 408.03 (vet exeg) ⟨νυκτὶ προσφερεῖς⟩: ἀντὶ τοῦ φοβεράς· νυκτί ὁμοίας, ὡς ὁ ποιητής [Hom. Il. I.47]· ‘νυκτὶ ἐοικώς’.  —MB

POSITION: M s.l., B marg.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ φοβεράς om. B   |    νυκτί ὁμοίας om. M   


Or. 410.03 (vet exeg) εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου: 1κατὰ ἀντίφρασιν, ἀντὶ τοῦ ἀπαιδεύτως.  2ἢ οὕτως· εὐπαιδεύτως δὲ ποιεῖς ὀνομάζειν αὐτὰς Ἐρινύας παραιτούμενος.   —MBC

LEMMA: MC; ἄλλως· εὐπαίδευτα B      POSITION: follows sch. 410.04 in B      

APP. CRIT.:   1 τοῦ om. C   |    2 δὲ om. M   

ORTHOGRAPHICA:   2 ὀνομάζ M   |   


Or. 410.04 (vet exeg) ἄλλως: 1ἀπαιδεύτως φυλάττου ὀνομάζειν αὐτάς.  2πῶς δὲ ἀπαιδεύτως;  3καλῶν αὐτὰς Ἐρινύας.   —MBCVRbSa

LEMMA: MC; εὐπαίδευτα BV(-δευτ())Rb, ἀπαιδεύτως (ἀπαίδευτα s.l.) Sa      REF. SYMBOL: BVRb      POSITION: precedes sch. 410.03 in B      

APP. CRIT.:   1 ἀντὶ τοῦ prep. BVRbSa, before that δὲ καλῶν αὐτὰς ἐρινύας crossed out Rb    |    ἀπαιδεύτως] ἀπαίδευτα VSa, ἀπαιδεύτους C, ἀπαίδευτα εὐπαίδευτα Rb   |    φυλάττουσιν V   |    2 ἀπαιδεύτως] ἀπαίδευτα RbSa, a.c. V   

ORTHOGRAPHICA:   ἐριννύας VSa   |   


Or. 410.05 (rec exeg) ⟨εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου⟩: ἀποτρέπου δὲ λέγειν αὐταῖς τὸ εὔφημον ὄνομα τὸ εὐμενίδες ἀπαίδευτον. ἐλέγ(οντο) φονεύτριαι ἐριννύες.  —Y2


Or. 410.10 (tri metr) ἡμέτερον· ⟨ἀπαίδευτον⟩: ἀπαίδευτός ἐστιν ὁ ἐνταῦθα γράφων ἀπαίδευτα καὶ τῶν μέτρων παντάπασιν ἀμαθής. σὺ δ’ εἰ βούλει μὴ ἀπαίδευτος εἶναι, ἀπαίδευτον ἑνικῶς γράφε. οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς τὸ μέτρον ὀρθῶς.  —T

COLLATION NOTES:   from -πασιν on scarcely readable in image (clear in Ta), check original   |   


Or. 410.11 (thom exeg) ⟨ἀποτρέπου λέγειν⟩: ἤγουν μέμφεσθαι αὐτὰς ἀφίστασο  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Gu   |    αὐτοὺς Zb   |    ἀφίστατο Za   


Or. 410.14 (rec exeg) ⟨ἀποτρέπου⟩: ἔδει εἰπεῖν ἀπ()τρέπ()· τὸ σχῆμα παρὰ π??λο??ίοις  —Xo

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Scribe must have intended ἀποτρέπῃ or ἀπετρέπου. Cf. perhaps grammatical terms παραλογία, παράλογος for false forms or non-analogical forms?

COLLATION NOTES:   very faint ink, different hand: check original   |   


Or. 410.15 (tri metr) ⟨ἀποτρέπου⟩: koine longa sign over ποτ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 411.01 (vet exeg) αὗταί σε βακχεύουσι: 1κακοήθως τῷ ὀνόματι ἐχρήσατο ⟨ἀντὶ⟩ τῆς μανίας.  2κακόηθες δὲ καὶ τὸ ὑπομιμνήσκειν αὐτὸν τοῦ φόνου τῆς μητρός.  3ἤρκει γὰρ ‘αὗταί σε βακχεύουσι’.  4λείπει δὲ ἡ διά, ἵν’ ᾖ διὰ τὸν συγγενῆ φόνον.   —MBCVRbSa, partial H

LEMMA: M(-ουσιν)BCVRb(om. βακχ.)      REF. SYMBOL: BVRb      

APP. CRIT.:   1 τοῖς ὀνόμασιν V   |    ἐχρήσαντο MC   |    ⟨ἀντὶ⟩ τῆς Schw., τὸν τῆς M, τῆς others   |    τῆς μανίας transp. before ἐχρήσατο H   |    2-4 κακόηθες κτλ om. H   |    2 κακόηθες] κακοήθως M   |    καὶ om. Rb   |    τὸ ὑπομιμνήσκειν] τὸ μὴ εἴπης ἀνακωχὴν τῶν κακῶν τὸν θάνατον ὑπομιμνήσκειν Sa (cf. sch. 415.06)   |    αὐτὸν om. V   |    3 γὰρ τὸ V, τὸ Rb   |    4 λείπει κτλ. M, om. others   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 βακχεύουσιν MC   |   

COLLATION NOTES:   1 κακοήθως ... μανίας written by rubr. in lieu of lemma in Sa; also 3 ἤρκει ... βακχεύου written by rubr. as if lemma of new sch. (σι written by main scribe)   |   


Or. 411.02 (rec exeg) ⟨αὗταί σε βακχεύουσι⟩: ἃς εὐτελίζεις καὶ ἐξουθενεῖς  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 411.05 (rec exeg) ⟨βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ⟩: ἀναταράσσουσί σε χάριν τοῦ φόνου  —V

POSITION: s.l.      


