Orestes


Scholia to Orestes

Or. 1.01 (1-139) (tri metr) ἡμέτερον: ἡ εἴσθεσις τοῦ δράματος ἐκ μονοστροφικῆς ἐστι περιόδου. οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρλθʹ [= 139]. ὧν τελευταῖος ‘τόνδ’ ἐξεγεῖραι συμφορὰ γενήσεται’. ἐπὶ ταῖς ἀποθέσεσι παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει κορωνίς.  —T

APP. CRIT.:   ρλθʹ Dind., ρληʹ [= 138] T    


Or. 1.05 (1-3c) (thom exeg) 1ἐπειδὴ ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῆς δυστυχία ὑπερῆρεν ἁπάσας, διὰ τοῦτο αὕτη γνωματευομένη ταῦτα φησὶ καθ’ αὑτήν.  2δείξει δὲ ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γένος αὐτῆς συμφοραῖς ὑπέκειτο.   —ZZaZmTZbGu

POSITION: follows sch. 1.06 in Gu      

APP. CRIT.:   1 ἐπειδήπερ Zb, ἐπεὶ T after erasure    |   μαντευομένη Za   |    καθ’ αὑτήν om. ZZa   |    2 ἐπέκειτο Gu    

ORTHOGRAPHICA:   ἐπειδὴ Ta   |   καθ’ αὐτὴν Zb   |   ἐξαρχῆς Z   


Or. 1.06 (1-3d) (thom exeg) 1ἵνα μὴ καθέκαστον ἀπαριθμῆται τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις κακά, περιλαμβάνει διὰ τοῦ γενικοῦ ὀνόματος τοῦ δεινοῦ, διαιρουμένου εἰς πάθη καὶ συμφοράς, καὶ πάθη μέν ἐστι τὰ συμπίπτοντα τοῖς σώμασι νοσήματα, συμφοραὶ δὲ αἱ ἐπερχόμεναι τοῖς ἀνθρώποις θλίψεις.  2καὶ τὸ ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος διὰ τοῦτο ἔφη διότι καθολικῶς ἐξήνεγκεν.  3ἐπεὶ δὲ πάθος καὶ συμφορὰν εἴρηκε, προτιμᾷ το θηλυκὸν τοῦ οὐδετέρου, ἀποδιδοὺς τὸ ἧς πρὸς τὸ συμφορά.  4γίνωσκε δὲ ὅτι ὅταν εὑρεθῶσι δύο ὀνόματα, ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν, μάλιστα μὲν τὸ ἀρσενικὸν προτιμᾶται τοῦ θηλυκοῦ, συμβαίνει δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ ἀνάπαλιν.  5ὁ αὐτὸς δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων.  6ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο πολλάκις γίνεται· κειμένου γὰρ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ καὶ οὐδετέρου ὀνόματος, ἀποδίδοται ἡ σύνταξις πρὸς τὸ οὐδέτερον, ὡς εἰς πρᾶγμα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Zm (to δεινὸν)      POSITION: continued from previous, adding δὲ, T; precedes sch. 1.05 ἐπειδὴ ἡ in Gu      

APP. CRIT.:      |    1 διαιρουμένη Zb   |    μέν ἐστι] μέν εἰσι Zb   |    3 πάθος] πάθη ZZaZbT   |    συμφορὰν] uncertain whether -ὰν or -ὰς Za; Z perhaps -ὰς corrected to -ὰν   |    4 μὲν om. Zm   |    τοῦ θηλυκοῦ] τὸ θυλικὸν Z   |    5 δὲ om. Zb   

ORTHOGRAPHICA:   1 συμβάντα a.c. Za   |   ὑπαρχόμεναι Zb   |   1 καὶ τοῦ ὧδ’ Zm   |   ἐξήνεγκε Zb   |   4 μάλλιστα Z   |   συμβαίνειν Z   

KEYWORDS:  rhetorical analysis   |    grammar, agreement of gender   |   vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 1.20 (mosch gloss) ⟨δεινὸν⟩: χαλεπὸν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 1.21 (thom gloss) ⟨δεινὸν⟩: κακὸν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.23 (recThom exeg) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος⟩: ἤγουν ἐν συντόμῳ εἰπεῖν λόγον  —RSaZmZbGuY2

POSITION: s.l.; run together without punct. between sch. 1.18 and 1.17 in Sa      

APP. CRIT.:   ἤγουν] ἀντὶ τοῦ Sa, ὡς Y2,om. R   |    λόγον ZmGu, λόγῳ R, om. SaZbY2    


Or. 1.24 (mosch gloss) ⟨ὧδ’ εἰπεῖν⟩: ὡς οὕτως εἰπεῖν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 1.25 (recThom gloss) ⟨ὧδ’⟩: οὕτως  —RZZmTZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. Z   |   


Or. 1.26 (thom gloss) ⟨εἰπεῖν ἔπος⟩: ἐστὶν  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 1.27 (mosch exeg) ⟨ἔπος⟩: λόγον. περισσὸν, ἀττικῶς  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.; T as two separate items      

COLLATION NOTES:   T omits cross on λόγον   


Or. 2.04 (mosch exeg) ⟨πάθος⟩: 1πάθος ἐπὶ σώματος τὸ τραῦμα καὶ ἡ πληγή, ἣν ξίφει τις ἐπλήγη ἢ τοιούτῳ τινί, ὃ ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦντος λέγεται πρᾶγμα καὶ πρᾶξις, ἀπὸ δὲ τοῦ πάσχοντος πάθος, ὥσπερ τὸ λῆμμα ἀπὸ μὲν τοῦ λαμβάνοντος λέγεται λῆμμα, ἀπὸ δὲ τοῦ διδόντος δῶρον.  2ἀπὸ τούτου πάθος καὶ ἐπὶ ψυχῆς ἡ ἧττα, ἣν ἡττήθη τις ὑπὸ ἀδικίας, ἢ ἀκολασίας, ἢ τοιούτου τινός.  3λέγεται πάθος καὶ αὐτὴ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ δειλία καὶ ὅσα τοιαῦτα προσβάλλει ἡμῖν, ὥσπερ λέγεται βέλος καὶ τὸ πεμπόμενον καὶ τὸ τραῦμα τὸ ἀπὸ τῆς βολῆς τοῦ βέλους.  4τούτων δὴ τῶν παθῶν τῶν προσβαλλόντων, ἤγουν τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκολασίας, καὶ τῶν τοιούτων, ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται, οὐ καταλύων αὐτά, ἀλλ’ οὐχ ὑπείκων αὐτοῖς.  5τὰ δὲ ἕτερα, ἤγουν αἱ πληγαὶ καὶ αἱ ἧτται αἱ ὑπὸ τούτων, ἀφανίζεται ἰατρευόμενα, ὡς μηδὲ οὐλὴν καὶ ἴχνος τι αὐτῶν καταλείπεσθαι.  6ἐνταῦθα δὲ πάθος λέγει σώματος ἤγουν πληγὴν καὶ κάκωσιν.   —XXaXbTYGr

REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 (second) μὲν om. Gr   |    2 πάθους Y   |    ὑπὸ] ἀπὸ Y   |    3 πάθη TGr   |    5 αἱ after ἦτται om. Gr, add. s.l.   |    οὐλὴ Y, perhaps T   |    6 ἤγουν] ἢ Y   |   

COLLATION NOTES:   Ta has οὐλη, T unclear, check original   

KEYWORDS:  vocabulary, definitions and distinctions   


Or. 2.06 (mosch gloss) πάθος: κάκωσις πληγή  —XXaXbTYGr

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. X   


Or. 2.10 (thom gloss) ⟨ξυμφορὰ⟩: δυστυχία  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 2.14 (mosch gloss) θεήλατος: ἀπὸ θεοῦ πεμπομένη  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ὑπὸ XT   


Or. 2.15 (thom gloss) ⟨θεήλατος⟩: ἐκ θεοῦ παραγενομένη  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 3.07 (thom gloss) ⟨ἄραιτ’ ⟩: λάβη ὑπομείνη  —ZmZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὑπομ. λάβη transp. Zu   