Or. 411.09 (vet exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: λείπει ἡ διά, ἵν’ ᾖ διὰ τὸν συγγενῆ φόνον  —HMBC

LEMMA: the implied textual reading συγγενῆ φόνον is found only in Rw (but φόνον alone s.l. in M)      POSITION: s.l. HMC, marg. B      

APP. CRIT.:   uncertain whether λείπει present in H (compendium perhaps present, covered by overwriting)   |    ἵν’ ᾖ om. MBC   |    τὸ MC   |    φόνον om. MC   

ORTHOGRAPHICA:   συγγενὴ M, συγγενεῖ H   |   


Or. 411.10 (vet exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: τὸ δὲ συγγενεῖ φόνῳ διὰ τὴν μητέρα φησίν.  —VRbSa

POSITION: cont. from sch. 411.01 all      

APP. CRIT.:   τῶ δὲ Sa   |    φησίν om. V    


Or. 411.11 (mosch exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς φόνου κινούμεναι δηλονότι  —XXaXbXoTYGr

REF. SYMBOL: Xo      POSITION: s.l. except XXo      


Or. 411.12 (rec exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: χάριν τοῦ συγγόνου φόνου  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 412.01 (rec exeg) illegible sch. (4 short lines)  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   too faint in image: check original   |   


Or. 413.01 (vet exeg) οὐ δεινὰ: 1γυμνὸν ἐνταῦθα δείκνυται τὸ ἦθος τοῦ Μενελάου·  1κατέκρινε γὰρ αὐτὸν χώρις κρίσεως.   —MBCRbSa

LEMMA: R      POSITION: cont. from sch. 411.01 B; s.l. MC      

APP. CRIT.:   1 prep. ὁμοίως δὲ καὶ τῶ εἰπεῖν· οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμέν(). B   |    γυμνὸν om. Rb   |    ἐνταῦθα om. B   |    δείκνυται] φαίνεται C   |    ἦθος τοῦ] κακόηθες B   |   

COLLATION NOTES:   1 γυμνὸν ἐνταῦθα δείκνυται written as if lemma by rubr. Sa   |   2 Schw. prints ἄνευ and implies that M carries it for χωρὶς, but M has the latter.   |   


Or. 413.02 (vet exeg) ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς Ὀρέστης εἶπεν, ὁ δὲ Μενέλαος οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς πεπραγμένους καὶ κατέκρινεν αὐτὸν {φησὶν Ὀρέστης} χωρὶς κρίσεως.  —V

POSITION: cont. from sch. 411.10      


Or. 413.03 (rec exeg) μὴ μέμφου τὰς θεὰς ἀλλ’ ἑαυτόν· οὐ γὰρ ἄδικον τὸ πάσχειν δεινὰ τὸν πράξαντα δεινά.  —Y2

POSITION: marg.      


Or. 414.01 (414-415a) (mosch exeg) 1τὸ ἑξῆς οὕτως· ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς ὁ Φοῖβος κελεύσας διαπράξασθαι τὸν τῆς μητρὸς φόνον.  2ὁ δὲ Μενέλαος διακόψας τὸν λόγον φησί· μὴ θάνατον εἴπῃς τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι.  3ὑπελάμβανε γὰρ τοῦτο βούλεσθαι προτείνειν αὐτόν.   —XXaXbXoTYGr

REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 τὸν φόνον τῆς μητρός Xa   

COLLATION NOTES:   Y very faint: check original   |   ὁ Φοῖβος κελεύσας] ἐφ’ οἷς ἐκέλευσας Ta [was T already damaged here when Ta copied it?]   |   


Or. 414.02 (414-415b) (thom exeg) 1ὁ μὲν Ὀρέστης διὰ τὸν Ἀπόλλωνα εἶπεν, ὡς κελεύσαντα τὸν φόνον, τὸ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς. 2 τουτέστιν εἰς Ἀπόλλωνα ἀναφέρομεν τὴν αἰτίαν τῶν παρόντων. 3 ὁ δὲ Μενέλαος, οἰόμενος αὐτὸν λέγειν τὸν τοῦ πατρὸς θάνατον, ἐκλύων αὐτὸν τῆς ἀπολογίας φησί·  4μὴ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς προβαλλόμενος λέγε ὡς δι’ ἐκεῖνον τὴν μητέρα ἀποκτείνας εἰς τὰ παρόντα ἐμπέπτωκα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZa at 414 ἀναφορά, but TZbGu at 415 θάνατον      

APP. CRIT.:   4 τοῦ πατρὸς om. Zb   |    ἐμπέπτωκας TZbGu   

ORTHOGRAPHICA:   3 φησίν ZbGu   |   

COLLATION NOTES:   4 προβαλλόμενος om. Ta   |   


Or. 414.03 (vet exeg) ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορά: 1ἐπεὶ εἶπεν ὁ Μενέλαος οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους καὶ κατέκρινεν αὐτὸν δεινὰ πεπραχέναι, φησὶν Ὀρέστης·   2ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν τῆς συμβάσης τύχης ἀναφορά, ὅ ἐστι·   3δυνάμεθα τοῦ συμβάντος πράγματος τὴν αἰτίαν ἀναγαγεῖν εἴς τινα, ὥστε μὴ εἶναι ἡμᾶς αἰτίους δεινῶν πράξεων.   4εἶτα ὁ Μενέλαος· μὴ θάνατον εἴπῃς τοῦ πατρός· οὐ γὰρ σοφόν.   5εἰ γὰρ καὶ διὰ τὸν πατέρα ἀνεῖλες τὴν μητέρα, δεινὰ πέπραχας·   6σὺ γὰρ οὐκ ὤφειλες θάνατον ἐπαγαγεῖν τῇ μητρί, ἀλλ’ ἡ δημοσία κρίσις.   7εἶτα Ὀρέστης λέγει ὅτι ὁ Ἀπόλλων ἔκρινε καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεινὰ διεπραξάμην, εἴγε θεὸς ὁ κρίνας καὶ κελεύσας.   8εἶτα ὁ Μενέλαος· τοῦτο τὸ δεινὸν ἔκρινεν ἀμαθὴς ὤν.   9εἶτα Ὀρέστης· εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε σοφοὶ οἱ θεοὶ οὐκ οἶδα, τοῦτο δὲ οἶδα ὅτι δουλεύομεν καὶ πειθόμεθα αὐτοῖς, ὁποῖοι ἄν εἰσιν, εἴτε σοφοὶ εἴτε φαῦλοι.   10εἶτα ὁ Μενέλαος· εἰ αὐτός σοι ἐκέλευσε, πῶς οὐκ ἐλεεῖ νοσοῦντα καὶ μαινόμενον;   11εἶτα Ὀρέστης· ἴσως ἐλεήσει, ἀεὶ γὰρ βραδύνει τὸ θεῖον.   —MBCV, partial Ms

LEMMA: MB(om. ἡμῖν)C, ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς V      REF. SYMBOL: BV      POSITION: part of 4-5 repeated s.l. at 415 μὴ θάνατον εἰπῇς M      

APP. CRIT.:   1-2 ἐπεὶ ... ἀναφορά om. V   |    1 second δεινὰ om. C    |    τοῖς εἰργασμένοις MC   |    κατέκρικεν app. M   |    δεινὰ πεπραχέναι om. B    |    πεπραχέναι] κεκρικέναι MC   |    2 ὅ ἐστι] p.c. V, a.c. ἢ   |    3 μὴ om. V, with ἀναιτίους for αἰτίους   |    4-5 μὴ θάνατον ... πέπραχας Ms    |    4 εἴπῃς τὸν τοῦ V   |    οὐ γὰρ] τοῦτο γὰρ οὐ B    |    5 διὰ τὸν] διὰ τὸν σὸν V, διὰ Ms   |    ἀνεῖλες] ἀνἦιλες M, ἀνῆλες Ms, πρὸς V   |    πέπρακας MMsC   |    7 λέγει] ἀντιλέγει V   |    ὅτι ὁ ἀπόλλων] ὁ φοῖβος V   |    διεπράξαμεν C   |    εἴγε] εἰ γὰρ M   |    8 ἀμαθὴς ὢν ante τοῦτο transp. B, ἀμαθὴς ὢν τοῦ καλοῦ V   |    9 οἱ om., add. s.l. B    |    δουλευόμεθα C   |    post αὐτοῖς add. ὅτι θεοὶ V   |    10 αὐτός] οὗτος V   |    11 ἀεὶ ... θεῖον] τὸ δὲ θεῖον ἀεὶ μακροθυμεῖ V   

ORTHOGRAPHICA:   7 ἔκρινεν M   |    9 (second) εἴτε ] εἶτε M   |    9 (third) εἴτε ] εἶτε M   |    10 ἐκέλευσεν M   |   


Or. 414.04 (vet exeg) ἄλλως: 1ὅρα τὸ εὐφυὲς τοῦ ποιητοῦ, πῶς δι’ ἀμφοτέρων τῶν προσώπων τούτων, τοῦ Ὀρέστου καὶ τοῦ Μενελάου, τὰς ἐναντίας τῶν ἀνθρώπων δόξας ὑποδηλοῖ.   2ἐπεὶ γὰρ οἱ μὲν τῶν ἀνθρώπων λέγουσι τιμωρεῖν τὸ θεῖον τοῖς πάσχουσιν, οἱ δ’ ἀδιαφοροῦσι, διὰ μὲν τοῦ Ὀρέστου τὸ βοηθεῖσθαι παρὰ τοῦ θείου τοὺς κάμνοντας συνίστησι, διὰ δὲ τοῦ Μενελάου σοφιστικῶς ἀπαγορεύει.   3ἐκεῖθεν δὲ τὴν ὑφὴν τοῦ λόγου προὐκατεσκεύασεν.   4εἰπόντος γὰρ τοῦ Μενελάου ἀπὸ τοῦ ‘οἶδα μὲν αὐτὰς, ὀνομάσαι δ’ οὐ βούλομαι’ καὶ καθεξῆς, τοῦ Ὀρέστου εἰς μομφὴν τῶν Εὐμενίδων κινηθέντος ὁ Μενέλαος τρόπον τινὰ τοῦτον ἀπεστρέψατο  5εἰπὼν ‘αὗταί σε βακχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ’, δηλονότι ἃς κατευτελίζεις καὶ οὐ θέλεις καλεῖσθαι Εὐμενίδας λέγων ‘εὐπαίδευτα δ’ ἀποτρέπου λέγειν’,   6ἤτοι ἀπόφευγε τὸ προστιθέμενον αὐταῖς ὄνομα, τὸ Εὐμενίδες, παρὰ τῶν εὖ πεπαιδευμένων καὶ σοφῶν λέγειν καὶ λέγε δήπουθεν τὸ οἰκεῖον αὐταῖς ὄνομα ἤγουν αἱ ἀλάστορες, αἱ Τελχῖνες, αἱ φονεύτριαι.  7πρὸς τὸ βακχεύουσιν ὁ Ὀρέστης ἐπιτατικῶς εἶπε τὸ ‘οἴμοι διωγμῶν οἷς ἐλαύνομαι τάλας’, ὁ δ’ ἀντεῖπεν ‘οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους’ ἤγουν μὴ τὰς θεὰς μέμφου, ἑαυτὸν δὲ τὸν αἴτιον τοῦ πάσχειν τὰ δεινὰ ὡς δεινὰ ἐργασάμενον.   8εἶτα ἐκείνου φεύγοντος τὴν πρᾶξιν καὶ πρὸς τὸν Φοῖβον ταύτην ἀναφέροντος ὁ Μενέλαος ἀπεστρέψατο μὴ εἶναι λέγων τὸ θεῖον ἀμαθὲς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου.   9ἐκείνου δὲ ἐπιμείναντος τῇ ἐνστάσει καὶ λέξαντος ὅτι δουλεύομεν τοῖς θεοῖς, ἤτοι ποιοῦμεν ἃ παρ’ αὐτῶν κελευόμεθα κἂν μὴ λίαν ἐπιστάμεθα τί πρᾶγμά εἰσιν οἱ θεοί,   10ὁ Μενέλαος τὸν οἰκεῖον βουλόμενος συστῆσαι λόγον ὅτι οὐκ ἐκ θεοῦ ἐκεῖνο, ἀλλ’ ἐκ θυμοῦ τὸ πραχθέν, φησὶν ὅτι πάντως ἂν ἐβοήθησέ σοι ὁ θεὸς, εἴπερ καὶ προσέταξεν.   11ὡς δ’ εἶπεν ἐκεῖνος μέλλει τὸ θεῖον, ἤτοι βραδύνει ἐν ταῖς ἀντιδόσεσι ταῖς φαύλαις τε καὶ ταῖς ἀγαθαῖς ὡς ὂν φύσει τοιοῦτον, σοφιστικῶς ἐκεῖνος ἐπήγαγε τὸ ‘ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητρὸς αἱ θεαί’, ἤτοι ἀπῄτησαν.   12ἔκλεψε δ’ αὐτὸν διὰ τῆς μέσης ἐρωτήσεως τῆς ‘πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί’.   13ἀποκριθέντος δ’ ἐκείνου τὸ πόσον τοῦ καιροῦ, ἀνεῖλεν ἐκεῖ τὸ μέλλει τὸ θεῖον διὰ τοῦ ‘ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητρός’.   —V