Or. 3.09 (tri metr) ⟨ἄραιτ’⟩: long mark over first α  —T


Or. 3.11 (mosch exeg) ⟨ἄχθος⟩: ἄχθος ἐπὶ σώματος, ἄχος ἐπὶ ψυχῆς  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 4.07 (mosch exeg) ὁ γὰρ μακάριος: 1ἐπαινεῖταί τις ἐφ’ οἷς ποιεῖ καλοῖς καὶ ψέγεται ἐφ’ οἷς ποιεῖ κακοῖς· μακαρίζεται δὲ ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  2ἀφ’ οὗ μακάριος ὁ μακαρισμοῦ ἄξιος ἐφ’ οἷς ἔχει καλοῖς, ἢ ἀπολαύει.  3καὶ μακάριον τέλος οὗ ὁ τυχὼν μακαρίζεται.  4καὶ μακάριον ἔργον ἐφ’ ᾧ ὁ ἐργασάμενος μακαρίζεται.  5ἐνταῦθα δὲ τὸ μακάριος κατ’ εὐφημισμὸν λέγεται· οὐ γὰρ ἀπέλαυσεν ὁ Τάνταλος καλῶν ἵνα διὰ ταῦτα μακαρίζηται, ἀλλὰ κακώσεων μᾶλλον καὶ κολάσεων.   —XXaXbTYGr

POSITION: between lemma and content T has placed sch. 4.15      

APP. CRIT.:   4 ἐργαζόμενος X    |       |    5 καλῶν transp. before ἀπέλαυσεν XT    

ORTHOGRAPHICA:   5 εὐφημησμὸν XXb   |   


Or. 4.11 (thom exeg) ⟨μακάριος⟩: εὐδαίμων διὰ τὴν τῶν θεῶν συνήθειαν  —ZZaTZbGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 4.15 (mosch exeg) ⟨κοὐκ ὀνειδίζω τύχας⟩: 1καὶ οὐ λέγω ἄθλιος καὶ ταλάντατος εἰς ὀνειδισμὸν προφέρουσα τὰς τύχας·  2ἀπὸ γὰρ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ ἄθλιος μᾶλλον ἦν καὶ ταλάντατος.   —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except XT; T inserts this sch. between lemma and content of sch. 4.07      

APP. CRIT.:   1 καὶ (after ἄθλιος) om. T   |    1-2 ταλάντατος] τάνταλος (both places) X   |    2 ἄθλιος om. XaY    

COLLATION NOTES:   omission obscure in margin in T, clear in Ta; check original   


Or. 4.18 (thom gloss) ⟨τύχας⟩: τὰς δυστυχίας αὐτοῦ  —ZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 5.08 (mosch gloss) ⟨διὸς ⟩: ἀπὸ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τοῦ add. T   


Or. 5.10 (vetThom gloss) ⟨πεφυκὼς ⟩: γεννηθεὶς  —VSaZZaZmTZbGuZu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   γενηθεὶς Zu   


Or. 5.12 (tri metr) ⟨πεφυκὼς ⟩: long mark over υ  —T


Or. 6.02 (mosch paraphr) κορυφῆς ὑπερτέλλοντα: τὸν ὑπεράνω τῆς κoρυφῆς δεδοικὼς πέτρον  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   δεδιὼς Gr   


Or. 6.10 (thom gloss) ⟨ὑπερτέλλοντα⟩: ὑπερκρεμάμενον  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -κρεμμ- ZZa   


Or. 6.13 (vetThom gloss) ⟨δειμαίνων⟩: φοβούμενος  —VRZZaTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 6.18 (thom artGloss) ⟨πέτρον⟩: τὸν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 7.02 (thom exeg) ⟨ἀέρι ποτᾶται⟩: 1τινὲς μέν φασιν, ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης, ἐν ἀέρι τὸν Τάνταλον κρέμασθαι κἀνταῦθα τὴν δίκην ὑπέχειν ὧν ἐξήμαρτεν ἐξειπὼν τοῖς βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν ἀπόρρητα (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ‘ἀκόλαστον ἔσχε γλῶτταν’) καὶ τῆς ἀμβροσίας μεταδούς.  2ἕτεροι δὲ λέγουσιν ἐν ᾍδου τοῦτον κολάζεσθαι, ἱστάμενον μέσον ὕδατος ἄχρι τοῦ πώγωνος καὶ διψῶντα.  3ἡνίκα δὲ ἐπιχειρήσῃ πιεῖν, ἀθρόον τό τε ὕδωρ ἀφίσταται καὶ ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ πέτρος κάτεισιν, ὡς δῆθεν τοῦτον πατάξων.  4οὐ μόνον δὲ οὗτος ἐν ᾍδου κολάζεται, ἀλλὰ καὶ Σίσυφος καὶ Τιτυὸς καὶ Ἰξίων καὶ αἱ Δαναοῦ παῖδες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZm, perhaps Zb      

APP. CRIT.:   1 καὶ ἐξειπὼν Zb   |    τῶν om. Za   |    τὴν γλῶτταν T, γλῶττα Z   |    2 μέχρι Zb   |    3 πέτρος] πρότερος Zm   |    τοῦτον πατάξων] πατ. αὐτὸν Gu   |    4 τιτυὸς] πιτιὸς Gu   |    αἱ om. Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   1 κρέμεσθαι Z   |    1 γλῶσσαν Gu   |    3 ἐπιχειρήσει ZmZbGu   |    4 ἰξὼν Zb   

COLLATION NOTES:   2 perhaps ἄδου T, but might be rough breathing (Ta has rough, also adds subscript here and in 4: check original   


Or. 7.03 (mosch gloss) ⟨ἀέρι⟩: κατὰ τὸν ἀέρα  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 7.04 (thom gloss) ⟨ἀέρι⟩: ἐν  —ZaZb

POSITION: s.l.      


Or. 7.09 (mosch gloss) ⟨ποτᾶται⟩: κρέμαται  —XXaXbTYGrZu

POSITION: s.l.      


Or. 7.10 (thom gloss) ⟨ποτᾶται⟩: φέρεται ὥσπερ πτηνός  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   πτηνὸν Zb   


Or. 7.12 (vetThom gloss) ⟨τίνει⟩: ἀνταποδίδωσι  —VRZZaZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 7.13 (recMosch gloss) ⟨τίνει⟩: δίδωσι  —SaXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 7.15 (mosch artGloss) ⟨δίκην⟩: τὴν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 8.01 (thom gloss) ⟨ὡς⟩: καθὰ  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 8.03 (mosch gloss) ⟨μὲν⟩: μὴν  —XXaXbYGr

POSITION: s.l.      


Or. 9.05 (mosch exeg) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον⟩: 1κοινῆς τραπέζης ἀξιούμενος ὤφειλεν εἰπεῖν.  2ἐπεὶ δὲ ἡ κοινὴ τράπεζα τὴν αὐτὴν τιμὴν τοῖς μεταλαμβάνουσιν αὐτῆς δίδωσιν, λέγει ‘ἀξίωμ’ ἔχων ἴσον’.   —XXaXbTYGr

POSITION: X block, T marg., others s.l.      

APP. CRIT.:   2 αὐτῆς] αὐτῆ Y   |    ἀξίωμ’] ἀξίως μ’ XXa   |    ἔχει X   

ORTHOGRAPHICA:   2 δίδωσι YGr   |    ἶσον Χ   


Or. 9.06 (mosch gloss) ⟨ἀξίωμ’ ἔχων⟩: ἀξιούμενος  —XXbT

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   


Or. 9.07 (recThom gloss) ⟨ἀξίωμ’⟩: τιμὴν  —RZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 9.08 (thom gloss) ⟨ἴσον⟩: ὅμοιον  —ZZaZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 10.02 (vetThom gloss) ⟨ἀκόλαστον⟩: ἄσεμνον  —MCVRZZaZmTZbY2Gu

POSITION: s.l.; in Thoman witnesses follows gloss ἀπαίδευτον (sch. 10.04)      


Or. 10.14 (thom exeg) ⟨αἰσχίστην⟩: κακίστην· οὐδὲν γὰρ ἀθυρογλώσσου φαυλότερον.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. Z, κακὴν prep. Zb   

COLLATION NOTES:   γὰρ om. Ta   


Or. 11.02 (vetThom gloss) ⟨οὗτος⟩: ἤγουν ὁ τάνταλος  —VRZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. RZZaTGu   |   


Or. 11.05 (vetThom gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ  —VRSaZZaZmZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   καὶ prep. V   |   


Or. 11.06 (mosch gloss) ⟨φυτεύει⟩: γεννᾷ· ἀντὶ τοῦ ἐγέννησεν  —XXaXbTYGr

LEMMA: X      POSITION: s.l. except X      

COLLATION NOTES:   om. Ta   |   


Or. 11.12 (mosch gloss) ⟨τοῦ⟩: ἀπὸ  —XXaXbTYGrZu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 11.13 (vetThom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —VZZaZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   om. Ta   


Or. 11.14 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T

COLLATION NOTES:   om. Ta (but omits all on this line); in T image unclear whether a long mark or trema with bleeding of ink: check original   


Or. 12.06 (recThom gloss) ⟨ᾧ⟩: ἀτρεῖ  —SaZZaZmTZbYGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ prep. SaY   


Or. 12.08 (vetMoschThom gloss) ⟨στέμματα⟩: βασιλείαν  —VSaXXaXbYGrZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὴν prep. VSa   |    ἤτοι prep. ZZmTZb   


Or. 12.14 (mosch gloss) ⟨ξήνασ’⟩: κατασκευάσασα  —XXaXbTZbYGr

POSITION: s.l.      