APP. CRIT.:   4 ἀπεστρέψατο Schw., ἀπεπέμψατο V   |   


Or. 414.08 (rec exeg) ⟨ἀναφορὰ⟩: εἰς ἀπόλλωνα γὰρ ἀναφέρει  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 414.09 (tri metr) ⟨ἀναφορὰ⟩: long mark over final α  —Τ


Or. 415.01 (vet exeg) μὴ θάνατον εἴπῃς: 1ὁ μὲν τὸν Ἀπόλλωνα ᾐνίξατο αἴτιον τῆς μανίας, ὁ δὲ ᾤετο τὸν τοῦ πατρὸς λέγειν θάνατον.  2ἐκκλείων οὖν αὐτὸν ἀπολογίας φησὶ·  3μὴ λέγε τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μηδ’ αὐτὸς ἁμαρτὼν εἰς τὸν πατέρα ἀνάφερε τὴν ἁμαρτίαν.  4εὔηθες γὰρ τὸ αὐτόν τινα ἁμαρτάνοντα ἄλλῳ περιτιθέναι τὴν αἰτίαν.   —MBC

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 τοῦ πατρὸς] τῆς μητρὸς MC   |    2 ἀποκλείων MC   |    αὐτὸν ἀπολογίας] αὐτῷ MC   |    3 τοῦ πατρὸς] σοι τῆς μητρὸς ἀπὸ μανίας MC   |    ἁμαρτήσας B   |    εἰς τὴν μητέρα MC   |    4 τὸν αὐτὸν τινὰ MC   |    ἄλλῳ] ἀλλα M   |    αἰτίαν] ἁμαρτ(ίαν) B   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 ἁμαρτῶν MC   |   


Or. 415.02 (vet exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: 1σὺ γὰρ, φησὶν, αὐτὸς αἴτιος τυγχάνεις. ἢ οὕτω·  2μὴ ὀνομάσῃς τὸν {περὶ} μητρὸς φόνον μηδὲ λέγε ὅτι τοῦτον προστέταξαι παρὰ τοῦ κρείττονος πράττειν.  3οὐ γὰρ ἁρμόζει θεῷ τὸ πρόσταγμα, ὅθεν σιώπα καὶ κρύπτε τὸ ἀμαθὲς τοῦ δαίμονος.  4ἢ μὴ εἰς τὴν εἱμαρμένην καὶ τὸν θάνατον ἀνενέγκῃς·  5οὐ γάρ ἐστι σοφὸν τοῦτο.   —MC

POSITION: cont. from sch. 415.01      

APP. CRIT.:   1 οὕτω] οὕτως changed to οὗτος C   |    2 περὶ del. Schw.   |    2 προσέταξε περὶ C   |    3 ἁρμόζει om. C   |    θεῶν C   |    πρόσταγμα] πράγμα M   |    ἀπαθὲς MC   |    4 ἢ μὴ] εἰ μὴ M   |    ἀνενέγκης αἰτίαν C   |   

ORTHOGRAPHICA:   3 ἀρμόζει M   |    ἡμαρμ() M   |   


Or. 415.03 (vet exeg) ἄλλως: τὸν θάνατον τοῦ πατρός. τοῦτο γὰρ οὐ βέβαιον· οὐ γὰρ δεῖ ἀντιφονεύειν τοὺς φονέας.  —MC

LEMMA: M (ἀλλὰ)      POSITION: both cont. from sch. 415.02      

APP. CRIT.:   οὐ γὰρ om. M   

ORTHOGRAPHICA:   βαίβεον M   |   


Or. 415.04 (vet exeg) ἄλλως: ὁ Μενέλαος βουλόμενος αὐτὸν θανεῖν λέγει †τὸ νομίζον ὅτι μέλλει λέγειν θάνατον, ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος ἀγαγεῖν.†  —C

APP. CRIT.:   τὸ νομιζόμενον ὅτι μέλλει⟨ς⟩ λέγειν θάνατον {ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος θανεῖν} conj. Schw.; τοῦτο, νομίζων ὅτι μέλλει λέγειν θάνατον {ἐν ἑαυτῷ βουλόμενος ἀγαγεῖν} Mast.   |   


Or. 415.05 (vet exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: εἰ σὺ ἁμαρτὼν ἀναφέρεις εἰς τὸν πατέρα τὴν ἁμαρτίαν. ἢ θάνατον βούλει ἀγαγεῖν ἑαυτῷ.  —O

APP. CRIT.:   text   

ORTHOGRAPHICA:      |   

COLLATION NOTES:   last words not clear: check original   |   


Or. 415.06 (rec exeg) ⟨μὴ θάνατον εἴπῃς⟩: μὴ εἴπης ἀνακωχὴν τῶν κακῶν τὸν θάνατον.  —Sa

POSITION: phrase wrongly inserted before ὑπομιμνήσκειν in sch. 411.01      


Or. 415.12 (rec exeg) ⟨τοῦτο⟩: τὸ λέγειν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἀπέθανεν ὁ πατήρ  —Xo

POSITION: marg.      

COLLATION NOTES:   Xa also seems to have some words (more than sch. 415.13) obscured in margin: check original   |   


Or. 416.01 (vet exeg) Φοῖβος κελεύσας: 1ἀπὸ κοινοῦ οὕτως συντάξεις ὅτι ἐκέλευσεν ἂν τοῦτο ὁ Φοῖβος καὶ ἐπιστεύθης ἀληθεύειν, ἐὰν ἦν ἀμαθέστερος καὶ πλέον σοῦ ἀμαθὴς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου.  2τοῦτο δὲ εἶπεν ὡς φαυλίσας τὴν ἀναφορὰν, ὡς τάχα ψευσαμένου τοῦ Ὀρέστου καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ φεύγοντος τὴν μομφὴν τοῦ μητρικοῦ φόνου.  3κρείσσων γὰρ ἦν ἡ αἰτία, ἐὰν ἦν αὕτη ὁ θάνατος τοῦ πατρός, τοῦ θεὸν ⟨* * * ⟩   —V

REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   1 ἀμαθῶς V, corr. Schw.   |    3 κρεῖσσον V, corr. Schw.   |    empty space left by V (next sch. begins on next line)   


Or. 417.01 (vet exeg) ἀμαθέστερός γ’ ὤν: 1εἰ τοῦτο ἐκέλευσεν, ἀμαθής ἐστιν, ἵνα ἐκ τῶν ἐναντίων δηλώσῃ ὅτι οὐκ ἐκέλευσεν ὁ θεός·  2οὐ γάρ ἐστιν ὁ θεὸς ἀμαθής.   —MBCVRbSa

LEMMA: MBC(add. τοῦ καλοῦ)VRb(om. γ’); Sa ἀμαθ. ὢν in dark ink as if text not lemma      REF. SYMBOL: BVRb      POSITION: cont. from sch. 413.01 Sa      

APP. CRIT.:   1 εἰ] εἰς B   |    τοῦτο om. Rb   |    φησὶν add. after first ἐκέλ. B   |    ἐκ τῶν ἐκ τῶν V   |    τοῦ ἐναντίου B   |    2 οὐ γὰρ ... ἀμαθής] οὐδὲ προσέταξε τοῦτο ποιῆσαι V, δηλονότι οὐ προσέταξε τοῦτο ποιῆσαι Rb(προέτ-)Sa   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐκέλευσε (both places) B   |    ἵν’ app. B   |    perhaps δηλώσει M   |   


Or. 417.02 (vet exeg) ἄλλως: 1μετὰ συλλογισμοῦ τοῦτο εἴρηκεν·  2εἰ γὰρ οὐκ ἀμαθὴς ὁ θεός, δῆλον ὅτι οὐδὲ προσέταξε τοῦτο ποιεῖν.   —MBCVRbSa

LEMMA: MBC, καὶ ἄλλως RbSa, ἀλλὰ V      POSITION: cont. from sch. 417.01 V      

APP. CRIT.:   1 μετὰ] τοῦτο ἐκ VRbSa   |    εἴρηται RbSa   |    2 εἰ] οὐ Rb   |    δῆλον ὅτι om. VSa   |    οὐδὲ] οὐ VRbSa   |    τοῦτο ποιεῖν (or only τοῦτο?) washed out in V (latter hand rewrites as ποιῆσαι)   |    ποιεῖν om. Sa (and possibly V)   

COLLATION NOTES:   Schw. reports instead that ποιῆσαι added in blank space: check original   |   


Or. 417.03 (rec exeg) γρ. ἀμαθέστερος τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης  —R

POSITION: marg.      

COMMENT:   R’s text of line lacks γ’, so one would expect γρ. ἀμαθ. ⟨γ’ ὢν⟩ κτλ.

COLLATION NOTES:   τοῦ καλοῦ not certain: check original   |   


Or. 417.04 (rec exeg) κατ’ ἐρώτησιν ?πρὸς τὸν? ὀρέ(στην)  —R

POSITION: marg.      


Or. 417.05 (thom exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: 1θέλει ἐνταῦθα δεῖξαι ὁ Μενέλαος τῷ Ὀρέστῃ ὅτι οὐχ ὁ Ἀπόλλων προσέταξεν αὐτῷ τὸν τῆς μητρὸς φόνον, ἀλλ’ οἴκοθεν ἐργασάμενος τοῦτον, ἐπεὶ δυστυχεῖ, προβάλλεται τὸν Ἀπόλλωνα.  2ἐδήλωσε δὲ τοῦτο διὰ τὸ εἰπεῖν ἀμαθέστερος ὢν.  3πρὸς ὃ ὁ Ὀρέστης ἀπαντᾷ λέγων·  4ὑποτασσόμεθα τοῖς θεοῖς, ὅ τι ἄρα εἰσί, εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε μή.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: all      POSITION: Zm has this after sch. 420.09, but correct order marked with β and α.      

APP. CRIT.:   1 οἴκοθεν] οἴ Zb   |    ἐπειδὴ ZmGu   |    2 διὰ τοῦ εἰπεῖν TZbGu   |    after ὢν add. τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης Za   |    3 ὁ om. TZbGu   |    4 ὅ τι ZZa, ὅπερ ZmTZbGu   |   

ORTHOGRAPHICA:   4 ἆρα Zb   |    εἰσίν T   |   

COLLATION NOTES:   Z’s marginal dark-ink sch. moves around protruding light-ink s.l. notation because it protrudes into margin; thus here the glossation was added first.   |   


Or. 417.07 (vet exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀντὶ τοῦ ἀμαθής ἐστιν  —MBCV

POSITION: s.l., except B marg.      

APP. CRIT.:   ἀντὶ τοῦ] ἐν ἤθει ἵν’ ᾖ B, om. C   |    ἐστιν M, ἀττικόν V, om. BC   


Or. 417.09 (rec exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ὡς τὸ ‘νεώτερος ἐγενόμην’ [Psalms 36.25] ἀντὶ τοῦ νέος  —Y2

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Symmachus (quoted by Eusebius, comm. in Psalm., Migne PG 23.333,6) explains the passage in Psalms as equivalent to νέος ἐγενόμην.


Or. 417.15 (rec exeg) ⟨τῆς δίκης⟩: τῆς δικαιοσύνης εἰ τοῦτο ἐκέλευσεν  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 418.01 (vet exeg) δουλεύομεν θεοῖς: 1†ἀνθρώπων ἐχόντων τὴν μορφήν.†  2ἢ ὁποίας ὦσι δυνάμεως ἢ κρίσεως, δουλεύομεν αὐτοῖς.  3τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ἀμαθέστερός γ’ ὤν.   —MBC

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 δουλεύομεν αὐτοῖς ἀνθρώπων ἔχουσι τ. μ. Barnes (but mss punctuate first two words as lemma); a corruption of the first sentence of sch. 418.02, as Schw. indicated   |    2 (second) ἢ B, καὶ C, om. M   |    3 γ’ ὤν om. MC   


Or. 418.02 (vet exeg) δουλεύομεν θεοῖς: 1ἀνεπίγνωστον γὰρ ἔχουσι τοῖς ἀνθρώποις τὴν γνώμην.  2ὁποίας ἄρα, φησὶν, εἰσὶ δυνάμεως, δουλεύομεν αὐτοῖς.   —VRbSa