Or. 12.17 (tri metr) ⟨ξήνασ’⟩: long mark over α  —T


Or. 12.18 (thom exeg) ⟨ἐπέκλωσε θεὰ⟩:  1τρεῖς εἰσὶ Μοῖραι, Κλωθώ, Λάχεσις καὶ Ἄτροπος.  2τούτων ἡ μὲν Κλωθὼ τὰ ἑνὶ ἑκάστῳ μέλλοντα συμβήσεσθαι κλώθει καὶ κατασκευάζει, ἡ δὲ Λάχεσις λαγχάνει καὶ κληροῖ καὶ ἐπικυροῖ ταῦτα καὶ οἷον ἐπισφαγίζει, ἡ δὲ Ἄτροπος ἄτρεπτα καὶ ἀμετακίνητα καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως γενησόμενα τίθησι.  3τὸ δὲ ξήνασα διὰ τοῦτο προσέθηκε, διότι ἐπέκλωσεν εἶπε.  4ξαίνουσι γὰρ πρῶτον τὸ ἔριον αἱ βουλόμεναι νῆμα κατασκευάσαι γυναῖκες.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: Z to ἐπέκλωσε, ZaZm to θεά      

APP. CRIT.:   2 ἑκάστου Zb   |    συμβήσεσθαι μέλλοντα transp. ZZa   |    οὐκ ἂν] κἂν Zb   |    γενησόμενα] γενήσονται Zb   |   

ORTHOGRAPHICA:   2 λαχάνει Zb   |    4 κατασκευᾶσαι Z, with both acute and circumflex (app.) Zb    


Or. 12.21 (mosch gloss) ⟨ἐπέκλωσεν⟩: εἱμαρμένον ἐποίησε  —XaXbTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἡ prep. Y   

ORTHOGRAPHICA:   -σεν TYGr    


Or. 12.26 (mosch gloss) ⟨θεά⟩: ἡ μοῖρα ἡ κλωθώ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 12.27 (thom gloss) ⟨θεά⟩: κλωθώ  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 12.29 (tri metr) ⟨θεά⟩: long mark over α  —T


Or. 13.08 (mosch artGloss) ⟨θυέστῃ⟩: τῶ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 13.10 (tri exeg) ⟨πόλεμον⟩: ἀσυνδέτως τοῦτο λέγει  —T

POSITION: s.l.      

COMMENT:   Cf. sch. 13.07 above.


Or. 13.12 (vetMoschThom gloss) ⟨συγγόνῳ⟩: ἀδελφῷ  —VRSaXXaXbTGrYZZaZmZbZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   αὐτοῦ add. RZu, τῷ ἀτρεῖ add. Sa   


Or. 13.16 (mosch gloss) ⟨θέσθαι⟩: ὥστε ποιῆσαι  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T’s cross lost to repair, but Ta has it.   


Or. 13.17 (thom gloss) ⟨θέσθαι⟩: ποιῆσαι  —ZZaZmZbZu

POSITION: s.l.      


Or. 14.04 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί, ἀντὶ τοῦ οὐδὲν  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X (in addition to sch. in margin, X has κατὰ only s.l.)      

APP. CRIT.:   κατὰ τί] κατ’ αἰτίαν T, κατὰ Y   


Or. 14.07 (mosch exeg) ⟨τἄρρητ’⟩: τὰ μὴ πρέποντα λέγεσθαι ὡς αἰσχρὰ. λέγει δὲ τὰ τῆς μοιχείας τοῦ θυέστου  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 14.08 (thom exeg) τἄρρητ’: τὰ μὴ δυνάμενα ῥηθῆναι διὰ τὸ πλῆθος ἢ διὰ τὸ εἶναι δύσφημα  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: T       POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὰ om. Gu   |    διὰ … δύσφημα om. Zb   |    ἢ ὡς ἄπειρα add. at end Gu    


Or. 14.10 (mosch exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩:  1‘ἀνεμέτρει τὸ χωρίον’ παρ’ Ἀριστοφάνει [Aristoph. Nub. 152] ἀντὶ τοῦ διεμέτρει·  2ἀναμετρήσασθαι δὲ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ ἀναλαβεῖν καὶ διηγήσασθαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ μετρηθέντα ἐξ ἀρχῆς ἀναλαμβανόντων καὶ μετρούντων.  3καθὸ λέγεται καὶ τὸ ‘ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον’ παρὰ Πλάτωνι [Plato, Cratyl. 383a] ἀντὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβόντες κοινωσώμεθα.   —XXaXbTYGr

REF. SYMBOL: Gr      

APP. CRIT.:   3 ἀνακοινωσόμεθα XaY, ἀνακοινώσασθαι X   |    ἀναλαμβάνοντες Y   

ORTHOGRAPHICA:   1 παρὰ ἀριστ. T   


Or. 14.12 (thom exeg) ⟨ἀναμετρήσασθαι⟩: τὸ ἀναμετρήσασθαι ἀντὶ τοῦ ἐξαριθμῆσαι καὶ καταλέξαι καὶ εἰπεῖν.  —ZmTZbGu

POSITION: Zm marg., others in sch. block; T cont. from sch. 14.08, adding δὲ      

APP. CRIT.:   only ἐξαριθμῆσαι καταλέξαι εἰπεῖν Gu   |    second καὶ app. om. Zm   


Or. 15.03 (vetMosch gloss) ⟨ἔδαισε⟩: εὐώχησεν  —VRSaXXaXbTYGrZmZu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -ησε RSaYZmZu   


Or. 15.05 (thom gloss) ⟨ἔδαισε⟩: ἔθρεψε  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -εν T   


Or. 15.08 (vetMosch gloss) ⟨νιν⟩: αὐτὸν τὸν θυέστην  —VXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 15.09 (recThom gloss) ⟨νιν⟩: τὸν θυέστην  —RSaZZaZmZbZu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν] αὐτοῦ Zu   


Or. 15.10 (mosch exeg) ⟨τέκν’⟩: τὰ τέκνα αὐτοῦ τοῦ θυέστου  —XXaXbTGrY

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὰ τέκνα om. XaGrY   


Or. 15.11 (thom gloss) ⟨τέκν’⟩: αὐτοῦ  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 15.14 (tri gloss) ⟨ἀποκτείνας⟩: αὐτὰ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 16.01 (recMosch gloss) ⟨ἀτρέως⟩: ἀπὸ  —V3RSaXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀπὸ τοῦ RSa   

COLLATION NOTES:   T omits cross   


Or. 16.05 (thom exeg) τὰς ἐν μέσῳ τύχας: τὰ συμβάντα πρὸς ἀλλήλους κακὰ καὶ τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς θυέστην μοιχείαν, καὶ ὅτι διὰ τοῦτο κατὰ θαλάσσης ταύτην ἀφῆκεν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: thus T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   

COLLATION NOTES:   Gu has cross prefixed   |   


Or. 17.04 (thom exeg) ⟨κλεινὸς (first)⟩: ὡς ὑπὲρ τῆς ἑλλάδος εἰς τροίαν στρατεύσας  —ZZaZmTZbGu

POSITION: T marg., rest s.l.      


Or. 17.10 (thom exeg) κλεινὸς (second): ὡς ἀθλίως ἀποθανών  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ὡς om. Zb   |    καὶ τὴν τῆς γυναικὸς ὑποστὰς μοιχείαν add. Gu   

COLLATION NOTES:   cross prefixed in Gu   |   


Or. 17.11 (thom gloss) ⟨ἔφυ⟩: ἐγεννήθη  —Z1ZaZu

POSITION: s.l.      