LEMMA: Rb, δουλεύομεν V(washed out)Sa      REF. SYMBOL: VRb      

APP. CRIT.:   καὶ ὅμως add. before δουλεύομεν RbSa   


Or. 418.03 (rec exeg) ⟨δουλεύομεν θεοῖς⟩: ὁποίας ὦσι δυνάμεως οὐκ οἴδαμεν ἢ κρίσεως  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 418.07 (vet exeg) ὅ τι ποτ’ εἰσὶ⟨ν οἱ⟩ θεοί: 1ἀκαίρως τοῦτο·  2ἑώρακε γὰρ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ ἀκήκοεν αὐτὸν {αἴτιον}·  3ὡσεί τις ἰδὼν ἀετὸν λέγει· τί ποτέ ἐστιν; ἦ ἀετός;   —MBC

LEMMA: MBC(εἰσὶ θεοί MB, εἰσὶν θεοί C)      

APP. CRIT.:   2 ἑωρακὼς MC   |    τόν ἀπόλλωνα transp. after ἀκήκοε B   |    ἀκηκοὼς αὐτοῦ MC   |    αὐτὸν om. B   |    αἴτιον del. Mast. (corrupt replacement of omitted αὐτόν or ἀετὸν)   |    3 ὡσεί] εἴ MC   |    ἀετὸν om., add. s.l. C   |    ἦ Schw., ἢ BC, om. M   |   


Or. 418.08 (rec exeg) ⟨ὅ τι ποτ’ εἰσὶ⟨ν οἱ⟩ θεοί⟩: ὁποῖοι εἰσιν ἢ καλοὶ ἢ φαῦλοι, πρέπον ἀκούειν αὐτοὺς.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 419.01 (vet exeg) κᾆτ’ οὐκ ἀμύνει: 1πανούργως ἔχει πᾶσα ἡ ἐρώτησις.  2ὁ μὲν γάρ φησιν ὅτι ὁ Ἀπόλλων μοι ἐκέλευσεν ἀνελεῖν τὴν μητέρα, ὁ δὲ ἀντεπάγει·  3καὶ πῶς ὁ κελεύσας ἀνελεῖν τὴν μητέρα οὐκ ἐλεεῖ σε μαινόμενον;  4τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι μελλητικόν ἐστι τὸ θεῖον, πάλιν ὁ Μενέλαός φησι·  5πῶς οὖν Ἐρινύες σε ταχέως μετῆλθον; οὐκ εἰσὶ καὶ αὗται θεαί;  6ἐλέγχει οὖν αὐτὸν ὡς καταψευδόμενον.   —MBC

LEMMA: M(κατουκαμύνει)BC(κατ’)      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 πανοῦργος B   |    ἔχει om. B   |    2 ἀνελεῖν] σε ἀναιρεῖν M   |       |    4 τοῦ] τούτου M   |    5 αἱ ἐρινύες B   |    σε om. B   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἀντεπάγη C   |    3 ἐλεῆ C   |    4 μελητικόν C   |    5 αὐταὶ M   |   


Or. 419.02 (rec metr) ⟨κἆτ’⟩: ἔκθλιψις κρᾶσις συναίρεσις  —Y

POSITION: s.l.      


Or. 419.05 (tri metr) ⟨ἀμύνει⟩: long mark over υ  —T


Or. 420.03 (vet exeg) τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει: ἀεὶ τὸ θεῖον ὀκνηρὸν ἐστὶ πρὸς τὰς ἀμοιβὰς γυμνάζον ἡμῶν τὴν γνώμην.  —VRbSa

LEMMA: Sa; μέλλει Rb      REF. SYMBOL: R      POSITION: V s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν μέλλει prep. Sa   |    ἐστὶ] εἶναι Sa   |    γυμναζόντων Rb   |    γνώμην V, διάνοιαν RbSa   


Or. 420.04 (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: βραδύνει ἀεὶ τὸ θεῖον γυμνάζον τὴν διάνοιαν ἡμῶν.  —R

POSITION: s.l.      


Or. 420.05 (rec paraphr) ⟨τὸ θεῖον δ’ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει⟩: τὸ θεῖον δὲ ἐν τῆ φύσει τοιοῦτον ?ἔστι ἵνα μακροθυμῆ.  —Gu

POSITION: s.l.      


Or. 420.06 (rec exeg) ⟨τὸ θεῖον δ’⟩: ἀνθυποφορά  —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 420.09 (thom exeg) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν μέλλει καὶ πρὸς βοήθειαν καὶ πρὸς κόλασιν, πρὸς μὲν βοήθειαν ἵνα δοκίμιον λήψεται τῆς προαιρέσεως τῶν τῆς βοηθείας αὐτοῦ ἀπολαύσειν μελλόντων, πρὸς δὲ κόλασιν ἵνα τῷ χρόνῳ ἐπανάξῃ αὐτοὺς πρὸς ἃ δεῖ.  —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZmT      POSITION: ZZb s.l.      

APP. CRIT.:   δόκιμον Zb   |    αὐτοῦ om. Za   |    ἀπολαύειν Za   |    αὐτοὺς om. Za   

ORTHOGRAPHICA:   μέλει a.c. Gu   |   


Or. 421.01 (vet exeg) πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί: ἐχρῆν εἰπεῖν πόσῳ χρόνῳ. τὸ δὲ μητρός κακοήθως καὶ δυσωπητικῶς.  —MBC

LEMMA: οἴχονται πνοαί om. BC      REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   καὶ om. M   


Or. 421.02 (rec paraphr) πόσον χρόνον ἔχει ἡ μήτηρ ἐφθαρμένη  —Y2

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   αρ of ἐφθαρμένη odd: check original   |   


Or. 422.07 (tri metr) ⟨πυρὰ⟩: long mark over α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 423.01 (vet exeg) ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’: 1διὰ τούτων ἐλέγχει αὐτὸν ὡς ἀθέως πεπραχότα τὸν φόνον, ὅπου γε αἱ μὲν Ἐρινύες εὐθέως τῇ μητρὶ συνεμάχησαν, ὁ δὲ Ἀπόλλων ἀναβάλλεται τὴν συμμαχίαν.  2καὶ ἀνθυποφορά ἐστι τοῦ εἰρημένου ὑπὸ Ὀρέστου τὸ θεῖόν ἐστι τοιοῦτον φύσει.   —MBCVRbSa, partial O

LEMMA: MVSa(om. σ’ VSa), ὡς ταχὺ Rb      REF. SYMBOL: VRb      POSITION: C has this out of sequence at bottom of page      

APP. CRIT.:   1 διὰ τούτων] καὶ διὰ τοῦ εἰπεῖν δὲ ὡς ταχὺ μετῆλθον σε B, καὶ διὰ τούτων VRbSa, om. O   |    αὐτὸν om. Sa    |    ἀθεεὶ V, ἀθεεῖ Rb, θεοὶ Sa   |    τὸν φόνον om. Sa   |    ὅπου γε ... συμμαχίαν om. O, but separately has ὁ Ἀπόλλων δὲ ἀναβάλλεται s.l. at θεαί   |    ἀπόλλων] ἥλιος VRbSa   |    2 καὶ ἀνθυπ. κτλ om. Sa   |    ἀνυποφορά V   |    τὰ εἰρημένα V, τὸ εἰρημένον C   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐλλέχει Rb   |    ἐριννύες VSa   |    2 ἀνθ’ ὑποφορά M   |    ἐστὶν M (both places)   |   


Or. 423.02 (mosch paraphr) λίαν ταχέως ἤγουν τάχιστα ἐτιμωρήσαντό σε διὰ τὸν φόνον τῆς μητρός  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except Xo; T treats this as two separate items, dividing after ταχέως; Gr as three, dividing after ὡς and τάχιστα      


Or. 423.06 (thom exeg) ⟨μετῆλθον⟩: 1τὸ μετῆλθον, εἰ μὲν ἀντὶ τοῦ ἐτιμωρήσαντο εἴπῃς, εὐθεῖαν τὸ αἷμα νοήσεις, οὕτω· 2 λίαν ταχὺ ἐτιμωρήσαντο σὲ αἱ θεαὶ, τὸ αἷμα καὶ ὁ φόνος τῆς μητρός.  3εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπῄτησαν, αἰτιατικήν οὕτω·  4λίαν ταχέως ἀπῄτησαν σὲ αἱ θεαὶ τὸ αἷμα καὶ τὸν φόνον τῆς μητρός.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   1 τοὶ μὲν μετῆλθον Zb   |    εἴποις TZbGu   |    3 οὕτω om. ZZa, s.l. add. Z   

ORTHOGRAPHICA:   1 οὕτως Za   |   


Or. 424.01 (thom exeg) πανοῦργος ὡς σχηματίζεσθαι μὲν φιλίαν, τὰ τῶν ἐχθρῶν δὲ φρονεῖν.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.02 (vet exeg) οὐ σοφός: 1οὐ σοφὸς διαρρήδην μοι ὀνειδίζων τῆς μητρὸς τὸ αἷμα, ἀληθὴς δέ.  2ἀληθεύει γὰρ διὰ τὸν φόνον ἀμύνεσθαι αὐτὸν τὰς Ἐρινύας.   —MBCVRbSa, partial O

LEMMA: MBCVRb      REF. SYMBOL: BVRbSa      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 οὐ σοφὸς om. OV, after οὐ σοφὸς add. εἷ B, ὑπάρχεις Sa, ὑπάρχ() Rb   |    ὀνειδίζων μοι transp. RbSa   |    τὸ αἷμα τῆς μητρὸς transp. VORbSa   |    2 ἀληθ. κτλ om. O   |    ἀληθεύειν V, ἀληθὲς Schw.   |    γὰρ] om. V, γὰρ λέγων B   |    ἀμύνασθαι Sa   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 ἐρίννυας Sa   |   


Or. 424.03 (vet exeg) ἄλλως: 1πρὸς ὃ κλαπεὶς ὁ Ὀρέστης εἰς κολακείαν αὐτοῦ προὔθετο τὸ οὐ σοφὸς, ἀληθὴς δ’ εἰς φίλους ἔφυς κακός.   2τοῦτο δὲ τὸ ἔπος ἐναντιοφανές ἐστιν.   3ἐναντιοφανῆ δὲ λέγεται τὰ ῥητὰ τὰ μὴ τῇ κειμένῃ φράσει συναρμοζόμενα, νοήματι δὲ ἢ συντάξει θεραπευόμενα.   4σκόπει γὰρ ὅτι πρὸς ὕβριν ἐστὶ τοῦ Μενελάου τὸ οὕτως εἰπεῖν ‘οὐ σοφὸς ἔφυς, ἀληθὴς δὲ καὶ τέλειος κακὸς εἰς τοὺς φίλους’ καί που δέον τὸν ἱκέτην ὑβρίζειν τὸν ἱκετευόμενον.   5θεραπεύεται δὲ τὸ ἔπος τῇ συντάξει οὕτως·   6οὐ σοφὸς κακὸς εἰς φίλους ἔφυς, ἀληθὴς δὲ ἔφυς σοφός.   7τὸ δὲ νόημα τοιοῦτον· σοφὸς μὲν ἀληθὴς λέγεται ὁ ὄντως σοφός, σοφὸς δὲ κακὸς ὁ σοφιστὴς καὶ ἀπατεὼν καὶ πιθανολογούμενος.   8λέγει τοίνυν αὐτῷ κολακικῶς ὅτι ⟨οὐκ⟩ ἐσόφισάς με, ὦ Μενέλαε, εἰπόντα βραδὺ εἶναι τὸ θεῖον πρὸς συνασπισμὸν ἀντειπὼν ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ’ αἷμα μητέρος θεαί, σὺ δὲ ἀληθὴς εἶ σοφὸς, οὐ κακὸς σοφὸς εἰς φίλους, ἤγουν διὰ τῆς σοφιστείας καὶ πιθανότητος πλανήτης τῶν φίλων.   —V

APP. CRIT.:   1 πρὸς ὃ Schw., πρὸς ὃν V   |    3 μὴ τῇ κειμένῃ Schw., μὴ τοῖς ἄνωθ(εν) ?ετερα? τῶν τῆ ἀπάτ() κειμένη V   |    8 ⟨οὐκ⟩ Schw.   

ORTHOGRAPHICA:   4 καὶ ποῦ V   |   

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 424.04 (rec exeg) 1οὐ σοφὸς κακὸς ἔφυς εἰς τοὺς φίλους, ἀληθὴς δὲ σοφὸς ἔφυς.  2ἔστι δὲ τὸ σχῆμα ἀντιοφανές.  3ἐναντιοφανὲς ἐστι τὸ ἄλλως λέγοντα καὶ ἄλλως θεραπεύοντα κατά τε νοῦν καὶ σύνταξιν.   —Y2

POSITION: s.l.      