Or. 17.12 (tri metr) ⟨ἔφυ⟩: long mark over υ  —T


Or. 18.02 (mosch metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —XXaXbTGrY

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   T omits cross   |   


Or. 18.04 (vetThom gloss) ⟨κρήσσης⟩: κρητικῆς  —VRZZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.01 (mosch exeg) γαμεῖ: εἰς γυναῖκα λαμβάνει, ἀντὶ τοῦ εἰς γυναῖκα ἔλαβεν  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   ἔλαβε Gr   |   


Or. 19.02 (thom exeg) ⟨γαμεῖ⟩: εἰς γάμον ἠγάγετο  —ZZmTZbZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 19.09 (mosch gloss) ⟨στυγουμένην⟩: τὴν θεομίσητον  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 19.10 (thom exeg) ⟨στυγουμένην⟩: διὰ τὸ πολλῶν κακῶν αἰτίαν γενέσθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   διὰ τῶν Zb   


Or. 20.02 (tri metr) ⟨μενέλεως⟩: συνίζησις  —T

POSITION: s.l.      


Or. 20.04 (thom exeg) ⟨ὁ δὲ⟩: γαμεῖ ἔξωθεν  —Z1ZaZb

POSITION: s.l.; Zb above λέχος      

APP. CRIT.:   ἔξωθεν om. Zb   


Or. 20.06 (mosch exeg) ⟨κλυταιμνήστρας λέχος⟩: ἀντὶ τοῦ τὴν κλυταιμνήστραν περιφραστικῶς  —XXaTYGr

LEMMA: X ὁ δὲ κλυταιμνήστρας      POSITION: s.l. except X      


Or. 21.07 (mosch exeg) ἐπίσημον: διάδηλον διὰ τὸν φόνον  —XXaXbTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν add. X   


Or. 21.08 (thom exeg) ἐπίσημον: τὸ διάδηλον περιβόητον διὰ την ἀνυπέρβλητον ὕστερον αὐτῆς κακίαν  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      POSITION: s.l. except T      

APP. CRIT.:   τὸ διάδηλον om. Gu    |    add. καὶ before περιβ. T   |    ὕστερον om. Zm, ὑπέρ Zb    


Or. 22.01 (22-24) (mosch paraphr) τὸ ἑξῆς· ᾧ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς μητρὸς ἀνοσιωτάτης, ἡ Χρυσόθεμις καὶ ἡ Ἰφιγένεια καὶ ἐγὼ ἡ Ἠλέκτρα καὶ ἄρσην ὁ Ὀρέστης.  —XXaXbTYGr

POSITION: Gr s.l.      


Or. 22.06 (recThom gloss) ⟨ἔφυμεν⟩: ἐγεννήθημεν  —RZ1ZaZbZu

POSITION: s.l., except marg. R      


Or. 22.07 (tri metr) ⟨ἔφυμεν⟩: long mark over υ  —T


Or. 25.03 (recThom gloss) ⟨πόσιν⟩: ἄνδρα  —RZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τὸν prep. R   


Or. 25.07 (recMosch gloss) ⟨ἀπείρῳ⟩: κυκλοτερεῖ  —SaXXaXbTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 25.11 (recThom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: ἐνδύσασα  —RZZmTZuGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.12 (thom gloss) ⟨περιβαλοῦσ’⟩: περικαλύψασα  —ZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 25.15 (vetThom gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: χιτῶνι  —VSaZZaZmZbZuGu

POSITION: s.l.; Sa has this misplaced above 24 ἀνοσιωτάτης      

COLLATION NOTES:   cross prefixed Gu   |   


Or. 25.16 (mosch gloss) ⟨ὑφάσματι⟩: ἱματίῳ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   obscured in T, clear in Ta   |   


Or. 140.01 (140-165a) (tri metr) ἡμέτερον: σῖγα:  0τὰ ἑξῆς ταῦτα εἴδη καλεῖται ἀλλοιόστροφα. εἰσὶ δὲ καὶ κατὰ σχέσιν. τῆς παρούσης οὖν στροφῆς τὰ κῶλα ιγʹ. καὶ τὰ τῆς ἀντιστροφῆς τοσαῦτα. ἐφεξῆς γὰρ κεῖται ἡνωμένη καὶ οὐκ ἐκ διαστήματος.  1τὸ αʹ ἀσυνάρτητον ἐκ τροχαϊκοῦ ἰθυφαλλικοῦ καὶ ἰαμβικῆς βάσεως ἐχούσης τὸν αʹ πόδα ἀνάπαιστον.  2τὸ βʹ ἴαμβος τρίμετρος ἀκατάληκτος.  3-4τὸ γʹ καὶ δʹ παιωνικὸν ἡμιόλιον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰάμβου.  5τὸ εʹ ἀντισπαστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον καθαρόν.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ἐπιτρίτου αʹ καὶ παίωνος γʹ καὶ συλλαβῆς. ἐν δὲ τῷ τῆς ἀντιστροφῆς κώλῳ ἀντίσπαστον ἔχει καὶ ἰωνικὸν ἀπ’ ἐλάττονος.  7τὸ ζʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἰωνικοῦ διιάμβου καὶ μολοττοῦ ἢ κρητικοῦ. τὸ δέ γε τῆς ἀντιστροφῆς κῶλον πεντασύλλαβον ἔχει τὸν διίαμβον.  8τὸ ηʹ ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ ἰωνικοῦ καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  9τὸ θʹ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς καθαρόν.  10τὸ ιʹ ὅμοιον δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ χορείων.  11τὸ ιαʹ ὅμοιον δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  12τὸ ιβʹ ὅμοιον δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ὁμοίων ποδῶν.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἐκ παίωνος δʹ διιάμβου καὶ κρητικοῦ ἢ δακτύλου. ἐπὶ τῷ τέλει ἀμφοτέρων παράγραφος.   —T

1140=153 ‒⏑‒⏑‒⏑,⏑⏑‒⏑‒
σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης
πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα
2141=154 ⏓‒⏑‒,⏓‒⏑‒,⏒‒⏑‒
τιθεῖτε, μὴ κτύπεῖτε μηδ’ ἔστω κτύπος
ποίαν τύχαν εἴπω, ποίαν δὲ συμφοράν [with koine short symbol on second ποι]
3142=155 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ἀποπρὸ βᾶτ’ ἐκεῖ
ἔτι μὲν ἐμπνέει
4143=156 ⏑⏑⏑‒,⏓‒
σ’ ἀπόπρο μοι κοίτας
βραχὺ δ’ ἀναστένει
5144=157 ⏑‒‒⏑‒
ἰδοὺ πείθομαι
τί φήις; ὦ τάλας
6145=158 ⏑‒‒‒,⏑⏑‒⏑,‒ / ⏑‒‒⏑,⏑⏑‒‒,‒
ἔα σύριγγος ὅπως πνοὰ
ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις
7146=159 ‒‒⏑⏑,⏑‒⏑⏔,‒⏒‒
λεπτοῦ δόνακος, ὦ φίλα, φώνει μοι
ὕπνου γλυκυτάταν φερομένωι χάριν
8147=160 ⏑⏑⏑‒,‒‒⏑⏑,⏑‒
ἴδ’ ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον
μέλεος ἐχθίστων θεόθεν ἐρ
9148=161 ⏑‒⏑‒,‒‒‒
φέρω βοάν. ναί, οὕτω
γμάτων, τάλας. φεῦ μόχθων
10149=162 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⌒
κάταγε κάταγε, πρόσιθ’ ἀτρέμας
ἄδικος ἄδικα τότ’ ἄρ’ ἔλακεν
11150-163 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑
ἀτρέμας ἴθι· λόγον ἀπόδος ἐφ’ ὅτι
ἔλακεν, ἀπόφονον ὅτ’ ἐπὶ τρίποδι
12151=164 ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⌒
χρέος ἐμόλετέ ποτε
Θέμιδος ἄρ’ ἐδίκασε
13152=165 ⏑⏑⏑‒,⏑‒⏑‒,‒⏑⏒
χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ’ εὐνάζεται
φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς ματέρος