Or. 424.07 (thom exeg) ⟨οὐ σοφός⟩: 1ὀνειδίζοντος Μενελάου Ὀρέστην, φησὶν οὗτος πρὸς αὐτὸν·  2ἐπεὶ διαρρήδην ἡμᾶς ὀνειδίζεις, οὐ σοφὸς εἶ·  3ἀληθὴς δὲ κακός, ἀληθὴς μὲν ὡς οὐδὲν ὧν κατ’ ἐμοῦ λέγεις ψευδῶς λέγων (ἀληθεύεις γὰρ διὰ τὸν φόνον τῆς μητρὸς λέγων ἀμύνασθαι τὰς ἐριννύας ἐμέ), κακὸς δὲ ὡς ἐναργῶς ὀνειδίζων.  4ἐχρῆν γάρ σε χρωματίζοντα τοὺς λόγους ἐκφέρειν πρὸς παραμυθίαν, ἀλλ’ οὐ πρὸς λύπην, εἴπερ σοφὸς ἦσθα κακός.  5νῦν δὲ ἀφ’ ὧν ποιεῖς ἀναφανδὸν δεικνύεις τὴν σεαυτοῦ κακίαν.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   3 ὧν om. Gu   |    first λέγων erased in Gu   |    ἀληθεύεις ... ἐμέ om. ZZaT   |    τῆς μητρὸς Zb, om. ZmGu   |    ἀμύνεσθαι Zb   |    5 νῦν δὲ κτλ. Za, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   3 second λέγων] γων Zb   |   


Or. 424.12 (rec exeg) ⟨εἰπὼν κακῶς⟩: ἔφυς κακός  —Y

LEMMA: thus in text Y       POSITION: s.l.      


Or. 424.16 (tri exeg) ⟨ἔφυς⟩: γρ. εἰπὼν  —T

POSITION: s.l.      


Or. 424.17 (tri metr) ⟨ἔφυς⟩: long mark over υ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 425.01 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ τιμωρία: 1ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος ἀντὶ τοῦ·  2τὸ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ πατρὸς τιμωρίαν σε λαμβάνοντα φονεῦσαι τὴν μητέρα τί δύναται συνάρασθαί σοι πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν ὡς φονέα;  3ἢ οὐ προέστη σου ὁ πατὴρ, ὥστε ἀποσοβῆσαι τὰς Ἐρινύας.   —MCV

LEMMA: MC(δή τις), πατρὸς δέ δὴ τίς V      REF. SYMBOL: V      

APP. CRIT.:   1 τοῦ om. C   |    2 τὸ om. MC, transp. after πατρὸς V, placed here by Schw.   |    τῆς om. M   |    λαβόντα C   |    τί Schw., τίς MCV   |    συνάρασθαί (B next sch.)] συναρέσθαι V, συνερᾶσθαί MC   |    3 πρόσεστί V   |    σου (B next sch.)] σοι MCV   


Or. 425.02 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ: 1ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος· ὠφελεῖ τί σε ἡ εἰς τὸν πατέρα γενομένη ἐκδικία;   2ἢ οὕτως· οὐ προέστη σου ὁ πατὴρ, ὥστε ἀποσοβῆσαι τὰς Ἐρινύας;  3ἄλλως· τῆς ἀναιρέσεως τοῦ πατρὸς τιμωρίαν σοῦ λαμβάνοντος τὸ φονεῦσαι τὴν μητέρα τί δύναται συνάρασθαί σοι πρὸς τὸ μηδὲν παθεῖν ὡς φονέα;  —B

REF. SYMBOL: B      

APP. CRIT.:   1 ἐκδικίαι B   |    3 τί Schw., τίς B   |   


Or. 425.03 (vet exeg) πατρὸς δὲ δὴ τί σ’ ὠφελεῖ τιμωρία: 1οἱ Ἀττικοὶ προπαροξύνουσι· {μόνον τοῦτο} τιμώρια.  2τὸ δὲ ⟨δη⟩ τι σ’ ἄμεινον βαρύνειν· δὴ τί σ’.   —MBC

LEMMA: MC(δή τίς M, δὴ τίς C; om. τιμωρία MC); B incorporates only τιμωρία, preposing τὸ δὲ τιμωρία      POSITION: M intermarg.      

APP. CRIT.:   1 οἱ om. MC   |    μόνον τοῦτο om. B, del. Schw.   |    2 τὸ δὲ] καὶ τὸ B   |    ⟨δη⟩ Schw.   |    τίς σ’ ἄμ. B, τίς ἄμ. MC   |    βαρύ() B   |    δὴ τί σ’ Schw., δή τις σ’ B, δή τίς M, δή τις C   


Or. 425.04 (vet exeg) ἐν ἐρωτήσει ἀναγνωστέον  —MC

POSITION: M s.l., C intermarg.      


Or. 425.05 (rec exeg) ἔλεγχος· ἕνεκεν τῆς τιμωρίας τοῦ πατρὸς τί ὠφελεήθης;  —RSa

POSITION: s.l.; R app. has ἔλεγχος above end of 424 extending into and obscured by margin      

APP. CRIT.:   ἕνεκεν κτλ om. R (app.)   

COLLATION NOTES:   R check original   |   


Or. 425.08 (rec exeg) ⟨σ’⟩: ἢ σὲ ἢ σοί· τὸ γὰρ ὠφελῶ καὶ πρὸς δοτικὴν συντάσσεται ὡς ἔχει καὶ τὸ τοῦ Αἰσχύλου [Aesch. Pers. 842] ὡς τοῖς θανοῦσι χρήματ’ οὐδέν ὠφελεῖ. ἔστι δὲ καὶ πρό*****ὸν εἰς τὸ παρὸν δρᾶμα.  —Zm

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   δράμα Zm   |   

COLLATION NOTES:   check original   |   


Or. 425.11 (tri metr) ⟨τιμωρία⟩: long marks over first ι and α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 1693.01 (vet exeg) ⟨subscription⟩: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα παραγέγραπται ἐκ τοῦ Διονυσίου ὑπομνήματος ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν.  —MBCXaGu, also in Corpus Christi College (Cambridge) 403

POSITION: follows arg. 3 in all; marked as separate in MBC, app. Gu, only extra space in Xa      

APP. CRIT.:   ἐκ δὲ C   |    διονυσίου p.c. C, perhaps -σσί- a.c.?; διονύσου Gu (later hand in margin γρ. διονυσίου), C.C.C. 403   |    ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν] καὶ μικτῶς Xa   

COLLATION NOTES:   M image hardly legible for most of this; Schw. already reports washed out letters: check original   |   also reported to be in Laur. 31,6: check   |