TRANSLATION:   These following metrical forms [sc. of the whole lyric 140-207] are called strophes of irregular arrangement, and they are in responsion. Now then, the present strophe has 13 cola, and those of the antistrophe are the same number. For they are positioned as one sequence in succession and not at a distance. The first colon is compound, formed from a trochaic ithyphallic and an iambic metron with first-foot anapaest. The second colon is an acatalectic iambic trimeter. The third and fourth cola are one-and-a-half measure paeonic lines consisting of fourth paeon and iamb. The fifth colon is a hypercatalectic antispastic monometer of pure form. The sixth is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. antispastic] kind, composed of a first epitrite and a third paeon and a syllable. But in the corresponding colon of the antistrophe it contains an antispast and an ionic a minore [sc. and a syllable]. The seventh colon is a catalectic ionic a maiore trimeter composed of an ionic, a double iamb, and a molossos or a cretic. The corresponding colon of the antistrophe, however, has its double iamb with five syllables [sc. because of a resolved long]. The eighth colon is a brachycatalectic epionic a maiore trimeter composed of fourth paeon, ionic, and two indifferent syllables. The ninth colon is a pure iambic hepthemimer [i.e. one and three-quarters iambic metra]. The tenth is an acatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of chorei. The eleventh is a hypercatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The twelfth is a brachycatalectic dimeter of the same [sc. iambic] type made of the same feet [sc. chorei]. The thirteenth is a catalectic ionic trimeter composed of fourth paeon, double iamb, and a cretic or dactyl. At the end of both [strophe and antistrophe], a paragraphos.

APP. CRIT.:   8 ἐπι ἰωνικὸν T, ἰωνικὸν Ta   

COMMENT:   Triclinius uses the term ἐπιωνικός to refer to a colon in which an ionic measure is preceded by some form of iambic, whereas when an initial ionic is followed by an iambic measure he uses the term ἰωνικός. For the former, see sch. Soph. Aj. 1199, El. 824 Tessier (first colon in both instances).

COLLATION NOTES:   ἡμέτερον not visible on image, check original; τρικλινίου: σῖγα σῖγα Ta   |   


Or. 140.02 (140-165b) (tri metr) στροφὴ κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 166.01 (166-173a) (tri metr) ἡμέτερον: ὁρᾷς:  0σύστημα κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερὲς μὲν πρὸς τὰς στροφάς, ὁμοιομερὲς δὲ τῷ μετὰ τὴν ἑξῆς κειμένην στροφὴν συστήματι, οὗ ἡ ἀρχὴ ‘θρόει τίς κακῶν’. ἔστι δὲ κώλων ηʹ.  1τὸ αʹ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐξ ἀντισπάστου ἐπιτρίτου βʹ καὶ ἰάμβου.  2τὸ βʹ ἰαμβικὸν ἑφθηιμερές.  3τὸ γʹ ἀντισπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν Φερεκράτειον ἐξ ἀντισπάστου καὶ κρητικοῦ. ἐνταῦθα δὲ τὸν κρητικὸν ἔχει τετρασύλλαβον.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν ὅμοιον τῷ βʹ.  5τὸ εʹ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον.  6τὸ ϛʹ ὅμοιον ἐκ χορείων τῶν αʹ ποδῶν.  7τὸ ζʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος δʹ καὶ κρητικοῦ.  8τὸ ηʹ τροχαϊκὸν ἰθυφαλλικόν. εἰ δὲ βούλει, ἀντισπαστικὸν ἡμιόλιον. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος.  —T

1166=187 ⏑‒‒⏑,‒⏑‒‒,⏑‒
ὁρᾶις; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας.
θρόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει.
2167=188 ⏑‒⏑‒,⏑‒⏑
σὺ γάρ νιν, ὦ τάλαινα,
θανεῖν, τί δ’ ἄλλο γ’; οὐδὲ
3168=189 ⏑‒‒⏑,⏕⏑‒
θωύξασ’ ἔβαλες ὕπνου. [ω marked as koine short ⌙ = U+2319]
γὰρ ἴσχει πόθον βορᾶς.
4169=190 ⏒‒⏑‒,⏑‒⏑
εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα.
πρόδηλος ἆρ’ ὁ πότμος. [koine long mark over πότμ]
5170=191 ‒⏑‒‒,‒⏑‒‒
οὐκ ἀφ’ ἡμῶν, οὐκ ἀπ’ οἴκων
ἐξέθυσεν Φοῖβος ἡμᾶς
6171=192 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒⏓‒‒
πάλιν ἀνὰ πόδα σόν γ’ ἑλίξεις
μέλεον ἀπόφονον δοὺς αἶμα
7172=193 ⏑⏑⏑‒,‒⏑‒
μεθεμένα τοῦ κτύπου;
πατροφόνου ματέρος.
8173=194 ⏑‒‒,⏑‒‒ / ⏑‒‒⏑,‒‒
ὑπνώσσει. λέγεις εὖ.
δίκα μέν. καλῶς δ’ οὔ.

TRANSLATION:   A metrical system divided into sections, consisting of unlike parts with respect to the strophes [sc. the preceding and following strophes, 140-165 and 174-186=195-207], but with the same parts as the system after the strophe that follows, the opening of which is ‘Speak what of evils’ [sc. 187-194]. It is of eight cola. The first is a brachycatalectic antispastic trimeter composed of an antispast, second epitrite, and iamb. The second is an iambix hepthemimeres. The third is a Pherecratean catalectic antispastic dimeter composed of an antispast and a cretic. Here [sc. as opposed to in the corresponding stanza] it has its cretic of four syllables [sc. from resolution of a long]. The fourth is an iambic similar to the second [sc. hepthemimeres]. The fifth is an acatalectic trochaic dimeter. The sixth is similar [sc. a trochaic dimeter] with the first feet consisting of chorei. The seventh is an acatalectic paeonic dimeter composed of a fourth paeon and a cretic. The eighth is a trochaic ithyphallic; or if you prefer, a one-and-a-half-measure antispast. At the end, a paragraphos.


Or. 166.02 (166-173b) (tri metr) σύστημα κώλων ηʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 174.01 (174-186a) (tri metr) ἡμέτερον: πότνια πότνια:  0ἡ βʹ αὕτη στροφὴ κώλων ἐστὶ ιγʹ.  1τὸ αʹ τροχαϊκὸν πενθημιμερὲς ἐκ δύο χορείων. εἰ δὲ βούλει, ἰαμβικόν.  2-3τὸ βʹ καὶ γʹ παιωνικὰ ἡμιόλια ἐκ παίωνων δʹ καὶ ἰάμβων.  4τὸ δʹ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ χορείων. εἰ δὲ βούλει, ὅμοιον τῷ αʹ καὶ τῆς ἐκεῖ μακρᾶς διαλελυμένης ἐν τούτῳ.  5τὸ εʹ ὅμοιον τῷ βʹ.  6τὸ ϛʹ παιωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ παιώνων πρώτων βʹ, τοῦ πρώτου πενταβράχεος, καὶ δύο συλλαβῶν ἀδιαφόρων.  7-8τὸ ζʹ καὶ τὸ ηʹ ὅμοια τῷ βʹ.  9τὸ θʹ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος βʹ καὶ πρώτου.  10τὸ ιʹ ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἐκ βʹ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβου. εἰ δὲ βούλει, ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος γʹ καὶ διιάμβου.  11τὸ ιαʹ δακτυλικὸν ἑφθημιμερὲς.  12τὸ ιβʹ τροχαϊκὸν ἢ ἰαμβικὸν ἑφθημιμερὲς ἐκ τριῶν χορείων καὶ συλλαβῆς.  13τὸ ιγʹ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος τρίμετρον ἀκατάληκτον ἐκ παίωνος αʹ ἀντὶ ἰωνικοῦ, διτροχαίου καὶ ἐπιτρίτου γʹ διὰ τὴν ἀδιάφορον, ἢ ἰωνικοῦ. ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος καὶ διπλαῖ ἔσω καὶ ἔξω νενευκυῖαι, ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ τοῦ κώλου, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος, δηλοῦσαι ἔχειν ἀνταπόδοσιν.  —T

1174=195 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,‒ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,‒
πότνια πότνια Νύξ, [koine brevis symbol twice]
ἔκανες ἔθανες, ὦ
2175=196 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπνοδότειρα τῶν
τεκομένα με μᾶ
3176=197 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
πολυπόνων βροτῶν
τερ, ἀπὸ δ’ ὤλεσας
4177=198 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑⏑ / ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑
Ἐρεβόθεν ἴθι, μόλε
πατέρα τέκνα τε τάδε
5178=199 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
μόλε κατάπτερος
σέθεν ἀφ’ αἵματος·
6179=200 ⏑͡⏑⏑⏑⏑,⏔⏑⏑⏑,⏑⏑
τὸν Ἀγαμεμνόνειον ἐπὶ δόμον.
ὀλόμεθ’ ἰσονέκυες ὀλόμεθα. (200)
7180=201 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπὸ γὰρ ἀλγέων
σύ τε γὰρ ἐν νεκροῖς
8181=202 ⏑⏑⏑‒,⏑‒
ὑπό τε συμφορᾶς
τό τ’ ἐμὸν οἴχεται
9182=203 ⏑‒⏑⏑,‒⏑⏑⏑
διοιχόμεθ’ οἰχόμεθα
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν
10183=204 ⏑⏑‒⏑⏑‒,⏑‒ / ⏑⏑‒⏑,⏑‒⏑‒
κτύπον ἀγάγετ’· οὔμενουν
στοναχαῖσί τε καὶ γόοις
11184=205 ‒⏑⏑‒⏑⏑‒⏑⏑‒
σῖγα φυλασσομένα στόματος
δάκρυσί τ’ ἐννυχίοις ἄγαμος
12185=206 ⏑͡⏑⏑⏑͡⏑⏑,⏑͡⏑⏑⏑ / ⏑⏑͡⏑⏑⏑͡⏑,⏑⏑͡⏑⏑
ἀνὰ κέλαδον ἄπο λέχεος
ἐπὶ δ’ ἄτεκνος ἅτε βίοτον
13186=207 ‒⏑⏑⏑,‒⏑‒⏑,‒‒⏑‒
ἥσυχον ὕπνου χαρὰν παρέξεις, φίλα;
ἁ μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον.

TRANSLATION:   This second strophe consists of 13 cola. The first is a trochaic penthemimer consisting of two chorei; of if you prefer, iambic. The second and third cola are paeonic of one and half measures, consisting of fourth paeon and iamb. The fourth colon is a brachycatalectic iambic dimeter consisting of chorei; or if you prefer, like the first colon, with the long syllable found there resolved in this one. The fifth is similar to the second. The sixth is a brachycatalectic paeonic dimeter composed of two first paeons (the first being of five syllables) and two indifferent syllables. The seventh and eighth are like the second. The ninth is an acatalectic paeonic dimeter composed of a second paeon and a first paeon. The tenth is a brachycatalectic antispastic dimeter consisting of two anapaests and an iamb; or if you prefer, an acatalectic ionic dimeter composed of a third paeon and a double iamb. The eleventh is a dactylic hephthemimeres [sc. three and a half dactyls]. The twelfth is a trochaic or iambic hepthemimeres composed of three chorei and a syllable. The thirteenth is an acatalectic ionic a maiore trimeter composed of a first paeon in place of an ionic, a double trochee, and third epitrite because of the [final] indifferent [syllable], or an ionic. At the end, a paragraphos and diple-marks pointing inwards and outwards, one at the beginning of the colon, the other at the end, the marks indicating that the strophe has corresponsion.


Or. 174.02 (174-186b) (tri metr) στροφὴ ἑτέρα κώλων ιγʹ  —T

POSITION: marg.      


Or. 186.10 (tri metr) diple-mark pointing outwards at beginning of colon, paragraphos and diple-mark pointing inwards at end of colon T  —T


Or. 401.03 (mosch gloss) ⟨ἤρξω⟩: ἀρχὴν ἔλαβες  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l., except X      


Or. 401.06 (tri metr) ⟨ἡμέρα ⟩: long mark over α  —Τ


Or. 402.04 (mosch gloss) ἐν ᾗ: ἡμέρᾳ  —XXaXbXoTYGr

LEMMA: X conflates lemma and gloss as beginning of sch. 402.06       POSITION: s.l. except X      


Or. 402.06 (mosch exeg) ⟨τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν⟩: τῇ ταλαίνῃ μητρὶ ἐξώγκουν τὸν τάφον  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   |   τὸν om. TY   

COLLATION NOTES:   Ta omits cross   |   


Or. 402.09 (thom exeg) ἐξώγκουν τάφῳ: 1εἰκότως δὲ εἶπε τὸ ἐξώγκουν·  2οἱ γὰρ τῶν παλαιῶν τάφοι συναγωγὴ χώματος ἦσαν εἰς ὕψος διήκουσα βουνῷ ἐοικυῖα.  3ὅθεν καὶ μέχρι τοῦ νῦν τύμβην ταύτην κατονομάζουσιν.  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: T      REF. SYMBOL: ZZaZmT, Zb to μητέρ’      

APP. CRIT.:   1 (sch. 402.13 preposed) δὲ add. after εἰκότως T, after τὸ Zb   |    2 συναγωγὴν Zb, συναγωγοὶ Gu   |   εἰς ὕψος om. Zb   |    3 ὅθεν κτλ. T only, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   1 ἐξώκουν Za (in text ἐξώγγουν)   |   

COMMENT:   τύμβη (not in LSJ) attested in late Greek, needlessly changed to τύμβον by Arsenius.


Or. 402.13 (thom gloss) ⟨ἐξώγκουν⟩: κατεχώννυον ἐκάλυπτον  —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ἐξώγγουν in text here in ZZaZmGu       POSITION: s.l. except TZb, which prepose this to sch. 402.09      


Or. 403.09 (mosch gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῷ τάφῳ  —XXaXbTYGr

POSITION: s.l. except X, which combines it with sch. 403.08      


Or. 403.10 (thom gloss) ⟨πυρᾷ⟩: τῷ τάφῳ καὶ τῇ τοῦ σώματος καύσει  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῷ τάφῳ καὶ om. ZmTZbGu   |    τοῦ σώματος om. Zb   |    αὐτῆς add. after σώμ. ZmT   

COLLATION NOTES:   Z partially obscured in margin: check original; T obscured, Ta clear   |   


Or. 404.05 (mosch gloss) ⟨νυκτός⟩: ἐπὶ τῆς  —XXaXbXoTYGr

POSITION: all s.l., but X also has the same preposed to sch. 404.06      

APP. CRIT.:   τῆς om. Xo   


Or. 404.06 (mosch gloss) ⟨νυκτός⟩: ἤγουν κατὰ τὴν νύκτα  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   ἐπὶ τῆς νυκτὸς prep. X   


Or. 404.08 (thom exeg) ὀστέων ἀναίρεσιν: 1ἤγουν πότε τὸ σῶμα ἀναλωθὲν ἡμεῖς τὰ ὀστᾶ λάβωμεν.  2ἢ ἀναίρεσιν ἀντὶ τοῦ φθοράν, ἤγουν σκοπῶν μὴ τὰ ὀστᾶ φθαρῇ τῷ πυρί.   —ZZaZmTZbGu

LEMMA: ZZaZb      REF. SYMBOL: ZZaTZb      POSITION: ZmGu s.l.      

APP. CRIT.:   1 ἀνάληψιν add. before ἤγουν ZmZb (cf. sch. 404.13, 404.14)   

ORTHOGRAPHICA:   1 λάβομεν ZZa   |   2 ὀστὰ Zb   |   

COLLATION NOTES:   Zm obscure in marg.: check original   |   


Or. 404.13 (thom gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀνάληψιν ἢ φθοράν  —ZZa

POSITION: s.l.      


Or. 404.14 (thom gloss) ⟨ἀναίρεσιν⟩: ἀνάληψιν  —TZbGuXo

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν τὴν prep. Xo   

COLLATION NOTES:   in Xo, in the dark ink of the scholia rather than the light ink of most glosses, but same hand; T obscure in margin, Ta clear   |   


Or. 405.01 (mosch gloss) ⟨παρῆν⟩: σοὶ  —XXbXoTGr

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   no cross Ta, perhaps no cross T: check original   |   


Or. 405.02 (mosch exeg) ⟨ὤρθευεν δέμας⟩: σφαλλόμενον δηλονότι ὑπὸ τῆς μανίας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   σφαλόμ- YGr   |   

COLLATION NOTES:   T obscured in margin, clear in Ta: check original   |   


Or. 405.06 (thom gloss) ⟨ὤρθευεν⟩: ἐκυβέρνα  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 406.01 (thom gloss) ⟨πυλάδης⟩: ναὶ  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 406.04 (mosch gloss) ⟨συνδρῶν⟩: ἐμοὶ  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 408.01 (mosch gloss) ⟨ἔδοξ’⟩: ἐνόμισα  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X, which adds ἰδεῖν after ἐνόμισα and continues with sch. 408.02      


Or. 408.02 (mosch paraphr) ⟨τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς⟩: τρεῖς κόρας νυκτὶ ὁμοίας ἤγουν μελαίνας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X (cont. from sch. 408.01) and Xo; separately, Xo has ἤγουν μελαίνας s.l.      


Or. 408.04 (vetThom gloss) ⟨προσφερεῖς⟩: ὁμοίας  —VRXoZZaZmTZb

POSITION: s.l.      


Or. 409.02 (thom gloss) ⟨ἃς ἔλεξας⟩: ἤγουν τὰς ἐριννῦς λέγεις  —ZZa

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν and λέγεις om. Za   


Or. 410.02 (mosch gloss) ⟨σεμναὶ⟩: σεβάσμιαι  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 410.09 (mosch gloss) ⟨εὐπαίδευτα⟩: εὐπαιδεύτως  —XXaXbGr

POSITION: s.l.      


Or. 410.10 (tri metr) ἡμέτερον· ⟨ἀπαίδευτον⟩: ἀπαίδευτός ἐστιν ὁ ἐνταῦθα γράφων ἀπαίδευτα καὶ τῶν μέτρων παντάπασιν ἀμαθής. σὺ δ’ εἰ βούλει μὴ ἀπαίδευτος εἶναι, ἀπαίδευτον ἑνικῶς γράφε. οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς τὸ μέτρον ὀρθῶς.  —T

COLLATION NOTES:   from -πασιν on scarcely readable in image (clear in Ta), check original   |   


Or. 410.11 (thom exeg) ⟨ἀποτρέπου λέγειν⟩: ἤγουν μέμφεσθαι αὐτὰς ἀφίστασο  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν om. Gu   |    αὐτοὺς Zb   |    ἀφίστατο Za   


Or. 410.15 (tri metr) ⟨ἀποτρέπου⟩: koine longa sign over ποτ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 410.16 (mosch gloss) ⟨λέγειν⟩: ὀνομάζειν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   αὐτὰς ἐριννύας add. Y   


Or. 411.07 (mosch gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: ταράσσουσι  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

ORTHOGRAPHICA:   -σιν XXb   |   


Or. 411.08 (thom gloss) ⟨βακχεύουσι⟩: ἐκμαίνουσι  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 411.11 (mosch exeg) ⟨συγγενεῖ φόνῳ⟩: ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς φόνου κινούμεναι δηλονότι  —XXaXbXoTYGr

REF. SYMBOL: Xo      POSITION: s.l. except XXo      


Or. 411.13 (thom gloss) ⟨συγγενεῖ⟩: τῷ μητρικῷ  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   συγγενικῷ ἤγουν prep. Za   |    τῷ om. Gu   


Or. 412.04 (mosch gloss) ⟨οἷς⟩: ὑφ’ ὧν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν prep. T   


Or. 413.04 (mosch gloss) ⟨δεινὰ (first)⟩: χαλεπά· θαυμαστόν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l., but X also a second time in margin      

APP. CRIT.:   χαλεπά om. XmargXb   |    οὐ add. before θαυμ. Xb, ἤγουν οὐ add. T   |    θαυμαστὸν om. X   


Or. 413.05 (thom gloss) ⟨δεινὰ (first)⟩: δεινὸν ἐστὶ  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἤγουν οὐ praef. T   |    δεινὸν om. Zb   

COLLATION NOTES:   Z very faint: check original   |   


Or. 413.06 (thom gloss) ⟨πάσχειν⟩: κολάζεσθαι δυστυχεῖν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   κολάζεσθαι om. Za   


Or. 413.07 (mosch gloss) ⟨δεινὰ (second)⟩: χαλεπά  —XXaXbXoTGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 413.08 (mosch gloss) ⟨τοὺς εἰργασμένους⟩: τοὺς πεποιηκότας  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      

APP. CRIT.:   χαλεπὰ δημολόντι add. Xb   


Or. 414.01 (414-415a) (mosch exeg) 1τὸ ἑξῆς οὕτως· ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς ὁ Φοῖβος κελεύσας διαπράξασθαι τὸν τῆς μητρὸς φόνον.  2ὁ δὲ Μενέλαος διακόψας τὸν λόγον φησί· μὴ θάνατον εἴπῃς τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι.  3ὑπελάμβανε γὰρ τοῦτο βούλεσθαι προτείνειν αὐτόν.   —XXaXbXoTYGr

REF. SYMBOL: T      

APP. CRIT.:   1 τὸν φόνον τῆς μητρός Xa   

COLLATION NOTES:   Y very faint: check original   |   ὁ Φοῖβος κελεύσας] ἐφ’ οἷς ἐκέλευσας Ta [was T already damaged here when Ta copied it?]   |   


Or. 414.02 (414-415b) (thom exeg) 1ὁ μὲν Ὀρέστης διὰ τὸν Ἀπόλλωνα εἶπεν, ὡς κελεύσαντα τὸν φόνον, τὸ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς. 2 τουτέστιν εἰς Ἀπόλλωνα ἀναφέρομεν τὴν αἰτίαν τῶν παρόντων. 3 ὁ δὲ Μενέλαος, οἰόμενος αὐτὸν λέγειν τὸν τοῦ πατρὸς θάνατον, ἐκλύων αὐτὸν τῆς ἀπολογίας φησί·  4μὴ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς προβαλλόμενος λέγε ὡς δι’ ἐκεῖνον τὴν μητέρα ἀποκτείνας εἰς τὰ παρόντα ἐμπέπτωκα.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZa at 414 ἀναφορά, but TZbGu at 415 θάνατον      

APP. CRIT.:   4 τοῦ πατρὸς om. Zb   |    ἐμπέπτωκας TZbGu   

ORTHOGRAPHICA:   3 φησίν ZbGu   |   

COLLATION NOTES:   4 προβαλλόμενος om. Ta   |   


Or. 414.09 (tri metr) ⟨ἀναφορὰ⟩: long mark over final α  —Τ


Or. 414.11 (mosch gloss) ⟨τῆς ξυμφορᾶς⟩: τοῦ συμβεβηκότος  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 415.08 (mosch gloss) ⟨θάνατον⟩: τὸν τοῦ πατρὸς δηλονότι  —XaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 415.09 (thom gloss) ⟨θάνατον⟩: τοῦ πατρὸς  —ZZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 415.10 (thom gloss) ⟨εἴπῃς⟩: ἀναφορὰν  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἀναφορὰς Zb   


Or. 415.13 (mosch gloss) ⟨οὐ σοφόν⟩: οὐ φρόνιμον  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 415.15 (thom gloss) ⟨σοφόν⟩: ἐστί  —ZZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 416.03 (thom artGloss) ⟨Φοῖβος⟩:  —ZZmGuXo

POSITION: s.l.      


Or. 416.06 (thom gloss) ⟨κελεύσας⟩: ἐμὲ τοῦτον ἐργάσασθαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -σεσθαι Zb   |   


Or. 416.08 (thom gloss) ⟨κελεύσας⟩: ὁ ἐμὲ  —Xo

POSITION: s.l.      


Or. 416.10 (mosch gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: διαπράξασθαι  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   -πρᾶξαι Y   


Or. 416.11 (thom gloss) ⟨ἐκπρᾶξαι⟩: τελέσαι  —ZZmTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   ἐμὲ add. Zm   


Or. 417.05 (thom exeg) ⟨ἀμαθέστερος⟩: 1θέλει ἐνταῦθα δεῖξαι ὁ Μενέλαος τῷ Ὀρέστῃ ὅτι οὐχ ὁ Ἀπόλλων προσέταξεν αὐτῷ τὸν τῆς μητρὸς φόνον, ἀλλ’ οἴκοθεν ἐργασάμενος τοῦτον, ἐπεὶ δυστυχεῖ, προβάλλεται τὸν Ἀπόλλωνα.  2ἐδήλωσε δὲ τοῦτο διὰ τὸ εἰπεῖν ἀμαθέστερος ὢν.  3πρὸς ὃ ὁ Ὀρέστης ἀπαντᾷ λέγων·  4ὑποτασσόμεθα τοῖς θεοῖς, ὅ τι ἄρα εἰσί, εἴτε ἀμαθεῖς εἴτε μή.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: all      POSITION: Zm has this after sch. 420.09, but correct order marked with β and α.      

APP. CRIT.:   1 οἴκοθεν] οἴ Zb   |    ἐπειδὴ ZmGu   |    2 διὰ τοῦ εἰπεῖν TZbGu   |    after ὢν add. τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης Za   |    3 ὁ om. TZbGu   |    4 ὅ τι ZZa, ὅπερ ZmTZbGu   |   

ORTHOGRAPHICA:   4 ἆρα Zb   |    εἰσίν T   |   

COLLATION NOTES:   Z’s marginal dark-ink sch. moves around protruding light-ink s.l. notation because it protrudes into margin; thus here the glossation was added first.   |   


Or. 417.08 (mosch gloss) ⟨ἀμαθέστερος⟩: ἀμαθὴς  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 417.13 (mosch gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: τοῦ δικαίου  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 417.14 (thom gloss) ⟨τῆς δίκης⟩: δικαιοσύνης  —ZZaZmTZb

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τῆς prep. Za   


Or. 418.05 (mosch gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑποταττόμεθα  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

ORTHOGRAPHICA:   -τασσ- T   |   


Or. 418.06 (thom gloss) ⟨δουλεύομεν⟩: ὑπακούομεν  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 418.10 (thom gloss) ⟨ποτ’ εἰσὶ θεοί⟩: ἀμαθεῖς εἴτε τοὐναντίον  —ZZaZnTZbGu

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   εἴτε prep. ZaT   |    εἴτε] ἢ ZZb   


Or. 419.03 (mosch gloss) ⟨ἀμύνει⟩: ἐκδικεῖ  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 419.05 (tri metr) ⟨ἀμύνει⟩: long mark over υ  —T


Or. 420.01 (mosch gloss) ⟨μέλλει⟩: βραδύνει  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 420.08 (mosch gloss) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν βραδύ  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      


Or. 420.09 (thom exeg) ⟨τοιοῦτον⟩: ἤγουν μέλλει καὶ πρὸς βοήθειαν καὶ πρὸς κόλασιν, πρὸς μὲν βοήθειαν ἵνα δοκίμιον λήψεται τῆς προαιρέσεως τῶν τῆς βοηθείας αὐτοῦ ἀπολαύσειν μελλόντων, πρὸς δὲ κόλασιν ἵνα τῷ χρόνῳ ἐπανάξῃ αὐτοὺς πρὸς ἃ δεῖ.  —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZaZmT      POSITION: ZZb s.l.      

APP. CRIT.:   δόκιμον Zb   |    αὐτοῦ om. Za   |    ἀπολαύειν Za   |    αὐτοὺς om. Za   

ORTHOGRAPHICA:   μέλει a.c. Gu   |   


Or. 421.03 (mosch gloss) ⟨πόσον⟩: ἐπὶ  —XXaXbXoYGr

POSITION: s.l.      


Or. 421.07 (mosch gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐφθαρμέναι εἰσίν  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 421.08 (thom gloss) ⟨οἴχονται⟩: ἐφθάρησαν  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      

COLLATION NOTES:   Z rubr. wrote only ἐφθάρη, σαν added in dark ink by main hand   |   


Or. 422.02 (mosch gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ἐξ οὗ εἰσὶν ἐφθαρμέναι  —XXaXoTYGr

POSITION: s.l. except X      


Or. 422.03 (thom gloss) ⟨ἦμαρ⟩: ἐστί  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 422.05 (thom gloss) ⟨πυρὰ⟩: καῦσις  —ZZaTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 422.07 (tri metr) ⟨πυρὰ⟩: long mark over α  —T

POSITION: s.l.      


Or. 423.02 (mosch paraphr) λίαν ταχέως ἤγουν τάχιστα ἐτιμωρήσαντό σε διὰ τὸν φόνον τῆς μητρός  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l. except Xo; T treats this as two separate items, dividing after ταχέως; Gr as three, dividing after ὡς and τάχιστα      


Or. 423.03 (recThom gloss) ⟨ὡς⟩: λίαν  —RZaZm

POSITION: s.l.      


Or. 423.06 (thom exeg) ⟨μετῆλθον⟩: 1τὸ μετῆλθον, εἰ μὲν ἀντὶ τοῦ ἐτιμωρήσαντο εἴπῃς, εὐθεῖαν τὸ αἷμα νοήσεις, οὕτω· 2 λίαν ταχὺ ἐτιμωρήσαντο σὲ αἱ θεαὶ, τὸ αἷμα καὶ ὁ φόνος τῆς μητρός.  3εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀπῄτησαν, αἰτιατικήν οὕτω·  4λίαν ταχέως ἀπῄτησαν σὲ αἱ θεαὶ τὸ αἷμα καὶ τὸν φόνον τῆς μητρός.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   1 τοὶ μὲν μετῆλθον Zb   |    εἴποις TZbGu   |    3 οὕτω om. ZZa, s.l. add. Z   

ORTHOGRAPHICA:   1 οὕτως Za   |   


Or. 423.07 (thom gloss) ⟨μετῆλθον⟩: ἀπῄτησαν  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 423.12 (thom gloss) ⟨αἷμα⟩: τὸν φόνον  —ZZaZmZb

POSITION: s.l.      


Or. 424.01 (thom exeg) πανοῦργος ὡς σχηματίζεσθαι μὲν φιλίαν, τὰ τῶν ἐχθρῶν δὲ φρονεῖν.  —ZZaZmTZbGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.06 (mosch gloss) οὐ σοφός: εἶ δηλονότι, ἤγουν ἐπιτήδειος  —XXaXbXoTYGr

LEMMA: X       POSITION: s.l. except X      


Or. 424.07 (thom exeg) ⟨οὐ σοφός⟩: 1ὀνειδίζοντος Μενελάου Ὀρέστην, φησὶν οὗτος πρὸς αὐτὸν·  2ἐπεὶ διαρρήδην ἡμᾶς ὀνειδίζεις, οὐ σοφὸς εἶ·  3ἀληθὴς δὲ κακός, ἀληθὴς μὲν ὡς οὐδὲν ὧν κατ’ ἐμοῦ λέγεις ψευδῶς λέγων (ἀληθεύεις γὰρ διὰ τὸν φόνον τῆς μητρὸς λέγων ἀμύνασθαι τὰς ἐριννύας ἐμέ), κακὸς δὲ ὡς ἐναργῶς ὀνειδίζων.  4ἐχρῆν γάρ σε χρωματίζοντα τοὺς λόγους ἐκφέρειν πρὸς παραμυθίαν, ἀλλ’ οὐ πρὸς λύπην, εἴπερ σοφὸς ἦσθα κακός.  5νῦν δὲ ἀφ’ ὧν ποιεῖς ἀναφανδὸν δεικνύεις τὴν σεαυτοῦ κακίαν.   —ZZaZmTZbGu

REF. SYMBOL: ZZaZmTZb      

APP. CRIT.:   3 ὧν om. Gu   |    first λέγων erased in Gu   |    ἀληθεύεις ... ἐμέ om. ZZaT   |    τῆς μητρὸς Zb, om. ZmGu   |    ἀμύνεσθαι Zb   |    5 νῦν δὲ κτλ. Za, om. others   

ORTHOGRAPHICA:   3 second λέγων] γων Zb   |   


Or. 424.09 (thom gloss) ⟨ἀληθὴς⟩: ὁμολογούμενος  —ZZaZmTGu

POSITION: s.l.      


Or. 424.16 (tri exeg) ⟨ἔφυς⟩: γρ. εἰπὼν  —T

POSITION: s.l.      


Or. 424.17 (tri metr) ⟨ἔφυς⟩: long mark over υ  —T

POSITION: s.l.      


Or. 425.07 (mosch gloss) ⟨τί⟩: κατὰ τί  —XXaXbXoTYGr

POSITION: s.l.      

APP. CRIT.:   τί om. X   

COLLATION NOTES:   T app. has no cross (Ta has none): check original   |   


Or. 425.11 (tri metr) ⟨τιμωρία⟩: long marks over first ι and α  —T

POSITION: s.l.